Hotărârea nr. 93/2013

hotarirea 93 - 12 aprilie 2013 - infiintare ADI Zona Metropolitana Ramnicu Valcea

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.93 privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară, la data de 12 aprilie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 12702 din 08.04.2013, întocmit de către Direcția Administrație, Juridic, Contencios, prin care se propune: aprobarea asocierii municipiului Râmnicu Vâlcea cu alte unități administrativ-teritoriale în vederea înființării unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară cu denumirea Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Câmpului nr.15A, jud. Vâlcea, aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociației respective, a aportului la patrimoniul inițial al Asociației și a cotizației anuale, precum și împuternicirea primarului municipiului să semneze Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea" și de a reprezenta municipiul în Adunarea Generală și în Consiliul Director al Asociației;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere necesitatea asocierii mai multor unități administrativ-teritoriale din vecinătatea municipiului Râmnicu Vâlcea aflate până la maxim 30 de km și constituirea acestora într-o structură cu personalitate juridică cu denumirea "Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” privită ca o posibilitate reală și oportună de dezvoltare durabilă integrată a întregii zone, precum și a fiecărei localități în parte prin accesarea de fonduri nerambursabile destinate numai unor zone asociative metropolitane, regionale, etc;

Luând în considerare faptul că până la această dată a fost obținută de la Ministerul Justiției dovada disponibilității denumirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”;

în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1, alin.(2), lit. j) și art.11 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea - municipiu reședință de județ, cu alte unități administrativ - teritoriale aflate în zona imediată, la distanță de până la 30 de km, în vederea înființării unei asociații de dezvoltare intercomunitară, zonă metropolitană.

 • (2) Denumirea asociației de dezvoltare intercomunitară, în care municipiul este asociat conform alin.(1), este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea".

 • (3) Sediul Asociației este în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Câmpului nr.15A, jud. Vâlcea.

 • (4) Aportul municipiului la patrimoniul inițial al Asociației este de 1.000 de lei.

Art.2. (1) Se aprobă Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea", precum și Statutul acesteia, conform anexelor 1 și 2, care fee parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Cotizația anuală a municipiului Râmnicu Vâlcea ca membru al Asociației este de 50.000 lei/an.

Art.3. Se împuternicește Primarul municipiului, domnul Emilian Valentin Frâncu, să semneze Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”, aprobate conform art.2, alin.(1).

Art.4. Se împuternicește Primarul municipiului, domnul Emilian Valentin Frâncu, să reprezinte municipiul în Adunarea Generală și în Consiliul Director ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”.

PREȘEDINTE DE ȘE§mĂ^\ SECTAR MUNICIPIU,

junst TomaJVÎÎHĂESCU


VateruAMZA/A

\X /       //* /


ACT CONSTITUTIV

al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”

CAPITOLUL I:

MEMBRII ASOCIAȚIEI, VOINȚA ȘI SCOPUL ASOCIERII:

Art.L Datele de identificare ale membrilor fondatori:

 • 1.1.1. MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA cu sediul în Rm. Vâlcea, str. G-ral Praporgescu, nr.14, reprezentat legal, conform HCL, prin dl. EMILIAN FRÂNCU - CNP

, în calitate de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • 1.2. ORAȘUL BĂBENI cu sediul în orașul Băbeni, str, Dragoș Vrânceanu, nr.167, reprezentat legal, conform HCL, prin dl. BÂZÂC ION - CNP_______________________,

în calitate de primar al orașului Băbeni;

 • 1.3. ORAȘUL BÂILE GOVORA, cu sediul în orașul Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu,nr,166, reprezentat legal, conform HCL , prin dl.MATEESCU MIHAI - CNP, în calitate de primar al orașului Băile Govora;

 • 1.4. ORAȘUL BÂILE OLÂNEȘTI, cu sediul în orașul Băile Olănești, str. 1 Decembrie, nr.l, reprezentat legal, conform HCL, prin dl. VASILACHE VASILE SORIN -CNP, în calitate de primar al orașului Băile Olănești;

 • 15 ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, cu sediul în orașul Călimănești, Calea lui Traian nr.306, reprezentat legal, conform HCL , prin dl. CONSTANTINESCU FLORINEL - CNP, în calitate de primar al orașului Călimănești;

 • 1.6. ORAȘUL OCNELE MARI, cu sediul în orașul Ocnele Mari, str. Alexandru loan Cuza, nr.

 • 53, reprezentat legal, conform HCL , prin dl. IORDACHE PETRE - CNP , în calitate de primar al orașului Ocnele Mari;

 • 1.7. COMUNA BERISLÂVEȘTI, cu sediul în comuna Berislăvești, sat Stoenești, str. Principală nr.84, reprezentată legal, conform HCL , prin dl. BUȘAGÂ ION - CNP

, în calitate de primar al comunei Berislăvești;

 • 1.8. COMUNA BUDEȘT1, cu sediul în comuna Budești, str. Principală, reprezentată legal, conform HCL , prin dl.  MIRE A  GHEORGHE - CNP

, în calitate de primar al comunei Budești;

 • 1.9. COMUNA BUJORENI, cu sediul în comuna Bujoreni, sat Olteni, nr.273, reprezentată legal, conform HCL , prin dl. ROȘU ALEXSANDRU - CNP , în calitate de primar al comunei Bujoreni;

 • 1.10. COMUNA BUNEȘTI, cu sediul în comuna Bunești, str. Principală, nr.15, reprezentată legal, conform HCL , prin dl. RADI VIOREL - CNP , în calitate de primar al comunei Bunești;

 • 1.11 COMUNA DAEȘTI, cu sediul în comuna Dăești, sat Sîmbotin, reprezentată legal, conform HCL , prin dl POPOLAN GHEORGHE VALERIAN - CNP , în calitate de primar al comunei Dăești;

 • 1.12. COMUNA GOLEȘTI, cu sediul în comuna Golești, sat Popești nr. 82, reprezentată legal, conform HCL , prin dl. ȘERBAN GHEORGHE - CNP , în calitate de primar al comunei Golești;

 • 1.13. COMUNA MIHĂEȘTI, cu sediul în comuna Mihăești, str. Principală nr.73, reprezentată legal, conform HCL , prin dl. BÂRZĂGEANU CONSTANTIN - CNP , în calitate de primar al comunei Mihăești;

 • 1 14 COMUNA MUEREASCA, cu sediul în comuna Muereasca, reprezentată legal, conform HCL, prin dl. UNGUREANU ION - CNP, în calitate de primar al comunei Muereasca;

 • 1.15. COMUNA PĂUȘEȘTI MĂGLAȘI, cu sediul în comuna Păușești Măglași, reprezentată legal, conform HCL , prin dl. DEDIU ALEXANDRU DOREL - CNP , în calitate de primar al comunei Păușești Măglași;

 • 1.16. COMUNA RUNCU, cu sediul în comuna Runcu, reprezentată legal, conform HCL , prin dna. DINA MARIA - CNP, în calitate de primar al comunei Runcu;

 • 1.17. COMUNA SĂLĂTRUCEL, cu sediul în comuna Sălătrucel, reprezentată legal, conform HCL , prin dl. DRĂGHICI DUMITRU - CNP , în calitate de primar al comunei Sălătrucel;

 • 1.18. COMUNA ȘIRINEASA, cu sediul în comuna Șirineasa, strada Principală nr.l, reprezentată legal, conform HCL , prin dl. SĂRARU DAN -CĂTĂLIN - CNP , în calitate de primar al comunei Șirineasa;

 • 1.19. COMUNA VLĂDEȘTI, cu sediul în comuna Vlădești, str. Principală, reprezentată legal, conform HCL , prin dl. GHIȚĂ GHEORGHE SORIN - CNP , în calitate de primar al comunei Vlădești.

Art.2. Exprimarea voinței de asociere:

Noi, reprezentanții unităților teritorial-administrative menționate la art. 1, ca urmare a înțelegerii intervenite pentru înființarea Asociației ZONA METROPOLITANĂ RÂMNICE VÂLCEA,

 • (i) considerând că formatul instituțional al conlucrării intercomunale și interorășenești este determinat de crearea unui spațiu urbanistic comun al unităților teritorial-administrative reprezentate și de promovarea colaborării dintre acestea;

 • (ii) considerând ca fiind determinantă, în planul dezvoltării locale, asocierea colectivităților și autorităților teritoriale în probleme precum: dezvoltarea economică și investițională zonală, urbană și rurală, protecția mediului înconjurător, ameliorarea și dezvoltarea infrastructurilor, precum și a serviciilor oferite cetățenilor în vederea creșterii bunăstării acestora și a prosperității unităților administrative membre ale asociației;

 • (iii) considerând că rezultatele asocierii vor deveni subiecte de derulare a unor acorduri și înțelegeri viitoare în domenii economice, sociale și administrative, precum și în alte domenii specifice de parteneriat și colaborare;

 • (iv) considerând că prin prezenta asociere se va asigura participarea colectivităților și autorităților locale ale membrilor la realizarea dezvoltării durabile a unităților administrative teritoriale, precum și a zonei în domenii comune de interes;

 • (v) considerând că asocierea este de natură să permită o mai bună îndeplinire a misiunii părților semnatare și că aceasta poate să contribuie la dezvoltarea durabilă locală;

 • (vi) decise fiind să favorizeze această asociere și să contribuie astfel Ia progresul economico-social al localităților și unităților teritorial-administrative semnatare, precum și la coeziunea economică și socială care unește populația acestora,

în conformitate cu următoarele acte normative:

Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național -secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completrările ulterioare;

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

și ca persoane juridice prin reprezentanții săi legali,

am hotărât,

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, și în deplină concordanță cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată

constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANA RAMNICU VÂLCEA", care să promoveze interesele noastre comune.

Art.3. Scopul și obiectivele Asociației:

Misiunea

Asocierea are ca misiune stimularea și sprijinirea creșterii prosperității zonei metropolitane și a bunăstării cetățenilor acesteia.

Scopul asocierii:

Scopul asocierii este dezvoltarea durabilă a Zonei Metropolitane Râmnicu Vâlcea prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice.

Obiectivul general

Obiectivul general al asocierii urmărește dezvoltarea durabilă în toate domeniile a zonei metropolitane.

Obiective specifice

Asocierea vizează ca obiective cu caracter specific:

 • - alinierea Zonei Metropolitane Rm.Valcea la standardele economice și sociale europene, în consens cu cele naționale.

 • - instaurarea în ZONA METROPOLITANĂ RÂMNICU VÂLCEA a unui climat de piață aliniat procedurilor competiționale internaționale.

 • - Creșterea calitatii vieții si promovarea coeziunii teritoriale, economice și sociale din ZONA METROPOLITANĂ RÂMNICU VÂLCEA.

Activități ale asociației

Asocierea se direcționează către următoarele activități principale:

 • - elaborarea, menținerea și implementarea unui concept strategic coerent de dezvoltare economică a zonei metropolitane;

 • - promovarea strategiei de dezvoltare economică a zonei și realizarea marketingului acesteia în relațiile cu investitorii;

 • - elaborarea de proiecte de interes pentru zonă;

 • - obținerea de fonduri de finanțare nerambursabilă și elaborarea de documentații tehnico-economice pentru dezvoltarea zonei;

 • - elaborarea, pe baza Planurilor Urbanistice Generale ale fiecărei unități teritorial-administrative ale zonei, a Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane RÂMNICU VÂLCEA;

 • - atragerea de investiții directe pentru zonă, atât din categoria celor străine cât și a celor autohtone;

 • - creșterea competivitații forței de munca prin calificarea și recalificarea acesteia în raport cu nevoile investitorilor , în funcție de domeniul de activitate;

 • - promovarea și susținerea activității sectorului de întreprinderi mici și mijlocii, incluzând facilitarea acestora de a accede la finanțări de pe piețele de capital sau din surse provenite din fonduri internaționale;

 • - alte activități relevante pentru dezvoltarea Zonei Metropolitane RÂMNICU VÂLCEA.

CAPITOLUL II:

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA ȘI PATRIMONIUL:

Art.4. Denumirea Asociației:

 • (1) Denumirea asociației este: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANA RÂMNICU VÂLCEA”.

 • (2) Această denumire va fi menționată în toate înscrisurile emise de Asociație.

 • (3) Abreviat se va utiliza prescurtarea ADI - ZMRMVL.

Art. 5. Forma juridică a asociației

Forma juridică este: organizație neguvemamentală și nonprofit, constituită în vederea atingerii obiectivelor asociației.

Art. 6. însemnele asociației

Asociația va avea ștampilă, siglă și însemne proprii.

Art.7. Sediul asociației

 • (1) Sediul juridic al Asociației este în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Câmpului nr. 15A, jud. Vâlcea.

 • (2) Sediul asociației poate fi schimbat prin hotărâre a Adunării Generale a Asociației cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • (3) Asociația poate iniția sau participa la constituirea de alte asociații, consorții și/sau societăți comerciale în localități din România și străinătate, prin hotărârea Adunării Generale, în condițiile legii.

Art.8. Durata Asociației:

Asociația se constituie și își desfășoară activitatea pe o perioadă nedeterminată începând cu data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

Art.9. Patrimoniul inițial al Asociației:

Patrimoniul la data constituirii Asociației este de 18.000 lei.

CAPITOLUL III

ORGANELE ASOCIAȚIEI:

Art.10. Organe de conducere, administrare și control a Asociației:

 • (1) Adunarea Generală a Asociației este organul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor Asociației prezentați la art.l. Numărul reprezentanților membrilor va fi proporțional cu populația, un reprezentant (un vot) la 10.000 de locuitori, dar nu mai puțin de un reprezentant (un vot) pentru fiecare membru. în situația acceptării de noi membri în Asociație, unitățile administrativ-teritoriale care au dobândit calitatea de membri asociați vor fi reprezentați în Adunarea Generală a Asociației în mod similar. Numărul total al reprezentanților în Adunarea Generală este, la momentul constituirii, de..............persoane, structurat după cum urmează:

  Denumire

  Populație

  Nr. reprezentanți

  1 MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

  92.573

  9

  2 ORAȘUL BĂBENI

  8.022

  1

  3 ORAȘUL BĂILE GOVORA

  2.353

  1

  4 ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI

  4064

  1

  5. ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI

  7291

  1

  6 ORAȘUL OCNELE MARI

  3080

  1

  7 COMUNA BERISLĂVEȘTI

  2688

  1

  8. COMUNA BUDEȘTI

  5474

  1

  9. COMUNA BUJORENI

  4117

  1

  10 COMUNA BUNEȘTI

  2442

  1

  11. COMUNA DĂEȘTI

  2821

  1

  12 COMUNA GOLEȘTI

  2435

  1

  13 COMUNA MIHĂEȘTI

  6210

  1

  14. COMUNA MUEREASCA

  2405

  1

  15. COMUNA PĂUȘEȘTI MĂGLAȘI

  3868

  1

  16. COMUNA RUNCU

  948

  1

  17. COMUNA SÂLÂTRUCEL

  1878

  1

  18. COMUNA ȘIRINEASA

  1

  19. COMUNA VLĂDEȘTI

  2724

  1

 • (2) Organul de administrare al Asociației este Consiliul Director, cu rol de organ executiv, și se compune din primarii unităților teritorial-administrative membre. Președenția Consiliului Director este deținută de.

 • (3) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori, formată dintr-un număr de trei membri, dintre care unul trebuie să aibă calitatea de expert contabil conform legii.

 • (4) Atribuțiile organelor de conducere, administrare și control, precum și structurile interne ale Asociației sunt prevăzute în Statutul Asociației.

Art.ll. Persoanele împuternicite:

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul Emil ian Valentin FRÂNCU, va nominaliza persoana care va desfășura procedura de dobândire a personalității juridice a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”.

Art.12. Alte prevederi:

Prezentul Act Constitutiv se completează cu Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”, care detaliază din punct de vedere ethnic structurile interne ale Asociației și atribuțiile acestora, precum și modalitățile curente de funcționare a acestora.

Semnat astăzi, de către membrii fondatori ai Asociației în prima ședință de constituire a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” și editat în exemplare originale.

Asociatii

Reprezentant (primar)

Semnătură/Ștampilă

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Frâncu Emilian

Orașul Băbeni

Bâzâc Ion

Orașul Băile Govora

Mateescu Mihai

Orașul Băile Olănești

Vasilache Vasile Sorin

Orașul Călimănești

Constantinescu Florinei

Orașul Ocnele Mari

lordache Petre

Comuna Berislăvești

Bușagă Ion

Comuna Budești

Mirea Gheorghe

Comuna Bujoreni

Roșu Alexandru

Comuna B unești

Radi Viorel

Comuna Dăești

Popolan Gheorghe

Valerian

Comuna Golești

Șerban Gheorghe

Comuna Mihăești

Bârzăgeanu Constantin

Comuna Muereasca

Ungureanu Ion

Comuna Păușești Măglași

Dediu Alexandru Dorel

Comuna Runcu

Dina Mari a

Comuna Sălătmcel

Drăghici Dumitru

Comuna Șirineasa

Săram Dan-Cătălin

Comuna Vlădești

Ghiță Gheorghe Sorin

* * *

STATUTUL

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÂ

„ZONA METROPOLITANĂ RÂMNICU VÂLCEA”

CUPRINS:

CAPITOLUL I

- Datele de identificare ale asociatilor

CAPITOLUL II

- Exprimarea voinței de asociere si a scopului propus

CAPITOLUL III

- Denumirea si sediul Asociației

CAPITOLUL IV

- Durata de funcționare și patrimoniul inițial al asociației

CAPITOLUL V competențele

- Principiile asociației, funcționarea, domeniile de colaborare și

CAPITOLUL VI - Organizarea, drepturile si obligațiile membrilor, adunarea generală, consiliul director, alte organisme de conducere, supraveghere și control

CAPITOLUL VII

- Venituri și cheltuieli

CAPITOLUL VIII

- încetarea activității

CAPITOLUL IX

- Regulamentul intern

CAPITOLUL X

- Dispoziții finale

CAPITOLUL T - DATELE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIATILOR -----                                                                                                                                                                               5

ART.l. Datele de identificare ale asociaților: denumirea/numele, prenumele, cetățenia, actul de identitate și sediul/domiciliul acestora.

 • 1.1. MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA cu sediul în Rm. Vâlcea, str. G-ral Praporgescu, nr.14, reprezentat legal, conform HCL, prin dl. EMILIAN FRÂNCU - CNP , în calitate de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • 1.2. ORAȘUL BĂBENI cu sediul în orașul Băbeni, str, Dragoș Vrânceanu, nr.167, reprezentat legal, conform HCL, prin dl. BÂZÂC ION - CNP_______________________,

în calitate de primar al orașului Băbeni;

 • 1.3. ORAȘUL BĂILE GOVORA, cu sediul în orașul Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu,nr.l66, reprezentat legal, conform HCL , prin dl.MATEESCU MIHAI - CNP, în calitate de primar al orașului Băile Govora;

 • 1.4. ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI, cu sediul în orașul Băile Olănești, str. 1 Decembrie, nr. 1, reprezentat legal, conform HCL, prin dl. VASILACHE VASILE SORIN -CNP, în calitate de primar al orașului Băile Olănești;

 • 1.5 ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, cu sediul în orașul Călim ănești, Calea lui Trai an nr.306, reprezentat legal, conform HCL , prin dl. CONSTANTINESCU FLORINEL - CNP, în calitate de primar al orașului Călimănești;

 • 1.6. ORAȘUL OCNELE MARI, cu sediul în orașul Ocnele Mari, str. Alexandru loan Cuza, nr. 53, reprezentat legal, conform HCL , prin dl. IORDACHE PETRE - CNP , în calitate de primar al orașului Ocnele Mari;

 • 1.7. COMUNA BERISLĂVEȘTI, cu sediul în comuna Beri slăvești, sat Stoenești, str. Principală nr.84, reprezentată legal, conform HCL, prin dl. BUȘAGĂ ION - CNP , în calitate de primar al comunei Berislăvești;

 • 1.8. COMUNA BUDEȘTI, cu sediul în comuna Budești, str. Principală, reprezentată legal, conform HCL , prin dl. MIREA GHEORGHE - CNP , în calitate de primar al comunei Budești;

 • 1.9. COMUNA BUJORENI, cu sediul în comuna Bujoreni, sat Olteni, nr.273, reprezentată legal, conform HCL , prin dl. ROȘU ALEXSANDRU - CNP , în calitate de primar al comunei Bujoreni;

 • 1.10, COMUNA BUNEȘTI, cu sediul în comuna Bunești, str. Principală, nr.15, reprezentată legal, conform HCL , prin dl. RADI VIOREL - CNP , în calitate de primar al comunei Bunești;

 • 1.11. COMUNA DĂEȘTI, cu sediul în comuna Dăești, sat Sîmbotin, reprezentată legal, conform HCL, prin dl. POPOLAN GHEORGHE VALERIAN - CNP , în calitate de primar al comunei Dăești;

 • 112 COMUNA GOLEȘTI,cu sediul în comuna Golești, sat Popești nr. 82, reprezentată legal, confonn HCL , prin dl. ȘERB AN GHEORGHE - CNP , în calitate de primar al comunei Golești;

 • 1.13. COMUNA MIHĂEȘTI, cu sediul în comuna Mihăești, str. Principală nr.73, reprezentată legal, conform HCL , prin dl. BÂRZĂGEANU CONSTANTIN - CNP , în calitate de primar al comunei Mihăești;

 • 1.14. COMUNA MUEREASCA, cu sediul în comuna Muereasca, reprezentată legal, conform HCL, prin dl. UNGUREANU ION - CNP____________________,

în calitate de primar al comunei Muereasca;

 • 1.15. COMUNA PĂUȘEȘTI MĂGLAȘ1, cu sediul în comuna Păușești Măglași, reprezentată legal, conform HCL , prin dl. DEDIU ALEXANDRU DOREL - CNP , în calitate de primar al comunei Păușești Măglași;

 • 1.16. COMUNA RUNCU, cu sediul în comuna Runcu, reprezentată legal, confonn HCL , prin dna. DINA MARIA - CNP, în calitate de primar al comunei Runcu;

 • 1.17. COMUNA SĂLĂTRUCEL, cu sediul în comuna Sălătrucel, reprezentată legal, conform HCL , prin dl. DRĂGHICI DUMITRU - CNP , în calitate de primar al comunei Sălătrucel;

 • 1.18. COMUNA ȘIRINEASA, cu sediul în comuna Șirineasa, strada Principală nr.l, reprezentată legal, conform HCL, prin dl. SĂRARU DAN -CĂTĂLIN -CNP, în calitate de primar al comunei Șirineasa;

 • 1.19. COMUNA VLĂDEȘTI, cu sediul în comuna Vlădești, str. Principală, reprezentată legal, conform HCL , prin dl. GHIȚĂ GHEORGHE SORIN - CNP , în calitate de primar al comunei Vlădești.

CAPITOLUL II - EXPRIMAREA VOINȚEI DE ASOCIERE ȘI A SCOPULUI PROPUS

ART.2. Noi, reprezentanții unităților teritorial-administrative menționate la art. 1, ca urmare a înțelegerii intervenite pentru înființarea Asociației ZONA METROPOLITANĂ RÂMNICU VĂLCEA,

 • ( i) considerând că formatul instituțional al conlucrării intercomunale și interorășenești este determinat de crearea unui spațiu urbanistic comun al unităților teritorial-administrative reprezentate și de promovarea colaborării dintre acestea;

 • ( ii) considerând ca fiind determinantă, în planul dezvoltării locale, asocierea colectivităților și autorităților teritoriale în probleme precum: dezvoltarea economică și investițională zonală, urbană și rurală, protecția mediului înconjurător, ameliorarea și dezvoltarea infrastructurilor, precum și a serviciilor oferite cetățenilor în vederea creșterii bunăstării acestora și a prosperității unităților administrative membre ale asociației;

 • ( iii) considerând că rezultatele asocierii vor deveni subiecte de derulare a unor acorduri și înțelegeri viitoare în domenii economice, sociale și administrative, precum și în alte domenii specifice de parteneriat și colaborare;

 • ( iv) considerând că prin prezenta asociere se va asigura participarea colectivităților și autorităților locale ale membrilor la realizarea dezvoltării durabile a unităților administrative teritoriale, precum și a zonei în domenii comune de interes;

 • ( v) considerând că asocierea este de natură să permită o mai bună îndeplinire a misiunii părților semnatare și ca aceasta poate să contribuie la dezvoltarea durabilă locală;

 • ( vi) decise fiind să favorizeze această asociere și să contribuie astfel la progresul economico-social al localităților și unităților teritorial-administrative semnatare, precum și la coeziunea economică și socială care unește populația acestora,

în conformitate și în deplină concordanță cu:

Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național -secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completrările ulterioare;

 • - hotărârile consiliilor locale de aprobare a asocierii localităților enumerate la cap.I, de împuternicire a primarilor pentru a semna documentele de asociere și pentru a reprezenta unitatea administrativ-teritorială respectivă în Adunarea Generală,

în calitate de membri fondatori, am constituit ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ RÂMNICU VÂLCEA”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, având ca scop dezvoltarea durabilă a unităților administrativ teritoriale care alcătuiesc asociația și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice.

Art. 3. Scopul și obiectivele asociației

Misiunea

Asocierea are ca misiune stimularea și sprijinirea creșterii prosperității zonei metropolitane și a bunăstării cetățenilor acesteia.

Obiectivul general

Obiectivul general al asocierii urmărește dezvoltarea durabilă în toate domeniile a zonei metropolitane.

Obiective specifice

Asocierea vizează ca obiective cu caracter specific:

 • - alinierea Zonei Metropolitane Rm.Valcea la standardele economice și sociale europene, în consens cu cele naționale.

 • - instaurarea în ZONA METROPOLITANĂ RÂMNICU VÂLCEA a unui climat de piață aliniat procedurilor competiționale internaționale.

 • - Creșterea caii tatii vieții si promovarea coeziunii teritoriale, economice și sociale din ZONA METROPOLITANĂ RÂMNICU VÂLCEA.

Activități ale asociației

Asocierea se direcționează către următoarele activități principale:

 • - elaborarea, menținerea și implementarea unui concept strategic coerent de dezvoltare economică a zonei metropolitane;

 • - promovarea strategiei de dezvoltare economică a zonei și realizarea marketingului acesteia în relațiile cu investitorii;

 • - elaborarea de proiecte de interes pentru zonă;

 • - obținerea de fonduri de finanțare nerambursabilă și elaborarea de documentații tehnico-economice pentru dezvoltarea zonei;

 • - elaborarea, pe baza Planurilor Urbanistice Generale ale fiecărei unități teritorial-administrative ale zonei, a Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane RÂMNICU VÂLCEA;

 • - atragerea de investiții directe pentru zonă, atât din categoria celor străine cât și a celor autohtone;

 • - creșterea competivitații forței de munca prin calificarea și recalificarea acesteia în raport cu nevoile investitorilor , în funcție de domeniul de activitate;

 • - promovarea și susținerea activității sectorului de întreprinderi mici și mijlocii, incluzând facilitarea acestora de a accede la finanțări de pe piețele de capital sau din surse provenite din fonduri internaționale;

 • - alte activități relevante pentru dezvoltarea Zonei Metropolitane RÂMNICU VÂLCEA.

CAPITOLUL III - DENUMIREA ȘI SEDIUL ASOCIAȚIEI

ART.4. Denumirea Asociației

 • (1) Denumirea asociației este: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ RÂMNICU VÂLCEA”

 • (2) Această denumire va fi menționată în toate înscrisurile emise de Asociație.

Art. 5. Forma juridică a asociației

Forma juridică este: organizație neguvemamentală și nonprofit, constituită în vederea atingerii obiectivelor asociației.

Art. 6. însemnele asociației

Asociația va avea ștampilă, siglă și însemne proprii.

ART.7. Sediul asociației

 • 5

 • (1) Sediul juridic al Asociației este în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Câmpului, nr.l5A - sediul S.C. "Centrul de Afaceri Flandra- Vâlcea” S.A.

 • (2) Sediul asociației poate fi schimbat prin hotărârea Adunării Generale a Asociației.

 • (3) Asociația poate iniția sau participa la constituirea de alte asociații, consorții și/sau societăți comerciale în localități din România și străinătate, prin hotărârea Adunării Generale, în condițiile legii.

CAPITOLUL IV - DURATA DE FUNCȚIONARE ȘI PATRIMONIUL INIȚIAL AL ASOCIAȚIEI

ART.8. Durata de funcționare

Asociația se constituie și își desfășoară activitatea pe o perioadă nedeterminată începând cu data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

ART.9. Patrimoniul Asociației

 • (1) Patrimoniu] Asociației este compus din patrimoniul inițial, pe de o parte, și patrimoniul ulterior constituit, pe de altă parte, în condițiile legii.

 • (2) Patrimoniul inițial al Asociației este de 18.000 lei și este constituit prin aportul în numerar, individual, de către membrii fondatori în cuantum de 1000 lei .

 • (3) Cotizația anuală a fiecărui asociat va reflecta numeric populația unității administrativ-teritoriale asociate și se stabilește după cum urmează:

 • - 1.500 lei/an pentru localitățile a căror populație este sub 2.000 de locuitori;

 • - 3.000 lei/an pentru localitățile a căror populație este cuprinsă între 2.001 și 4.000 de locuitori;

 • - 6.000 lei/an pentru localitățile a căror populație este cuprinsă între 4.001 și 7.500 de locuitori;

 • - 7.500 de lei/an pentru localitățile cu peste 7.501 locuitori;

 • - 50.000 de lei/an pentru municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • (4) Aportul asociaților la finanțarea unor proiecte comune ce vizează dezvoltarea de infrastructură pe teritoriile administrative ale acestora va fi inițial aprobat de Consiliile Locale ale unităților administrativ-teritoriale partenere în proiectul respectiv și, ulterior, de către Adunarea Generală a Asociației, cu respectarea regulilor impuse prin programul de finanțare.

 • (5) Suma prevăzută la alin.(2) va fi depusă la bancă, într-un cont separat, deschis în numele "Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Zona Metropolitana Râmnicu Vâlcea’’.

 • (6) Patrimoniul Asociației poate fi majorat prin aport în numerar, sau în natură, provenind de la asociați, sau de la terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, prin cotizații , donații, sponsorizări etc. numai cu aprobarea AGA.

 • (7) întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie și va fi utilizat exclusiv pentru realizarea obiectivelor Asociației.

CAPITOLUL V - PRINCIPIILE ASOCIAȚIEI, FUNCȚIONAREA, DOMENIILE DE COLABORARE ȘI COMPETENȚELE

Art. 10. Principiile asociației

Unitățile teritorial-administrative membre constituie ZONA METROPOLITANA RÂMNICU VÂLCEA determinate de nevoia de dezvoltare unitară , pentru a realiza un teritoriu solidar din punct de vedere social și competitiv din punct de vedere economic, având ca bază principiile expuse în Carta Europeană a autoguvernării locale:

 • (1) Principiul coeziunii economice si sociale: unitățile teritorial-administrative membre vor susține promovarea unei dezvoltări generale armonioase a zonei, în vederea formării unui teritoriu unitar coeziv și competitiv;

 • (2) Principiul specializării: unitățile teritorial-administrative membre pot transfera către asociație unele activitati specifice intrând în sfera lor de competență, cu acordul consiliului deliberativ al unității respective. Ca un principiu general, activitățile cu arie de aplicație la nivelul zonei metropolitane pe care autoritatea nu le poate accesa singură se vor transfera asociației, rămânând ca activitățile cu impact mai restrâns, local, din cadrul aceleiași competențe sa rămână a fi în continuare la latitudinea unității teritorial-administrative respective.

Art. 11. Condiții de funcționare

 • (1) Constituirea asociației ZONA METROPOLITANĂ RÂMNICU VÂLCEA se face în cadrul legislativ existent, în condițiile păstrării autonomiei fiecărei unități teritorial-administrative membre.

 • (2) Organizarea și funcționarea ZONEI METROPOLITANE RÂMNICU VÂLCEA nu poate conduce la:

 • - Crearea de 'enclave' cu caracter economic, social, cultural sau etnic.

 • - Apariția formelor de segregare de tip economic, social, cultural și etnic.

 • - O distribuție inegală și neuniformă a beneficiilor activităților realizate în zona de referință.

 • (3) Relațiile de interes comun sunt definite prin planul de politici, programe și proiecte de dezvoltare și amenajare a teritoriului și vor fi stabilite prin Strategia de Dezvoltare a ZONEI METROPOLITANE RÂMNICU VÂLCEA.

 • (4) Planul Urbanistic General al ZONEI METROPOLITANE RÂMNICU VÂLCEA precum și Planurile de Amenajare Teritorială vor fi elaborate coordonat și în concordanță cu dorințele și nevoile unităților teritorial-administrative membre.

Art. 12. Domenii de colaborare

 • (1) Amenajarea teritoriului zonal pe baza unui plan urbanistic care va deveni PUG-ul ZONEI METROPOLITANE RÂMNICU VÂLCEA;

 • (2) Politici și programe sectoriale privind dezvoltarea socială,culturală, a utilităților și serviciilor publice;

 • (3) Politici și programe sectoriale privind dezvoltarea economică și energetică;

 • (3) Finațarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;

 • (4) Mediul înconjurător și turismul;

 • (5) Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;

 • (6) Educație și cercetare științifică;

 • (7) Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Art. 13. Competențele membrilor asociației

Fiecare dintre asociați are drepturi egale în exercitarea următoarelor competențe:

 • (1) Politica localităților

 • - Dezvoltarea locală și zonală, precum și proiecte sociale și culturale de interes comun;

 • - Ordinea publică din zona metropolitană;

 • - Dezvoltarea resurselor umane și educația.

 • (2) Amenajarea teritoriului

 • - Realizarea și actualizarea coordonată a planului urbanistic general și a planurilor de amenajare sectorială;

 • - Inițierea și realizarea de planuri și proiecte urbanistice de interes comun;

 • - Crearea identității urbanistice a zonei.

 • (3) Dezvoltarea economică

 • - Promovarea zonei ca și destinație pentru investitori, în special în vederea atragerii de investiții străine directe.

 • - Acțiuni specifice de dezvoltare economică care urmăresc interesul comun.

 • (4) Serviciile și utilitățile publice

 • - Organizarea transportului metropolitan al zonei;

 • - Organizarea și gestionarea utilităților și serviciilor publice, precum și celor din domeniul energetic;

 • - Realizarea și gestionarea elementelor de patrimoniu imobiliar.

 • (5) Locuințele

 • - Elaborarea de programe comune de locuințe;

 • - Elaborarea de politici și programe pentru realizarea de locuințe sociale;

 • - Activități de ameliorare a fondului existent de locuințe.

 • (6) Mediul

 • - Elaborarea de programe comune de protejare și conservare a mediului natural;

 • - Elaborarea și realizarea de programe de combatere a poluării apei, aerului și a solului;

 • - Acțiuni de depozitare/valorificare a deșeurilor;

 • - elaborarea de proiecte și programe pentru implementarea de sisteme integrate zonale de salubritate.

 • (7) Altele

 • - Crearea și extinderea de cimitire;

 • - Realizarea de unități agroindustriale, turistice etc. de interes comun pentru localitățile zonei;

 • - Semnalizarea, publicitatea și reclamele, promovarea unitară a zonei;

 • - Susținerea financiară și dotarea structurilor organizatorice ale zonei metropolitane.

Art. 14. Competențe delegate Asociației ZONA METROPOLITANĂ RAMNICU VALCEA

Asociații fondatori hotărăsc de comun acord delegarea următoarelor competențe legate de:

 • (1) Realizarea Strategiei de Dezvoltare Economică a ZONEI METROPOLITANE RÂMNICU VÂLCEA - Actualizarea, adaptarea și dezvoltarea continuă a Strategiei de Dezvoltare Economică a ZONEI METROPOLITANE RÂMNICU VÂLCEA ținând cont de evoluția demografică, economică și culturală locală și de contextul macro-economic.

 • (2) Amenajarea teritoriului

 • - Susținerea activității istituțiilor arhitectului șef al municipiului în vederea armonizării planurilor urbanistice (PUG, PUZ, PUD) ale zonei de referință cu strategia de dezvoltare economică a Zonei Metropolitane;

 • - Inițierea și realizarea de planuri de amenajare teritorială de interes comun.

 • (3) Promovarea ZONEI METROPOLITANE RÂMNICU VÂLCEA

 • - Crearea unui concept de marcă ('brand') a ZONEI METROPOLITANE RÂMNICU VÂLCEA, respectiv promovarea acesteia pe piață conform unui plan coerent și viabil, cu efectuarea, direct sau prin servicii contractate, de acțiuni de atragere a investitorilor privați, cu precădere a investițiilor străine directe. Gestionarea investițiilor atrase se transferă de către asociație în beneficiul unităților administrative membre care dețin teritoriile respective.

 • (4) Servicii și utilități publice

 • - Elaborarea studiilor necesare pentru realizarea de cereri de finanțare nerambursabilă în vederea reabilitării și modernizării elementelor de infrastructură urbană și peri-urbană necesare susținerii dezvoltării economice: sisteme de apă, canalizare și epurare, salubritate, termice, infrastructură de transport etc.

 • - Organizarea transportului metropolitan al zonei, respectiv organizarea și gestionarea serviciilor publice comune ale zonei.

 • (5) Managementul finanțărilor pentru proiecte de dezvoltare

 • - Programe și proiecte de impact pentru zonă, care beneficiază de finanțări și cofmanțări internaționale;

 • - Programe și proiecte realizate prin finanțări proprii ale unităților teritorial-administrative membre;

 • - Subvențiile și contribuțiile membrilor pentru susținerea activităților zonei.

 • (6) Reprezentarea ZONEI METROPOLITANE RÂMNICU VÂLCEA

 • - Reprezentarea ZONEI METROPOLITANE RÂMNICU VÂLCEA ca și zonă de dezvoltare economică și spațiu urbanistic, în scopuri care privesc interesele generale ale zonei (promovarea ca destinație pentru investitori, promovarea unor sectoare economice specifice cum ar fi turismul balnear, monahal, montan, ind. chimica, mineritul, ind. lemnului si a mobilei, sectorul manufacturier - olărit și altele etc).

 • (7) Alte competențe

 • - Se stabilesc în baza aprobării Adunării Generale sau Consiliului Director, după caz.

ART.15. Explicitarea scopului asociației

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERC0MUN1TARĂ „ZONA METROPOLITANÂ RÂMNICU VALCEA” are ca scop dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale care alcătuiesc Asociația și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice.

ART. 16. Explicitarea obiectivelor asociației

Obiectivele ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ RÂMNICU VÂLCEA” sunt următoarele:

 • a) Dezvoltarea durabilă și în interdependență a întregii zone metropolitane și a fiecărei unități administrativ-teritoriale care compun Asociația;

 • b) Elaborarea de strategii și programe de dezvoltare integrată a localităților care compun Zona Metropolitană;

 • c) Amenajarea teritoriului:

 • - realizarea și actualizarea coordonată a Planului Urbanistic General al Zonei și a planurilor de amenajare sectorială;

 • - inițierea și realizarea de planuri și proiecte urbanistice de interes comun;

 • - crearea identității urbanistice a Zonei;

 • - inițierea și realizarea de planuri de amenajare teritorială de interes comun;

 • d) îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicații și energie a unităților administrativ teritoriale care compun Asociația și a întregii zone metropolitane;

 • e) Dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice;

 • f) Dezvoltarea economică integrată, exploatarea și valorificarea eficientă a resurselor specifice fiecărei localități componente ale Zonei Metropolitane;

 • g) Dezvoltarea de noi zone rezidențiale, conform standardelor europene;

 • h) Dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii sociale și a dezechilibrelor sociale;

 • i) Administrarea eficientă și integrată a potențialului turistic de care dispune zona, dezvoltând, cu predilecție turismul balnear și cel monahal;

 • j) Atragerea de noi investiții si creșterea accesului la resurse;

 • k) Atragerea zonală a fondurilor europene;

 • 1) Organizarea și participarea la cursuri de pregătire, perfecționare și reconversie profesională, seminarii și conferințe;

 • m) Dezvoltarea de proiecte și programe proprii și în regim de parteneriat cu alte persoane fizice și juridice din țară și străinătate;

n) Elaborarea de studii și anchete de specialitate în scopul inventarierii problemelor cu care se confruntă populația și diferitele categorii de cetățeni din zona metropolitană;

 • o) Susținerea tineretului și a familiei tinere;

 • p) Promovarea de soluții integrate și eficiente în vederea construcției de locuințe sociale, participarea activă la programe privind crearea de locuri de muncă și îmbunătățire a nivelului general de trai;

 • q) Promovarea investițiilor private și publice, în vederea dezvoltării durabile a zonei metropolitane și a unităților administrativ-teritoriale care o compun; gestionarea investițiilor atrase se transferă de către Asociație în beneficiul unității administrativ-teritoriale pe teritoriul căreia se realizează investițiile;

 • r) Prevenirea și combaterea infracționalității și a diferitelor comportamente de risc în rândul populației din unitățile administrativ-teritoriale care compun Asociația;

 • s) încurajarea și promovarea participării școlare și a creșterii nivelului de educație și cultură în rândul tinerilor și a altor categorii vulnerabile, încurajarea cercetării științifice;

 • t) Acordarea de burse de studii și alte forme de sprijin material pentru elevi/studenți; realizarea și dezvoltarea unui campus universitar;

 • u) Desfășurarea și încurajarea efectuării de acte de caritate și voluntariat;

 • v) Promovarea în comun a unor proiecte culturale și artistice de anvergură;

 • w) Crearea unui concept de marcă („brand”) a Zonei Metropolitane Râmnicu Vâlcea, respectiv promovarea acesteia pe piață, conform unui plan coerent și viabil, realizat direct sau prin servicii contractate;

 • x) Acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate, în domeniile respectării drepturilor omului, dezvoltării conștiinței civice, dezvoltării economice durabile, protecției mediului, precum și în alte domenii de interes general ce privesc viața publică;

y) Aeroport metropolitan;

z) Alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului Asociației.

CAPITOLUL VI - ORGANIZAREA, DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR, ADUNAREA GENERALĂ, CONSILIUL DIRECTOR, ALTE ORGANE DE CONDUCERE, SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL

Art. 17. Calitatea de membru

 • (1) Conform principiului liberei asocieri, poate fî membru al asociației orice persoană fizica sau juridică interesată în sprijinirea ZONEI METROPOLITANE RÂMNICU VALCEA, dacă Adunarea Generală a asociaților consideră aderarea ca fiind oportună. în baza acestui deziderat, membrii asociației pot fi de următoarele categorii:

(a) Membri Fondatori - unitățile teritorial-administrative semnatare ale Actului Constitutiv respectiv: Municipiul Rm. Vâlcea, orașele Băbeni, Băile Govora, Băile Olănești, Călimanești, Ocnele Mari, comunele Beri slăvești, Budești, Bujoreni, Bunești, Daești, Golești, Mihaești, Muereasca, Pausești Maglași, Runcu, Sălătrucel, Șirineasa, Vlădești ca unități teritorial-administrative;

(b)Membri Asociați - unități teritorial-administrative aflate în proximitatea, sau avand un interes economic regional coerent cu ZONA METROPOLITANĂ RÂMNICU VÂLCEA;

(c)Membri Consultativi - persoane fizice sau juridice care optează pentru aderarea la asociație și manifestă interes în participarea la programele, proiectele și activitățile Asociației;

(d)Membri Observatori - instituții financiare naționale sau internaționale, ambasade, organizații românești sau străine care susțin și sprijină tehnic și/sau financiar interesele membrilor fondatori în vederea atingerii obiectivelor Asociației.

 • (2) Dobândirea sau retragerea calității de Membru Fondator se face pe baza unei cereri în acest sens după o hotărâre a consiliului deliberativ al unității teritorial-administrative membre. Orice cerere de retragere își produce efectele de la data comunicării acesteia. Adunarea Generală poate dispune pierderea calității de membru fondator în cazul în care, timp de doi ani consecutivi, unitatea territorial-administrativă în cauză nu își îndeplinește obligațiile față de Asociație. Obligațiile membrilor fondatori nu pot fi retrase decât în baza unei hotărâri a Adunării Generale a Asociației.

 • (3) Dobândirea, retragerea sau pierderea calității de Membru Asociat se face similar procedurilor aplicate membrilor fondatori.

 • (4) Dobândirea, retragerea sau pierderea calității de Membru Consultativ se face la cerere, adresată Consiliului Director al asociației. Adunarea Generală poate dispune pierderea calității de membru consultativ în cazul în care, timp de un an, persoana sau organizația în cauză nu își îndeplinește obligațiile față de asociație. Obligațiile membrilor consultativi nu pot fi retrase decât în baza unei hotărâri a Adunării Generale a Asociației.

 • (5) Dobândirea, retragerea sau pierderea calității de Membru Observator se face la cererea organismului de conducere administrativă a instituției sau organizației respective, adresată Consiliului Director al Asociației, act ce va fi adus la cunoștința Adunării Generale a Asociației însoțit de motivele invocate.

 • (6) Denunțarea unilaterală a unui acord de asociere, în orice situație, nu duce la ștergerea obligațiilor membrului care face denunțarea.

 • (7) Adunarea Generală a Asociației poate denunța unilateral orice acord de asociere, dacă consideră că au fost lezate interesele zonei, la propunerea Consiliului Director.

Art. 18. Drepturile membrilor

 • (1) Membrii Fondatori ai Asociației au următoarele drepturi:

 • a) să beneficieze de facilitățile de organizare și dezvoltare potrivit scopului și obiectivelor Asociației;

 • b) să fie consultați în toate problemele de interes ale zonei și să participe la activitățile, proiectele și programele Asociației;

 • c) să folosească dotările materiale conform misiunii acesteia;

 • d) sa poarte însemnele și emblema Asociației;

 • e) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere și control, în condițiile prevăzute de prezentul statut;

 • f) să ia parte, prin reprezentanții desemnați, la întrunirile, ședințele și adunările Consiliului Director;

 • g) să beneficieze de rezultatul activităților desfășurate de Asociație, precum și de sprijinul de care dispune Asociația;

 • h) să-și exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă de interes pentru Asociație;

 • i) sa conteste deciziile Consiliului Director și să ceară convocarea Adunării Generale dacă sunt susținuți prin semnături de 1/3 din membri;

 • j) să renunțe la calitatea de membru; renunțarea la calitatea de membru se face prin hotărâre a Adunării Generale a Asociației, care va avea la bază hotărârea consiliului local a asociatului respectiv și studiul de specialitate privind implicațiile renunțării la calitatea de asociat și costurile acesteia;

 • k) să beneficieze de baza de date și informații a Asociației;

 • 1) să solicite și să primească sprijin pentru probleme ce țin de activitatea zonei;

 • m) să fie informați asupra programelor și proiectelor de dezvoltare a zonei.

 • (2) Membrii Asociați au următoarele drepturi:

 • (a) Să beneficieze, începând de la data dobândirii calității de membru asociat, de aceleași drepturi ca și membrii fondatori.

 • (3) Membrii Consultativi au următoarele drepturi:

 • (a) Să beneficieze de baza de date și informații a Asociației, cu excepția celor cu caracter confidențial;

 • (b) Să participe, fără drept de vot, la ședințele ordinare sau extraordinare ale Adunării Generale;

 • (c) Să prezinte structurii operaționale a Asociației orice fel de opinii asupra politicilor și planurilor acesteia, precum și să contribuie cu sugestii la îmbunătățirea activităților Asociației;

 • (d) Să fie menționați în publicațiile publicitare ale Asociației.

 • (4) Membrii Observatori au următoarele drepturi:

 • (a) Să participe, fără drept de vot, la ședințele ordinare ale Adunării Generale;

 • (b) Să prezinte structurii operaționale a Asociației orice fel de opinii asupra politicilor și planurilor acesteia, precum și să contribuie cu sugestii la îmbunătățirea activităților Asociației;

 • (c) Să fie menționați în publicațiile publicitare ale Asociației dacă a contribuit în vreun fel la atingerea obiectivelor specifice ale Asociației.

Art 19. Obligațiile membrilor

 • (1) Membrii Fondatori au următoarele obligații:

 • a) să cunoască și să respecte Statutul Asociației, Actul Constitutiv și actele de decizie ale conducerii Asociației;

y 7

 • b) să contribuie la îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației,

 • c) să răspundă solicitărilor Asociației și să participe la acțiunile întreprinse de aceasta;

 • d) să nu angajeze asociația în nici o activitate fără mandat din partea Consiliului Director;

 • e) să-și achite obligațiile materiale și financiare stabilite de Asociație și cele cuprinse în angajamentele pe care și le-au asumat;

 • f) să evite sau să se abțină de la comentarii sau intervenții publice de natură a produce prejudicii Asociației.

 • (g ) alte obligații care pot fi stabilite de către Adunarea Generală sau de către Consiliul Director, în vederea atingerii obiectivelor specifice ale Asociației.

 • (2) Membrii Asociați au următoarele obligații:

 • (a) Membrii asociați au, începând de la data dobândirii calității de membru asociat, aceleași obligații ca și membrii fondatori.

 • (3) Membrii Consultativi si Membrii Observatori au următoarele obligații:

 • (a) Să respecte prevederile Statutului Asociației;

 • (b) Să achite o contribuție anuală care urmeaza să fie hotărâtă periodic de către Consiliul Director al Asociației;

 • (c) Să nu aducă atingere imaginii și intereselor Asociației.

ART. 20. Unitățile administrativ teritoriale care au constituit Asociația sau care aderă ulterior la aceasta își păstrează integral toate drepturile și obligațiile conferite de Legea 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare și de celelalte acte normative specifice administrației publice locale. Autoritățile deliberative și executive de la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale componente își păstrează autonomia locală, în condițiile legii.

ART. 21. Principiile care stau la baza funcționării Asociației sunt:

 • - respectarea autonomiei unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația;

 • - dezvoltarea durabilă integrată a întregii zone;

 • - dezvoltarea durabilă a fiecărei unități administrativ-teritoriale, membră a Asociației;

 • - atragerea și consultarea populației în procesul luării deciziilor;

 • - parteneriatul;

 • - transparența decizională.

ART. 22. Admiterea unui nou membru se face pe baza cererii scrise a acestuia, adresată președintelui Asociației, prin care solicitantul aderă la prezentul statut. Cererea de înscriere va trebui să fie însoțită de hotărârea consiliului local prin care se aprobă aderarea unității administrativ-teritoriale respective la Asociație, precum și Statutul Asociației.

ART. 23. Cererea de înscriere în Asociație se analizează de către Consiliul Director care o supune aprobării fiecărui membru al Asociației, acesta din urmă pronunțându-se prin hotărâre a Consiliului Local.

ART. 24. Admiterea unui membru în Asociație se aprobă cu cel puțin 2/3 din numărul total de voturi după care se urmează procedurile legale pentru înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

ART. 25. Depunerea cererii de înscriere a unui nou membru în Registrul asociațiilor și fundațiilor se efectuează de către administratorul delegat al Asociației în termen de cel mult 3 (trei) zile de la data deciziei Consiliului Director privind validarea condițiilor de admitere.

ART. 26. Calitatea de membru al Asociației încetează în următoarele situatii:

 • a) retragere;

 • b) excludere, în condițiile prezentului statut.

ART. 27. Pentru încălcări ale Statutului sau ale Regulamentului Intern, membrii pot fi sancționați astfel:

 • a) atenționarea scrisă cu privire la normele încălcate și recomandarea de a le respecta pe viitor;

 • b) mustrarea scrisă;

 • c) suspendarea reprezentantului asociatului în Consiliul Director pentru o perioadă de până la l(un) an.

 • d) excluderea membrului din Asociație; excluderea se face în baza unui studiu de specialitate privind implicațiile retragerii calității de asociat și costurile acesteia;

Sancțiunile de la literele a), b) și c) se aplică prin decizia Consiliului Director.

Sancțiunea de la litera d) se aplică de către Adunarea Generală a Asociației, cu votul unanim al membrilor Asociației.

ART. 28. Asociația are următoarele organe de conducere și control:

 • (1) Adunarea Generală, organism de conducere a Asociației;

 • (2) Consiliul Director, organism de administrare executivă a Asociației;

 • (3) Directorul general - administratorul delegat al Asociației si structura tehnica subordonata;

 • (4) Comisia de cenzori, organism de control financiar.

ART. 29. Adunarea Generală este organul suprem de conducere, alcătuit din primarii unităților administrativ-teritoriale, în calitate de reprezentanți ai membrilor asociați; în lipsa primarului, acesta va fi reprezentat de o altă persoană, în baza dispoziției primarului emisă în acest sens. Numărul reprezentanților membrilor este proporțional cu populația unităților administrative care au calitatea de membru fondator și membru asociat, respectiv un reprezentant (un vot) la 10.000 de locuitori cu domiciliul în aria administrativă a acestora, dar nu mai puțin de un reprezentant (un vot) pentru fiecare membru.

Denumire                                             Nr. reprezentanti (voturi)

 • 1. MUNICIPIUL RĂMNICU VÂLCEA.......................................

 • 2. ORAȘUL BĂBENI................................................................

 • 3 ORAȘUL BĂILE GOVORA....................................................

 • 4. ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI...................................................

 • 5. ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI.......................................................

 • 6. ORAȘUL OCNELE MARI.......................................................

 • 7 COMUNA BERISLĂ VEȘTI......................................................

 • 8. COMUNA BUDEȘTI...............................................................

 • 9 COMUNA BUJORENI..............................................................

 • 10. COMUNA BUNEȘTI...............................................................

 • 11. COMUNA DĂEȘTI..................................................................

 • 12. COMUNA GOLEȘTI................................................................

 • 13. COMUNA MIHĂEȘTI...............................................................

 • 14 COMUNA MUEREASCA.............................................................

 • 15. COMUNA PĂUȘEȘTI MĂGLAȘI..................................................

 • 16. COMUNA RUNCU...................................................................

 • 17. COMUNA SĂLĂTRUCEL.........................................................

 • 18. COMUNA ȘIRINEASA..............................................................

 • 19. COMUNA VLĂDEȘTI..............................................................

 • 1. Adunarea Generală a Asociației se întrunește o dată pe an (de regulă în primul trimestru al anului), în adunare ordinară și, ori de câte ori este cazul, în adunare extraordinară .

 • 2. (1) Convocarea Adunării Generale ordinare se face de către președintele Asociației, prin intermediul Directorului general al Asociației și a aparatului executiv aflat în subordinea acestuia.

 • (2) Convocarea adunărilor generale extraordinare se poate face la inițiativa Consiliului Director sau la propunerea unei treimi din numărul reprezentanților.

 • (3) Convocarea trebuie să cuprindă locul, data, ora și proiectul ordinii de zi, urmând ca aceasta să fie comunicată membrilor Asociației cu cel puțin 10 zile înainte de de data Adunării Generale ordinare sau 3 zile înainte cea extraordinară.

 • 3. (1) Adunarea generală este statutar întrunită în prezența tuturor membrilor Asociației.

 • (2) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul statutar de participanți, se stabilește o nouă dată, la o distanță de cel puțin 5 (cinci) zile și cel mult 15 (cincisprezece) zile față de prima convocare.

 • (3) La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră a fi statutar constituită, dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 (două-treimi) din reprezentanții Asociației.

 • (4) Dacă la cea de-a doua convocare nu se întrunește numărul statutar de participanți, se stabilește o nouă dată, la o distanță de cel puțin 3 (trei) zile și cel mult 10 (zece) zile față de cea de-a doua convocare.

 • (5) La a treia convocare, Adunarea Generală se consideră a fi statutar constituită, indiferent de numărul reprezentanților prezenți.

 • (6) Votul reprezentanților membrilor fondatori si asociați va fi proporțional cu populația, fiind atribuit un vot la 10.000 de locuitori, dar nu mai puțin de un vot/reprezentant.

 • (7) Actul de autoritate al Adunării Generale a Asociației este hotărârea, iar votul se acordă doar de către reprezentanții membrilor.

 • (8) Toate hotărârile Adunării Generale a Asociației se iau cu votul majorității absolute de 2/3 (două treimi) a reprezentanților membrilor, mai puțin excluderea care se ia cu vot unanim.

 • (9) Ședințele Adunării Generale sunt conduse de președintele Asociației; în lipsa acestuia, ședințele vor fi conduse de administratorul delegat;

 • (10) Dezbaterile și hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special, de către administratorul delegat al Asociației, prin aparatul executiv din subordinea acestuia.

 • (11) Hotărârile adoptate în AGA se transmit către membri în cel mult 5 (cinci) zile de la data ședinței.

 • (12) Hotărârile Adunării Generale a Asociației sunt obligatorii pentru membrii acesteia și se aplică cu prioritate în raport cu hotărârile consiliilor locale ale membrilor.

 • (13) Hotărârile AGA pot fi contestate prin solicitare scrisă către Consiliul Director, în max. 15 zile de la data comunicării Hotărârii.

 • (14) Cererea de anulare se soluționează de către Consiliul Director în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării cererii, după care se aduce la cunoștința unităților teritorial-administrative membre și a contestatorului în cel mult 5 zile lucrătoare de la data soluționării.

 • (15) Hotărârile Adunării Generale a Asociației, contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre asociații care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat împotrivă, în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii.

 • (16) Hotărârile Adunării Generale a Asociației se comunică membrilor săi prin grija personalului angajat al Asociației, aflat în subordinea Directorului General.

 • (17) La ședințele Adunării Generale pot participa și alte persoane fizice și juridice, la invitația oricăruia dintre membrii Asociației; de asemenea poate participa de drept orice consilier local al unităților administrativ teritoriale care compun Asociația.

 • (18) Adunarea Generală a Asociației are drept de control permanent asupra activităților Consiliului Director, a Directorului general și a Cenzorului, în limita prerogativelor acordate prin Statut.

 • 4. Adunarea Generală îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) alege președintele Asociației; președintele Asociației va fi ales dintre reprezentanții în Adunarea Generală desemnați să candideze la funcția de președinte.

 • b) aprobă ordinea de zi a fiecărei ședințe;

 • c) aprobă și modifică statutul și regulamentul intern al Asociației;

 • d) stabilește modalitățile de exercitare a votului.

 • e) confirmă noi membri precum și exclude membri din cadrul Asociației;

 • d) numește Consiliul Director, aprobă Regulamentul de Organizare si Funcționare precum și prerogativele și limitele mandatului Consiliului Director ;

 • e) aprobă proiectele supuse dezbaterii de către Consiliul Director;

 • f) aprobă strategia de dezvoltare pe termen lung a Asociației și/sau zonei;

 • g) alege și revocă cenzorii Asociației;

 • h) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației și bilanțul contabil;

 • i) stabilește cotizațiile, contribuțiile și taxele de înscriere la care sunt supuși membrii Asociației;

 • k) aprobă dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • 1) adoptă hotărâri în scopul îndeplinirii obiectivelor Asociației;

 • m) alte atribuții conform statutului, regulamentului intern și hotărârilor adunării generale.

 • 5. Incompatibilități

 • (1) Reprezentantul unei unități teritorial-administrative membre în Adunarea Generală a Asociației care, într-o anumită problemă supusă unei hotărâri a acesteia, este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot.

 • (2) Asociații care încalcă dispozițiile alin. (1) sunt răspunzători de daunele cauzate Asociației.

ART. 30. Consiliul Director al Asociației este alcătuit, ca titulari, din primarii unităților teritorial-administrative membre. Pe bază de împuternicire, oricare dintre membrii titulari ai Consiliului Director poate să desemneze persoane care să reprezinte unitatea teritorial-administrativă respectivă în ședințele și întrunirile acestui for.

 • (1) Consiliul Director este statutar constituit în prezența a cel puțin 2/3 din reprezentanții săi.

 • (2) Dacă la prima convocare nu se întrunește acest cvorum, se procedează la a doua

convocare în termen de cel puțin 3 (trei) zile și cel mult 10 (zile) de la data primei convocări.

 • (3) La a doua convocare, Consiliul Director este considerat statutar întrunit, indiferent de numărul reprezentanților prezenți.

 • (4) Consiliul Director adoptă decizii valabile cu majoritatea simplă a reprezentanților prezenți. în caz de balotaj, proiectul de decizie va fi dezbătut într-o ședință viitoare.

 • (5) Pentru conformitate si opozabilitate față de terți, deciziile Consiliului Director sunt semnate de către președintele Asociației, iar, în lipsa acestuia de către Directorul General și de către doi membri ai Consiliului Director.

 • (6) Consiliul Director gestionează activitatea Asociației, în conformitate cu scopurile pentru care aceasta a fost constituită, prin intermediul Directorului General și a aparatului executiv aflat în sub ordinea acestuia.

 • (7) Consiliul director are următoarele atribuții:

 • a) avizează studii, prognoze, programe, proiecte, planuri de acțiune și strategii de dezvoltare economico-socială și de mediu, de organizare și amenajare a teritoriului și urbanism, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții, precum și participarea la programe de dezvoltare regională și zonală și le supune aprobării Adunării Generale a Asociației și consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația, implicate în proiectele respective;

 • b) aprobă PUG-ul zonei;

 • c) avizează proiectul de buget al Asociației la propunerea Directorului General , în vederea aprobării acestuia de către Adunarea Generală;

 • d) solicita și administrează fonduri pentru implementarea proiectelor de dezvoltare a Zonei Metropolitane și a fiecărei localități componente a Asociației;

 • e) propune Adunării Generale înființarea, în condițiile legii, de instituții, societăți comerciale și servicii publice pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației;

 • f) desemnează și revoca Directorul General la propunerea președintelui;

 • g) numește și revocă purtătorul de cuvânt al Asociației;

 • h) aprobă, la propunerea Directorului General al Asociației, organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului executiv al Asociației;

 • i) realizează proiectele și programele Asociației și contribuie la realizarea proiectelor și programelor unităților administrativ-teritoriale componente;

 • j) asigură aplicarea hotărârilor Adunării Generale a Asociației și ale consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația referitoare la dezvoltarea interdependentă, durabilă a Zonei Metropolitane;

 • k) aprobă, la propunerea Directorului General al Asociației, planul anual de acțiune al aparatului executiv al Asociației;

 • 1) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;

 • m) administrează patrimoniul Asociației și conduce activitățile acesteia;

 • n) are și alte atribuții conform statutului, regulamentului intern, hotărârilor Adunării Generale și dispozițiilor legale în materie.

 • o) Membrii Consiliului Director pot desemna, pe domenii de specialitate, personal din cadrul unităților teritorial-administrative membre care să exercite atribuțiuni de legătură curentă cu personalul angajat din cadrul Asociației.

 • (8) Consiliul Director se reunește, de regulă, trimestrial și ori de câte ori este necesar în urma convocării președintelui.

 • (9) La ședințele Consiliului Director pot participa și alte persoane fizice și juridice, la invitația oricăruia dintre membrii Consiliului Director; de asemenea, poate participa de drept orice consilier local al unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația.

 • (10) în cadrul Consiliului Director, fiecare unitate administrative-teritorială are aceeași reprezentativitate ca număr de voturi cu cea din AGA.

ART.31. (1) Președintele Asociației va fi ales conform art.29, pct.4 lit. a) și este membru de drept al Adunării Generale și al Consiliului Director. Acesta prezidează reuniunile Consiliului Director și reprezintă Asociația în relațiile cu terții.

 • (2) Mandatul pentru președinția Asociației este de 4 (patru) ani.

 • (3) Pentru reprezentarea Asociației în activitatea curentă a acesteia, președintele și/sau Consiliul Director va putea da mandat unui alt membru al Consiliului Director sau Directorului General al Asociației, precizând sfera, durata și limitele competențelor conferite.

 • (4) Președintele Consiliului Director îndeplinește următoarele atribuții:

 • (a) Convoacă și conduce lucrările Consiliului Director;

 • (b) Reprezintă Asociația în legătură cu terții;

 • (c) Semnează acte și documentele adoptate de organele Asociației;

 • (d) Stabilește sarcinile și îndrumarea activităților pentru membrii Consiliului Director;

 • (e) Urmărește și asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor, deciziilor, altor documente și măsuri, stabilite de Adunarea Generală a Asociației și de Consiliul Director;

 • (f) Propune Consiliului Director numirea și revocarea Directorului General al Asociației

 • (g) Propune Adunării Generale numirea și revocarea Cenzorului

Art. 32. ADMINISTRATORUL DELEGAT - DIRECTORUL GENERAL ȘI APARATUL TEHNIC EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI

 • 1. Directorul General al Asociației este numit prin decizie de președintele Asociației, în baza hotărârii Consiliului Director.

 • 2. Pentru a putea ocupa funcția de Director General al Asociației, o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ cel puțin următoarele condiții:

 • - să aibă experiență managerială de cel puțin 3 ani;

 • - să aibă studii universitare.

 • 3. Președintele și Consiliul Director pot delega Directorului General orice atribuție care revine acestora potrivit prezentului statut sau potrivit legii.

 • 4. Directorul General al Asociației are în principal următoarele atribuții:

 • a) pune în executare hotărârile Adunării Generale, deciziile Consiliului Director și ale președintelui Asociației, în limitele conferite de prezentul statut, de regulamentul intern și de lege;

 • b) participă la ședințele Consiliului Director și ale Adunării Generale a Asociației;

 • c) elaborează proiectul de buget al Asociației și-1 propune spre aprobare Adunării Generale, după avizarea acestuia de către Consiliul Director;

 • d) elaborează organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului tehnico-executiv al Asociației și le propune aprobării Consiliului Director;

 • e) angajează, în urma unui concurs/examen, personalul aparatului tehnico-executiv al Asociației, în baza organigramei și a statului de funcții aprobat de către Consiliul Director;

 • f) asigură execuția bugetului de venituri și cheltuieli;

 • h) întocmește referate și avizează referatele întocmite de personalul din aparatul executiv al Asociației, pe care le propune aprobării Consiliului Director sau Adunării Generale, după caz;

 • i) conduce și coordonează activitatea curentă și aparatul executiv al Asociației;

 • j) îndeplinește și alte atribuții conform statutului, regulamentului intem, hotărârilor Adunării Generale și deciziilor Consiliului Director.

 • 5. Pentru punerea în aplicare a activităților date în competența sa și pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, Directorul General al Asociației beneficiază de un aparat tehnico-executiv, pe care îl conduce și coordonează,

 • 6. Aparatul tehnico-executiv al Asociației este structurat pe departamente, conform organigramei și a statului de funcții aprobate de Consiliul Director.

ART. 33. Organul de control financiar al Asociației este Comisia de Cenzori, formată dintr-un număr de trei membri, dintre care unul trebuie să aibă calitatea de expert contabil, conform legii.

Funcția de Cenzor în cadrul Asociației poate fi deținută de către persoane care au capacitate deplină de exercițiu și care îndeplinesc condiții legale. Membrii Consiliului Director și de Administrație nu pot fi Cenzori. Comisia de Cenzori este condusă de un președinte.

Atribuțiile Comisiei de Cenzori sunt următoarele:

 • □ verifică evidența contabilă și supraveghează activitatea financiară a Asociației;

 • □ verifică modul de realizare al veniturilor, respectiv modul de efectuare al cheltuielilor Asociației;

 • □ prezintă anual spre aprobare de către Adunarea Generală, raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli;

 • □ propune descărcarea de gestiune a Directorului General;

 • □ face recomandări privind îmbunătățirea modului de gestiune al patrimoniului Asociației.

Comisia de Cenzori verifică activitatea Consiliului Director și de Administrație, în ceea ce privește execuția bugetului de venituri și cheltuieli, alcătuind raportul anual, care va fi înaintat spre aprobare către Adunarea Generală.

CAPITOLUL VII - VENITURI ȘI CHELTUIELI

ART. 34. Veniturile Asociației provin din:

 • a) cotizațiile și contribuțiile unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației, precum și eventualele taxe de înscriere (acestea se achită din bugetele locale ale acestora în valoarea stabilită de Adunarea Generală și în limitele aprobate cu această destinație de consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale respective);

 • b) fonduri atrase prin programele de dezvoltare cu finanțare europeană și/sau națională aferente proiectelor de dezvoltare regională pentru Zona Metropolitană și pentru localitățile membre ale Asociației;

 • c) donații, sponsorizări, legate și subvenții;

 • d) alte resurse financiare primite de la bugetele locale, județene și de stat;

 • e) venituri realizate din activități economice directe;

 • f) dobânzile bancare provenite din plasarea sumelor disponibile în condiții legale;

 • g) orice alte surse legale de venituri.

ART. 35. Alte condiții de venituri:

 • (1) Asociația poate înființa societăți comerciale. Dividendele obținute din activitatea acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației.

 • (2) Asociația poate crea organizații subordonate sau participă la constituirea de organizații în parteneriat cu organizații similare, cu societăți comerciale interesate de atingerea obiectivelor Asociației, iar eventualele rezultate financiare determinate în acest fel se vor aloca exclusiv pentru dezvoltarea proprie a structurilor sale.

 • (3) Asociația poate constitui filiale ca structuri teritoriale având organe de conducere proprii si patrimoniu distinct de cel al asociației, în vederea reprezentării sale sau obținerii de venituri pentru interesele zonei și ale asociației.

ART. 36. Veniturile obținute de Asociație se folosesc exclusiv în vederea realizării scopului și obiectivelor prevăzute în statut.

ART. 37. Anul financiar începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an și se încheie la data de 31 decembrie, cu excepția primului an, când începe la data înregistrării Asociației ca persoană juridică.

ART. 38. Activitatea economico-financiară a asociației se desfășoară pe baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală.

ART. 39. Contabilitatea Asociației este ținută în conformitate cu reglementările legale în materie.

CAPITOLUL VIII-ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII ASOCIAȚIEI .......                                        ..... 9                                             9

ART. 40. Asociația poate fi dizolvată prin hotărârea Adunării Generale luată cu votul a 2/3 (două treimi) din numărul voturilor atribuite tuturor membrilor Asociației.

ART. 41. Dizolvarea Asociației se va putea face numai în baza unui audit și a unui studiu de specialitate privind finalizarea proiectelor în derulare și funcționarea celor implementate și coordonate de către Asociație.

ART. 42. Lichidarea Asociației se va face în conformitate cu dispozițiile din Ordonanța Guvernului României nr.26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 43. întregul activ al Asociației se va atribui, după lichidare, unei alte asociații sau societăți nepatrimoniale având un obiect de activitate similar sau apropiat, după cum va hotărî Adunarea Generală, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL IX - REGULAMENTUL INTERN

ART. 44. (1) Regulamentul intern este aprobat de Adunarea Generală, cu majoritatea reprezentanților acesteia.

 • (2) Prin Regulamentul intern se stabilesc detaliat atât drepturile și obligațiile membrilor Asociației, cât și modul de organizare și funcționare a Asociației și a aparatului tehnico-executiv al acesteia. De asemenea se stabilește procedura de aplicare a sancțiunilor și modalitatea practică de soluționare a eventualelor neînțelegeri intervenite între doi sau mai mulți membrii ai Asociației.

CAPITOLUL X - DISPOZIȚII FINALE

ART. 45. Asociația are ștampilă, siglă și însemne proprii, care se vor stabili ulterior prin Regulamentul intern al Asociației.

ART. 46. Asociația are obligația să mediatizeze calitatea de membru a tuturor unităților administrati v-teritori ale care compun Asociația, în toate activitățile și proiectele desfășurate, folosind stema și alte însemne distinctive ale unităților administrativ-teritoriale respective, în scopul realizării obiectivelor Asociației.

ART. 47. Utilizarea de către membrii Asociației și/sau de colaboratorii acesteia, inclusiv de către aparatul tehnico-executiv al Asociației, a stemei și a celorlalte însemne distinctive ale unităților administrativ teritoriale care compun Asociația, în scopul obținerii de foloase personale necuvenite, se pedepsește conform legilor în vigoare.

ART. 48. Prezentul statut este cadrul normativ pe baza căruia se va desfășura întreaga activitate a Asociației și este guvernat de legea română.

ART. 49. Prezentul Statut poate fi modificat doar prin act adițional aprobat în Adunarea Generală a Asociației, cu 3/4 din numărul de voturi ale membrilor cu drept de vot.

ART. 50. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare, incidente activității Asociației, precum și cu prevederile Regulamentului Intern al Asociației, atunci când acesta va fi adoptat.

ART. 51. Litigiile ulterioare născute în legătură cu acest Statut se soluționează pe cale amiabilă, iar în caz contrar sunt deduse instanței competente.

ART. 52. Asociația va putea înființa societăți comerciale având ca obiect activități economice adiacente și în strânsă legătură cu scopul principal al Asociației, cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

ART. 53. Prezentul statut, însușit prin hotărâri ale consiliilor locale ale asociaților, intră în vigoare prin aprobarea Adunării Generale în ședința din data de. Este alcătuit din X capitole și 53 de articole și a fost redactat în 20 (douăzeci) de exemplare originale, din care 19 (nouăsprezece) exemplare originale (câte un exemplar original pentru fiecare asociat) și 1 (unu) exemplar original pentru Judecătoria Râmnicu Vâlcea.