Hotărârea nr. 81/2013

hotarirea 81 - 28 martie 2013 - stabilire bunuri si obiective paza politie locala

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR. 81

privind stabilirea și aprobarea obiectivelor și bunurilor din Râmnicu Vâlcea pentru care va fi asigurată paza de către Poliția Locală

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013 la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 1699 din 21.03.2013, întocmit de Poliția Locală a municipiului, prin care se propune spre aprobare stabilirea bunurilor și obiectivelor de pe raza municipiului pentru care Poliția Locală a municipiului asigură paza;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

în temeiul prevederilor Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale și ale art.29 din normele de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1332/2010;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin. (1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se stabilesc următoarele bunuri și obiective de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru care Poliția Locală a municipiului asigură paza, după cum urmează:

  • a) Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea - strada Grai Praporgescu nr.14, postul 1, acces principal - 5 polițiști locali și postul 2 - acces auto-1 polițist local;

  • b) Direcția Evidență a Persoanelor Râmnicu Vâlcea - strada Regina Maria nr.6 - 1 polițist local;

  • c) Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice - b-dul Tudor Vladimirescu nr. 15 - 1 polițist local;

  • d) Direcția Economico-Financiară - strada Carol I nr.3-5 - 5 polițiști locali;

  • - pentru sediul din strada I.C.Bratianu nr. 6, bl. A67 - în perioada februarie-martie - 1 polițist local;

  • e) Direcția de Protecție Sociala Rm.Valcea - str.Matei Basarab nr.28, bl.113, parter, Rm.Valcea -1 polițist local;

  • f) Centrul Social de Urgenta “Ioana" - str.Calea lui Traian nr.88A -1 polițist local;

  • g) Instituția Prefectului - județul Valcea - b-dul Tudor Vladimirescu nr.1 - 2 polițiști locali.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Poliției Locale a municipiului;

  • - Direcției Economico-Financiare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Va^rp AMZARâmnicu Vâlcea, 28 martie 2013