Hotărârea nr. 98/2013

hotarirea 98 - 12 aprilie 2013 - prelungire termen depunere text IMN

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUN ICI PI UL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 98

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131/2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului Municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 12 aprilie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 13348 din 11.04.2013, întocmit de către Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Sport, Cultură, Mass-Media prin care se propune prelungirea termenului de depunere a textelor pentru Imnul Municipiului, stabilit prin regulamentul de organizare a concursului de selectare a imnului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 282/131 din 30.10.2012, modificat prin hotărârea nr. 29/2013, până la data de 10 mai 2013;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând cont de procesul-verbal al comisiei pentru organizarea concursului de selectare a Imnului Municipiului, constituită prin Dispoziția Primarului nr. 1039/2013, prin care s-a stabilit ca termenul de depunere a textelor să fie prelungit până la data de 10 mai 2013, iar cele patru texte selectate de către subcomisia de selecție să fie menținute urmând a intra în analiza finală după încheierea celei de-a doua sesiuni de depunere de texte;

Având în vedere și prevederile “Strategiei culturale a municipiului Râmnicu Vâlcea 2011-2013”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 54/2011;

în baza art.36, alin.(6), litera "a", art.45, alin. (1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art,1. (1) Termenul de depunere a textelor pentru Imnul Municipiului, stabilit prin Regulamentul de organizare a concursului pentru selectarea imnului municipiului aprobat prin alin. 2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 282/131 din 30 octombrie 2012, așa cum a fost modificat prin hotărârea nr.29/2013, se prelungește până la data de 10 mai 2013,

  • (2) Cele 4 (patru) propuneri de texte selectate în prima sesiune de depunere de către subcomisia de selecție vor fi menținute, urmând a intra în analiza finală după încheierea celei de a doua sesiuni de depunere a noilor texte, stabilită conform alin.(1).

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Serviciului Sport, Cultură, Mass-Media

  • - Filarmonicii Ion Dumitrescu.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINțĂ^X Valery AMZA

    SECRETAR MUNICIPIU, jurist T orp^MIHĂESCy^"^
Râmnicu Vâlcea, 12 aprilie 2013