Hotărârea nr. 84/2013

hotarirea 84 - 28 martie 2013 - reanalizare HCL 7 din 2013

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.84

privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2013 In ceea ce privește taxele extrajudiciare de timbru reglementate de Legea nr. 117/1999 cu modificările șl

completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013 la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.15244 din 19.03.2013, întocmit de Direcția Economico-Financiară, prin care se propune modificarea anexei 6 - Taxele și nivelurile minime și maxime pentru sancțiunile contravenționale, stabilite în baza unor legi speciale pentru anul 2013, pct.1 Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare - la Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 11 ianuarie 2013 privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2013; raportul a fost întocmit ca urmare a solicitării nr. 936 din 11.03.2013, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 9393 din 15.03.2013, prin care Instituția Prefectului - județul Vâlcea a solicitat reanalizarea acestei hotărâri în ceea ce privește cuantumul taxelor extrajudiciare de timbru reglementate de legea nr. 117/1999, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget - finanțe, prognoze economico-sociale;

Reanalizând Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 11.01.2013 în ceea ce privește taxele extrajudiciare de timbru stabilite în anexa nr.6, se apreciază ca fiind rezonabilă solicitarea Instituției Prefectului având în vedere interpretarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale care prevede că pentru anul 2013, prin derogare de la prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale pot adopta hotărâri privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2012, hotărâre ce stabilește nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică Anexa nr.6 -Taxele și nivelurile minime și maxime pentru sancțiunile contravenționale, stabilite în baza unor legi speciale pentru anul 2013, pct.1 - Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare - la Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 11 ianuarie 2013 privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2013 în sensul stabilirii și aprobării taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 117/1999 cu modificările si completările ulterioare la nivelul adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

• Direcției Economico-Financiare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Vaieri AMZA


SECRETAR MUNICIPIU, jurist TorâTMIHĂESCJJ.Râmnlcu Vâlcea, 28 martie 2013


Anexa nr. 6

....../.............


stabilite în baza unor legi speciale, surse de venit al bugetelor locale incepand cu 01 februarie 2013

1. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Nr. crt.

Extras din norma juridică

-LEI-

CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice

1

Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

2

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

3

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

5

4

Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscala fiscală

X

5

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite injustiție

2

6

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

7

înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și sexului

15

8

înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

9

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

2

10

Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

11

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

CAPITOLUL II

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

1

Acte de identitate:                     ______________________________

]___________X___________

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români, eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii          străini și pentru persoanele fără cetățenie, precum și

înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români

5

b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

6

2

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

3

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

CAPITOLUL III

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

1

Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

x

a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, Al, B, Bl și B+E

6

b) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, CI, Tr, D, Dl, C+E, D+E, Cl+E, Dl+E, Tb șiTV

28

2

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, Bl, B+E

84

CAPITOLUL IV

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

1

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

X

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv

60

b) autovehicule și remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg

145

2

Taxă de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

9

3

Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

414

CAPITOLUL IV1

Taxă pentru furnizare date

1

înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare

5

CAPITOLUL V

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobând funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completări

ite în baza Legii fondului e ulterioare

1

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere                          ________

15