Hotărârea nr. 85/2013

hotarirea 85 - 28 martie 2013 - aprobare buget reabilitare blocuri pe anul 2013

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR. 85

privind aprobarea bugetului "Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe", pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013 la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 16193 din 25.03.2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al contului "Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”, pe anul 2013, precum și a listei de investiții;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget - finanțe, prognoze economico-sociale;

In temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, ale Normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.540/2009 și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul pentru contul "Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”, pe anul 2013, cu o valoare de 3.173.568 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă lista obiectivelor de investiții - conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 - reabilitare termică a blocurilor, pe anul 2013, în valoare totală de 3.173.568,00 lei, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINJĂ, Valbru/AMZA xl    >

  \

  BigU

  SECRETAR'MUNICIPIU^ jurist W MIHĂ^seO

  Râmnicu Vâlcea, 28 martie 2013

"DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALA PENTRU FINATAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE" gestionat in afara bugetului local conform OUG 18/2009 prin contul R079TREZ671500240X006108 pentru anul 2013


Nr. crt.

Denumire indicator

Cod buget

TOTAL BUGET 2013

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

TOTAL VENITURI, din care:

3,173,568.00

1,236,877.00

1,616,601.00

160,000.00

160,000.00

1

Disponibil in sold la 31.12.2011

1,205,702.00

1,205,702.00

0.00

0.00

0.00

2

Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuințelor

36.11.50

1,456,691.00

0.00

1,456,691.00

0.00

0.00

3

Bugetul Local

36.11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Asociații de Proprietari

36.11.50

511,175.00

31,175.00

160,000.00

160,000.00

160,000.00

TOTAL CHELTUIELI, din care:

3,173,568.00

1,236,877.00

1,616,691.00

160,000.00

160,000.00

6

Alte active fixe

71.01.30

3,173,568.00

1,236,877.00

1,616,691.00

160,000.00

160,000.00

SOLD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VICEPRIMAR, Ec. Gigi Ion Matei^z


DIRECTOR EXECUTIV, Ec. Ion Lerfâdat

•..^n

DIRECȚIA INVESTIȚII ACHIZIȚII PUBLICE                     ' ■ ’    - ■ '

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE                          p         jj 1             MCL- nr..............

LISTA 2013

Anexa “Lucrări de reabilitare termica la blocurile din Rm.Valcea".

Nr.crt.

Nominafeareaacte.de

U.M

Cant.

Valoare

Vâlcene

bunuri si irB&cir cheltuieli *

B.L.

As.propr.

BS.

tataia

Nr.si data

■ Suma

■     V?.';

doc.

A, A<'..           .

.■ 0:^:<

'                   1 •• .. ' ■

• 3 .

:4<

•••■. .'6; . ....

7.

8

10

TOTAL

1.155.249

561.628

1.456.691

3.173.568

din care C+M

984.985

661.628

1.456.691

3.003.304

0

0

DOTĂRI WEPEND»iTE

.... 0

7^.^

'' „f*'

1 7.

1.006.249

661.628

1.466.691

984.985

561.628

1466.691

3.00X304

Cap.70.02.Locuințe, servicii si dezv.publ.

1.006.249

561.628

1.456.691

3.024.568

din care C+M

984.985

561.628

1.456,691

3.003.304

1

Reabilitare termica bloc 124

16.930

20.000

22.747

59.677

din care C+M

16.570

20.000

22.747

59.317

2

Reabilitare termica blocD1-5

11.184

50.259

38.127

99.570

din care C+M

10.581

50.259

38.127

98.967

3

Reabilitare termica blocDl-6

18.889

49.922

47.462

116.273

din care C+M

18.138

49.922

47.462

115.522

4

Reabilitare termica bloc I

33.294

82.761

206.869

322.924

din care C+M

31.767

82.761

206.869

321.397

5

Reabilitare termica bloc 31/A

146.411

70.000

251.432

467.843

din care C+M

143.273

70.000

251.432

464.705

6

Reabilitare termica bloc31/B

2.507

69.001

154.186

225.694

din care C+M

2.442

69.001

154.186

225.629

7

Reabilitare termica bloc3l/C

25.123

80.363

200.907

306.393

din care C+M

23.671

80.363

200.907

304.941

8

Reabilitare termica blocS13

202.713

64.322

321.603

588.638

din care C+M

198.786

64.322

321.603

584.711

9

Reabilitare termica blocS19

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

10

Reabilitare termica bloc S33/3

8.663

75.000

213.358

297.021

din care C+M

7.672

75.000

213.358

296.030

11

Reabilitare termica bloc 51A

40.900

0

0

40.900

din care C+M

40.250

0

0

40.250

12

Reabilitare termica bloc 113

40.900

0

0

40.900

din care C+M

40.300

0

0

40.300

13

Reabilitare termica bloc 129

40.900

0

0

40.900

din care C+M

40.300

0

0

40.300

14

Reabilitare termica bloc 130

40.900

0

0

40.900

din care C+M

40.300

0

0

40.300

15

Reabilitare termica bloc 131

40.900

0

0

40.900

din care C+M

40.300

0

0

40.300

16

Reabilitare termica bloc R4

40.900

0

0

40.900

din care C+M

40.300

0

0

40.300

17

Reabilitare termica bloc 5

40.900

0

0

40.900

din care C+M

40.300

0

0

40.300

18

Reabilitare termica blocC12

40.900

0

0

40.900

din care C+M

40.300

0

0

40.300

19

Reabilitare termica bloc A1

40.900

0

0

40.900

din care C+M

40.300

0

0

40.300

20

Reabilitare termica bloc RBbis

40.900

0

0

40.900

din care C+M

40.300

0

0

40.300

21

Reabilitare termica bloc H2

40.900

0

0

40.900

din care C+M

40.300

0

0

40.300

22

Reabilitare termica bloc S3

49.135

0

0

49.135

din care C+M

48.535

0

0

48.535

23

eabilitare termica bloc 22 Decembrie

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

24

Reabilitare termica bloc 132

40.900

0

0

40.900

din care C+M

40.300

0

0

40.300

25

Reabilitare termica bloc S1

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

Nr.crt.

Nominalizareafecfci de

Cant.

Valoare

Valoare

Plati efectuate

bunuri sia aftor chettuieh

BL

As.propr.

B.s.

totala

Nr.sidata

Suma

.''X

'-'3 .1 "

doc.

2

3

• • 4 :

5 ' ■■

. 6

... ?

8

10

IV

Cheltprorectptetab.SPF.SFsi

149.000

0

0

149.000

■ ■ . : ■' . ’

aattoretudii aferenteobiectivelor

'■              ......v

............

1

Reabilitare termica bloc 51A

5.220

0

0

5.220

2

Reabilitare termica bloc 113

5.500

0

0

5.500

3

Reabilitare termica bloc 129

2.800

0

0

2.800

4

Reabilitare termica bloc 130

2.800

0

0

2.800

5

Reabilitare termica bloc 131

2.800

0

0

2.800

6

Reabilitare termica bloc R4

2.800

0

0

2.800

7

Reabilitare termica bloc 5

15.260

0

0

15.260

8

Reabilitare, termica blocC12

9.240

0

0

9.240

9

Reabilitare termica blocAI

13.400

0

0

13.400

10

Reabilitare termica bloc R8bis

5.550

0

0

5.550

11

Reabilitare termica bloc H2

15.230

0

0

15.230

12

Reabilitare termica bloc S3

45.000

0

0

45.000

13

Reabilitare termica bloc 22Decembrie

10.600

0

0

10.600

14

Reabilitare termica bloc 132

12.800

0

0

12.80^

15

Reabilitare termica bloc S1

0

0

0

Primar

ing. Emilian FRANCU

Director invest,achiz.publice ing. Liviu Miftode

Viceprimar

Gigi Ion Matei


Director ețdn

Ec.lon LeplSet serv.investrai publice ing. Corina Toma


DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL INVESTIT!! PUBLICE


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII 2013

conform OUG 18/2009 - Reabilitarea termica a blocurilor


Mrornrfb la HGL ............

z ĂNEXA’.-fo. 2 la

H‘ iHOTĂRÂREA: CONSILIUL:ii lol.';

\ * - r 8 ^   Jh-

' ———

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI : cțata începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

7 2012

Cheltuieli

• ficnantat.e din .                .

Ca pa ci tatl

Tef|

..uiiiur ";

‘;.r prd -

Cred bane

Cred banc ■ ext

Alte surse

potrivit ’aț!»

Total

: : alocații: ; bugetare :

din care: u : â*!* ■ bugetul

local :

Contrib. de!* bufl. destat

men

PIF

TOTAL

6.106.951

S.106.951

3.325.513

3.173.568

0

0

0

561.628

2.611.940

1.155.249

1.456.691

0

0

din care C+M

5.323.847

5.323.847

3.295.614

3.003.304

0

0

0

561.628

2441.676

984.985

1.456.691

0

0

l C,1.Achiziții da Imobile

•. :         0

'O

'            0

L;:7':: :o

0

îo

0

..h : o

< U:>. 0

0

0

0

.0

i       C.2,Dotări independenta ;

;      0

■ U                ?-o;

■■;':• o

0

0

§         0

5

0

0

0

0

C.3;Consolidari - TOTAL        ?

r ■ ufciftW

 5J®7;951

3.024^38

- .         .0

:o

0

""'■p&BILGiS

2462.5401

1.006.249

1456.091

0

. p

dlncareC+M

6.323.847

6423.847

3.003.304

9

0

6

2441 *76

; - tate

1.456,691

0

0

Cap.70.02.Locuințe,servicii si dezv.publ.

6.957.951

5.957.951

3.325.513

3.024.568

0

0

0

561.628

2462.940

1.006.249

1456.691

0

0

din care C+M

5.323.847

5.323.847

3.295.614

3.003.304

0

0

0

561.628

2.441.676

984.985

1.456.691

0

0

1

Reabilitare termica bloc 124

364.407

364.407

286.288

59.677

0

0

0

20.000

39.677

16.930

22.747

0

0

din care C+M

328.905

328.905

283.409

59.317

0

0

0

20.000

39.317

16.570

22.747

0

0

2

Reabilitare termica bloc D1-5

605.136

605.136

481.310

99.570

0

0

0

50.259

49.311

11.184

38.127

0

0

din care C+M

553.382

553.382

477.130

98.967

0

0

0

50.259

48.708

10.581

38.127

0

0

3

Reabilitare termica bk>cDl-6

598.664

598.664

459.992

116.273

0

0

0

49.922

66.351

18.889

47462

0

0

din care C+M

550.902

550.902

455.979

115.522

0

0

0

49.922

65.600

16.138

47.462

0

0

4

Reabilitare termica bloc l

452.577

452.577

313.743

322.924

0

0

0

82.761

240.163

33.294

206.869

0

0

din care C+M

413.801

413.801

310.901

321.397

0

0

0

82.761

238.636

31.767

206.869

0

0

5

Reabilitare termica bioc31/A

597.692

597.692

125.018

467.843

0

0

0

70.000

397.843

146411

251.432

0

0

din care C+M

502.864

502.864

123.772

464.705

0

0

0

70.000

394.705

143.273

251.432

0

0

6

Reabilitare termica bloc31/B

592.008

592.008

497.936

225.694

0

0

0

69.001

156.693

2.507

154.186

0

0

din care C+M

497.664

497.664

493.658

225.629

0

0

0

69.001

156.628

2.442

154.186

0

0

7

Reabilitare termica bloc 31 /C

595.971

595.971

446.382

306.393

0

0

0

80.363

226.030

25.123

200.907

0

0

din care C+M

501.421

501.421

442.622

304.941

0

0

0

80.363

224.578

23.671

200.907

0

0

8

Reabilitare termica blocS13

700.285

700.285

203.511

588.638

0

0

0

64.322

524.316

202.713

321.603

0

0

din care C+M

643.207

643.207

201.672

584.711

0

0

0

64.322

520.389

198.766

321.603

0

0

9

Reabilitare termica blocS19

868.712

868.712

463

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

803.944

803.944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Reabilitare termica bloc S33/3

574.049

574.049

510.870

297.021

0

0

0

75.000

222.021

8.663

213.358

0

0

din care C+M

527.757

527.757

506.471

296.030

0

0

0

75.000

221.030

7.672

213.358

0

0

11

Reabilitare termica bloc 51A

650

650

0

40.900

0

0

0

0

40.900

40.900

0

0

0

din care C+M

0

0

0

40.250

0

0

0

0

40.250

40.250         0

0

0

12

Reabilitare termica bloc 113

600

600

0

40.900

0

0

0

0

40.900

40.900

0

0

0

din care C+M

0

0

0

40300

0

0

0

0

40.300

40.300

0

0

0

Nr. cri

DENUMIREAOBIECTIVULUI

■-      -•           .■ :■ ' 1= /ii                -

dată începerii execuției .

nr si data acord MF

Valoare inițiata ?

. jyiifoaiș

■ ; totala > actualizata

; Raaliiat

• ^2012^

13

Reabilitare termica bloc 129

600

600

0

din care C+M

0

0

0

14

Reabilitare termica bloc 130

600

600

0

din care C+M

0

0

0

1S

Reabilitare termica bloc 131

600

600

0

din care C+M

0

0

0

16

Reabilitare termica blocR4

600

600

0

din care C+M

0

0

0

17

Reabilitare termica bloc 5

600

600

0

din care C+M

0

0

0

18

Reabilitare termica blocC12

600

600

0

din care C+M

0

0

0

19

Reabilitare termica bloc A1

600

600

0

din care C+M

0

0

0

20

Reabilitare termica bloc RBbis

600

600

0

din care C+M

0

0

0

21

Reabilitare termica bioc H2

600

600

0

din care C+M

0

0

0

22

Reabilitare termica bloc S3

600

600

0

din care C+M

0

0

0

23

Reabilitare termica bloc 22 Decembrie

600

600

0

din care C+M

0

0

0

24

Reabilitare termica bloc 132

600

600

0

din care C+M

0

0

0

25

Reabilitare termica bloc S1

0

0

0

din care C+M

0             0

0

C4.Chelt ProiecttUb^PF.SF «i al te....

149.000

149,000:

0

1

Reabilitare termica bloc 51A

5.220

5.220

0

2

Reabilitare termica bloc 113

5.500

5.500

0

3

Reabilitare termica bloc 129

2.800

2.800

0

4

Reabilitare termica bloc 130

2.800

2.800

0

5

Reabilitare termica bloc 131

2.800

2.800

0

6

Reabilitare termica bloc R4

2.800

2.800

0

7

Reabilitare termica bloc 5

15.260

15.260

0

8

Reabilitare, termica bloc C12

9.240

9.240

0

9

Reabilitare termica blocAI

13.400

13.400

0

10

Reabilitare termica bloc RSbis

5.550

5.550

0

Cheltuieli

2013

":"Â            ■_        3r

. .. - . ..

Ca pa cl ta ti

’ter) men PlP

. Sur-

banc

Jnt;

Cred banc

Alte «urse constituite

Tot») ;■ - alocatii < bușetare

dlncare:

bugetul;

local :

Con trib-de la :

■_l: bug. -z de «tot

40.900

0

0

0

0

40.900

40,900

0

0

0

40.300

0

0

0

0

40.300

40.300

0

0

0

40.900

0

0

0

0

40.900

40.900

0

0

0

40.300

0

0

0

0

40.300

40.300

0

0

0

40.900

0

0

0

0

40.900

40.900

0

0

0

40.300

0

0

0

0

40.300

40.300

0

0

0

40.900

0

0

0

0

40.900

40.900

0

0

0

40.300

0

0

0

0

40.300

40.300

0

0

0

40.900

0

0

0

0

40.900

40.900

0

0

0

40.300

0

0

0

0

40.300

40.300

0

0

0

40.900

0

0

0

0

40.900

40.900

0

0

0

40.300

0

0

0

0

40.300

40.300

0

0

0

40.900

0

0

0

0

40.900

40.900

0

0

0

40.300

0

0

0

0

40.300

40.300

0

0

0

40.900

0

0

0

0

40.900

40.900

0

0

0

40.300

0

0

0

0

40.300

40.300

0

0

0

40.900

0

0

0

0

40.900

40.900

0

0

0

40.300

0

0

0

0

40.300

40.300

0

0

0

49.135

0

0

0

0

49.135

49.135

0

0

0

48.535

0

0

0

0

48.535

48.535

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.900

0

0

0

0

40.900

40.900

0

0

0

40.300

0

0

0

0

40.300

40.300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

. 149.000

o

0

0

:             . o

149.000

140.000

■ o

0

0

5.220

0

0

0

0

5.220

5.220

0

b

■" ?0

5.500

0

0

0

0

5.500

5.500

0

0

0

2.800

0

0

0

0

2.800

2.800

0

0

0

2.800

0

0

0

0

2.800

2.800

0

0

.0

2.800

0

0

0

0

2.800

2.800

0

0

0

2.800

0

0

0

0

2.800

2.800

0

0

p

15.260

0

0

0

0

15.260

15.260

0

0

0

9.240

0

0

0

0

9.240

9.240

0

0

0

13.400

0

0

0

0

13.400

13.400

0

0

0

5.550

0

0

0

0

5.550

5.550

0

0

0

Nr.

crt

DENUMiREAOBlECTIVULUI : ; data începeri» execuției = nrsldataăcord MF

Valoare ; Inițiala

actualizata

■ Ș; .'7 .V :              J.

Cheltuieli

i'^'2013.?'

-W f*.' lat»

■terj men PIF

Cred banc m

yO

HîipitiMșv :

■ •■Tot>l<

bugetare

din care:

y pela;.

bugetul ’ r local

Contrlb ^de-la ■ '• jnig. de stat :

11

Reabilitare termica bloc H2

15.230

15.230

0

15.230

0

0

0

0

15.230

15.230

0

:X0

0

12

Reabilitare termica bloc S3

45.000

45.000

0

45.000

0

0

0

0

45.000

45.000

0

o

.-.’. 0

13

Reabilitare termica bloc 22Decembrie

10.600

10.600

0

10.600

0

0

0

0

10.600

10.600

0

10

; 0

14

Reabilitare termica bloc 132

12.800

12.800

0

12.800

0

0

0

0

12.800

12.800

0

ia

.<■ 0

15

Reabilitare termica blocSt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

_________0

0

0

. 0

Primar

Ing.Emilian FRANCU


Viceprîmar

Gîgi Ion Matei z


Director economic Ec.ton Lavadat


Director invest,achiz.publice


Ing.Liviu Miftode


Sef serv.investitii publice fng.Corina Toma