Proces verbal din 03.09.2013

Proces-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 3 septembrie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 03 septembrie 2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată conform art.39, alin.(4) din Legea nr.215/2001, prin Dispoziția Primarului nr. 2668 din 02.09.2013, la care participă domnul secretar Toma Mihăescu, precum și 16 consilieri locali în funcție. Au lipsit următorii consilieri locali: Ene Gabriela Ana, Nuică Ionuț Eduard, Pandurașu Adrian Iulian, Craciunescu Grigore, Persu Mihai, Gherghinaru Ion si Preda Maria Carmen.

Domnul secretar informeaza că sunt prezenți 16 consilieri locali din cei 23 în funcție. În aceste condiții se declară legal constituită ședința de astăzi. În continuare, domnul secretar Toma Mihaescu prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din data de 29 august 2013. Nefiind discutii pe marginea celor prezentate se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim procesul verbal al sedintei ordinare din data de 29 august 2013..

În continuare, doamna președinte de ședință, Dobrete Florentina Adina prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

  • 1 . Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2013 de aprobare a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

  • 2 . Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/198/2012 de aprobare a proiectului “Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, din lista suplimentară cu proiecte de rezervă aferentă Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, doamna președinte de ședință supune aprobării ordinea de zi a ședinței, care este aprobată cu votul unanim al membrilor consiliului local prezenți la ședință.

În continuare se trece la dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi.

La punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate « Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.42/2013 de aprobare a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Doamna președinte de ședință, Dobrete Florentina Adina: ”Se propune modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2013 care va avea următorul conținut: ”Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea” la valoarea totală de 31.940,8996 mii lei cu TVA, respectiv 7.345,9441 mii euro, din care C+M - 21.193,0049 mii lei cu TVA, respectiv 4.874,0841 mii euro cu TVA, (prețul a fost calculat la cursul euro din data de 21.01.2013)”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3 pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, și fără completări sau modificări se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2013 de aprobare a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenti, se modifică alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2013, care va avea următorul conținut:

  • “ Art.1. (1) Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea", la valoarea totală de 31.940,8996 mii lei cu TVA, respectiv 7.345,9441 mii euro cu TVA, din care C+M - 21.193,0049 mii lei cu TVA, respectiv 4.874,0841 mii euro cu TVA, (prețul a fost calculat la cursul euro din data de 21.01.2013), conform devizului general anexat”.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate: "Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/198/2012 de aprobare a proiectului “Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, din lista suplimentară cu proiecte de rezervă aferentă Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Doamna președinte de ședință, Dobrete Florentina Adina :”Se propune modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 349/198/2012 care va avea următorul conținut: “Se aprobă proiectul ”Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, precum și cheltuielile aferente acestuia, după cum urmează:

  • - contribuția Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea

cheltuielilor eligibile este de 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 15.539.134,40 lei;

  • - acoperirea cheltuielilor legate de TVA, în valoare de 6.015.148,80 lei, care va fi recuperat în condițiile rambursării/decontării ulterioare de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

  • - acoperirea cheltuielilor neeligibile și a TVA-ului neeligibil în valoare de 897.030 lei, inclusiv a cheltuielilor suplimentare aferente proiectului ”.

Cu avizele favorabile ale comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, și fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/198/2012 de aprobare a proiectului “Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, din lista suplimentară cu proiecte de rezervă aferentă Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenti, se modifică alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 349/198/2012, așa cum a fost modificat și completat prin hotărârea nr. 12/2013, care va avea următorul conținut:

  • « Art.1. (1) Se aprobă proiectul ”Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, precum și cheltuielile aferente acestuia, după cum urmează:

  • - contribuția Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cheltuielilor eligibile este de 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 15.539.134,40 lei;

  • - acoperirea cheltuielilor legate de TVA, în valoare de 6.015.148,80 lei, care va fi recuperat în condițiile rambursării/decontării ulterioare de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

  • - acoperirea cheltuielilor neeligibile și a TVA-ului neeligibil în valoare de 897.030 lei, inclusiv a cheltuielilor suplimentare aferente proiectului ”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :”Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florentina Adina DOBRETE


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Red. C.T/1 ex.