Hotărârea nr. 96/2013

hotarirea 96 - 12 aprilie 2013 - modificare caiet de sarcini delegare activitati salubrizare

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Mun ici piul râmnicu Vâlcea

Consiliul localHOTĂRÂREA NR. 96

privind modificarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități ale serviciului public de salubrizare a Municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 12 aprilie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 12970 din 10.04.2013, întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune modificarea art.4O din anexa 3 - caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului public de salubrizare a Municipiului Râmnicu Vâlcea - la Hotărârea Consiliului Local nr. 312/161 din 29.11.2012, anexă modificată prin Hotărârea nr.92/2013, în sensul înscrierii corecte a valorii garanției de participare de 635.839,19 lei în loc de 653.834 lei;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că pe parcursul derulării activității de verificare și întocmire a documentației în baza căreia urmează să se desfășoare procedura de licitație publică a delegării gestiunii unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, s-a constatat că valoarea garanției de participare la licitație precizată la articolul 40 din Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului public de salubrizare din Municipiul Râmnicu Vâlcea" a fost calculată eronat, impunându-se astfel corectarea acesteia, cu valoarea rezultată prin aplicarea cotei de 2% la valoarea totală estimată a contractului de delegare pe 3 ani, respectiv de 635 838,19 lei;

în temeiul prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.40 din anexa 3 - caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului public de salubrizare a Municipiului Râmnicu Vâlcea - la Hotărârea Consiliului Local nr. 312/161 din 29.11.2012, anexă modificată prin Hotărârea nr.92/2013, care va avea următorul conținut:

"Alt. 40. Pentru participarea la licitație se fixează o garanție de participare în valoare de 635 838,19 lei, reprezentând 2% din valoarea estimată a contractului de delegare, fără TVA”.

Art2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Serviciului Achiziții Publice.Râmnicu Vâlcea, 12 aprilie 2013