Hotărârea nr. 82/2013

hotarirea 82 - 28 martie 2013 - modificare componenta Comisie Locala de Ordine Publica

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu Vâlcea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 82

privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013 la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 10030 din 20.03.2013 întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală și Reglementări, prin care se propune modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.3/2011 și modificată prin hotărârea nr. 180/90/2012;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că de la data modificării componenței Comisiei Locale de Ordine Publică prin hotărârea nr. 180/90/2012 au intervenit modificări succesive în ceea ce privește persoana care ocupă funcția de șef al Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea considerăm necesar ca în hotărâre să nu mai fie nominalizată persoana care ocupă această funcție, numele acestei persoane urmând a ne fi comunicat ulterior de către instituția respectivă;

în temeiul prevederilor Legii nr. 155/2010, a poliției locale, coroborate cu cele din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică constituită la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.24/2011;

în baza art.36, alin.(2), art.45 alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică componența Comisiei Locale de Ordine Publică, constituită la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, care va avea următoarea componență:

 • a) primarul municipiului Râmnicu Vâlcea - Emilian Frâncu - Președinte;

 • b) șeful Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea - Membru;

 • c) șeful Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea - Alecu Deaconu -Membru;

 • d) secretarul municipiului Râmnicu Vâlcea - Toma Mihăescu - Membru;

 • e) 3 (trei) consilieri locali, după cum urmează:

 • - dl. Cocoș Vasile - membru;

 • - dl. Boban Liviu Emil - membru;

 • - dl. Vețeleanu Ninel Eusebiu -membru.

Art.2. începând cu data prezentei, orice prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • • Direcției Resurse Umane;

 • • Poliției Locale a Municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • • Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • • Membrilor prevăzuți la art. 1.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Vâleru AMZA


MUNICIPIU MIHĂESCU


Râmnicu Vâlcea, 28 martie 2013