Hotărârea nr. 91/2013

hotarirea 91 -28 martie 2013 -deplasare delegatie in Cascia

ROMÂNIA

județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 91 privind aprobarea deplasării unei delegații din partea municipiului Râmnicu Vâlcea în Cascia - Republica Italiană

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință la data de 28 martie 2013 la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 10924 din 27.03.2013, întocmit de Direcția Economico-Financiară și Serviciul Administrație Publică Locală și Reglementări, prin care se propune aprobarea deplasării în orașul Cascia din Republica Italiană, în perioada 21 -25 mai 2013, a unei delegații a municipiului Râmnicu Vâlcea formată din primar, un consilier al primarului și doi membri ai Consiliului Local; scopul deplasării este de a analiza cu oficialitățile locale italiene atât din orașul Cascia cât și din regiunea Umbria posibilitățile de promovare a unor relații de apropiere și colaborare între cele două comunități pe diverse planuri în beneficiu reciproc, prilej cu care delegația va participa și la sărbătorirea Zilei Orașului Cascia - ziua Sf. Rita;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și ca urmare a propunerilor formulate în plenul ședinței cu privire la desemnarea domnilor Voicu Marius Iulian, Persu Mihai și Mihăilescu Gheorghe;

Având în vedere că la începutul lunii aprilie o delegație a administrației orașului Cascia, regiunii Umbria și provinciei Perugia, compusă din 10 persoane, și-a anunțat prezența în municipiul Râmnicu Vâlcea;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și de completare a unor acte normative;

în baza art 36 alin.(2), 45 alin.(2) și 115 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă deplasarea, în perioada 21 mai - 25 mai 2013, a unei delegații a municipiului Râmnicu Vâlcea, formată din primar și 3 (trei) membri ai Consiliului Local în orașul Cascia - Republica Italiană în vederea analizării cu oficialitățile locale italiene atât din orașul Cascia cât și din regiunea Umbria posibilitățile de promovare a unor relații de apropiere și colaborare între cele două comunități pe diverse planuri, prilej cu care delegația va participa și la sărbătorirea Zilei Orașului Cascia - ziua Sf. Rita.

  • (2) Se desemnează 3 (trei) membri ai Consiliului Local ce vor face parte din delegația ce se va deplasa în orașul Cascia, după cum urmează:

  • - Domnul Voicu Marius Iulian;

  • - Domnul Persu Mihai;

  • - Domnul Mihăilescu Gheorghe.

Art.2. Cheltuielile legate de această deplasare se suportă din bugetul local al municipiului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Direcției Economico-Financiare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, VaieruAMZA

z HV HM

Uni ctf

SECRETAR MUNICIPIU, juri^^maMIHĂESCp

Râmnicu Vâlcea, 28 martie 2013