Proces verbal din 09.10.2013

Proces-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 9 octombrie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 9 octombrie 2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în scris conform art.39, alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare prin dispoziția primarului nr. 2973 din 09.10.2013, la care participă secretarul municipiului, domnul Toma Mihăescu, precum și 16 consilieri locali în funcție. Au lipsit următorii consilieri locali: Constantinescu Cosmin Dragoș, Crăciunescu Grigore, Nuică Ionuț, Olteanu Marin, Persu Mihai, Pandurașu Adrian Iulian și Țârdea Dumitru.

Domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 16 consilieri locali din cei 23 în funcție. În aceste condiții domnul secretar declară legal constituită ședința de astăzi.

În continuare, doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

  • 1 .Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2013.

  • 2 .Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor generale aferente obiectivului “Reabilitare rețele termice încălzire și apă caldă de consum PT1 Ostroveni, PT2 Ostroveni, PT 2 și PT 13 Piața Centrală”.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării ordinea de zi a ședinței care se aprobă cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință.

În continuare se trece la dezbaterea punctului unu din ordinea de zi la care sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2013”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Se propune rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 1.226.580 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli. Bugetul pe anul 2013 va avea valoarea totală de 236.585.220 lei, la partea de venituri, din care 226.331.110 lei- venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012 și 236.585.220 lei, la partea de cheltuieli. Se rectifică lista de investiții pe anul 2013- TOTAL SURSE DE FINANȚARE- în plus cu suma de 1.226.580 lei, ajungând la valoarea totală de 25.987.910 lei.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

La solicitarea domnului consilier local Voicu Marius Iulian de a se prezenta câteva date referitoare la rectificarea bugetului și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2013 are cuvântul domnul primar Emilian Frâncu.

Domnul primar Emilian Frâncu : Trei lucruri vreau să vă spun. În primul rând vreau să le mulțumesc consilierilor municipali pentru că au răspuns prezent chiar dacă au fost chemați într-o manieră extrem de urgentă și să ne ajutați ca prin votul dumneavoastră să putem să primim o sumă de 12 miliarde lei vechi de la Guvernul României pentru a continua lucrările de reabilitare a rețelelor termice de încălzire. În al doilea rând vreau să cer iertare locuitorilor din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru disconfortul creat de aceste lucrări dar, tocmai, iată că vine această finanțare pentru care chiar astăzi trebuie să dăm răspunsul pentru a putea beneficia de ea. Îi asigur că până la sfârșitul anului majoritatea acestor șantiere se vor închide și vom avea grijă ca să se refacă totul așa cum trebuie să fie în condiții de normalitate. Înnoirea rețelelor termice pentru oricine este de înțeles că este un lucru foarte, foarte bun pentru că poate peste 30-40 de ani se va mai face o astfel de lucrare în municipiul Râmnicu Vâlcea. Deci, urgența a fost datorată Ordinului Ministrului care ne avertiza că dacă dorim să beneficiem de această sumă să trimitem un răspuns urgent prin hotărârea consiliului municipal și vă mulțumesc că sunteți aici.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2013.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

  • - rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 1.226.580 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată ;

  • - bugetul pe anul 2013, rectificat conform alineatului precedent, va avea valoarea totală de 236.585.220 lei, la partea de venituri, din care 226.331.110 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012 și 236.585.220 lei, la partea de cheltuieli ;

  • - rectificarea listei de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE în plus cu suma de 1.226.580 lei, ajungând la valoarea totală de 25.987.910 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

  • - influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate mai sus, iar anexele nr. 3 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013», nr.4 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013 », 5 -«Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013 », nr. 7 - «Lista de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local», nr. 8 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013» și nr.9 - «Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat » rămân nemodificate.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea devizelor generale aferente obiectivului “Reabilitare rețele termice încălzire și apă caldă de consum PT1 Ostroveni, PT2 Ostroveni, PT 2 și PT 13 Piața Centrală”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Se propune aprobarea devizelor generale pentru reabilitatrea rețelei temice încălzire și apă caldă de consum pentru 4 pucte termice.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea devizelor generale aferente obiectivului “Reabilitare rețele termice încălzire și apă caldă de consum PT1 Ostroveni, PT2 Ostroveni, PT 2 și PT 13 Piața Centrală”.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

  • - devizul general la obiectivul de investiție “Reabilitare rețele termice încălzire și apă caldă de consum PT 1 ramura 3 blocurile A1, A2, B0, B1, C1, C2, C3, C4, C16”, la valoarea totală de 2.446,73 mii lei cu TVA (559,83 mii euro cu TVA), din care C+M: 2.161,83 mii lei cu TVA ( 491,97 mii euro cu TVA), documentația astfel aprobată se păstrează la Serviciul Investiții Publice ;

  • - devizul general la obiectivul de investiție “Reabilitare rețele termice încălzire și apă caldă de consum PT 2 ramura 2 blocurile A10, B15, C21, C22, C23, C32, S2 la valoarea totală de 1.679,01 mii lei cu TVA (384,17 mii euro cu TVA), din care C+M: 1.471,02 mii lei cu TVA (334,76 mii euro cu TVA); documentația astfel aprobată se păstrează la Serviciul Investiții Publice ;

  • - devizul general la obiectivul de investiție “Reabilitare rețele termice încălzire și apă caldă de consum PT 2 ramura 5 blocurile A8/2, C18, C19, C20, C24, C26, C27”, la valoarea totală de 2.946,90 mii lei cu TVA (674,28 mii euro cu TVA), din care C+M: 2.611,9 mii lei cu TVA (594,39 mii euro cu TVA); documentația astfel aprobată se păstrează la Serviciul Investiții Publice ;

  • - devizul general la obiectivul de investiție “Reabilitare rețele termice încălzire și apă caldă de consum PT 13 ramura 2 blocurile C, D, E, F, S1, S2, S3, A+B, O, P, R, V1, V2, V3, V6, 1Piață”, la valoarea totală de 2.781,80 mii lei cu TVA (636,50 mii euro cu TVA), din care C+M: 2.463,33 mii lei cu TVA (560,58 mii euro cu TVA); documentația astfel aprobată se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Domnul primar Emilian Frâncu: Vreau să mulțumesc celor doi colegi viceprimari care au găsit soluții rapide pentru că știți foarte bine că municipiul pentru a putea primi aceste sume trebuia să asigure cota de cofinanțare. De fapt, de aceea am fost întrebați și trebuia să aprobăm cumva sumele respectiv cota de cofinanțare și prin această hotărâre să facem dovada că ea există. Deci, le mulțumesc celor doi colegi care s-au străduit și rapid au și găsit soluții și sper ca locuitorii municipiului să fie cei care vă mulțumesc pentru votul de astăzi.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: „Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florentina Adina DOBRETE


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.

1 ex.