Hotărârea nr. 94/2013

hotarirea 94 - 12 aprilie 2013 - asociere ALUN

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR. 94

privind aprobarea participării municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Asociației Localităților cu Utilități Nucleare -A.L.U.N

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 12 aprilie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 12571 din 08.04.2013, întocmit de către Serviciul Administrație Publică Locală și Reglementări prin care se propune participarea municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru fondator, la înființarea Asociației Localităților cu Utilități Nucleare (A LU N), cu sediul în strada Ovidiu nr.11, oraș Cernavodă, județul Constanța, asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea, prin Consiliul Local, cu unitățile administrativ-teritoriale din: Cernavodă, Crucea, Feldioara, Izvorul Barzii, Măgurele, Mioveni, Nucet, Ostra, Saligny în cadrul A.L.U.N., aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, precum și împuternicirea primarului municipiului să semneze documentele constitutive, în numele și pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea și a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea în calitate de reprezentant al acestuia în cadrul asociației;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere adresa Primăriei orașului Cernavodă înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.3398 din 29.01.2013 prin care a transmis Actul Constitutiv și Statutul Asociației A.L.U.N., aprobate de către Consiliul Local Cernavodă, prin hotărârea nr.8 din 21.01.2013 în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(7), lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin. (1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru fondator, la înființarea Asociației Localităților cu Utilități Nucleare (A.L.U.N), cu sediul în strada Ovidiu nr.11, oraș Cernavodă, județul Constanța.

Art.2. Se aprobă asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea, prin Consiliul Local, cu unitățile administrativ-teritoriale din: Cernavodă, Crucea, Feldioara, Izvorul Barzii, Măgurele, Mioveni, Nucet, Ostra, Saligny în cadrul Asociației Localităților cu Utilități Nucleare.

Art.3. Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociației Localităților cu Utilități Nucleare, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește domnul Emilian Valentin FRÂNCU, primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, să semneze documentele constitutive, în numele și pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea și a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea, în calitate de reprezentant al acestora în cadrul Asociației Localităților cu Utilități Nucleare.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

Direcției Economico - Financiare;

Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDI VateruAMZA

SECRETAR MUNICIPIU jurist Tonla MIHĂEȘetJ

Râmnicu Vâlcea, 12 aprilie 2013

ACT CONSTITUTIVĂ

AL Asociației Localităților cu Utilități Nucleare din România - A.L. U.N.

Prin prezentul act constitutiv, consiliile locale, prin reprezentanții lor, având următoarele date de identificare:

 • 1, CONSILIUL LOCAL CERNAVODĂ, cu sediul în Cernavodă, str. Ovidiu nr. 11, jud. Constanța, reprezentat de domnul primar Gheorghe Hânsă;

 • 2, CONSILIUL LOCAL CRUCEA, cu sediul în Crucea, str. Principala nr. 151, jud. Suceava, reprezentat de domnul primar Dorin Rusu;

 • 3. CONSILIUL LOCAL FELDIOARA, cu sediul în Feldioara, str. O. Goga nr.55, jud. Brașov, reprezentat de domnul primar Sorin Taus;

 • 4. CONSILIUL LOCAL IZVORU BARZII, cu sediul în Izvoru Barzii, str. Principala nr.-, jud. Mehedinți, reprezentat de domnul primar Horia Balica;

 • 5. CONSILIUL LOCAL MĂGURELE, cu sediul în Măgurele, str. Calugareni nr.2-4, jud. Ilfov,

reprezentat de domnul primar Dumitru Ruse;                                 f

 • 6. CONSILIUL LOCAL MIOVENI, cu sediul în Mioveni, b-dul Dacia nr. 1, jud. Argeș, reprezentat de domnul primar Ion Georgescu;

 • 7. CONSILIUL LOCAL NUCET, cu sediul în Nucet, str. Republicii nr. 8, jud. Bihor, reprezentat de domnul primar Costel Nelu Sârghie;

 • 8. CONSILIUL LOCAL OSTRA, cu sediul în Ostra, str. Principala nr.-, jud. Suceava, reprezentat de domnul primar loan Oros;

 • 9. CONSILIUL LOCAL RAMNICU VALCEA, cu sediul în Ramnicu Valcea, str. G-ral Praporgescu nr. 14, jud. Ramnicu Valcea, reprezentat de domnul primar Emilian Francu;

 • 10. CONSILIUL LOCAL SALIGNY, cu sediul în Saligny, str. Scolii nr. 15, jud. Constanța, reprezentat de domnul primar Ion Beiu;

în calitate de membri fondatori, astăzi, 12.12.2012, își exprimă voința de asociere prin constituirea

Asociației Localităților cu Utilități Nucleare din România - A.L.U.N.

CAPITOLUL I
ART. L FORMA JURIDICĂ

Asociația Localităților cu Utilități Nucleare din România - A.L.U.N., denumită în continuare „Asociația”, este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, neguvemanientală, apolitică și independentă, de utilitate publică, înființată în temeiul Legii 215/2001 a administrației publice locale actualizata si republicata coroborat cu O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundații și potrivii prezentului Act Constitutiv și Statutului Asociației, în vederea promovării și protejării intereselor comune ale autorităților locale din localitățile cu utilități nucleare.

ART, 2. DENUMIREA

(1), Asociația va avea denumirea de „Asociația Localităților cu Utilități Nucleare din România”, conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu numărul ... din ..... eliberată de către Ministerul

Justiției.

 • (2) Denumirea prescurtată a Asociației este A.L.U.N.

ART. 3 SEDIUL ASOCIAȚIEI, FILIALELE
 • (1) Sediul Asociației se stabilește în România, Oraș Cernavodă, str. Ovidiu nr. 11, jud. Constanța.

 • (2) Sediul Asociației poate fi schimbat în orice altă localitate din România prin hotărârea Consiliului Director.

 • (3) Asociația poate înființa în teritoriu filiale, prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, și sedii secundare, prin decizia Consiliului Director, care trebuie să fie înregistrate la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat Ia Judecătoria Medgidia.

ART. 4. DURATA

Asociația va funcționa pe o perioadă nedeterminată.

ART. 5. PATRIMONIUL
 • (1) Patrimoniul Asociației, la constituire, este de 12000 lei.

 • (2) Asociația se finanțează prin contribuții din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre', precum și din alte surse, în conformitate cu prevederile legii și ale Statutului Asociației.

 • (3) Patrimoniul Asociației se completează cu cotizațiile, sponsorizările, donațiile și alte contribuții în bani sau/și în natură, de la persoane fizice și juridice.

 • (4) în temeiul dispozițiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale actualizata si republicata, Asociația poate beneficia de sprijinul Guvernului prin programe naționale de dezvoltare, finanțate anual prin bugetul de stat și prevăzute distinct în cadrul Bugetului Ministerului Administrației și Internelor. în condițiile legii privind finanțele publice.

CAPITOLUL II

AR L (>. SCOPUL ASOCIAȚIEI

Scopul Asociației constă în:

stabilirea, identificarea problemelor cu care se confruntă localitățile pe raza cărora se desfășoară o activitate cu profil nuclear;

afirmarea și consolidarea poziției A.L.U.N. ca partener de dialog cu Guvernul și Parlamentul României pentru susținerea intereselor autorităților locale;

identificarea de noi surse de venituri la bugetele locale;

derularea unor programe și proiecte comune în vederea unei pregătiri optime în domeniul nuclear;

îmbunătățirea procedurilor deslașuratc de autoritățile locale din localitățile cu utilități nucleare in cazul unor situații de urgență;

promovarea unor acte normative care să sprijine autoritățile locale din localitățile cu utilități nucleare;

 • ■ ■ stabilirea unui front comun necesar valorificării intereselor specifice profilului nuclear; promovarea programului energetic nucleara! României.

ART. 7. ORGANIZAREA ASOCIAȚIEI
 • - ți) Organele conducere, administrare și control Asociației sunt:

-Adunarea Generala;

 • - -Consiliul Director;

-Președintele

 • ■ - -Cenzorul

 • A. Adunarea Generala este formata din toti asociatii.

Conducerea asociației aparține Adunării Generale care are competenta in problemele privind existenta, structură si activitatea asociației, stabilește strategia in vederea realizării obiectivelor generale si atingerii scopurilor pentru care a fost infîintata.

 • - Adunarea Generala va funcționa in conformitate cu regulile prevăzute in Statutul Asociației si a prevederilor OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare.

 • B. Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, fiind format din 5 membri, aleși de Adunarea Generală pentru un mandat de 2 ani, respectiv președintele Asociației, vicepreședintele, secretarul general și membrii. Mandatele lor pot fi reînnoite, fără să depășească două mandate consecutive. Regulile generale privind organizarea si funcționarea Consiliului Director sunt stabilitate prin Statut.

 • (4) Cenzorul este ales de Adunarea Generală pentru un mandat de 2 ani. Acesta certifică bilanțul contabil și bugetul de venituri și cheltuieli, în vederea supunerii acestora spre aprobarea Adunării Generale. în conformitate cu Statutul Asociației.

 • (5) Regulile privind organizarea și funcționarea Adunării Generale, a Consiliului Director și a Cenzorului sunt stabilite prin statutul Asociației.

ART.8 DIZOLVARE, LICHIDARE

Dizolvarea si lichidarea Asociației vor avea loc in conformitate cu dispozițiile legale prevăzute de OG 26/2000. cu privire la asociatii si fundatii.

ART. 9. DISPOZIȚII FINALE

 • (1) Actele și procedurile necesare dobândirii personalității juridice a Asociației vor fi îndeplinite de către membrii fondatori prin doamna Mandra Mirela, inspector in cadrul Primăriei Cernavoda.

 • (2) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu prevederile Statutului Asociației.

 • (3) Prezentul Act Constitutiv a fost întocmit în 12 exemplare.

MEMBRII FONDATORI AI ASOCIAȚIEI LOCALITĂȚILOR CU UTILITĂȚI NUCLEARE -A.L.U.N.
 • I. Consiliul Local Cernavodă, reprezentat prin domnul primar Gheorghe Hânsă;LS

 • 2. Consiliul Local Crucea, reprezentat prin domnul primar Dorin Rusu; LS

 • 3. Consiliul Local Feldioara, reprezentat prin domnul primar Sorin Tăuș;LS

 • 4. Consiliul Local Izvora Barzii, reprezentat prin domnul primar Horia Balica;

 • 5. Consiliul Local Măgurele, reprezentat prin domnul primar Dumitra Ruse;LS

 • 6. Consiliul Local Mioveni, reprezentat prin domnul primar Ion Georgescu; LS

 • 7. Consiliul Local Nucet, reprezentat prin domnul primar Costel Nelu Sârghie; LS

 • 8. Consiliul Local Ostra, reprezentat prin domnul primar loan Oros;

 • 9. Consiliul Local Ramnicu Valcea, reprezentat prin domnul primar Emilian Francu;LS

 • 10. Consiliul Local Saligny, reprezentat prin domnul primar Ion Beiu;

M EXA 2 la HCL

ASOCIAȚIEI LOCALITĂȚILOR CU UTILITĂȚI NUCLEARE DIN ROMÂNIA

CAP 1. DISPOZIȚII GENERALE 1. Art. L
 • (1) Asociația Localităților cu Utilități Nucleare, denumită în continuare „Asociația”, este persoană juridică de drept privat, tară scop lucrativ, neguvemamentală, apolitică și independentă, de utilitate publică, înființată în conformitate cu prevederile art. 37 din Constituția României, Legea 215/2001 a administrației publice locale actualizata si republicata și O.G. nr. 26/2000 privire la asociatii si fundatii, cu modificările și completările ulterioare, care își desfășoară activitatea în baza prevederilor prezentului Statut și ale Actului Constitutiv.

 • (2) Asociația reunește, prin Consiliile locale respective, comunitățile locale în proximitatea cărora se află utilități nucleare cum sunt centralele nucleare electrice, instituțiile de cercetare, fabricile de combustibil și alte asemenea componente necesare procesului de producere a energiei nucleare în scopuri pașnice.

Art. 2.

 • (1) Asociația este persoană juridică română și va avea denumirea de Asociația Localităților cu Utilități Nucleare, conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu numărul, eliberată de către Ministerul Justiției.

 • (2) Denumirea prescurtată a Asociației este A.L.U.N., iar sigla acesteia este reprezentată grafic de un atom, în interiorul căruia sunt plasate inițialele Asociației, atom înconjurat de oameni si frunze de alun.

 • (3) Ștampila Asociației va reprezenta inițialele acesteia plasate în interiorul formei grafice a unui atom.

Art 3.

 • (1) Asociația este constituită pe durată nedeterminată și are sediul în orașul Cernavodă, str. Ovidiu nr. 11.

 • (2) Sediul Asociației poate fi stabilit în orice altă localitate din România, în care se află utilități nucleare, pe baza hotărârii Adunării Generale a membrilor acesteia la propunerea Consiliului Director, potrivit prevederilor Statutului.

Art 4.
 • (1) Asociația poate înființa filiale în localități din România în care se află utilități nucleare, pe baza voinței comune de realizare a obiectivelor sale.

 • (2) Asociația poate stabili și pune în aplicare, pe bază de protocoale sau proiecte, colaborarea cu asociații similare din țară și străinătate, care unnăresc obiective comune și poate să se asocieze în uniuni sau federații, cu alte instituții și persoane juridice sau fizice din țară si străinătate, pentru îndeplinirea obiectivelor sale.

Art. 5 Membrii fondatori ai Asociației sunt:

I CONSILIUL LOCAL CERNAVODĂ, cu sediu! în Cernavodă, slr. Ovidiu nr. 11, jud. Constanța, reprezentat de domnul primar Gheorghe Hânsă, cetățean român, posesor ai Cărții de Identitate seria_____nr.           , domiciliat în localitatea Cernavodă, str.                       nr.___;

 • 2 CONSILIUL LOCAL CRUCEA, cu sediul în Crucea, str. Principala nr. 151, jud. Suceava, reprezentat de domnul primar Dorin Rusu, cetățean român, posesor al Cărții dc Identitate scria__nr.           , domiciliat în localitatea Crucea, str. _           nr.;

 • 3. CONSILIUL LOCAL FELDIOARA, cu sediul în Feldioara, str. O. Goga nr. 55, jud. Brașov, reprezentat dc domnul primai' Sorin Taus, cetățean român, posesor al Cărții de Identitate scria_______nr._________, domiciliat în localitatea Feldioara, str. _            nr. ____ ;

 • 4 CONSILIUL LOCAL IZVORU BÂRZII, cu sediul în Izvora Barzii, str. Principala nr.-, jud. Mehedinți, reprezentat de domnul primar Horia Balica cetățean român, posesor al Cărții de Identitate seria , nr., domiciliat în localitatea Izvora Barzii, str. , nr._________;

 • 5. CONSILIUL LOCAL MĂGURELE, cu sediul în Măgurele, str. Calugareni nr. 2-4, jud. Ilfov, reprezentat de domnul primar Dumitru Ruse, cetățean român, posesor al Cărții de Identitate seria , nr., domiciliat în localitatea Măgurele, str., nr.;

 • 6 CONSILIUL LOCAL MIOVENI, cu sediul în Mioveni, b-dul Dacia nr, 1, jud. Argeș, reprezentat de domnul primar Ion Georgescu, cetățean român, posesor al Cărții de Identitate seria nr., domiciliat în localitatea Mioveni, str., nr.;

 • 7. CONSILIUL LOCAL NUCET, cu sediul în Nucet, str. Republicii nr. 8, jud. Bihor, reprezentat de domnul primar Costel Nelu Sârghie, cetățean român, posesor al Cărții de Identitate seria , nr., domiciliat în localitatea Nucet, str., nr.;

 • 8. CONSILIUL LOCAL OSTRA, cu sediul în Ostra, str.Principala nr.-, jud. Suceava, reprezentat de domnul primar Io an Oros, cetățean român, posesor al Cărții de Identitate seria, nr.____

domiciliat în localitatea Ostra, str., nr.;

 • 9. CONSILIUL LOCAL RAMNICU VALCEA, cu sediul în Ramnicu Valcea, str. G-ral Praporgescu nr.14, jud. Ramnicu Valcea, reprezentat de domnul primar Emilian Francu, cetățean român, posesor al Cărții de Identitate seria, nr. , domiciliat în localitatea Ramnicu Valcea, str., nr.;

 • 10. CONSILIUL LOCAL SALIGNY, cu sediul în Saligny, str. Scolii nr.15, jud. Constanța, reprezentat de domnul primar Ion Beiu, cetățean român, posesor al Cărții de Identitate seria____,

 • nr. , domiciliat în localitatea Saligny, str., nr.;

CAP. II. SCOPUL Șl OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Art. 6.
 • (1) Membrii Asociației își manifestă voința de a se asocia în scopul valorificării drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor, aparținând comunităților din localitățile, în care se află utilități nucleare.

 • (2) Obiectivele Asociației sunt:
 • • Colaborarea și participarea activă la îmbunătățirea legislației specifice, care interesează comunitățile locale din localitățile cu utilități nucleare, inclusiv pe baza realizării de parteneriate cu administrația publică centrală, ca și a unor parteneriate cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, de drept public sau privat, pentru:

- elaborarea și transmiterea către autorităților publice sau prin intermediul membrilor Parlamentului Romanici a unor proiecte de acte normative prin care să contribuie la valorificarea drepturi lor și intereselor specifice ale comunităților din localitățile în care se alia utilități nucleare.

formularea de propuneri de modificare sau de completare a legislației existente, care urmăresc realizarea scopului Asociației.

 • • Afirmarea și consolidarea poziției A.L.U.N., ca partener de dialog cu Guvernul și Parlamentul României pentru susținerea intereselor specifice ale comunităților locale pe care le reprezintă membrii Asociației;

 • • Promovarea formelor do colaborare și întrajutorare reciprocă între membrii Asociației, în vederea valorificării mai eficiente a drepturilor și intereselor legitime ale membrilor comunității lor;

 • • Reprezentarea unitară a intereselor comune ale membrilor Asociației în raporturile cu autoritățile publice centrale, organizații neguvcrnamcntale și terți;

 • • Organizarea de seminarii, conferințe și congrese naționale sau internaționale și asigurarea participării la reuniuni profesionale și științifice;

 • • Colaborarea cu instituțiile și universitățile române și străine, precum și cu autoritățile sau companiile naționale și internaționale active în domeniul nuclear și al utilizării energiei atomice în scopuri pașnice;

 • • Asociația va putea realiza orice activitate care arc o legătură directă sau indirectă cu obiectivele sale și ar urma să asigure asistență sau consultanță de specialitate și să colaboreze cu organizațiile care urmăresc aceleași obiective sau ale căror activități contribuie la realizarea acestor obiective;

CAP. HI. PATRIMONIUL

Art 6,

Patrimoniul inițial al Asociației este format din activul inițial, constituit prin aportul în numerar, în cotă parte egală, a membrilor fondatori, în valoare totală de 12000 lei.

CAP. IV. MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art. 7.
 • (1) Pot fi membri ai Asociației, comunitățile localităților în proximitatea cărora se află utilități nucleare, care își asumă respectarea prevederilor Statutului Asociației și ale Actului său constitutiv ale Asociației, pe baza hotărârii Consiliului local respectiv.

 • (2) Comunitățile locale menționate în alineatul precedent sunt reprezentate de primar sau de o persoană împuternicită de acesta, în vederea asocierii și a realizării scopului și obiectivelor Asociației.

Art. 8.
 • (1) Membrii fondatori sunt comunitățile locale prin consiliile locale care au constituit Asociația.

 • (2) Membrii Asociației dobândesc această calitate, în urma cererii scrise a primarului adresată președintelui acesteia, în temeiul hotărârii de asociere adoptată de consiliul local și al semnării unei adeziuni potrivit formularului eliberat de Consiliul Director al Asociației validată, în termen de 3 luni, de Adunarea Generală.

 • (3) Membrii de onoare sunt persoanele care dobândesc această calitate la propunerea Consiliului Director, aprobată de adunarea Generală, ca urinare a unor contribuții deosebite în legătură cu realizarea scopurilor Asociației. Membrii de onoare nu au drept de vot în Adunarea Generală, dar pol lua parte la activitățile acesteia.

Ari. 9.
 • (1) Calitatea de membru se pierde prin:

 • a. încetarea existenței Asociației;

 • b. cererea scrisă a primarului, însoțită de hotărârea consiliului local, referitoare la denunțarea acordului de asociere;

 • c, excludere, hotărâtă de Adunarea Generală a Asociației, la propunerea Consiliului Director al acesteia, ca urmare a ncrespectării prevederilor statutului și ale regulamentului de ordine interioară ale Asociației, ori pentru fapte de natură a prejudicia, în mod grav, interesele morale sau materiale ale Asociației.

 • (2) Pierderea calității de membru are loc ca urmare a hotărârii Adunării Generale a Asociației pe baza propunerii Consiliului director al acesteia.

CAP. V. DREPTURILE Șl ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

Art. 10.

Membrii Asociației au următoarele drepturi:

 • a. să participe la Adunările Generale, să pună în discuție și să ia parte Ia dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociației;

b.să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației;

 • C. să semnaleze Asociației problemele care privesc scopul și obiectivele Asociației, în vederea promovării și apărării acestora;

 • d. să se retragă din Asociație;

 • e. să își exprime votul, dacă este cazul;

 • f. să facă propuneri referitoare la activitatea Asociației și la folosirea fondurilor acesteia, precum și la activitatea organelor de conducere;

Art. H.

Membrii Asociației au următoarele obligații:

 • a. să. respecte statutul, regulamentul interior și hotărârile organelor de conducere ale Asociației precum și să-și dea tot concursul pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia;

 • b. să nu aducă prejudicii de ordin moral și material Asociației;

C. să participe la adunările generale și/sau la ședințele Consiliului Director, după caz;

 • d. să sprijine în orice formă realizarea obiectivelor Asociației în conformitate cu deciziile organelor de conducere statutare;

 • e. să achite cotizația semestrială stabilită de Adunarea Generală.

Art 12.

 • (I) Membrii Asociației nu răspund, decât în limitele legii, pentru actele sau faptele acesteia. Asociația răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse terților prin actele sau faptele sale culpabile.

 • (2) în materie de gestiune, răspunderea incumbă membrilor Consiliului Director, care la rândul lor răspund în lata Adunării Generale a Asociației.

CAP. VI. ORGANIZARE, CONDUCERE Șl CONTROL

Art 13.

Organele de conducere, administrare și control ale Asociației sunt Adunarea Generală, Consiliu] Director și Comisiei de Cenzori,

Art. 14.
 • (1) Adunarea Generală se compune din toți membrii Asociației.

 • (2) Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară și extraordinară, după cum urmează:

 • a. în sesiune ordinară, anual;

 • b. în sesiune extraordinară, ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante de competența Adunării Generale sau care nu suferă amânare.

 • (3) Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de către Consiliul Director, în scris, prin mijloace clasice (scrisoare recomandată) sau electronice (e-mail), cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării adunării.

 • (4) în convocare se vor preciza ziua, ora și locul unde se desfășoară ședința Adunării Generale, precum și ordinea de zi.

 • (5) Convocarea Adunării Generale Extraordinare se face la inițiativa Consiliului Director, a președintelui, a secretarului general sau la propunerea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor Asociației, ori de câte ori este necesar.

Art. 15.
 • (1) Adunarea Generală este valabil constituită daca sunt prezenți cel puțin 2/3 din totalul membrilor Asociației.

 • (2) în cazul în care nu este întrunită prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor Asociației, Adunarea Generală a acesteia va fi legal constituită la următoarea convocare la care vor fi prezenți majoritatea membrilor acesteia.

 • (3) Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți, cu excepția modificării statutului, caz in care se cere o majoritate de cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezență.

(2) Fiecare membru arc dreptul la un singur vot. în caz de egalitate de voturi, votul l’reșcdiuleiiii este decisiv.

 • (4) Dezbaterile și hotărârile adoptate se consemnează într-uii registru special de către un secretar desemnat de ('onsiliul Director,

 • (5) Președinția Adunării Generale este asigurată de Președintele Asociației, iar în lipsa acestuia de vicepreședintele ori de către membrul în Consiliul Director desemnat în scris de președinte.

 • (6) Persoanele care nu sunt membri ai Asociației, altele decât membrii de onoare, pot participa la ședințele Adunării Generale, numai ca urinare a acordului Președinte Asociației sau a Consiliul său director,

 • (7) Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii și pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă ori s-au abținut.

Art 18.
 • (I) Președintele Asociației este ales de Adunarea Generală cu un mandat de 2 ani. Mandatul poate fi reînnoit, Iară să depășească două mandate consecutive. In caz de vacanță a președintelui, sau de absentă, atribuțiile acestuia simt exercitate de către vicepreședinte, sau de către secretarul general, pe baza unei delegații scrise.

 • (2) Primul președinte este numit prin actul constitutiv al Asociației dintre membrii fondatori ai acesteia. Acesta este dl, Hânsă Gheorghe, identificat prin prevederile art. 5 pcl. 1.

Art. 19.

Atribuțiile Adunării Generale sunt:

 • a. alegerea președintelui;

 • b. alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;

 • c. primirea și excluderea membrilor;

 • d. aprobarea și modificarea statutului și actului constitutiv ale Asociației;

 • e. înființarea de filiale;

 • f. alegerea și revocarea cenzorului;

 • g. dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director;

 • h. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației și a situației financiare anuale;

 • i. dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • j. decide asupra veniturilor Asociației:

 • k. decide în ceea ce privește resursele obținute de la bugetul de stat și/sau bugetele locale;

 • 1. stabilirea programului de activitate;

m.propunerea de membri onorifici;

n. stabilirea cotizației semestriale:

o. orice alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 20.

 • (I) Consiliul Director reprezintă organul executiv de conducere al Asociației și este format din cel puțin î și cel mult 7 membri, aleși de Adunarea Generală pentru un mandat de 2 ani. Mandatele lor pot li reînnoite, Iară să depășească două mandate consecutive,

 • (2) Consiliul Director este format din Președintele Asociației, Vicepreședintele, Secretarul General și membrii.

 • (3) în caz de absență nemotivată temeinic a unuia sau mai mulți membri ai Consiliului Director, ceilalți membrii ai acestuia desemnează membrii interimari din rândul membrilor Asociației. înlocuirea definitivă este decisă în Adunarea Generală .

43) La expirarea a două mandate consecutive, membrii Consiliului Director păstrează dreptul de a participa la toate activitățile acestuia, tară să poată'vota.

Art. 21.

 • (1) Consiliul Director exercită conducerea Asociației în perioada dintre sesiunile Adunării Generale și hotărăște în toate problemele ce intră în competența sa.

 • (2) Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în fața Adunării Generale.

 • (3) Fiecare membru al Consiliului Director răspunde personal pentru actele și faptele sale în cazul încălcării legii, statutului asociației și deciziilor organelor de conducere ale acesteia.

 • (4) Consiliul Director se întrunește semestrial, la convocarea președintelui, precum și de fiecare dată când se impune, la cererea scrisă adresată președintelui de către cel puțin 1/3 din membrii Consiliului Director.

 • (5) Președintele convoacă membrii Consiliului Director prin comunicarea ordinii de zi a ședinței, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de termenul stabilit.

 • (6) Hotărârile sunt luate cu majoritatea absolută a voturilor membrilor prezenți, în condițiile asigurării cvorumului și a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului Director.

 • (7) Toate hotărârile Consiliului Director sunt consemnate într-un registru și sunt semnate de președinte și de secretarul de ședință.

Art 22. Consiliul Director execută hotărârile Adunării Generale, autorizează operațiunile financiare și încheierea contractelor în care Asociația este parte contractantă. Consiliul Director îndeplinește și următoarele atribuții:

 • a. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, situația financiară, proiectul programelor Asociației;

b.încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;

C.aprobă organigrama și politica de personal a Asociației;

d.îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

Art. 23.

 • (1) Președintele reprezintă Asociația în raporturile cu membrii acesteia cât și cu terții. Procesele verbale de ședință sunt întocmite de secretarul de ședință și se semnează la sfârșitul ședinței de către toți membrii prezenți.

 • (2) Toți membrii Consiliului Director au îndatorirea de a pregăti ședințele Consiliului Director, a le cărui hotărâri le execută.

 • (3) Președintele răspunde de activitățile curente aic Asociației între ședințele Consiliului Dfrcctor. întrunește și prezidează Consiliul Director și reprezintă Asociația în justiție și în toate actele civile ale Asociației.

Art. 24. Cenzorul asigură controlul financiar al Asociației și poate participa la ședințele Consiliului Director, tară drept de vot. Dacă este nevoie, Adunarea Generală poate hotărî înființarea unei Comisii de cenzori, compusă din trei membri, care să preia atribuțiile de control financiar ale activității Asociației. 1 )in comisia de cenzori trebuie să facă parte cel puțin un membru al Asociației si un expert contabil.

Art. 25. Cenzorul are următoarele atribuții:

 • a. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;

 • b. întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;

 • c. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

Art. 26. în funcție de activitatea sa, Asociația poate avea personal remunerat, care urmează a fi aprobat de Consiliul Director,

CAP. VII RESURSE PATRIMONIALE

Art. 27. Resursele patrimoniale ale Asociației cuprind:

 • a. sume provenite din cotizațiile membrilor, stabilite prin hotărârea. Adunării Generale;

 • b. donații, sponsorizări sau legate de la persoane fizice și juridice, fundații, asociații și societăți comerciale;

 • c. resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;

 • d. resurse provenite din activitățile economice directe desfășurate în vederea autofinanțării, cum ar fi de exemplu veniturile rezultate din valorificarea activităților Asociației;

 • e. finanțări din fonduri europene sub forma proiectelor de cercetare.

 • f. alte venituri prevăzute de lege.

Art. 28. Contabilitatea este organizată conform dispozițiilor legale.

CAP. VIII. DIZOLVAREA ASOCIAȚIEI

Art. 29. Asociația se dizolvă:

 • • de drept;

 • • prin hotărârea Adunării Generale:

 • * prin hotărâre judecătorească;

Art. 30. Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în timp de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea scopului;

 • b. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau Consiliului Director în conformitate cu statutul.

Asociației, dacă această situație durează mai mult de 1 an de la data la care, potrivit statul ului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuiau întrunite;

 • c. reducerea numărului de membri care au constituit Asociația, sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost realizat timp de 3 luni,

Art 31. Asociația se dizolvă prin hotărârea Adunării Generale în termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscris în Registrul Asociațiilor și fundațiilor.

Art 32. Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

 • a. când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

 • b. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c. când Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • d. când Asociația a devenit insolvabilă;

 • e. dacă Asociația, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfășoare activități pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizații administrative prealabile, aceste activități nu vor putea li inițiale, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obținerea autorizațiilor respective.

o

Art. 33. Dizolvarea Asociației are ca efect lichidarea acesteia în condițiile legii.

Art. 34. Bunurile rămase în urma lichidării Asociației pot fi transmise către persoane juridice dc drept privat sau public cu scop asemănător.

CAP. IX. DISPOZIȚII FINALE

Art 35. Prezentul statut este valabil pe toata durata de funcționare a Asociației, modificarea acestuia urmând a fi făcută numai în fbnnă scrisă și cu respectarea legii și a prezentului statut. Modificările prezentului statut pot fi adoptate cu o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale.

Art. 36. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale aplicabile.

Redactat în 12 exemplare, astăzi,, data atestării,

MEMBRII FONDATORI:
 • 1. Consiliul Local Cernavodă, reprezentat prin domnul primar Gheorghe Hânsă;

LS

 • 2. Consiliul Local Crucea, reprezentat prin domnul primar Dorin Rusu;

_____________LS

 • 3. Consiliu! Local Feldioara. reprezentat prin domnul primar Sorin Tăuș;

___________LS

 • 4. Consiliul Local Izvoru Bârzii, reprezentat prin domnul primar Horia Balica;

___________LS

 • 5, Consiliul Local Măgurele, reprezentat prin domnul primar Dumitru Ruse;

___________LS

 • 6. Consiliul Local Mioveni, reprezentat prin domnul primar Ion Georgescu;

___________LS

 • 7. Consiliul Local Nucet, reprezentat prin domnul primar Costel Neîu Sârghie;

____________LS

 • 8. Consiliul Local Ostra, reprezentat prin domnul primar loan Oros;

____________LS

 • 9. Consiliul Local Ramnicu Valcca, reprezentat prin domnul primar Emilian Francu;

____________LS

j"

 • 10. Consiliul Local Saligny, reprezentat prin domnul primar Ion Beiu;

___________LS