Hotărârea nr. 83/2013

hotarirea 83 - 28 martie 2013 - modificare HCL 375 din 2010

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR. 83

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 375 din 23.12.2010 referitoare la închirierea unei construcții - Coș fum PT 35

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013 la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 10316 din 22.03.2013 întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 375 din 23.12.2010 referitoare la închirierea unei construcții - Coș fum PT35 Traian;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și ca urmare a propunerilor formulate în plenul ședinței cu privire la desemnarea în comisia de închiriere prin licitație a domnilor Cocoș Vasile, Pruteanu Costel Bogdan și Constantinescu Cosmin Dragoș;

Ținând seama de faptul că prin hotărârea nr. 375/23.12.2010, Consiliul Local a aprobat închirierea prin licitație publică a suprafeței de 32 mp, situată pe fațadele coșului de fum de la PT 35 Traian, strada Mărășești nr. 5, pentru o perioadă de 15 ani, la prețul de pornire de 48 lei/mp/lună în vederea montării unei stații de telefonie mobilă în sistem GSM, în condițiile specificate în certificatul de urbanism, eliberat în acest scop, iar în urma licitației desfășurate în data de 26.07.2011 a fost declarată câștigătoare oferta S.C. Vodafone România S.A., fiind încheiat în acest sens contractul de închiriere nr. 24159/09.08.2011; ulterior, prin adresa nr. 23246/04.07.2012, S.C. Vodafone România S.A a solicitat rezilierea contractului de închiriere, întrucât din expertiza tehnică realizată a rezultat necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare pe care nu le poate susține financiar, prin acordul nr. 23246/2012 contractul a fost reziliat, fiind necesară organizarea unei noi licitații și desemnarea unor noi membri ai Consiliului Local în comisia de licitație;

în temeiul prevederilor art.123 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 375 din 23.12.2010 privind închirierea unei construcții - Coș fum PT35, care va avea următorul conținut:

“Art.2. Se desemnează 3 (trei) consilieri locali care să facă parte din comisia de licitație, ce va fi constituită prin Dispoziție a Primarului, respectiv:

  • - Domnul Cocoș Vasile;

  • - Domnul Pruteanu Costel Bogdan;

  • - Domnul Constantinescu Cosmin Dragoș».

  • A rt.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Serviciului Achiziții Publice.Râmnicu Vâlcea, 28 martie 2013