Hotărârea nr. 97/2013

hotarirea 97 - 12 aprilie 2013 - efectuare plata buget local

ROMÂNIA

județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 97

privind aprobarea efectuării unei plăți din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 12 aprilie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 12906 din 09.04,2013, întocmit de Direcția Economico-Financiară și Serviciul Sport, Cultură Mass-Media prin care se propune alocarea sumei de 2.000 lei din capitolul 67 "Cultură, recreare și religie”, Asociației Club Saishin Karate Do din Râmnicu Vâlcea pentru organizarea celei de-a XlV-a ediții a Cupei Saishin;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2013 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 « Cultură, sport, recreere și religie » ;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie", a sumei de 2.000 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Serviciului Sport, Cultură, Mass - Media.

PREȘEDINTE DE ȘEDINJ^P* NSECRET^ MUNICIPIU^

Nr.

Crt

Nr. Adresa

Solicitant

Suma

Destinația

1.

12048/03.04.2013

Asociația Club Saishin Karate Do din Ramnicu Valcea

2.000 de lei

Necesari pentru organizarea celei de-a XlV-a ediții a Cupei Saishin, eveniment care va avea loc pe data de 28.04.2013, la Sala Sporturilor Traian, unde se preconizează a participa in jur de 400 de sportivi din 28 de cluburi din tara.

TOTAL:

2.000 lei

DIRECTOR JURIDIC PETRE C AZ AN^<

COMPARTIMENTUL CULTURA, SPORT SI TINERET, IOANA CRISTESCU