Hotărârea nr. 87/2013

hotarirea 87 - 28 martie 2013 - aprobare buget Fond IID 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 87

privind aprobarea bugetului Fondului IID Măsura ISPA Cod nr.2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013 la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.16194 din 25.03.2013 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune aprobarea bugetului Fondului de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2013 - Măsura ISPA Cod nr. 2004/RC/16/P/PE/002, precum și a listei de investitii cu finanțare din resursele Fondului IID;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/2005, privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului IID pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, și ale Memorandumului de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană, privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-aderare pentru măsura ISPA nr.2004 RO 16 P PE 002 "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stației de epurare Râmnicu Vâlcea", ratificat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.622/2005;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36, alin.(4), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. (1) Se aprobă bugetul pentru Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2013 - Măsura ISPA Cod nr.2004/ROZ16/P/PE/002, cu valoarea de 7.770.000 lei - la partea de venituri, 5.119.970 lei - la partea de cheltuieli și 2.650.030 lei - fond rezervă, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Veniturile bugetului pentru Fondul IID, în valoare totală de 7.770.000 lei, provin din următoarele surse:

 • • 500.000,00 lei - impozit pe profit;

 • • 200.000,00 lei - redevență 2013;

 • • 6.179.000,00 lei - cotă IID de încasat;

 • • 887.444,00 lei - disponibil în cont din excedentul la 31.12.2012;

 • • 3.556,00 lei - dobândă de încasat pe disponibil.

 • (3) Resursele Fondului IID, în valoare totală de 7.770.000,00 lei, se repartizează pe cheltuieli, după cum urmează:

 • • 2.950.000,00 lei - cheltuieli privind plata serviciului datoriei publice;

 • • 2.169.970,00 lei - cheltuieli pentru realizarea programului de investiții obligatorii, din care:

 • - 926.000 lei - cheltuieli neeligibile aferente anului 2011 pentru întreținerea unității de implementare;

 • - 1.243.970 lei - finalizare investiții în curs.

• 2.650.030,00 lei - Fond rezervă pentru acoperirea serviciului datoriei publice pentru următorul an al exercițiului financiar (conform art.9 din OUG nr.98/2005).

Art.2. Se aprobă lista obiectivelor de investiții finanțate din Fondul UD pe anul 2013 în valoare de 2.169.970 lei, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

- Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției de Investiții și Achiziții Publice;

 • - S C. APAVIL S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Vateru-AMZA —

\\ Z                     •- ■

SECRETARMUNICIPIll^ Jurist Tor^MIHĂEȘCU
Râmnicu Vâlcea, 28 martie 2013

Municipiul Rm.Valcea


x/ ^V/r---T.

BUGETUL DE VENITUIRI SI CHELTUIELI AL FONDULUI IID

gestionat in afara bugetului local conform OUG 195/2005 prin contul R046TREZ6715076XXX003889 " pentru anul 2013

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod buget

TOTAL BUGET 2013

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

TOTAL BUGET

7,770,000.00

1

Disponibil in sold

887,444.00

887,444.00

1,844,294.00

874,164.00

2,275,094.00

2

TOTAL VENITURI

6,882,556.00

1,000,820.00

1,900,870.00

1,900,930.00

2,079,936.00

3

Dobanda

31.11

3,556.00

820.00

870.00

930.00

936.00

4

Total diverse venituri

36.11

6,879,000.00

1,000,000.00

1,900,000.00

1,900,000.00

2,079,000.00

5

Impozit profit

36.11.50

500,000.00

325,000.00

50,000.00

50,000.00

75,000.00

6

Redeventa din contractul de concesiune a serviciului public

36.11.50

200,000.00

75,000.00

50,000.00

50,000.00

25,000.00

7

Cota IID de încasat

36.11.50

6,179,000.00

600,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

1,979,000.00

8

TOTAL CHELTUIELI

5,119,970.00

43,970.00

2,871,000.00

500,000.00

1,705,000.00

9

CHELTUIELI CURENTE

1,260,000.00

0.00

700,000.00

0.00

560,000.00

10

TITLUL III DOBÂNZI

30

1,260,000.00

0.00

700,000.00

0.00

560,000.00

11

Dobânzi aferente dat.publ.externe

30.02

1,260,000.00

0.00

700,000.00

0.00

560,000.00

12

Dobânzi aferente dat.publ.externe

30.02.02

1,260,000.00

0.00

700,000.00

0.00

560,000.00

13

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

TVA de plata

55.01.18

0.00

0.00

- 0.00

0.00

0.00

15

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,169,970.00

43,970.00

1,326,000.00

500,000.00

300,000.00

16

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,169,970.00

43,970.00

1,326,000.00

500,000.00

300,000.00

17

Active fixe

71.01

2,169,970.00

43,970.00

1,326,000.00

500,000.00

300,000.00

18

Alte active fixe

71.01.30

2,169,970.00

43,970.00

1,326,000.00

500,000.00

300,000.00

19

TITLUL XVI

81

1,690,000.00

0.00

845,000.00

0.00

845,000.00

20

Rambursare credit extern

81.01

1,690,000.00

0.00

845,000.00

0.00

845,000.00

21

Rambursare credit extern

81.01.05

1,690,000.00

0.00

845,000.00

0.00

845,000.00

22

REZERVE

91

2,650,030.00

1,844,294.00

874,164.00

2,275,094.00

2,650,030.00

23

REZERVE - SOLD FINAL

91.11

2,650,030.00

1,844,294.00

874,164.00

2,275,094.00

2,650,030.00
DIRECTOR ECUTIV, Ec. n LjțpâdatSEF SERVICIU CONTABI Ec GeorgPRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

ANEXA ..^4sAH.C.L.fe../.2Ă'..O^

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII FINANȚATE DIN FONDUL IID IN 2013

VALOAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII OBLIGATORII IMPUS A FI REALIZATEPRINMEMORANDLMLL DE FINANȚARE

DIN FONDUL DE INTRETINERE,INLOCUIRE SI DEZVOLTAI

IE (FOND

ULIID) CONSTITUIT PENTRU ANUL 2013

Nr crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Valoare totala

Valoarea totala actualizata

Realizat decontat

total 2007,2008.

2009,2010,

2011,2012

Cheltuieli totale pt.2013

Surse proprii

Credite bancare interne

finanțate din

Capacitati: Dn(mm); L(m)

Termen I

Credite bancare externe

Alte surse const. potrivit legii

Total aloc.

buget

De la bugetul local (FOND UD)

pe seama transf. de la bug. de stat

TOTAL

12.708.740

12.708.740

7.787374

2.169.970

0

0

0

0

2.169.970

2.169.970

0

din care C+M

3.287.470

3.287.470

0

41387

0

0

0

0

41387

41387

0

LUCRĂRI ALIMENTARE CU APA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

«

0

0

0

0

0

0

0

0

A, Lucrări in continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Lucrări noi

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

din cart C+M

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRĂRI DE CANALIZARE

7.090.243

7.090,243

3.196.847

1.141.900

0

0

0

0

1.141.900

1.141.900

0

din care C+M

3387.470

3.287.470

«

41387

0

0

0

0

41387

41387

0

A. Lucrări in continuare

3.490.243

3.490343

3.196.847

41.900

0

0

0

0

41.900

41.900

0

din care C+M

3387.470

3.287.470

0

41387

0

0

0

0

41387

41387

0

1

Rețea canalizare str. Zorilor

207.114

207.114

199.272

0

0

0

0

0

0

0

0

Dn250;125

2013

din care C+M

186.211

186.211

1.-800

2

Rețea canalizare str.Știrbei Vodă

3.065.038

3.065.038

2.834.666

0

0

0

0

0

0

0

0

L=4600

2013

din care C+M

2.928.972

2.928.972

0

Dn315;250

3

Rețea canalizare menajera str.C-tin Dalban

171.741

171.741

141.456

0

0

0

0

0

0

0

0

Dn250;160

2013

din care C+M

130.900

130.900

L=270

4

Rețea canalizare menajera pe străzile adiacente str.A. Sacerdoteanu

46.350

46.350

1.453

41.900

0

0

0

0

41.900

41.900

0

Dn250;

2013

din care C+M

41.387

41.387

41.387

41.387

41.387

0

L-94

B. LUCRĂRI NOI

3.600.000

3.600.000

0

1.100.000

0

0

0

0

1.100.000

1.100.000

0

din care C+M

3.300.000

3300.000

0

1.080.000

0

0

0

0

1.080.000

1.080.000

0

3

Rețea canalizare str. Straubing, tronson de la pod peste calea ferata spre Nord

1.800.000

1.800.000

0

450.000

0

0

0

0

450.000

450.000

0

din care C+M

1.650.000

1.650.000

0

440.000

0

0

0

0

440.000

440.000

0

6

Rețea canalizare str. Lespezi. Salistea Noua

1.800.000

1.800.000

0

650.000

0

0

0

0

650.000

650.000

0

Nr crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Valoare totala

Valoarea totala actualizata

Realizat deconta total 2007,2008, 2009,2010, 2011,2012

Cheltuieli totale pt.2O13

Surse proprii

Credite bancare interne

finanțate din

Capaoitati: Dn(mm); L(m)

Termen F

Credite bancare externe

Alte surse const. potrivit legii

Total aloc, buget

De la bugetul local (FOND UD)

pe seama transf. de la bug. de stat

din care C+M

1.650.000

1.650.000

0

640.000

0

0

0

0

640.000

640.000

0

C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

5.618.497

5.618.497

4.590.427

1.028.070

0

0

0

0

1.028.070

1.028.070

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ci Acmzrrnimobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2 DOTĂRI INDEPENDENTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3 CONSOLIDĂRI

5.516.427

5.516.427

4.590.427

926,000

0

0

0

0

926.000

926.000

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Reabilit.sist.de alim.cu apa si canalizare si st. epurare(ISPA), conformi)UG.76/2009,art. 5

5.516.427

5.516.427

4.590.427

926.000

0

0

0

0

926.000

926.000

0

2013

C4 CHELTUIELI DE PROIECTARE PENTRU ELABORARE ST. DE l’REFEZABIUTATE, FEZABILITATE» A PROIECTELOR SI A ALTOR STUDII AFERENTE OBIECTIVELOR

102.070

102.070

0

102.070

0

0

0

0

102.070

102.070

0

2013


Viceprimar

Gigi Ion Matei
Director Investiții


Ing. Liviu MiftodeSef serviciul Investiții

Ing. Corina TomaMunicipiul Rm. Valcea

C.U.I. 2540813 Nr.............................../.


ANEXA nr. 1b)           ?

Anexa.la HCL nr..


LISTA


poziției"Alte cheltuieli de investitii" pentru obiectivele de investitii finanțate din FONDUL IID pe’șant^ioi^j: defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local


Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt de Investiții

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr.data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

I

A CIUZIlll IMOBILE

0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

0

III H

CONSOLIDĂRI

926.000

1

Reabifit.sist.de alim.cu apa si canalizare si st.epurare(ISPA)corforniOUG.76/2009,art. 5

926.000

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE PENTRU ELABORARE ST. DE PREFEZABIUTATE, FEZABILITATE, A PROIECTELOR SI A ALTOR STUDII AFERENTE OBIECTIVELOR

102.070

2

Proiectare Rețea canalizare menajera pe străzile adiacente str. A. Sacerdoteanu

2.070

3

Rețea canalizare str. Strautfing, tronson de la pod peste calea ferata spre Nord

50.000

4

Rețea canalizare str. Lespezi, Salistea Noua

50.000

V

MAJORARE CAPITAL

0

TOTAL GENERAL

1.028.070

Din care C+M

0

ic

Primar

Ing. Emilian FraDirector Investiții

Ing. Liviu Miftode
Sef Serviciu investitii

Ing. Corina Toma