Hotărârea nr. 89/2013

hotarirea 89 - 28 martie 2013 - aprobare contract de mandat reprezentant CL in AGA la Apavil S.A.

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.89

privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentantul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în AGA la societatea APAVIL S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 10974 din 27.03.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea contractului de mandat pentru reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A., precum și împuternicirea primarului municipiului pentru semnarea respectivului contract;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere faptul că municipiul Râmnicu Vâlcea este acționar majoritar la societatea susmenționată, rezultată în urma fuziunii din anul 2010 dintre S.C. APAVIL SA și S.C. ACVARIM S.A.;

Ținând seama de prevederile art.3, pct.2, lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 171/20/2012 domnul consilier Vîrlan Eduard a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la această societate;

în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

în baza art.36, alin.(2), art,45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă contractul de mandat pentru reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A., conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de mandat aprobat conform alin.(1).

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - societății APAVILS.A.;

 • - d-lui Vîrlan Eduard.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Vafeni/AMZA c ?


  SECRETAR MUNICIPIU, jurist T<w4flUHĂESCUt


Râmnicu Vâlcea, 28 martie 2013

/• ANEXA la H.C.L.

CONTRACT DE MANDAT

PENTRU REPREZENTANTUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA APAVIL S.A.

Prezentul contract de mandat se încheie în temeiul Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.78/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTULUI.

 • A. Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar la Societatea APAVIL S.A. Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin primar - ing. Emilian FRÂNCU, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local nr.2013;

 • B. Domnul consilier local Vîrlan Eduard,în calitate de reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor (denumită în continuare A.G.A.) la Societatea APAVIL S.A., desemnat prin Hotărârea nr.171/20 din 12 iulie 2012.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI.

Art.1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către reprezentantul desemnat, în numele și pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, a atribuțiilor pe care municipiul le are în calitate de acționar majoritar la Societatea APAVIL S.A., în condițiile și în limitele impuse de prezentul contract.

 • III. ATRIBUȚIILE REPREZENTANTILOR ÎN A.G.A.

Art.2. Reprezentantul Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. are următoarele atribuții :

 • I. în cadrul Adunării Generale Ordinare:

 • a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar;

 • b) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

 • c) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, și după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

 • d) să promoveze în instanță acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari pentru daune cauzate de aceștia, prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate. Adunarea Generală desemnează persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;

 • e) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005;

 • f) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

 • II. în cadrul Adunării Generale Extraordinare:

 • a) mutarea sediului Societății;

 • b) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 5 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;

 • c) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

 • d) prelungirea duratei societății comerciale;

 • e) majorarea capitalului social;

 • f) reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;

 • g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății comerciale;

 • h) dizolvarea anticipată a societății comerciale;

 • i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

 • j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

 • k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

 • I) emisiunea de obligațiuni:

m)alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație și descărcarea acestora de gestiune;

 • n) numirea sau demiterea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;

 • o) numirea și destituirea conducătorului compartimentului de audit public intern;

 • p) fixarea renumerației cuvenite pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație și auditorilor interni;

 • q) fixarea limitelor generale ale renumerațiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administrație;

 • r) hotărârea gajării, închirierii sau desființării uneia sau a mai multor unități ale societății;

 • s) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare:

 • t) autorizarea Consiliul de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește !4 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;

 • u) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;

 • v) aprobarea organigramei societății.

în cazurile prevăzute la art. 2, pct.ll, lit. e), g) - m), r), s) Adunarea Generală Extraordinară nu poate hotărî decât în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Local al Municipiului Rm.Vâlcea.

Art.3. Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 2, reprezentantul A.G.A. mai este obligat:

 • a) să depună toate diligențele în scopul gestionării eficiente a capitalului, de către societatea la care este reprezentant al intereselor municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • b) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății, pe toată perioada de reprezentare, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului mandat;

 • c) să sesizeze municipiul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură să pericliteze buna funcționare a societății ori să aducă prejudicii acesteia;

 • d) să informeze Consiliul Local cu privire la îndeplinirea contractului de reprezentare și cu privire la activitatea societății.

Art 4.(1) Pentru fiecare adunare generală la care participă, reprezentanul în A.G.A. va primi o indemnizație stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

 • (2) Reprezentantul în A.G.A va fi convocat și remunerat în conformitate cu prevederile legale privind societățile, pentru cel mult 12 adunări generale pe parcursul unui an calendaristic, cu excepția situațiilor în care depășirea acestui număr este determinată de primirea unui mandat special din partea Consiliului Local.

 • Art .5. (1) Reprezentantul în A.G.A își va îndeplini obligațiile contractuale cu bună credință și prundența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros - comercial.

 • (2) Reprezentantul în A.G.A. declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

 • IV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • Art.6. Municipiul Râmnicu Vâlcea nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de reprezentantul său în A.G.A. prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

 • Art.7.(1) Reprezentantul în A.G.A este răspunzător potrivit legislației comerciale și prezentului contract, pentru neexecutarea totală ori parțială cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia.

 • (2) Producerea de daune materiale ale societății ori municipiului prin fapte sau omisiuni produse în executarea prezentului contract, atrage răspunderea civilă a reprezentantului consiliului local în A.G.A.

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.8. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele condiții:

 • a) renunțarea reprezentantului la mandatul de reprezentare. în această situație reprezentantul va notifica în scris Consiliul Local, cu cel puțin 30 zile înainte, renunțarea sa. în caz contrar rămânând obligat la daune - interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

 • b) revocarea de către Consiliul Local a reprezentantului municipiului în AGA;

 • c) expirarea duratei stabilite în prezentul contract;

 • d) decesul reprezentantului desemnat.

 • VI. ALTE CLAUZE

Art. 9. Prezentul contract se încheie pe perioada mandatului Consiliului Local.

Art.10. Municipiul Râmnicu Vâlcea va putea modifica oricând prevederile contractului, atunci când interesele sale de acționar majoritar o impun.

Art 11. Reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea nu poate transmite mandatul său altei persoane.

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA prin PRIMAR ing. Emilian FRÂNCU

REPREZENTANT*