Hotărârea nr. 99/2013

hotarirea 99 - 26 aprilie 2013 - rezultat inventariere patrimoniu 2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.99

privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnic li Vâlcea pe anul 2012 și aprobarea casării - declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 26 aprilie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.21753 din 19.04.2013, întocmit de Direcția Economico-Financiară prin care se propune aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2012, casarea și declasarea bunurilor aflate în patrimoniul privat al municipiului, unităților subordonate și unităților de învățământ, precum și numirea unei comisii pentru efectuarea operațiunilor de casare; având în vedere și Nota de completare a raportului inițial, înregistrată sub nr.22388 din 24.04.2013 prin care, față de propunerea inițială, s-a propus spre aprobare modificarea anexelor la contractele de concesiune a serviciilor publice prin acte adiționale, conform inventarului aprobat;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor art 7 și art. 8 din Legea nr.82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura acivelor, datoriilor și capitalelor proprii și ale art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2) lit.c), art. 45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE :

Ari .1.(1) Se aprobă rezultatul inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea, pe anul 2012, astfel:

 • I. Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea la data ele 31.10.2012, după cum urmează:

 • A. Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public aflate în administrare proprie (clădiri, terenuri, construcții speciale, instalații tehnologice):

  LEI

  Deni

  mire

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE

  Terenuri

  282.129.006,24

  282.129.006,24

  Clădiri

  506.268.338,70

  506.268.338,70

  Instalații tel

  hnologice       27.015.830,15

  27.015.830,15

  -

  TOT

  AL:

  815.413.175,09

  815.413.175,09

  B. Bunur prin contr; tehnologic

  de natura mijloacelor fixe din domeniul public date în administrare sau folosință icte de concesiune sau închiriere ori cu titlu gratuit (clădiri, construcții, instalații s, terenuri):

  LEI

  Der

  urnire

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE

  Terenuri

  194.715.369,50

  194.715.369,50

  -

  Clădiri

  613.468.393,56

  613.468.393,56

  -

  Instalat

  I tehnologice       12.577.486,54

  12.577.466,54

  -

  TO

  TAL:

  820.761.229,60

  820.761.229,60

  Bi

  nuri concesionate operatorilor de servicii publice, astfel:                LEI

  Der

  turnire

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE

  CETGOV

  ORA SA

  Terenuri

  721.903,35

  721.903,35

  -

  Clădiri

  20.342.834,11

  20.342.834,11

  -

  instalații te

  hnologice

  11.228.459,23

  11.228.459,23

  -

  APAVfLS

  A

  Clădiri

  266.961.002,04

  266.961.002,04

  -

  Instalații te

  hnologice

  1.349.007,31

  1.349.007,31

  -

  ETA SA

  Terenuri

  2.588.940,00

  2.588.940,00

  -

  Clădiri

  6.970.013,18

  6.970.013,18

  -

  PIEȚE PP

  EST SA

  Terenuri

  25.589.914,75

  25.589.914,75

  -

  2

  Clădiri

  41.522.991,61

  41.522.991,61

  *

  Bui învățămân

  nuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public date în administrare unităților de t                                                                  LEI

  Der

  urnire

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE

  Terenuri

  165.814.611,40

  165.814.611,40

  -

  Clădiri

  277.671.552,62

  277.671.552,62

  -

  TOTAL

  443.486.164,02

  443.486.164,02

  II. E municipuli a)f birotică și a.1) Mijh birotică:

  lunuri de natura mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din domeniul privat al ii la data de 31.10.2012:

  lijloace fixe: clădiri, terenuri, instalații tehnice, echipamente, mobilier, aparatură obiecte de inventar:

  jace fixe: clădiri, terenuri, instalații tehnice, echipamente, mobilier și aparatură

  LEI

  Der

  turnire

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE

  Terenuri

  12.133.207.02

  12.133.207.02

  Clădiri

  3.369.626,77

  3.369.626,77

  Clădiri foni

  i locativ

  373.179,00

  373.179,00

  Alte mijloa

  ce fixe

  5.846.659,71

  5.846.659,71

  TOTAL

  21.722.672,50

  21.722.672,50

  a.2) Obi

  ecte de inventar:

  LEI

  Dei

  lumire

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE

  Obiecte df

  inventar

  2.152.757,01

  2.152.757,01

  -

  b) cluburilor Nevăzăto

  Bunuri date în folosință Clubului Sportiv Municipal, unităților de învățământ, pensionarilor, Spitalului Județean de Urgență, Palatului Copiilor și Asociației de i:

  LEI

  Denumire

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE

  Clubul Sp:

  >rtiv Municipal

  660.832,12

  660.832,12

  -

  Cluburi pe

  nsionari-ob.inv.

  49.887,27

  49.887,27

  3

  Spitalul Juc .de Urgență-ob.inv.

  149.562,43

  149.562,43

  Palatul cop ilor-ob.inv.

  1.599,93

  1.599,93

  Școala Romana de Afaceri (media de familie)

  9.094,30

  9.094,30

  Serviciul Politie Circulație Stadion

  17.598,68

  17.598,68

  Dispensare Medicale Scoli

  841.797,95

  841.797,95

c) Bunuri date în folosință folosință si custodie către S.C. PIEȚE PREST S.A (din domniul pjblic si privat), bunuri achiziționate pe măsură ISPA" Managementul integrat al deșeurilor1’ si date in administrare la terti:

LEI

Denumire

SCRIPTIC

FAPTIC

DIFERENTE

Clădiri- SC PIEȚE PREST SA

989.952,58

989.952.58

-

Alte mijloai^e fixe- SC PIEȚE PREST SA

3.247.208,35

3.243.773,43

-3.434,92

Alte mijloa te fixe- SC PIEȚE PREST SA- custodie

14.322

14.322

Obiecte de inventar-concesiune-SC PIEȚE PREST SA

606.199,50

606.199,50

**

Obiecte d€> inventar si materiale -custodie- SC PIEȚE PREST SA

223.941,62

223.941,62

Animale și păsări

30.191,07

28.901,32

-1.288,65

Depozit deșeuri Fețeni, Statia

Compost, din care:

- mijloace fixe, - obiecte de inventar

5.227.952,92

5.192.053,01

15.416,02

5.207.469,03

5.192.053,01

15.416,02

Bunuri achiziționate pe măsura ISPA date in adm la SC URBAN SA din care: - mijloace fixe,

- obiecte de inventar

2.801.527,27

608.268,38

2.193.258,89

2.475.804,13

608,268,38

2.193.258,89

Diferentele constatate la gestiunea mijloace fixe SC PIEȚE PREST SA reprezintă:

 • -3.435,92 lei - mijloace fixe - animale - lamă nescazută din evidenta contabila a primăriei - pentru care există proces-verbal de schimb;

 • +1 reprezentând valoarea constatată în plus la contul « Mijloace fixe -animale » din nașteri conform proceselor-verbale;

-1.776,77 lei reprezentând valoarea constatată în minus la contul "Obiecte de inventar -animale și păsări" din decese si schimburi;

+ 4€4,12 lei reprezentând valoarea constatată în plus la contul “Obiecte de inventar -animale și păsări" din nașteri și donații.

Din obiectele de inventar achiziționate pe măsură ISPA și date în administrare la S.C. URBAN S.A, o parte ( 2526 europubele de 240 I si 232 containere de 1.1 mc) au fost deteriorate și sunt depozitate la S. C URBAN SA, fiind propuse la casare conform anexei.

ItL I nvestiții în curs și cele finalizate pentru care nu s-au întocmit procese - verbale de recepție în vederea înregistrării ca mijloace fixe, lucrări de reparații și modernizări contractat?, începute și nefinalizate la data de 31 decembrie 2012:

 • 1. Obiective de investiții în continuare buget local, în sumă de 22.616.967 lei, după cum urmează:

 • a) capitolul - autorități publice - 2.426 lei;

 • b) capitolul -învățământ - 14.306.607 lei;

 • c) capitolul - cultură, recreere și religie - 440.848 lei;

 • d) capitolul - asigurări, asistență socială - 35.930 lei;

 • e) capitolul - locuințe, servicii și dezvoltare publică - 6.457.268 lei;

 • f) capitolul -transport urban -1.373.888 lei.

 • 2. Obiective de investiții sistate (abandonate), în sumă de 4.732.546 lei;

 • 3. Obiective de investiții în continuare finanțate din fondul IID, în sumă de 1.278.405,12 lei;

 • 4. Lucrări de reabilitare termică blocuri, în valoare de 3.407.285,84 lei;

 • 5. Obiective de investiții în continuare finanțate din fonduri europene și cofmanțare buget local, în sumă de 9.943.720,33 lei.

 • IV. licențe soft și bunuri aparținând terților, folosite de primărie pe bază de contracte (leasing, închiriere, custodie sau alte forme legale), la data de 31 octombrie 2012;

LEI

Denumire

SCRIPTIC

FAPTIC

DIFERENTE

Licențe soft

922.472,36 lei

922.472,36 lei

Bunuri aparținând terților, folosite pe bază de contract de leasing

1.041.600,00 lei

1.041.600,00 tei

Bunuri aparținând terților - blocuri ANL

10.549.185,28 lei

10.549.185,28 lei

 • V, bunuri materiale de natura stocurilor - gestiune proprie (materiale, carburanți, obiecte de inventar în magazie, alte valori, formulare cu regim special) la data de 31 octom orie 2012:

LEI

Di

^numire

SCRIPTIC

FAPTIC

DIFERENTE

Materiale

91.404,20

91.404,20

D

anumire

SCRIPTIC

FAPTIC

DIFERENTE

Ob.de invei

itar în depozit

702.577,53

702.577,53

Den

urnire

SCRIPTIC

FAPTIC

DIFERENTE

Alte valori (

BCF)

16.100

16.100

-

VI și datorii:


inventariere disponibilități în conturi bancare și de trezorerie (ron și valută), creanțe

 • 1. Inventariere disponibilități în conturi bancare si de trezorerie (în lei si valută), la data de 31 deosmbrie 2012.

  Nu :

  31 decerni


s-au constatat diferențe între soldurile conturilor din balanța contabilă la data de ibrie 2012 și extrasele de cont la aceeași dată, eliberate de către Trezoreria

Municipiului Rm.Vâlcea și băncile comerciale.


 • 2. Inventariere creanțe provenind din concesiuni, contracte de închiriere, contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, contracte de asociere în participatiune. la data de

LEI

31

«ne

Denumire

SCRIPTIC

FAPTIC

DIFERENTE

Creanțe di publice

i contracte de concesiune a serviciilor

18.798.073,77

18.798.073,77

Creanțe di

i vânzări spații comerciale

2.538,66

2.538,66

Creanțe di Naționaliza

-i contracte Legea 112 Case ite

4.204,44

4.204,44

*

Creanțe di

-i contracte copertine

24.969,00

24.969,00

-

Creanțe di anuală și t

i contracte de închiriere cu plata imestrială

222.455,00

222.455,00

Creanțe di

i contracte chirii locuințe

89.054,00

101.619

12.565

Creanțe di anuală și t

n contracte de concesiuni cu plata rimestrială

182.749,00

182.749,00

Creanțe di Legea 61

n contracte locuințe cu plata în rate -

121.834,55

121.834,55

Creanțe din contracte locuințe cu plata în rate -Legea 114 si OG 19/1994

972.681,00

972.681,00

-

Diferenla constatata reprezintă debit chirii locuințe Henri Coandă neînregistrate în contul 464.

Pentru creanțele a căror valoare depășește 1.000 lei au fost trimise ” Extrase de cont” cu mențiurea “ confirmare de primire”.

 • 3. nventarierea creanțelor din impozite și taxe locale, în structura clasificației bugetare a veniturilor, tipuri de plătitori (persoane fizice și juridice) și natura obligațiilor (de bază sau accesorii), la data de 31 decembrie 2012.

S-au întocmit liste separate pentru:

 • - persoane fizice pentru creanțe a căror valoare depășește 300 lei;

 • - persoane juridice pentru creanțe a căror valoare depășește 1.000 lei;

 • - persoane fizice insolvabile și persoane juridice aflate în faliment, sold final la data de 31 decembrie 2012- 21.110.832,00 lei

Nu s-au constatat diferențe între soldurile scriptice și stocurile faptice.

VIL contracte de vânzare bunuri cu plata în rate, de concesiune și închiriere la data de 31.10.2012, astfel:

 • - contracte de concesiune întocmite după apariția Legii 219/1998 - 472 contracte;

 • - contracte de concesiune întocmite înainte de apariția Legii 219/1998 - 44 contracte;

 • - contracte de concesiune pentru servicii publice = 5 contracte;

 • - contracte de închiriere imobile - terenuri și construcții = 119 contracte;

 • - contracte reziliate cu garanție = 2 contracte

 • - contracte de concesiune cu persoane juridice aflate în stare de faliment = 4 contracte;

 • - contracte de închiriere imobile - terenuri și construcții cu persoane juridice aflate în stare de faliment = 4 contracte;

 • - contracte de asociere în participațiune = 11 contracte;

 • - contracte de închiriere locuințe sociale, tineri, economic, fond locativ de stat = 718 contracte;

 • - contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate - Legea 114/1996 = 248 contracte.

VIII, creanțe în litigiu, debitori din avansuri, imputații și datorii, la data de 31 octombrie 2012, astei:

 • - creanțe din contracte de închiriere/concesiune pentru care s-au obtinut hotărâri definitive și irevocabile în sumă de 776.145,97 lei;

 • - creanțe în litigiu din contracte de închiriere concesiune aflate în curs de judecare în sumă de 17.248.405,11 lei;

 • - datorii din obligații către bugetul de stat, creditori diverși și alte datorii în sumă de 16.034,41 lei;

 • - dosare/acțiuni din care pot rezulta obligații de plată pentru bugetul local și sume din acțiuni în sumă de 156.390,36 lei.

IX. bunuri din patrimoniul unităților subordonate și unități de învățământ:

LEI

Der urnire

SCRIPTIC

FAPTIC

DIFERENTE

Mijloace fixe

17.331.358,12

17.331.358,12

Obiecte de inventar

19.833.364

19.836.782,53

+3.418,33

Materiale

1.357.650

1.357.650

-

Diferența constatată la inventarierea obiectelor de inventar, în sumă de +3.418,33 lei, reprezintă obiecte de inventar din donații de la comitetul de părinți care au fost înregi strate în evidența contabilă a unității de învățământ ( Colegiul AI.Lahovari).

 • (2) Consecință a inventarierii prevăzută la alin.f1) plusurile și minusurile constatate în inventarierea bunurilor vor fi înregistrate în contabilitate.

Art.2. Se aprobă casarea și declasarea bunurilor aflate în patrimoniul privat al municipiului, unităților subordonate și unităților de învățământ, centralizate pe unități și grupe de bunuri în valoare de 6.506.046,58 lei, conform anexelor nr.1, 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Comisia pentru efectuarea operațiunilor de casare va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale.

Art.4. Se aprobă modificarea anexelor la contractele de concesiune a serviciilor publice prin acte adiționale, conform inventarului aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi dată publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru, Servicii Publice și Direcției Economico-Financiare, celorlalte structuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și serviciilor publice și instituțiilor înființate de Consiliul Local.


SECREȚA^flUNIClPlCT, jurist Tarifa MIHĂESCU

Râmnicu Vâlcea, 26 aprilie 2013


NCU


BUNURI DE NATURA MIJLOACELOR FIXE INVENTARIATE IN PATRIMONIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA SI UNITĂȚILE SUBORDONATE PROPUSE LA CASARE IN ANUL 2012

MUNICIPIUL RM VALCEA

lei

NR

CRT

DEL

JUMIRE MIJLOC FIX

UM

NR.

INVENTAR

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

CAL

.CULATOR PC

BUC

20270

1

2550.31

2550.31

2

INF

O CHIOȘC

BUC

20373

1

14012.62

14012.62

3

IMP

RIMANTA HP

BUC

20171

1

387.68

387.68

4

CAI

.CULATOR IBM 24

BUC

20195

1

3637.20

3637.20

5

CAI

.CULATOR INTEL

BUC

20290

1

1050.31

1050.31

6

CAI

.CULATOR MULTIMDEIA

BUC

20242

1

7250.30

7250.30

7

IMF

Rl MANTA

BUC

20432

1

344.41

344.41

8

CAI

.CULATOR DTK

BUC

20232

1

2299.22

2299.22

9

CAL

.CULATOR IBM

BUC

20156

1

3637.20

3637.20

10

CAI

.CULATOR AMD

BUC

20272

1

2673.34

2673.34

11

CAI

.CULATOR INTEL

BUC

20274

1

3637.20

3637.20

12

AU'

0 96PRI CIELO

BUC

20795

1

7492.41

7492.41

13

MO

3HETA SAMBA 100 MP

BUC

30133

1

3437.60

3437.60

14

MO

3HETA SIDNEY 1000MP

BUC

30132

1

24548.28

24548.28

15

LAF

TOP ACER

BUC

30151

1

3870.38

3870.38

16

LAF

TOP ACER

BUC

30152

1

3870.38

3870.38

17

LAF

TOP ACER

BUC

30153

1

3870.38

3870.38

18

LAF

TOP ACER

BUC

30154

1

3870.38

3870.38

19

LAF

TOP ACER

BUC

30155

1

3870.38

3870.38

20

LAF

TOP ACER

BUC

30156

1

3870.38

3870.38

21

LAF

TOP ACER

BUC

30158

1

3870.38

3870.38

22

LAF

TOP ACER

BUC

30159

1

3870.38

3870.38

23

LAF

TOP ACER

BUC

30162

1

3870.38

3870.38

24

LAF

TOP ACER

BUC

30163

1

3870.38

3870.38

25

LAF

TOP ACER

BUC

30164

1

3870.38

3870.38

26

LAF

TOP ACER

BUC

30165

1

3870.38

3870.38

27

LAF

TOP ACER

BUC

30166

1

3870.38

3870.38

28

LAF

TOP ACER

BUC

30168

1

3870.38

3870.38

29

LAF

TOP ACER

BUC

30169

1

3870.38

3870.38

30

LAF

TOP ACER

BUC

30170

1

3870.38

3870.38

31

LAF

TOP ACER

BUC

30171

1

3870.38

3870.38

32

LAF

TOP ACER

BUC

30172

1

3870.38

3870.38

33

LAF

TOP ACER

BUC

30173

1

3870.38

3870.38

34

IMP

RIMANTA HP LJ3020

BUC

20215

1

2047.43

2047.43

35

IMP

RIMANTA EPSON

BUC

20233

1

1663.23

1663.23

36

IMP

RIMANTA LEXMARK X215

BUC

20180

1

1535.80

1535.80

36

CO

HATOR DIGITAL

BUC

30109

1

9120.33

9120.33

37

LAF

TOP SAMSUNG

BUC

30198

1

5739.08

5739.08

38

LAF

TOPAMILO

BUC

30201

1

4924.56

4924.56

39

CAL

.CULATOR DTK

BUC

20028

1

1187.70

1187.70

40

IMP

RIMANTA HP DJ

BUC

20271

1

217.71

217.71

41

CAL

.CULATOR ALPIS

BUC

20463

1

2164.83

2164.83

42

IMF

RIMANTA CANON

BUC

20250

1

227.51

227.51

43

IMPRIMANTA HP 3650

BUC

20325

1

387.68

387.68

44

IMPRIMANTA HP 610C

BUC

20376

1

815.19

815.19

45

SCANER MUSTEK

BUC

20197

1

1629.72

1629.72

TOTAL

180108.64

FILARMONICA ION DUMITRESCU

lei

NR

CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

1

COPIATOR CANON 6317

BUC

1

5403.62

5403.62

TOTAL

5403.62

DIRECȚIA A.D.P.

le-i

NR’

CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

NUMĂR INVENTAR

UM'"

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

STAT1A DE ASFALT VLADEST1

1

APARAT INEL BIZA SIMPLU

6022101

BUC

1

1949.51

1949.51

2

BALANȚA HIDROSTATICA

6022115

BUC

1

10917.28

10917.28

3

ECHIVALENT NISIP

6022151

BUC

1

2608.63

2608.63

TOTAL

15475.42

DEPOZIT CENTRAL

1

POMPA DERATIZARE

2023631

BUC

1

5268.34

5268.34

2

PISTOL AER COMPRIMAT

6024582

BUC

1

6036.71

6036.71

3

MOT. CU FIER

2021751

BUC

1

5186.38

5186.38

4

MOT ASPIRAȚIE

2023448

BUC

1

2506.14

2506.14

5

MAS 1 NA TAÎAT IARBA

2023452

BUC

1

2512.67

2512.67

6

DRLJBA

2023637

BUC

1

2659.87

2659.87

7

MOTOFERASTRAU

2023672

BUC

1

2530

2530

8

SITX. MECANICA

2024492

BUC

1

15750

15750

9

POLIZOR

2024545

BUC

1

602.57

602.57

10

MOTOFOARFECA

2024644

BUC

1

4595.48

4595.48

11

MOT DRUJBA

2024716

BUC

1

1909.22

1909.22.

12

CANTAR 100 KG

3023622

BUC

1

293

293

13

CEAS STR 2 FETE

3024570

BUC

1

10842.61

10842.61

14

CEAS STR 2 FETE

3024571

BUC

1

10842.61

10842.61

15

CIS"ERNA1.5TO

4023450

BUC

1

625

625

16

MAS INA CANALE

4023450

BUC

1

33590.63

33590.63

17

TRUSA SCULE

6024599

BUC

1

2783.96

2786.96

18

TELEVIZOR

602484

BUC

1

136.60

136.60

19

ELEDTROCOMPRESOR

2021068

BUC

1

1.07

1.07

TOTAL

108674.86

POLITIA LOCALA

lei

NRCRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

1

A NTENA 3DB

BUC

1

3664.08

3664.08

TOTAL

3664.08

TOTAL GENERAL PRIMĂRIE SI UNITATI SUORDONATE = 313.326,62 LEI

Vicc primar, / Ec. Gigi Ion Matef


Director zxecutiv, Ec. Ifcn uțpadat


Director Executiv, lng(U|aria Feroiu


întocmit, Ec.Narcisa Colțos

X ANEXA NR. 2

„'^7/

V ■' ■-

PRIMĂR?jă^ ING. EMILU^^tfANfTU

BUNURI DE NATURA MIJLOACELOR FIXE INVENTARIATE IN PATRIMONIUL

PUBLIC DATE IN FOLOSINȚA PRIN CONTRACTE DE CONCESIUNE, PROPUSE --LACASARESAU1JECCASAREWANUL2012------—-----

SC APAVIL SA

lei

NR.

CR _ T.

NR.

INV.

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CA

NT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

MFDF

01728

CANAL CPT. NEGOESCU

BUC

1

13482.57

13452.57

2

MFDF

01716

CANAL COLECTOR CPT. NEGOESCU

BUC

1

161.77

161.77

3

MFDF

01717

CANAL COLECTOR Dn300 BETON

BUC

1

5935.97

5935.97

4

MFDF

01756

CANALIZARE CRESA 1 MAI

BUC

1

48389.79

48389.79

_5

MFDF

01805

CANALIZARE ZONA TRAIAN

BUC

1

192880.49

192880.49

__6

MFDF

01858

RETELA CANALIZARE TRAIAN

BUC

1

166318.06

166318.06

7

MFDF

01529

ALIMENTARE APA BL.101 M. BASARAB

BUC

1

42776.74

42776.74

8

MFDF

01530

ALIMENTARE APA BL. 105 TRAIAN 2

BUC

1

29468.29

29468.29

9

MFDF

01531

ALIMENTARE APA BL. 133 BIS TRAIAN 2

BUC

1

11862.44

11862.44

10

MFDF

01532

ALIMENTARE APA BL.133 M. BASARAB

BUC

1

5124.45

5124.45

11

MFDF

01533

ALIMENTARE APA BL.85 BIS TRAIAN 2

BUC

1

6520.11

6520.11

12

MFDF

01534

ALIMENTARE APA BL. 91 TRAIAN

BUC

1

5857.30

5857.30

13

MFDF

01550

ALIMENTARE APA OSTROVENI VI/3 BL A64

BUC

1

245001.53

245001.53

14

MFDF

01554

ALIMENTARE APA TRAIAN II

BUC

1

400805.17

400805.53

15

MFDF

01555

ALIMENTARE APA TRAIAN III HACMAN

BUC

1

464257.21

464257,21

16

MFDF

01558

ALIMNETARE APA ZONA TRAIAN- BASARAB

BUC

1

2908.69

2908.69

17

MFDF

01568

BRANȘAMENT APA 30 DECEMBTIE

BUC

1

105.51

105.51

18

MFDF

01570

BRANȘAMENT APA BL. 101 M. BASARAB

BUC

1

12303.88

12303.88

19

MFDF

01588

BRANȘAMENT APA ZONA NORD BL

N14.N13.N12

BUC

1

31830.41

31830.41

20

MFDF

01589

BRANȘAMENT APA ZONA NORD BL. S5,S6,S7

BUC

1

23509.19

23509.19

21

MFDF

1596

CONDUCTA APA ARGEȘ -CALEA LUI TRAIAN

BUC

1

172.11

172.11

22

MFDF

01612

’ CONDUCTA APA GRIGORE PROCOPIU

BUC

1

171.36

171.36

23

MFDF

01696

REȚELE APA TRAIAN BL. 13,14,15,5

BUC

1

625.56

625.56

24

MFDF

01697

REȚELE APA TRAIAN BL. 18-22

BUC

1

401.81

401.81

25

MFDF

01698

REȚELE APA TRAIAN - M. BASARAB

BUC

1

280920.41

280920.41

26

MFDF

01703

REȚELE APA ZONA TRAIAN

BUC

1

875.37

875.37

27

MFDF

01704

REȚELE APA ZONA TRAIAN

BUC

1

1394.63

1394.63

28

MFDF

01538

ALIMENTARE APA CALEA LUI TRAIAN -NORD BL. 27,31

BUC

1

132108.34

132108.34

29

MFDF

01543

ALIMENTARE APA INDESIRE NORD

BUC

1

500391.01

500391.01

30

MFDF

01556

ALIMENTARE APA ZONA NORD

BUC

1

965532.49

965532.49

31

MFDF

01623

ALIMENTARE APA STR. ARGEȘ

BUC

1

394.41

. 394.41

32

MFDF

*01597

CONDUCTA APA ARGEȘ ȘTIRBEI VODĂ

BUC

1

6340.7

6340.7

33

MFDF

*01599

CONDUCTA APA B.TRAIAN-SPITAL

BUC

1

559.02

559.02

34

MFDF

*01600

CONDUCTA APA CALEA LUI TRAIAN

BUC

1

1848.88

1848.88

35

MFDF

*01601

CONDUCTA APA CALEA LUI TRAIAN

BUC

1

501.47

501.47

36

MFDF

*01602

CONDUCTA APA CALEA LUI TRAIAN

BUC

1

175.03

175.03

37

MFDF

*01603

CONDUCTA APA CALEA LUI TRAIAN G-RAL MAGHERU

BUC

1

208.02

208.02

38

MFDF

*01605

CONDUCTA APA CALEA LUI TRAIAN ȘTIRBEI VODĂ

BUC

1

143.10

143.10

39

MFDF

*01614

CONDUCTA APA M. BRAVU ARGEȘ

BUC

1

141.33

141.33

40

MFDF

^01618

CONDUCTA APA POPA ȘAPCA

BUC

1

170.11

170.11

41

MFDF

*01630

CONDUCTA REFULARE STR POPA ȘAPCA

BUC

1

254.90

254.90

42

MFDF

>01632

EXTINDERE APA T. VLADIMIRESCU

BUC

1

11326.25

11326,25

43

MFDF

>01660

REȚELE APA BL 14-15 INDESIRE NORD

BUC

1

5113.38

5113.38

44

-MEDE

>01668-

.REȚELE APA BL. A64-OSTROVENI__

.BUC

__1_

41897.15

-   4-18917-1-5-

45

MFDF

>01687

REȚELE APA OSTROVENI VI

BUC

1

135632.5

135632.5

46

MFDF

*01688

RETE APA PETRISOR BRANSEMENT BLOCURI

BUC

1

2880.96

2880.96

47

MFDF

>01690

REȚELE APA PLATFORMA SUD IJTL

BUC

1

38268.77

38268.77

48

MFDF

>01695

REȚELE APA STR. REPUBLICII

BUC

1

2145.69

2145.69

49

MFDF

>01709

UTILITATI FABRICA DE PAINE RAURENI

BUC

1

544413.24

544413.24

50

MFDF

>06027

HIDRANT STR IANCU POP BL 64

BUC

1

3054.00

3054.00

TOTAL

4.387.561,57

SC PIEȚE PREST SA

NR. CR T.

NR

INV

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CA NT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

2087S

MOTOFOARFECA TUNS GARD VIU HUSKVARNA

BUC

1

11384,73

13452,57

2

20881

MOTOCOSITOARE HUSKVARNA

BUC

1

18342.07

3

3035S

SURSA CALCULATOR

BUC

1

1282,30

1282.30

4

3035Î

IMPRIMANTA

BUC

1

1043.75

1043.75

5

30387

1

IMPRIMANTA

BUC

1

104375

104375

6

2080'

APARAT SPALAT KARCHER

BUC

1

2478.15

2478.15

TOTAL

3557475

Viceprimar,


Ec. Gigî


Ion Matei/
Director Executiv, Ing. Maria Feroiuîntocmit, Ec.Narcisa Colțos


' \ < PRIMAR,.,/

ING^EMIUĂN/rANCU.

''

BUNURI DE NATURA MIJLOACELOR FIXE INVENTARIATE IN PATRIMONIUL PRIVAT AL UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PROPUSE

LA CASARE IN ANUL 2012

GRUPUL ȘCOLAR ECONOMIC RM. VALCEA

lei

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

CANAPEA TAPITATA

BUC

1

0.06

0.06

2

TELEVIZOR THOMAS

BUC

1

1404

1404

3

SCÂNERA4 GENIUS

BUC

1

97.30

97.30

4

CALCULATOR CU IMPRIMANTA VIDEO 3000

BUC

1

1988.18

1988.18

5

CALCULATOR PEAT AM2HDD160

BUC

1

r i9oo

1900

TOTAL

BUC

5389.54

LICEUL ANTIM IVIREANU

lei

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

1

MASA MELAMINATA

BUC

93

0.05

4.65

2

MASA MELAMINĂ ÎNGUST

BUC

15

0.05

0.75

3

TV SAMSUNG

BUC

1

78.39

78.39

TOTAL

83.79

GRAD C J PROG PRELUNGIT OSTROVENI3

lei

NR

CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

MAȘINA DE CUSUT

BUC

1

0.20

0.20

2

MAȘINA DE TOCAT CARNE

BUC

1

1315.86

1315.86

TOTAL

1316.06

SCOALZ

. NR. 5 RM. VALCEA

lei

NR

CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

1

LEPTOP2007

BUC

1

1790

1790

2

IMPRIMANTA CANON

BUC

1

299.88

299.88

3

DULAP LEMN 2 USI

BUC

1

0.01

0.01

4

TVGRUNDIG

BUC

1

141,23

141.23

5

VIDEO ORION

BUC

1

49.50

49.50

TOTAL

2280.71

GRĂDINIȚĂ CU PROG PRELUNGIT COZIA

lei

NR

CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

1

ROBOT BUCĂTĂRIE

BUC

1

110

110

2

MAȘINA DE GĂTIT CU GAZE

BUC

1

48314

48314

TOTA L

48424

LICEUL TEHNOLOGIC OLTCHIM

lei

NR

CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

1

COMPRESOR FRIG 2000

BUC

1

0.16

0.16

2

APARAT SUDAT PRIN PUNCTE MACHETA

BUC

1

0.3

0.3

3

BANC LACATUS 4LOC

BUC

4

0.4

1.6

4

FOARFECĂ BANC

BUC

2

0.14

0.28

5

GENERATOR ACETILENA

BUC

1

0.53

0.53

6

INSTALAȚIE BAIE NICHEL

BUC

1

4.8

4.8

7

MAȘINA DE GĂURIT ELECTRICA

BUC

3

1.02

3.06

8

MAȘINA DE GĂURIT G125

BUC

2

1.07

2.14

9

MAȘINA DE GĂURIT TIP MASA MACHETA

BUC

1

1.72

1.72

10

POLIZOR PA300

BUC

1

1.62

1.62

11

POLIZOR PD 300

BUC

1

0.38

0.38

12

POLIZOR ELECTRIC CU 2 PISTE

BUC

1

0.51

0.51

13

TUBURI OXIGEN

BUC

9

0.61

5.49

14

SISTEM CAL WES DIGIT

BUC

1

1922

1922

15

SISTEM CELERON 2400MHZ

BUC

1

2380.50

2380.50

16

BĂNCI PENTRU CURTEA SCOLII

BUC

5

0.1

0.5

17

CALCULATOR SONY V6-2/300MHZ

BUC

1

1012.63

1012.63

18

CALCULATOR SIS 686/300 MHZ

BUC

1

760.65

760.65

19

SIS CALC ACER P H350MHZ

BUC

1

1421.05

1421.05

20

MASA CONSILIU

BUC

1

0.13

0.13

21

MASA CANCELARIE

BUC

7

0.27

1.89

22

MAȘINA ROTUNDA TIJE

BUC

2

0.01

0.02

23

MESE LAB FIZICA

BUC

4

0.34

1.36

24

MESE LAB NOS

BUC

10

0.12

1.2

25

MESE CU UN CORP

BUC

8

0.12

0.96

26

MESE LAB CU PVC

BUC

17

0.13

2.21

27

PUPITRU MELAMINĂ

BUC

1

0.18

0.18

28

POPMPA TRAS BENZINA

BUC

2

0.01

0.02

29

MAȘINA SCRIS ELECTRICA

BUC

1

205

205

30

MESE PE SCHELET METALIC

BUC

2

0.92

1.84

31

CALCULATOR ASUS A9T

BUC

1

2830.50

2830.50

32

MINOLTA CELTD

BUC

1

3831.50

3831.50

33

MESE PE SCHELET METALIC

BUC

2

0.78

1.56

34

PLATFORMA INFORMATICA

BUC

1

31836.12

31836.12

TOTAL

46234.41

ȘCOALA I GH DUCA

lei

NR

CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

1

ACORDEON CHINA

BUC

1

0.66

0.66

2

BIROURI CU 2 CORPURI

BUC

2

0.38

0.75

3

HARTA FIZICA A ROMÂNIEI

BUC

2

0.24

0.47

TOTAL

1.88

GRAD IN TA NR 1 PROG NORMAL

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

1

BOILER ELECTRIC

BUC

1

130

130

2

BUTELIE ARAGAZ

BUC

1

5

5.

TOTAL

135

GRUPS

SOLAR FORESTIER VALCEA

lei

NR

CRT

D

ENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

1

Di

XCIA SOLENZA

BUC

1

20488.03

20488.03

2

M

OTOFERASTRAU HUSQVARNA

BUC

1

819.38

819.38

3

M

OTOFERASTRAU STHIL 026

BUC

1

180.67

180.67

4

M

OTOFERASTRAU

BUC

1

320.33

320.33

5

M

OTOFERASTRAU

BUC

1

541.36

541.36

6

M

OTOFERASTRAU

BUC

1

506,66

506.66

7

M

^SA PAL MELAMINTA

BUC

1

0.06

0.06

8

R

zZERVOR COMBUSTIBIL

BUC

1

0.88

0.88

9

R

EZERVOR BENZINA

BUC

2

0.5

1

10

BJ

XDANE STEJAR

BUC

9

0.28

2.52

11

SI

’ALATOR VASE

BUC

1

0.59

0.59

12

SI

’ALATOR VASE

BUC

1

0.92

0.92

13

SI

’ALATOR VASE

BUC

1

0.70

0.70

14

Ci

XNALIZARE

BUC

1

12.55

12.55

15

: LIN AR FIER FORJAT

BUC

2

0.29

0.58

16

G

XRD METALIC

BUC

1

3.95

3.95

T(

)TAL

22.880,18

SCOALE

NR. 4 RM. VALCEA __________________________________________________________________________________________________________ lei

NR

CRT

[

IENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

1

h

IESE LABORATOR BIOLOGIE

BUC

8

0.10

0.80

2

c

iCHELET UMAN

BUC

1

0.16

0.16

3

h

1ASA LAB FAIANȚA

BUC

10

0.09

0.90

1

OTAL

1.86

LICEUL

VIATEI BASARAB RM. VALCEA

lei

NR

CRT

DE

iNUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

1

FF

IIGIDER CU CONGELATOR

BUC

1

872.2

872.2

2

LE

PTOPACERTM 2313

BUC

1

4548

4548

3

LH

SENTA OFFICE PRO 2003

BUC

1

515-

515

4

Mi

XSINA SPALAT AUTOMATA

BUC

1

1744.44

1744.44

5

Mi

XSINA CUSUT MECANICA

BUC

1

1632.26

1632.26

6

TF

IUSA SOLURI

BUC

1

0.13

0.13

7

FC

>SILE GEOLOGICE

BUC

1

0.19

0.19

8

TOTAL

9312.18

COLEGI UL AL. LAHOVARI RM VALCEA

lei

NR

CRT

DE

ENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

1

CZ

<LCULATOR PENTRIUM

BUC

2

3536.26

7072.52

2

C(

JPIATOR UNIVERSAL

BUC

1

1500

1500

3

CC

jPIATOR AHMF

BUC

1

1754.94

1754.94

4

CC

JMPRESOR

BUC

1

1333.27

1333.27

5

LE

PTOP

BUC

1

6607.80

6607.70

6

CZ

(LCULATOR PENTIUM

BUC

1

3434

3434

7

CZ

iLCULATOR CELEROM

BUC

2

2022

4044

8

Dl

JLAPURI VITRINA

BUC

9

05.56

5.04

9

Dl

JLAPURI VITRINA

BUC

10

0.27

2.70

10

Dl

JLAPURI VITRINA

BUC

5

0.20

1

"T1

HI

5IER BIBLIOTECA "

BUC

2

0.10

0.20

12

fi;

SIER METALIC

BUC

1

0.10

0.10

13

IM

PRIMANTA COLOR

BUC

1

805.49

805.49

14

IM

PRIMANTA MINOLTA

BUC

1

495.47

495.47

15

IM

PRIMANTA

BUC

1

1000

1000

16

LZ!

BORATOR INFORMATICA

BUC

1

37897.50

37897.50

17

T\

PHILIPS

BUC

1

1940.89

1940.89

18

vr

fRINA GEOGRAFIE____________________

BUC

3

1389.78

4169.34

19

M(

3NITOR BENQ

BUC

2

1220.15

2490.30

TC

UAL

174504.90

GRUP ȘCOLAR FERDINAND I RM VALCEA

lei

NR

CRT

DE

:numire mijloc fix

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

S(

IOZMLANR13

1

FU

5ET METALIC

BUC

1

1970.27

1970.27

2

RZ

IFT METALIC

BUC

6

1340.11

8040.66

3

Dl

JLAP VESTIAR CU 3 USI

BUC

5

950.47

4752.35

4

RZ

kFTURI METALICE

BUC

2

1276.36

2552.72

5

Dl

JLAP SUSPENDAT CU 2 USI

BUC

9

1192.61

10733.49

TC

TAL

28049.49

LII

ÎEULTEH FERDINAND

1

SI

RSA NEANTRERUPTIBILA

BUC

1

203.13

203.13

2

VII

)EO PLAYER PHILIPS

BUC

1

938.50

938.50

3

CC

JPIATOR AGFA

BUC

1

193.40

193.40

4

Dl

ILAP ACTE

BUC

3

0.10

0.30

5

Dl

HAP VITRINA LABORATOR

BUC

1

0.10

0.10

6

Dl

ILAP LABORATOR

BUC

1

0.18

0.18

7

P/

TURI FIER

BUC

1

0.12

0.12

8

Dl

ILAP LABORATOR CHIMIE

BUC

3

0.30

0.90

9

MZ

kSINA INDOSARIAT

BUC

1

339.53

339.53

10

FII

.EU TENIS CÂMP

BUC

1

536.64

536.64

11

BZ»

.NCI GIMNASTICA

BUC

2

0.05

0.10

12

Dl

ILAP METALIC

BUC

1

0.34

0.34

13

Dl

ILAP METALIC

BUC

1

0.22

0.22

14

GF

IATAR GEAM

BUC

7

380.28

2661,96

15

Ml

DROSCOP MODERNIZAT

BUC

2

0.19

0.38

16

CA

.LCULATOR P5

BUC

1

669.02

669.02

17

Cfi

LCULATORP75

BUC

1

511.70

511.70

18

ME

:SE CABINET

BUC

1

159.87

159.87

19

ST

ALPl VOLEI SCAUN

BUC

1

0.11

0.11

20

Cfi

TEDRA CHIMIE

BUC

1

0.24

0.24

21

FU

.EU TENIS CÂMP

BUC

1 ,

536.64

536.64

TC

TAL

6.753,38

GRUP ȘCOLAR G-RAL MAGHERU

lei

NR

CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

1

GARD METALIC TEREN SPORT

BUC

1

8423.23

8423,23

2

LADA IZOTERMA

BUC

1

1086.52

1086.52

3

CUIER PENTRU CARNE

BUC

1

190.25

190.25

4

CONSERVATOR CTS III

BUC

1

3561.37

3561.37

5

VITRINA CUIER CANCELARIE

BUC

1

995.59

995.59

6

MESE STUDIU

BUC

40

128.94

5157.60

TOTAL

18418.97

COLEGUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN

lei

NR CRT

DE

ÎNUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

1

Dl

<XSCOL

BUC

1

0.17

0.17

2

VI

DEO

BUC

1

180.42

180.42

3

M

CROSCOP

BUC

4

0.44

1.76

4

M

CROSCOP

BUC

4

0.17

0.68

5

SE

;T DIAPOZITIVE

BUC

2

0.10

0.20

6

Bl

ROU

BUC

1

0.16

0.16

7

M

ESE LABORATOR

BUC

7

0.21

1.47

8

t;

BLE ECOLOGICE

BUC

2

1171.30

2342.60

9

ur

IITATE

BUC

1

1125

1125

10

CC

JPIATOR XEROX

BUC

1

3451

3451

TC

►TAL

7.103,46

ȘCOALA ANTON PANN

NR CRT

DE

enumire mijloc fix

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

1

B/

^NCI ȘCOLARE

BUC

63

0.06

3.18

2

B/

<NCI ȘCOLARE

BUC

47

0.06

2.82

3

C/

CTEDRE ȘCOLARE

BUC

10

0.07

0.7

4

M

ESE LECTURA

BUC

11

0.05

0.55

5

CC

5PIATOR KONICA

BUC

V 1

2700

2700

6

Șl

ATIE AMPLIFICARE

BUC

1

3749

3749

TC

)TAL

6456.25

COLEGI JL TEHNIC ENERGETIC RM VALCEA

lei

NR

CRT

DE

zNUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

1

LZ

DA FRIGORIFICA

BUC

1

5502.70

5502.70

TOTAL

5502.70

GRUPUL ȘCOLAR HENRY COANDA

lei

NR

CRT

Dl

ÎNUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

1

SI

BTEM ALARMĂ SI AVERTIZARE

BUC

1

1369

1369

2

IIV

PRIMANTAHP5L

BUC

1

207.46

207.46

3

Al

JTOTURISM DACIA 1310 VL02KPN

BUC

1

2305

2305

T(

>TAL

3881.46

GRADINITA NORD 2 CU PROG PRELUNGIT

lei

NR CRT

JENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

[

)ULAP MEDICAMENTE

BUC

1

1

1

2

I

’ELEVIZOR NEI

BUC

2

60.33

120.66

1

OTAL

121.66

GRADIN TĂCU PROG.PRELUNGIT N BALCESCU

lel

NR CRT

[

JENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

1

[

)ULAP FISET

BUC

1

0.06

0.06

1

OTAL

0.06

GRADIN TA CU PROG.PRELUNGIT TRAIAN

lei

NR CRT

[

ÎENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

1

F

’AT RABATABIL

BUC

15

0.08

1.2

2

F

>AT RABATABIL

BUC

37

0.09

3.33

3

C

)ULAP LENJERIE

BUC

2

0.12

0.24

4

[

JULAP2USI

BUC

1

0.05

0.05

1

OTAL

4.82

GRADIN TA CU PROG.PRELUNGIT OSTROVENI 2

lei

NR

CRT

[

JENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

1

[

JULAPLEMNCU CASETE

BUC

2

0.13

0.26

2

MAGNETOFON

BUC

1

0.33

0.33

3

[

JIASCOL

BUC

1

0.08

0.08

’ 4

h

MOBILA BUCĂTĂRIE

BUC

1

0.30

0.30

5

[

)ULAP

BUC

1

0.12

0.12

6

l\

MAȘINA DE CUSUT

BUC

1

0.23

0.23

7

F

*LITA

BUC

1

20807.77

20807.77

8

l\

MAȘINA DE TOCAT ELECTRICA

BUC

1

0.30

0.30

9

h

MASA

BUC

1

0.08

0.08

10

[

JULAPCU3USI

BUC

1

0.16

0.16

11

[

JULAPCU2USI

BUC

1

0.10

0.30

12

F

’OLIZOR

BUC

1

0.20

0.20

13

CULAP LABORATOR

BUC

2

0.12

0.24

14

C ULAP CU CASETE

BUC

11

0.13

1.43

15

CULAP CU 2 USI

BUC

2

0.10

0.20

16

CULAP VESTIAR

BUC

2

0.12

0.24

17

CULAP VESTIAR

BUC

2

0.20

0.40

18

C ULAP LEMN

BUC

2

0.12

0.24

19

CULAP CU CASETE

BUC

1

0.13

0.13

20

C ULAP CU 3 USÎ

BUC

2

0.16

0.32

21

CULAP VESTIAR

BUC

2

0.12

0.24

22

FAT COPII

BUC

1

0,0278

0.0278

23

SALTEA

BUC

1

0.0109

0.0109

24

FADIATOR

BUC

1

5.4539

5.4539

TOTAL

20819.26

TOTAL GENERAL UNITATI DE INVATAMANT = 407.676,02 LEI


Director Executiv, Ing. Maria Feroiu

întocmit, Ec.Narcisa Colțos

MUNICIPIUL RM. VALCEA

DIRECȚIA ECOMOMICO-FINANCIARAPRIM

ING. EMILI


SITUAȚIA CENTRALIZATA

CU VALOAREA BUNURILOR MATERIALE PROPUSE LA CASARE URMARE A INVENTARIERII GENERALE

A PATRIMONIULUI PE ANUL 2012


NR

CRT

DENUMI

RE

UNITATE

MIJLOACE FIXE

OBIECTE DE INVENTAR

MATER.

TOTAL

1

MUNICIF

>IUL RM. VALCEA

180,108.64

26,454.98

206,563.62

2

ADM IMS

ITRATtA DOMENIULUI PUBLIC--------

---124,150.28

238,26538

362;415;63

3

POLITM

kLOCALA

3,664.08

9,663.57

13,327.65

4

SC APA

VIL SA

4,387,561.57

0.00

4,387,561.57

5

PIEȚE F

>REST SA

35,574.75

26,026.66

61,601.41

6

FILARMI

3NICA ,,ION DUMITRESCU"

5,403.62

2,720.79

8,124.41

7

TEATRl

„ARIEL"

0.00

52,077.05

52,077.05

8

URBAN

0.00

325,723.14

325,723.14

9

GRADIN

ITAN. BALCESCU

0.06

4,542.35

4,542.41

10

G RADII’

JITA OSTROVENI I

0.00

338.13

338.13

11

G RADII'

JITA OSTROVENI II

20,819.26

26,606.42

47,425.68

12

G RADII

JITA OSTROVENI III

1,316.06

1,752.86

3,068.92

13

G RADII

JITA NORD I

0.00

4,995.30

4,995.30

14

G RADII

JITA NORD II

121.66

7,894.64

8,016.30

15

GRADII

JITA SUD

0.00

7,614.99

7,614.99

16

GRADII

JITA TRAIAN

4.82

, 17,950.84

17,955.66

17

GRADII

JITA PP NR 1

48,424.00

4,268.17

52,692.17

18

SCOAL

ATACHE IONESCU

0.00

4,873.62

4,873.62

19

SCOAL

ANR2

136.88

6,011.82

6,148.70

20

SCOAL

ANR4

1.86

11,275.13

11,276.99

21

SCOAL

ANR8

0.00

734.92

118.59

853.51

22

SCOAL

ANR5

2,280.71

1,098.27

3,378.98

23

SCOAL

ANR10

0.00

3,487.13

3,487.13

24

SCOAL

ANR9

6,456.25

15,356.77

21,813.02

25

GRUP !

ȘCOLAR FERDINAND I

34,802.87

66,049.88

100,852.75

26

COLEG

IUL ECONOMIC SI ADMINISTRATIV

5,389.84

17,284.90

22,674.74

27

SEMIN>

kRUL TEOLOGIC „SF.NICOLAE"

0.00

16,642.03

16,642.03

28

GRUP!

ȘCOLAR G-RAL MAGHERU

18,418.97

35,020.16

53,439.13

29

COLEG

IUL NATIONAL „AL. LAHOVARI"

174,504.90

32,047.54

206,552.44

30

GRUP!

ȘCOLAR OLTCHIM

46,234.41

21,275.25

67,509.66

31

GRUP!

ȘCOLAR „HENRY COANDA"

3,881.46

3,765.55

1,925.10

9,572.11

32

GR. SC

ANTIM MREANUL

83.79

2,486.76

2,570.55

33

COLEG

IUL TEHNIC ENERGETIC

5,502.70

91,929.92

97,432.62

34

GRUP!

ȘCOLAR FORESTIER

22,880.18

134,125.04

157,005.22

.35

LICEUL

MATEI BASARAB

9,312.18

35,229.08

44,541.26

36

COLEG

IUL „MIRCEA CEL BATRAN"

7,103.46

71,560.48

78,663.94

37

GRUP!

ȘCOLAR PLESOIANU

0.00

21,499.04

21,499.04

38

LICEUL

DE ARTA

0.00

11,215.10

11,215.10

TOTAL

5,144,139-36

1,359,863.63

2,043.69

6,506,046.58

Director Executiv

Ing.^ARI^ZEROIU

Viceprimar / Ec.GIGI ION MAȚE!

Director Executiv Ec. imLEPADAT


MUNICIPUL RM.VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FJNANCIARA


SITUAȚIA CENTRALIZATA

CU REZULTATELE INVENTARIERII BUNURULOR MATERIALE DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA, UNITAT1 SUBORDONATE SI UNITATI DE IN VAT AMANT, PE ANUL 2012

NR

MIJLOACE FIXE

OBIECTE DE INVENTAR

MATERIALE

CRT

DENUMIRE UNITATE

SCRIPTIC

FAPTIC

DIF +/-

SCRIPTIC

FAPTIC

DIF +/-

SCRIPTIC

FAPTIC

DIF +/-

1

MUNICIPIUL RM. VALCEA

1,694,329,636.77

1,694,329,638.77

7,601,041.22

7,601,041.22

114,882.58

114,882.58

2

DPS

321,899.06

321,899.06

257,593.65

257,593.65

40,496.15

40,496.15

3

CANTINA

64,224.77

64,224.77

48,917.23

48,917.23

11,852.25

11,852.25

4

ADP

7,369,475.80

7,369,475.80

2,562,142.35

2,562,142.35

722,690.53

722,690.53

5

FILARMONICA

629,704.83

629,704.83

255,854.76

255,854.76

41,075.43

41,075.43

6'

TEATRU ARIEL

937,174.75

937,174.75

1,194,725.84

1,194,725.84

73,579.70

73,579.70

7

POLITIA LOCALA

325,463.96

325,463.96

731,415.97

731,415.84

3,952.59

3,952.59

8

GR. OSTROVENI I

54,744.85

54744.85

322,792.82

322,792.82

12,413.71

12,413.71

9

GR. OSTROVENI II

99,243.24

99,243.24

325,089.50

325,089.50

26,736.03

26,736.03

10

GR. OSTROVENI III

1,320.87

1,320.87

252,922.36

252,922.36

9,541.42

9,541.42

11

GR. NORD I

140,142.17

140,142.17

286,117.28

286,117.28

13,175.72

13,175.72

12

GR. NORD II

39,113.05

39,113.05

431,948.85

431,948.85

9,446.70

9,446.70

13

GR. TRAIAN

59,499.23

59,499.23

273,999.74

273,999.74

9,866.31

9,866.31

14

GR. N. BALCESCU

210.20

210.20

170,457.46

170,457.46

8,730.80

8,730.80

15

GR. SUD

30,220.00

30,220.00

444,580.37

444,580.37

4,512.06

4,512.06

16

GR. VALCEA 1

74,689.62

74,689.62

223,012.22

223,012.22

6,159.60

6,159.60

17

SC. NR 1

51,109.70

51,109.70

541,885.37

541,885.37

0.00

0.00

18

SC. NR 2

161,450.13

161,450.13

351,554.00

351,554.00

0.00

0.00

19

SC. NR 4

81,769.78

81,769.78

509,044.60

509,044.60

31,803.68

31,803.68

20

SC. NR 5

218,379.82

218,379.82

195,459.14

195,459.14

0.00

0.00

21

SC. NR 8

137,622.50

137,622.50

350,540.18

350,540.18

0.00

0.00

22

SC. NR.9

50,809.22

50,809.22

428,792.14

428,792.14

;           0.00

0.00

23

SC. NR10

70,935.96

70,935.96

314,124.14

314,124.14

1,197.47

1,197.47

24

LIC. FERDINAND

444,742.57

444,742.57

1,451,939.64

1,451,939.64

60,714.06

60,714.06

25

COL. ECONOMIC

189,575.90

189,575.90

■ 850,332.20

850,332.20

4,631.05

4,631.05

26

SEMINARUL TEOL.

97,578.96

97,578.96

439,733.77

439,733.77

11,977.79

11,977.79

27

LIC.MAGHERU

845,664.00

845,664.00

r

374,329.00

374,329.00

14,614.00

14,614.00

28

COL.LAHOVARI

566,289.95

566,289.95

649,119.06

652,537.39

3,418.33

3,675.06

3,675.06

29

LIC. CHIMIC

199,380.17

199,380.17

417,288.17

417,288.17

4,469.09

4,469.09

30

LIC. H. COANDA

475,770.44

475,770.44

318,378.06

318,378.06

39,268.19

39,268.19

_31

COL. ENERGETIC

846,171.54

846,171.54

1,067,699.19

1,067,699.19

1,091.56

1,091.56

32

LIC. FORESTIER

624,708.88

624,708.88

748,298.61

748,298.61

8,411.16

8,411.16

33

LIC. M. BASARAB

287,273.66

287,273.66

703,227.10

703,227.10

0.00

0.00

34

LIC. A. IVIREANU

225,930.07

225,930.07

587,171.56

587,171.56

32,824.17

32,824.17

35

COL. M. BATRAN

591,218.86

591,218.86

1,170,015.07

1,170,015.07

145,577.81

145,577.81

36

LIC. PLESOIANU

561,874.02

561,874.02

331,259.34

331,259.34

1,588.53

1,588.53

37

LIC. ARTA

455,975.59

455,975.59

251,603.59

M 251,603.59

1,577.38

1,577.38

TOTAL

1,711,660,994.89

1711,660,996.89

0.00

27,434,405.55

^7,437,823.75

3,418.33

1,472,532.58

1,472,532.58

0.00

Vî6bpriinar

Director

Executiv

Director

Executiv

Ec.^Gigî Ion Matei

■' //

Ec. LJ^fc

aoat Ion

Ing. Mar^Eeroiu

întocmit,

___

Ec.Narcisa Colto^^z'"'