Hotărârea nr. 88/2013

hotarirea 88 - 28 martie 2013 - valorificare material lemnos bdul Dem Radulescu

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu vâlcea

Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 88

privind valorificarea materialului lemnos rezultat în urma defrișării vegetației forestiere de pe terenul proprietatea municipiului, afectat de realizarea obiectivului de investiții “Prelungire B-dul Tineretului spre sud, cu B-dul Dem Rădulescu de la intersecția cu strada Ostroveni până la intersecția cu DN 67“

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013 la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 10841 din 26.03.2013 întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice prin care se propune valorificarea materialului lemnos al cărui volum total este de 43,791 mc, prin oferirea lui spre vânzare, la licitație, prin Direcția Silvică Vâlcea, la prețurile minime de pornire la licitație, pe sortimente;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Ținând seama de faptul că prin Ordinul nr. 395/15.03.2013 al Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice, s-a aprobat scoaterea definitivă din fondul forestier național, cu compensare, a terenului în suprafață de 1,9963 ha, proprietate publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea, în scopul realizării obiectivului de investiții "Prelungire B-dul Tineretului spre sud, cu B-dul Dem Rădulescu de la intersecția cu strada Ostroveni până la interseția cu DN 67", iar potrivit prevederilor articolului nr. 1 alin.(4) și (5) din acest act normativ, scoaterea definitivă din fondul forestier național se face cu defrișarea vegetației forestiere pe suprafața de 0,8433 ha (UA 130 A%’-0,4232 ha și UA 1301 %- 0,4201 ha), masa lemnoasă de pe acest teren exploatându-se conform prevederilor legale în vigoare;

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 1898/2010 pentru aprobarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Naționala a Pădurilor - Romsilva;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 20 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă valorificarea materialului lemnos al cărui volum total este de 43,791 mc, prin oferirea lui spre vânzare, la licitație, prin Direcția Silvică Vâlcea, la prețurile minime de pornire la licitație, pe sortimente, după cum urmează:

  • - lemn lucru plop cu diametre mai mici de 24 cm (4,379 mc) = 90 lei/mc;

  • - lemn lucru plop cu diametre cuprinse între 24 - 40 cm (19,046 mc) = 110 lei/mc;

  • - lemn lucru plop cu diametre mai mari de 40 cm (20,366 mc) =130 lei/mc.

Art. 2. Sumele obținute din valorificarea materialului lemnos conform art.1, vor fi virate de către Direcția Silvică în contul municipiului, după licitația publică și se fac venit la bugetul local.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Silvice Vâlcea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR MUNICIPIU,

Râmnicu Vâlcea, 28 martie 2013