Hotărârea nr. 95/2013

hotarirea 95 - 12 aprilie 2013 -atribuire denumiri artere de circulatie cartierul Goranu

ROMÂNIA județul vâlcea MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR. 95

privind atribuirea denumirii unor artere de circulație în cartierul ” Goranu” municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară în data de 12 aprilie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 12531 din 08.04.2013 întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune atribuirea denumirii unor artere de circulație în cartierul Goranu din municipiul Râmnicu Vâlcea;

Având în vedere că Forumul Cultural al Râmnicului și Asociația Națională Cultul Eroilor au înaintat solicitările înregistrate cu nr. 7006 din 26.02.2013 și 8580 din 11.03.2013 pentru atribuirea denumirilor unor artere de circulație de pe raza administrativ teritorială a municipiului, prin acordarea numelor unor personalități reprezentative orașului;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement; de asemenea, având în vedere avizul favorabil al comisiei județene de atribuire de denumiri a județului Vâlcea nr. 6945 din 11 aprilie 2013;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 564/2008 de aprobare a regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București;

în baza art.36, alin.(5), lit.d), art.45, alin. (1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se atribuie denumirea Intrarea “Leca MORARIU” arterei carosabile delimitată din strada Lespezi (între nr.8 si nr.12), spre est, până în taluzul terasei superioare.

Art.2. Se atribuire denumirea Intrarea “Eugen ANGELESCU” arterei carosabile delimitată din strada Lespezi (nr.95-97), spre nord, până la dig UHE Nord.

Art.3. Se atribuie denumirea Intrarea “Ion BARNEA” arterei carosabile delimitată din strada Săliștea Nouă (nr.66 A- nr.68), către vest, până în taluzul terasei superioare.

Art. 4. Se atribuie denumirea Intrarea “Irina SATCHI” arterei carosabile delimitată din strada Ștraubing (nr.168-176), spre est, până la limita intravilanului.

Art.5. Se atribuie denumirea strada „Mihail FĂRCĂȘANU” arterei carosabile delimitată din strada Săliștea Nouă, în lungul Văii Stăncioiului, până la intersecția cu strada Lespezi.

Art.6. Cele 5 (cinci) artere carosabile sunt reprezentate grafic în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,7. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Evidentă a Persoanelor;

  • - Serviciului Sport, Cultură, Mass-Media.


PREȘEDINTE DE ȘEEWTĂ;

V ■    ----- z


Râmnlcu Vâlcea, 12 aprilie 2013