Hotărârea nr. 86/2013

hotarirea 86 - 28 martie 2013 - modificare HCL 204 din 2011 ADI Salubrizare

ROMÂNIA județul vâlcea MUNICIP1UL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul localHOTĂRÂREA NR. 86

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 204/12 august 2011, referitoare la asocierea municipiului cu Județul Vâlcea și cu localități din județul Vâlcea, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013 la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.10606 din 25.03.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.204/2011 privind asocierea municipiului cu Județul Vâlcea și cu localități din județul Vâlcea, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I) pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 204/2011 s-a aprobat asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local, cu Județul Vâlcea și cu localități din județul Vâlcea, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea, precum și Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, iar domnul Romeo Rădulescu, primarul municipiului la acea dată a fost desemnat să reprezinte municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a ADI pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea; ținând seama de faptul că în urma alegerilor locale din iunie 2012, primar al municipiului a fost ales domnul Emilian Valentin Frâncu;

Văzând adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Vâlcea înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.10606 din 25.03.2013 prin care se solicită realizarea demersurilor pentru înlocuirea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la ADI Salubrizare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice;

în baza art.36, alin.(2), alin.(6), lit.a), pct.14, art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din 12 august 2011 privind asocierea municipiului cu Județul Vâlcea și cu localități din județul Vâlcea, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, care va avea următorul conținut:

“Art.4. Se desemnează domnul EMILIAN VALENTIN FRÂNCU, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea să reprezinte Municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea".

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire: - Direcției Economico - Financiare;

Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice

  • - Direcției Programe Externe;

  • - Consiliului Județean Vâlcea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ValbrwAMZA

L'X       **' J~ S'/

SECRETARJVIUNICIPIll jurist ToțmMIHĂEȘCU

Râmnicu Vâlcea, 28 martie 2013