Hotărârea nr. 90/2013

hotarirea 90 - 28 martie 2013 - aprobare contract de mandat reprezentant CL in AGA la Flandra

ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea

Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.90

privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentantul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în AGA la societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VÂLCEA S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 10972 din 27.03.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea contractului de mandat pentru reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VÂLCEA S.A., precum și împuternicirea primarului municipiului pentru semnarea respectivului contract;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere faptul că municipiul Râmnicu Vâlcea este acționar, alături de Consiliul Județean Vâlcea și Camera de Comerț și Industrie Vâlcea, la societatea susmenționată, deținând în această calitate 49,9% din capitalul social;

Ținând cont de prevederile art.3, pct.2, lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea Consiliului Local nr.172/21/2012 domnul consilier Pruteanu Costel Bogdan a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la această societate;

în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. (1) Se aprobă contractul de mandat pentru reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VÂLCEA S.A., conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de mandat aprobat conform alin.(1).

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - societății Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A.;

 • - d-lui Pruteanu Costel Bogdan.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

ValĂruAMZA :


Râmnicu Vâlcea, 28 martie 2013

ii'~[ Miexa 4

la

... v -/

CONTRACT DE MANDAT PENTRU REPREZENTANTUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI RĂMNICU VÂLCEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A.

Prezentul contract de mandat se încheie în temeiul Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.78/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTULUI. *
 • A. Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar la Societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A. ’ Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin primar - ing. Emilian FRÂNCU, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local nr.2013;

 • B. Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan, în calitate de reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor (denumită în continuare A.G.A.) la Societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A., desemnat prin Hotărârea nr.172/21 din 12 iulie 2012.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI.

Art.1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către reprezentantul desemnat, în numele și pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, a atribuțiilor pe care municipiul le are în calitate de acționar la Societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A., în condițiile și în limitele impuse de prezentul contract.

 • III. ATRIBUȚIILE REPREZENTANTILOR ÎN A.G.A.
 • Art .2. Reprezentantul Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A. are următoarele atribuții:

 • I. în cadrul Adunării Generale Ordinare:
 • a) Examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului administratorilor și al comisiei de cenzori;

 • b) Aprobă repartizarea profitului;

 • c) Aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi;

 • d) Alege administratorii societății precum și cenzorii, le stabilește remunerația și îi revocă;

 • e) Se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

 • f) Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul bugetar viitor;

 • g) Hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a acestor împrumuturi;

 • h) Hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea unităților societății.

IL în cadrul Adunării Generale Extraordinare:
 • a) Hotărăște cu privire la mutarea sediului, precum și cu privire la modificarea actului constitutiv;

 • b) Hotărăște cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social sau reîntregirea sa;

 • c) Hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății sau la schimbarea obiectului de activitate al acesteia;

 • d) Hotărăște cu privire la înființarea de filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe, atât în țară cât și în străinătate;

 • e) Analizează rapoartele administratorilor privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, forță de muncă, relațiile cu clienții;

 • f) Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societății;

 • g) Hotărăște emisiunea de obligațiuni, conversia lor în alt tip de obligațiuni sau acțiuni;

 • h) Hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Art.3. Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 2, reprezentantul A.G.A. mai este obligat:

 • a) să depună toate diligențele în scopul gestionării eficiente a capitalului, de către societatea la care este reprezentant al intereselor municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • b) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății, pe toată perioada de reprezentare, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului mandat;

 • c) să sesizeze municipiul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură să pericliteze buna funcționare a societății ori să aducă prejudicii acesteia;

 • d) să informeze Consiliul Local cu privire la îndeplinirea contractului de reprezentare și cu privire la activitatea societății.

Art.4. (1) Pentru fiecare adunare generală la care participă, reprezentând în A.G.A. va primi o indemnizație stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

 • (2) Reprezentantul în A.G.A va fi convocat și remunerat în conformitate cu prevederile legale privind societățile, pentru cel mult 12 adunări generale pe parcursul unui an calendaristic, cu excepția situațiilor în care depășirea acestui număr este determinată de primirea unui mandat special din partea Consiliului Local.

 • Art .5. (1) Reprezentantul în A.G.A își va îndeplini obligațiile contractuale cu bună credință și prundența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros - comercial.

 • (2) Reprezentantul în A.G.A. declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

 • IV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.6. Municipiul Râmnicu Vâlcea nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de reprezentantul său în A.G.A. prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art.7.(1) Reprezentantul în A.G.A este răspunzător potrivit legislației comerciale și prezentului contract, pentru neexecutarea totală ori parțială cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia.

 • (2) Producerea de daune materiale ale societății ori municipiului prin fapte sau omisiuni produse în executarea prezentului contract, atrage răspunderea civilă a reprezentantului consiliului local în A.G.A.

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.8. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele condiții :

 • a) renunțarea reprezentantului la mandatul de reprezentare. în această situație reprezentantul va notifica în scris Consiliul Local, cu cel puțin 30 zile înainte, renunțarea sa. în caz contrar rămânând obligat la daune - interese pentru pagubele ce le~ar provoca;

 • b) revocarea de către Consiliul Local a reprezentantului municipiului în AGA;

 • c) expirarea duratei stabilite în prezentul contract;

 • d) decesul reprezentantului desemnat.

 • VI. ALTE CLAUZE

Art. 9. Prezentul contract se încheie pe perioada mandatului Consiliului

Local.

Art 10. Municipiul Râmnicu Vâlcea va putea modifica oricând prevederile contractului, atunci când interesele sale de acționar majoritar o impun.

Art. 11. Reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea nu poate transmite mandatul său altei persoane.

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

REPREZENTANT


prin PRIMAR


ing. Emilian FRÂNCU


Numele și prenumele PRUTEANU COSTEL BOGDAN