Hotărârea nr. 9/2013

Hotarirea 9 - 30 ianuarie 2013 -executie buget Mara 2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 9

aprobarea execuției de casă pe anul 2012 "Centrul de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara Râmnicu Vâlcea ”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013 la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 380 din 18.01.2013, întocmit de Direcția de Protecție Socială, prin care se propune aprobarea execuției de casă pe anul 2012 pentru bugetul "Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara Râmnicu Vâlcea

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2012 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru "Centrul de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara - Râmnicu Vâlcea”, pe anul 2012, cu o valoare totală de 87.186,09 lei;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția de casă pe anul 2012 pentru bugetul "Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism - MARA Râmnicu Vâlcea”, în sumă totală de 87.186,09 lei, din care cheltuieli de personal - 34.410,00 lei și cheltuieli materiale -52.776,09 lei.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției de Protecție Socială.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILEȘCU