Hotărârea nr. 80/2013

hotarirea 80 - 28 martie 2013 - apobare Plan Ordine Publica pe anul 2013

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 80 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013 la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr 1716 din 20.03.2013, întocmit de Poliția Locală a municipiului, prin care se propune aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

în temeiul prevederilor Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale și ale art.3 din Ordinul ministrului Administrației și Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine si siguranța publica al politiei locale;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin. (1) și art.115 din Legea nr,215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se aprobă «Planul de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Râmnicu Vâlcea » pe anul 2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Poliției Locale a municipiului;

 • - Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea;

 • - Inspectoratului de Jandarmi Vâlcea,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  SECRETAR MUNICIPIU jurist  Râmnicu Vâlcea, 28 martie 2013Municipiul Râmnicu Vâlcea Politia Locală


Județul Vâlcea, Rm.Vâlcea,strada Calea lui Traian, nr. 94 tel: +40-250-71.14.01, fax: +40-250-71.14.01 Operator de date cu caracter personal nr. 15467

email: politialocala@primariavl.ro             SR EN ISO 9001: 2008

082/C/2008 CERTIFICAT DE MRC-OCS

PLANUL

DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL

MUNICIPIULUIRM. VALCEA

- 2013 -

în conformitate cu Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.92/05.05.2011 - pentru aprobarea metodologiei de elaborare a Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale, având în vedere dispozițiile art.6 lit.a din Legea 155/2010 precum și prevederile art.24 din Regulamentul Cadru de Organizare și Funcționare al Poliției Locale aprobat prin Hotărârea Guvernului 1332/2010, în considerarea atribuțiilor Ministerului Administrației și Internelor în domeniul ordinii și siguranței publice, stabilite prin Ordonanța Guvernului nr.30/2007, a prevederilor Strategiei Naționale de Ordine Publică 2010 - 2013, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale, a dispozițiilor ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr.60/2010 privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, la nivelul Municipiului Rm.Valcea, se elaborează “Planul de Ordine și Siguranță al Municipiului Rm.Vâlcea pe anul 2013”.

CAPITOLUL I

Analiza situației operative

Teritoriul

 • a. Așezarea geografică

Municipiul Rm.Vâlcea este reședința județului Vâlcea fiind situat în zona de NORD a Olteniei la poalele munților Meridionali de-a lungul râului Olt, unul din principalei cursuri de apă ale României (conform Anexei nr.l) și în marginea unei artere de circulație de mare importanță pentru întreaga țară.

 • - DN 7(E 81) - București - Pitești - Rm.Vâlcea - Sibiu - Sebeș - Deva - Arad -Nădlac - Frontiera cu Ungaria,

Municipiul Rm.Vâlcea - se află în central unei zone de stațiuni balneoclimaterice renumite - Călimănești, Băile Olănești, Băile Govora și este situat în Subcarpații Getici, la 18 km. de defileul Oltului, în lunca acestuia și formează la confluența cu râul Olănești o zonă cârlig cu orientarea NORD-SUD.

Municipiul Rm.Vâlcea se învecinează cu următoarele localități :

 • - NORD - Comuna Bujoreni;

 • - NORD - EST - Comunele Dăești și Golești;

 • - EST - Comuna Budești;

 • - VEST - Orașul Ocnele Mari;

 • - SUD-VEST - Comuna Mihăiești;

 • - NORD-VEST - Comuna Vlădești.

 • b. Suprafața și configurația terenului

Suprafața Municipiului Rm.Vâlcea este de 6.221 ha. împreună cu zona Goranu.se ridică la suprafața de 8.952 ha.,cu un P.O.T.(procent de ocupare al terenului) de 21%. în afara imenselor pierderi cauzate de urbanizare, solul Municipiului Rm.Vâlcea a suferit o degradare generala a terenurilor și habitatelor.

Orașul este amplasat pe terasele albiei majore ale râului Olt care sunt evidențiate mai mult în partea de VEST deoarece în zona estică dealurile coboară până aproape de firul apei.

După amenajarea hidroelectrică a râului Olt, aria de locuit s-a extins de pe terasa inferioară, pericolul inundațiilor fiind înlăturat. Partea vestică a orașului se întinde de-a lungul râului Olănești, majoritatea clădirilor fiind amplasate pe ambele maluri ale râului

Cele 8.952 ha. Sunt repartizate astfel:

 • - construcții și infrastructură - 1.558 ha.;

 • - terenuri arabile            - 1.667 ha.;

 • - plantații viticole și pomicole- 590 ha.;

 • - pajiști (pășuni și fanețe) - 1.208 ha.;

 • - terenuri forestiere - 3.254 ha.;

- ape și bălți

675 ha.;


Dezvoltarea și modernizarea agriculturii este o sarcină de prim ordin pentru asigurarea securității alimentare a cetățenilor oricărei localități, municipiul Rm.Vâlcea poate să-și asigure independența alimentară la o serie de produse principale legume și fructe proaspete sau conservate și să permită dezvoltarea unui puternic sector zootehnic pentru acoperirea nevoilor de came, lapte și ouă.

 • c. Regimul climateric

Condițiile climatice sunt caracteristice climatului temperat-continental cu medii anuale ale temperaturii între 10°C și 10,6°C, cu precipitații normale a căror medie anuală este cuprinsă între 500 și 900 mm (caracteristică depresiunilor subcarpatice) și vânturi de mică intensitate cu viteze moderate.

Aceste caracteristici, precum și umiditatea relativă a aerului ce variază între 71 și 78 %, precum și numărul mare de zile cu insolație maximă favorizează răspândirea viței de vie, a nucului și a altor pomi fructiferi. Toamnele sunt lungi, iar numărul zilelor cu ceață este în medie de 52 zile pe an.

 • d. Rețele hidrografice

Resursele municipiului, necesare funcționării și îndeplinirii cerințelor minimale de viata și muncă a locuitorilor săi, sunt asigurate atât de capitalul natural existent în zonă, cât și de capitalul antropic, construit și realizat de agenții economici care ființează pe teritoriul acestui centru urban.

Dintre ele, apa și solul sunt esențiale pentru creșterea prezentă și viitoare a municipiului, de existența lor, în cantitatea și calitatea necesară, depinzând durabilitatea dezvoltării.

Municipiul Râmnicu Vâlcea este situat la confluența a două cursuri importante de apă: râul Olt, unul din cele mai importante cursuri de apă din țară, ce traversează județul de la nord la sud și râul Olănești, a fluent vestic ce se varsă în Olt pe teritoriul acestui oraș. Râul Olt asigura necesarul de apa pentru consum industrial.

e.Câi de comunicație

Municipiul Rm.Vâlcea este străbătut de un număr de 333 artere de circulație (căii, bulevarde, străzi, alei, intrări) care străbat orașul de la NORD la SUD, de la EST la VEST, care au o lungime totală de 203 km. din care 154 km. străzi modernizate.

Pe lângă drumul European DN 7 (E 81), Municipiul Rm.Vâlcea mai este traversat de alte două drumuri naționale de importanță deosebită și anume:

 • - DN 64 - Caracal - Drăgășani - Rm.Valcea - Băile Olănești;

 • - DN 67 - Drobeta Tumu Severin - Târgu Jiu - Rm. Vâlcea - DN 7 (E81).

în zona centrală, unde se află majoritatea instituțiilor publice și administrative, principalele bănci și magazine, ca și în cartierele rezidențiale sau zonele industriale, rețeaua stradală este proiectată și realizată pentru a face față cerințelor actuale, arterele rutiere încadrându-se în categoriile II și III, fiind în ultimii ani modernizate prin lărgirea benzilor de circulație și prin refacerea îmbrăcăminții asfaltice.

Cu toate acestea, lipsa locurilor de parcare și constrângerile spațiale locale se răsfrâng asupra fluidizării traficului, cu consecințe negative privind protecția aerului la nivelul solului.

Transportul în municipiul Râmnicu Vâlcea este organizat în așa fel încât să asigure atât circulația mărfurilor, cât și a călătorilor spre diverse destinații, intra-urbane sau peri urbane. Transportul în comun se realizează pe distanță medie și lungă și este asigurat de societăți de transport autorizate. în prima categorie intră mijloacele de transport în comun, care asigură legătura cu localitățile situate la o distanță sub 20 km, spre stațiunile balneo-climaterice Băile Olănești, Băile Govora, Călimănești-Căciulata și Babeni, iar în a doua categorie, mijloacele auto ce asigură comunicațiile municipiului cu alte orașe. în interiorul municipiului transportul în comun este asigurat de autobuze, maxitaxi și de taxi-uri particulare, ce acoperă în suficientă măsură cerințele de transport.

 • f. Zone de agreement

Pe raza Municipiului Rm.Vâlcea există amenajate circa 12,3 ha. de parcuri și 33,08 ha. de lacuri.

Pentru recreere Municipiul Râmnicu Vâlcea dispune de câteva zone atractive, situate la distanțe relativ mici de centrul orașului și de cartierele de locuit, la care accesul se poate face pietonal, fără prea mari dificultăți, respectiv: Parcul Zăvoi, aparținând municipalității; Dealul Capela, parte componenta a domeniului public ce aparține municipalității; Parcul Mircea cel Bătrân, aparținând municipalității; Gradina Zoologică, aparținând municipalității; Baza de agrement și recreere de la marginea sudică a cartierului Ostroveni; Baza de agrement de la barajul lacului de acumulare din nordul municipiului, concesionată unor societăți private; Complexul sportiv TRAI AN (cuprinzând Sala Sporturilor, arene deschise de tenis, volei si baschet); Stadionul municipal de fotbal “ 1 Mai “ cu dotările aferente; Baza de agrement și sportive private ( aparținând unor societăți comerciale, respectiv OLTCHIM S.A - La Fedeleșoiu și HIDROCONSTRUCTIA S.A - în nordul municipiului); Complexul de agrement Casa Tineretului Ostroveni.

Deși există numeroase posibilități de recreere și prin sport în general, practicarea lui în masă este grevată de diverse condiționări cum ar fi:

Insuficiența fondurilor financiare alocate pentru întreținerea sau modernizarea dotărilor existente, ca de altfel și a personalului însărcinat cu curățenia și supravegherea păstrării ei;

Limitarea accesului în bazele de agrement și sportive, la salariații societăților respective (cu sublinierea ca aceasta limitare este relativa, mulți cetățeni putând beneficia de serviciile oferite în schimbul unei taxe, în limita numărului de locuri disponibile);

Utilizarea unor zone naturale neamenajate pentru agrement si îmbăiere - albia majoră a râurilor Olt și Olănești - cu repercusiuni asupra stării de sănătate (accidente, boli infecto-parazitare) a celor care le utilizează precum și asupra calității factorilor de mediu (sol, cursuri de apă).

 • g. Obiectivele turistice, economice, instituțiile de interes public, de cult, muzeistic, școli și alte locuri ce pot prezenta interes pentru activitatea de menținere a ordinii publice:

 • 1. Obiective turistice

Situat la intersecția paralelei 45°07’ latitudine nordică cu meridianul 24°22’21” longitudine estică, la jumătatea distanței dintre Ecuator și Polul Nord, în plină zonă temperată, cu cele mai favorabile condiții de dezvoltare a vieții, Municipiul Râmnicu Vâlcea este așezat pe una din principalele rute internaționale ce leagă Europa Centrală de Peninsula Balcanică (E 81; DN 7).

La numai 180 km de București, capitala României, 105 km față de Sibiu și 40 km față de Curtea de Argeș, orașe cu un bogat trecut istoric, Râmnicu Vâlcea deține importante vestigii istorice care au fost puse în valoare doar parțial

Cadrul natural, condițiile noi create prin amenajările hidroenergetice de pe râul Olt care au „înzestrat” orașul cu două mari lacuri de acumulare cât și apropierea, la numai 18-20 km, de stațiunile balneoclimaterice Olănești, Govora, Călimănești -Căciulata - Cozia, avantaje la care se adaugă accesul deosebit de comod către zona Voineasa - Vidra, stațiuni montane în plin proces de afirmare, fac din municipiul Râmnicu Vâlcea una din localitățile României în care turismul poate să devină, în perspectivă, principala activitate economică.

In acest context județul Valcea se situează pe locul 3 din punct de vedere al capacitatii de cazare si pe locul 2 al numărului de inoptari din regiune, inregistrandu-se o discrepanta intre potențialul turistic si capacitatea de exploatare, iar valcea contrabalansează acest deficit prin practicarea „turismului social” care reprezintă numărul de turiști ce tranziteraza zona cu subvenții de la bugetul de stat, fiind caracterizat de cheluieli reduse.

în acest context trebuie regândită și redefmită oferta turistică a orașului, care trebuie sa permită dezvoltarea dotării materiale, a serviciilor complexe și atractive pentru turiștii din țară și din afara ei, și nu în ultimul rând atragerea investitorilor străini.

Evaluând stadiul actual și concluzionând că activitatea turistică reprezintă una din opțiunile cele mai favorabile dezvoltării durabile a orașului, se impune ca autoritatea locală să acționeze mai susținut, ca un conducător al proceselor de dezvoltare, structurând în acest sens eforturile sectoarelor public și privat ale comunității, pe baza strategiei și politicilor aferente pentru valorificarea diverselor categorii de potențial.

Elaborarea unor programe pentru promovarea turismului valcean: a harților turistice, pliantelor, traseelor turistice in municipiu si faptul ca rețeaua hoteliera este suficient de bogata ,astfel;

 • - hotelul - Grand Hotel Sofianu ;

 • - hotelul - Alutus;

 • - hotelul - Gemina;

 • - hotelul - Casa Tineretului;

 • - hotelul - Valentina;

 • - hotelul - Maria;

 • - hotelul - Supca;

 • - hotelul - Queen;

 • - motelul - Capela;

 • - motelul - Riviera;

 • - motelul - Malia;

 • - motelul - VFM.

 • 2.Obiective economice

Unitatiile industriale din Rm. Valcea sunt grupate in esența in trei zone :

 • - platforma nord ;

 • - platforma nord - centrala ; platforma sud .

Industria orașului a cunoscut in ultimii ani un proces de restructurare . Totodată s-au constituit noi operatori economici cu capital privat care au compesat in parte urmările negative generate de inconsecventele din acest interval de tranziție la economia de piața .

Cele mai importante instituții care gestionează și administrează domeniile social, cultural, de sănătate și de educație, ca de altfel și cele ale administrației publice locale sau cele bancar financiare, sunt concentate în zona centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea. Fiecare cartier dispune însă de un acces minim la unități de învățământ sau sanitare, de genul școlilor generale sau dispensarelor medicale, cu excepția unor localități periurbane ( Copăcel, Stolniceni, Râureni și Aranghel-Buda) unde dispersarea locuitorilor pe distanțe mari face dificil accesul acestora la serviciile menționate. Serviciile care au cunoscut cea mai mare amploare și diversificare în ultimii 10 ani sunt cele comerciale, volumul mărfurilor alimentare și nealimentare crescând foarte mult. Această dezvoltare a cunoscut și cunoaște diverse forme, începând cu comerțul stradal (neorganizat sau la tonetă) și până la comerțul organizat în magazine sau centre comerciale en-gros. Disciplinarea acestei activități și atingerea unui nivel minim de comerț civilizat, a presupus un efort substanțial din partea edililor urbei, care au trebuit să facă față multiplelor probleme legate, în primul rând, de găsirea unor spații adecvate desfășurării acestor activități și de amenajare a lor, și nu în ultimul rând, celor de natură socială.

Instituții de interes public

 • - Instituția Prefectului Vâlcea ;

 • - Consiliul Județean Vâlcea ;

 • - Primăria Municipiului Rm. Vâlcea;

 • - Judecătoria Vâlcea;

 • - Parchetul de pe lângă Tribunalul Județului Vâlcea;

 • - Inspectoratul Teritorial de Muncă;

 • - Camera de Conturi;

 • - Garda Financiară;

 • - Direcția Generală a Finanțelor Vâlcea;

 • - D.G.Â.S.P.O. Rm.Vâlcea;

 • - Casa Județeană de Sănătate Vâlcea;

 • - Casa de Pensii Vâlcea.;

 • - Direcția Județeană de Cultura Valcea.

Obiective religioase și de cult:

 • - Episcopia Râmnicului;

 • - Biserica Sf.Paraschiva;

 • - Biserica Maica Domnului;

 • - Biserica Sf. Ion;

 • - Biserica Sf. Gheorghe;

 • - Biserica Toți Sfinții;

 • - Biserica Sf. Dumitru;

 • - Biserica Sf. Apostoli Petru si Pavel;

 • - Biserica Buna Vestire;

 • - Biserica Catolica Sf. Anton;

 • - Biserica Constantin si Elena;

 • - Catedrala Ortodoxa Ostroveni;-

Obiective de cultură, muzee:

 • - Teatrul de Stat “Anton Pann”;

 • - Teatrul Municipal “Ariei”;

 • - Filarmonica “Ion Dumitrescu”;

 • - Galeriile de Artă

 • - Biblioteca Județeană “Antim Ivireanu”;

 • - Muzeul de Istorie;

 • - Muzeul de Artă;

 • - Școala de Artă.

Unitatiile de invatamant din Municipiul Rm. Valcea sunt in număr de 48 si se impart astfef:

 • - licee - 14

 • - scoli primare si gimnaziale - 12

 • - grădinițe - 18

 • - crese - 5

 • - facultati - 3

Unitatiile sanitare din Municipiul Rm. Valcea sunt in număr de 11 după cum urmeaza :

 • - policlinici - 5;

 • - spitale-3;

dispensare -4;

statii de ambulanta - 1;

 • B . Populația

Populația Municipiului Rm. Vâlcea eeste de 92.573 locuitori din care 43.898 bărbați - 47,9% - si 48.675 femei - 52,1% ; sporul natural al populației în anul 2011 (+4,4 %o), contrastează cu cel înregistrat în cea mai mare parte a localităților , pe ansamblul județului înregistrându-se o valoare negativă (-1,8 %o). Mortalitatea infantilă , deși a înregistrat o creștere, înregistrează un nivel mult sub cel al județului ( 7,14 %o comparativ cu 9,6 %o la nivel de județ în 2011).

Analiza dinamicii structurii populațienale (pe grupe de vârstă) în ultimii 25 ani, ca si proiecțiile demografice până în 2020 evidențiază tendința de îmbătrânire a populației, fenomen prezent si la nivel național, susținut de evoluția indicatorilor demografici:

Populația Municipiului Rm. Valcea a crescut ușor pina in anul 2002 cind a fost de 121.401 locuitori, după care apare un trend de descreștere lenta dar constanta; in 2007 a fost 112.148 locuitori din care barbati 53.899 reprezentind 48,06% si femei 58.249 reprezentind 51,94 %.,avand in 2011,92.573 de locuitori.

Dinamica populației are o evoluție relativ pozitivă, comparativ cu situația națională, sporul natural pozitiv contrabalansând fenomenul de îmbătrânire al populației, dar efectele procesului de îmbătrânire demografică se vor simți atât în sfera economică, socială cât și asupra derulării evoluțiilor demografice viitoare, mai pregnant după 2005, când în populația în vârstă de muncă (15-65 ani) vor intra generațiile reduse numeric născute după 1990, impunând măsuri active de stimulare a natalității și protecție socială a grupelor vârstnice.

Analiza dinamicii structurii populationale ( pe grupe de virsta ) arata ca , fata de anul 1994, populația de virsta 0-19 ani a scăzut cu aproape 18.000 locuitori ,iar populația de virsta peste 40 de ani a crescut cu 17.300 locuitori. Fenomenul arata procesul de imbatrinire al populație ,cu gravele lui consecințe atit asupra sistemului economic , dar mai ales asupra sistemului de sanatate si de asistenta sociala.

 • $ Rata de natalitate a avut un trend descendent :8,5%o

 • $ Mortalitatea generala (in ciuda agravarii continue la nivel de județ si de tara) are o evoluție mult mai buna cu tendința de ameliorare

Si sporul natural are o evoluție pozitiva : - 3,32 %o in anul 2009 si -2,75 %o in 2010 ;

Conviețuirea etniilor.

Omogenitatea structurii etnice a populației municipiului Râmnicu Vâlcea, peste 93,55% din locuitori fiind de naționalitate română, a statuat un climat de conviețuire pașnică și stabilă, normale într-o comunitate liberă. Prin urmare, nu au existat tensiuni interetnice sau confesionale datorate populației minoritare. Practicarea religiei și tradițiilor individuale de grup, indiferent de mărimea lui, a fost considerată de populația majoritar-ortodoxă, un drept inalienabil al fiecărei etnii, respectându-se apartenența declarată la comuniunea de idei, cutume și cult religios al acestora.

Formarea resursei umane

întârzierea aplicării unor reforme reale pe piața muncii, în consens cu cele de restructurare economică operate la nivelul întregii țări, au creat dezechilibre majore pe piața forței de muncă, ponderea șomerilor în totalul populației în vârstă de muncă 18-62 de ani atingând în Rm.Vâlcea, la sfârșitul lunii ianuarie 2011, valoarea de 1,78%. Aceasta reflectă mutațiile economiei locale, dar și incapacitatea ei de a absorbi și utiliza întreaga resursă umană de care dispune. în același timp, valoarea înregistrată a ponderii șomerilor în totalul populației în vârstă de muncă 18-62 de ani, situează orașul Rm. Vâlcea sub rata șomajului pe județ (3,9%) și sub rata șomajului pe țară (5,4%).

Numărul șomerilor, la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, la sfârșitul lunii decembrie 2012, era de aproximativ 12.000, din care aproximativ 7.000 sunt beneficiari de ajutor de șomaj.

Cauzele ce stau la baza evoluției șomajului pe categorii de vârstă, sexe și profesii sunt, în principal:

 • - disponibilizările colective;

 • - lipsa locurilor de muncă pentru încadrarea absolvenților de învățământ profesional,preuniversitar și universitar;

 • - neconcordanța dintre structura cererii și cea a ofertei de muncă ;

 • - categoriile de vârstă 30-39 și 40 de ani;

 • - ponderea mare a femeilor în totalul șomerilor.

Datorită faptului că șomajul este un fenomen multidimensional (economic, psihosocial, cultural, politic), care acoperă o mare diversitate de situații concrete, granița dintre ocupare, șomaj și inactivitate este nedeterminată. în timp ce, pe de o parte, câștigă teren forme atipice de ocupare (activitățile cu timp parțial, interimatul, contractele pe durată determinată etc.), pe de altă parte, în noțiunea de populație inactivă se ascund forme deghizate de șomaj ca pensionarea anticipată, șomerii de lungă durată, ca și persoanele cuprinse în diferite dispozitive de formare și reconversie profesională. In fine, munca la negru, apreciată ca afectând circa 10% din populația activă, deplasează și flexibilizează granița dintre șomaj și ocupare.

Activitatea de protecție socială

Ponderea șomerilor din municipiul Rm. Valcea în total populație stabilă în vârstă de muncă 18-62 de ani 2,2% la data de 31.10.2010, iar rata șomajului in județul Valcea la data de 31,10.2010 fiind de 4,3%.

2009

2010

2011

Pondere șomeri Rm Valcea (%)

1,6

1,4

1,7

Rata șomajului in județ (%)

4,7

3,5

4,5

Ponderea șomerilor in Rm Valcea este in creștere in ultimii ani si scăzută fata de rata șomajului in județul Valcea.

 • C. Evenimente social-economice, politice sau religioase.

Pe teritoriul Municipiului Rm.Vâlceaau au loc o seria de manifestări publice, cu caracter social, economic, politic, cultural și rleigioas. De asemenea sunt organizate manifestări tradiționale periodice, toate acestea fiind organizate de către administrația publica.

Cele mai importante și semnificative evenimente pentru Municipiul Rm,Vâlcea sunt cele organizate în:

 • - Ora Pământului;

 • - Târgul Apicultorilor;

 • - Procesiunea de Sf. Florii;

 • - Procesiunea de Antim Ivireanul;

 • - Ziua Recoltei;

 • - Târgul de iama ;

 • - 9 Mai - Ziua Europei;

 • - 22 Mai - Ziua Râmnicului;

 • - 13.iunie - Ziua Eroilor ;

 • - 26 iunie - Ziua Drapeluli;

 • - 29 Iulie - Ziua Imnului Național.;

 • - 25 octombrie - Ziua Armatei;

 • - I decembrie - Ziua naționala a României,

Cu ocazia sărbătorilor importante la nivel național, au loc manifestări organizate de autoritățile locale prin depunerea de coroane de flori.

Ca și evenimente sportive pe raza Municipiului Rm. Vâlcea, Poliția Locală participă la asigurarea măsurilor de ordine și siguranță public cu ocazia desfășurării diferitelor meciuri sau manifestări sportive organizate pe următoarele baze sportive:

 • - Stadionul Municipal de fotbal - 1 Mai;

 • - Sala Sporturilor Rm. Valcea;

 • - Baza de Agrement “Hidroelectrica”.

De asemenea se au în vedere pentru asigurarea ordinii și liniștii publice manifestările cultural ce au loc în următoarele locații din Municipiul Rm. Vâlcea :

 • - Parcul Zăvoi;

 • - Parcul Mircea cel Bătrân;

 • - Parcul Antonio Capette;

 • - baza de Agrement Ostroveni.

 • D. Starea infracțională și contravențională

Obiectivele strategice pe care Politia Locala a Municipiului Rm. Valcea le va urmări in cursul anului 2013 sunt următoarele:

 • - creșterea nivelului de siguranța a cetățeanului prin creșterea eficientei activitatiilor desfășurate in domeniul siguranței publice ;

 • - combaterea infractionalitatii contra persoanei si contra patrimoniului public si privat al localității;

 • - securitatea rutiera;

 • - sporirea transparentei si creșterea gradului de încredere a populației in politie.

Prezenta in strada a polițiștilor a fost un obiectiv prioritar al Politiei Locale,urmarindu-se crearea unui sentiment de siguranța publica in rândul cetățenilor si castigarea încrederii acestora in serviciile politiei.

Un alt obiectiv a fost acela de realizare a unui dispozitiv de ordine publica eficient, in acest context dispozitivele de asigurare a ordinii si liniștii publice au fost distribuite in zonele,locurile si mediile de interes operativ fiind realizate in sistem integrat acțiuni comune cu Politia Romana si Jandarmeria.

Scopul acestor acțiuni este unul bivalent,mai exact,de reprimare-descurajare a infractionalitatii de orice gen si in mod deosebit ,a infractionalitatii stradale Jar pe de alta parte ,desfasurarea acestor activitati contribuie la creșterea gradului de vizibilitate a actîvitatii desfășurate de Politia Locala in sprijinul membrilor comunității.

Conform datelor statistice,starea de infractionalitate se prezintă astfel , in cifre comparative anul 2011 ( cu 270 fapte) fata de anul 2012 ( cu 277 fapte),mai puține cu 7.

 • - talharie -13

 • - tentativa de talharie - 2

 • - furturi -263 ;

- din auto - 136 ;

Faptele mai sus menționate au fost înregistrate pe raza municipiului Rm. Valcea,cu precizarea ca furturile din autoturisme au fost comise cu preponderenta pe timp de noapte .

De asemenea s-au aplicat sancțiuni contravenționale la un număr de 1.715 persoane, care au săvârșit contravenții, din care: 636 avertismente și 1.079 amenzi contravenționale, cuantumul acestora fiind de 76.315 RON, după cum urmeaza : - la Legea 12/1990 , privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite - 15 sancțiuni;

 • - la Legea 61/1991,republicata,privind ordinea si liniștea publica = 203 sancțiuni;

 • - la H.C.L.50/2006, privind măsurile de salubrizare în Mun.Rm. Vâlcea = 609 sancțiuni

 • - la H.C.L. 154/2001, privind norme specifice pentru reglementarea unor activități desfășurate în Municipiul Rm. Vâlcea , altele decât cele din sectorul Comercial și al serviciilor de piață = 40 sancțiuni;

 • - la H.C.L. 336/184/2008 - privind activitatea de transport persoane în regim de TAXI-19 sancțiuni;

 • - la H.C.L. 333/181/ 2008 - privind gestionarea animalelor domestice abandonate sau lăsate fără supraveghere pe raza Mun. Rm. Vâlcea - 39 sancțiuni;

 • - la H.C.L. 125/2009 - privind regimul parcărilor publice aflate în zona centrală a Mun. R. Vâlcea - 732 sancțiuni;

 • - la H.C.L. 180/2010- privind păstrarea curățeniei Mun. Rm.Vâlcea de către posesorii de animale de companie - 8 sancțiuni;

 • - ia H.C.L. 248/135/2004 - privind procedura de avizare a programului de funcționare a agenților economici - 7 sancțiuni;

 • - la H.C.L. 104/2003- privind autorizarea exercitării activității de comercializare în zone publice - 14 sancțiuni;

 • - la H.C.L. 132/2004- privind modificarea anexei nr.2 la H.C.L. NR.82/2001 privind stabilirea taxelor, autorizarea și desfășurarea activității de transport greu și aprovizionare în municipiul Rm. Vâlcea-12 sancțiuni;

 • - la H.C.L. 191/2011- privind interzicerea accesului circulației vehiculelor cu tracțiune animală în Mun.Rm.Vâlcea -17 sancțiuni;

Cauzele si condițiile obiective s-au subiective care au favorizat aceste fenomene sunt:

 • - parcările si aleile sunt slab iluminate ;

 • - lipsa sistemelor de alarma ale autoturismelor ;

 • - parcarea autovehiculelor in locuri dosnice,necirculate pietonal;

 • - lipsa supravegherii societatiilor comerciale cu agenti de paza ;

 • - asigurarea necorespunzatoare a bunurilor in gospodarii;

 • - nivelul ridicat al șomajului;

 • - consumul frecvent de alcool;

 • - lipsa reacției publice in cazul comiterii unor astfel de fapte in strada

 • - disfunctionalitati in realizarea dispozitivului de ordine publica in sistem integrat cu reprezentantii politiei romane , jandarmeriei ,societăți de paza si alte instituții.

Pentru prevenirea si combaterea fenomenului infracțional si contravențional pe raza Municipiului Rm. Valcea se vor lua următoarele masuri:

 • - in funcție de situația creata va exista un schimb rapid de date si informatii intre forțele care au atribuții in acest sens;

 • - instituirea unor patrule mixte din care sa faca parte ageti ai Politiei Romana,Jandarmerie si Politiei Locale ;

 • - pregătirea antiinfractionala a cetățenilor din relationarea cu publicul in activitatiile curente;

 • - dispunerea dispozitivului de siguranța publica,atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte in zonele unde exista date si informatii cu privire la faptul ca acestea sunt considerate zone cu risc crescut al infractionalitatii;

 • - menținerea legăturii permanente cu toate structurile operaționale din cadrul Politiei Romane si Jandarmeriei cu privire la situația infracțional.

CAPITOLUL II

A. Dispozitivele de ordine, siguranța publică,misiunile și zonele de responsabilitate.

în conformitate cu planificarea activității de menținere a ordinii și siguranței publice de către Poliția Locală a Municipiului Rm.Vâlcea, ca responsabilă, în virtutea atribuțiilor rezultate din Legea nr. 155/2010, în acest domeniu, polițiștii locali participă la activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice în dispozitivul organizat și coordonat de către această instituție, în patrule proprii sau alcătuind patrule mixte împreună cu agenți ai Poliției Municipiului Rm. Valcea și Inspectoratului de Jandarmi..

Atentie deosebita se acorda zonelor municipiului cu un număr mare de locuitori si in care se constata incalcari ale prevederilor legale in ce privește distrugeri de mobilier urban,distrugeri de material dendrologic,aruncarea de deșeuri pe alei sau spatii verzi,in punctele in care sunt organizate diverse activitati tradiționale,religioase,culturale sau sportive .

In timpul zilei participarea Politiei Locale la activitatea de menținere a liniștii si ordinii publice este completata de al doilea echipaj auto care desfasoara efectiv activitati de control .Acest echipaj efectuează patrulări auto pe diferite zone,conform buletinului postului ,îndeplinește o serie de sarcini stabilite de către șefii ierarhici si este gata sa intervină la solicitările celorlalți agenti din teren sau la dispoziția ofițerului de serviciu,in diferite alte zone ale municipiului,pentru rezolvarea situațiilor constatate sau reclamate.

Dimensiunea efectivelor trimise in teren dar si intervalul orar in care sunt dispuse schimburile de lucru ,sunt stabilite in funcție de situația operativa ,in care se tine cont de frecventa faptelor de natura sa tulbure ordinea si liniștea publica care au loc pe raza teritoriala de competenta.

Polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Rm.Valcea desfășoară pe parcursul schimburilor I, II și III, activități de patrulare pe întreag teritoriu al Municipiului Rm.Valcea, pe 4 (patru) zone de responsabilitate, astfel;

 • - Echipajul intervenții;

 • - Zona Nord +Goranu;

 • - Zona Centru (Activitate Comerciala) ;

a- Zona Ostroveni +( Copacelu,Cazanesti,Stolniceni,Raureni,Colonia Nuci)

în contextual Legii 155/2010, a H.G. nr. 1332/2010, Poliția Locală este componenta a Poliției Române, a cărei activitate este axată pe menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea și combaterea infracționalității stradale pe raza Municipiului Rm.Vâlcea.

Serviciul de Ordine public _ din cadrul Poliției Locale a Municipiului Rm.Valcea este asigurat după cum urmează:

 • - Șef serviciu__

 • - Compartimentul Ordine Publica ;

 • - Compartimentul Ordine Publica Activitate Comerciala;

 • - Compartimentul Evidenta Persoanei;

 • - Compartimentul Ordine Publica - Intervenții;

în conformitate cu Ordinul M.A.i. nr.60/2006, privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și liniștii publice precum și a H.G. nr.1040/2010 -privind aprobarea Strategiei naționale de ordin e_publică 2010-2013, pentru o mai buna gestionare a situației operative, teritoriul Municipiului Rm.Vâlcea este împărțit în 4 (patru) zone de siguranță public, după cum urmează:

 • a. Delimitarea sectoarelor de siguranța publica.

  1. Zona Nord - Goranu

  Limite :

 • - NORD - limită administrativă - Com.Bujoreni;

 • - SUD - B-dul Nicolae Bălcescu - Agenția Națională de Mediu;

 • - EST - râul Olt;

 • - VEST - Dealul Capela, limita administrativă - Com.Vlădești.

Toată zona Goranu delimitată astfel:

 • - NORD - limită administrativă - Com.Dăești - Barajul Hidroelectrica Rm.Vâlcea;

 • - SUD - Limită administrativă - Com.Budești;

 • - EST - limita administrativă - Com.Golești;

 • ; VEST -râul OLT

în această zonă de siguranță publica, se acționează cu o patrulă mobilă, cu un efectiv de 10 polițiști locali.

 • 2. Zona Centru + Petrișor - Morilor

Limite :

 • - NORD - B-dul Nicolae Bălcescu (ambele laturi) până la bariera C.F.R.;

 • - SUD - sensul giratoriu - calea lui Traian - Sud - Boromir;

 • - EST - calea ferată;

 • - VEST - Dealul Capela + Morilor + Buda - limita administrativă Com.Vlădești - Ocnele Mari.

în această zonă de siguranță public, se acționează cu o patrulă mobilă, cu un efectiv de 10 polițiști locali.

 • 3. Zona Ostroveni + localități componente, Copăcelu, Căzănești, Stolniceni, Râureni si Colonia Nuci

Limite :

 • - NORD - B-dul Nicolae Bălcescu;

 • - SUD - Colonia Nuci - limită administrativă Com.Mihăiești.

 • - EST - râul Olt;

 • - VEST - Calea ferată - limită administrativă

în această zonă de siguranță public, se acționează cu o patrulă mobilă, cu un efectiv de 10 polițiști locali.

 • 4. Echipa de Intervenție - ca limita de competenta va acționa pe toata raza Municipiului Rm. Valcea si isi va desfasura activitatea cu 10 polițiști locali cu un program de 24h/24h de luni pana duminica .

Organizarea dispozitivului de siguranță publica și modul de acțiune al acestuia:

Schimbul I - de la ora 06.00 - 14.00

patru echipaje pedestre impreuna cu agenti din cadrul Politiei Municipiului Rm. Valcea;

 • - de la ora 07.00 - 19.00 - un echipaj auto - Activitate Comerciala;

 • - de la ora 08.00 - 16.30 - un echipaj auto - Transport Monetar ;

 • - de la ore 07.30 - 19.30 - echipaj de intervenție ;

Schimbul II - de la ora 14.00 - 22.00 - doua echipaje mobile - auto ;

 • - de la 19.00-06.00-un echipaj auto - Activitate Comerciala ;

 • - de la ore 19.30 - 07.30 - echipaj de intervenție ;

Schimbul III - de la ora 22.00 - 07.00 - doua echipaje mobile - auto .

Zilnic se actioneaza cu un echipaj format din doi polițiști locali care efectuează patrulări auto pe toata zona de responsabilitate in intervalul orar 08.00 - 16.00 si desfășoară pe lângă alte activități specifice și activități de depistare a mașinilor abandonate pe domeniul public si privat al municipiului, îndrumare și control a polițiștilor locali .

 • b. Amplasarea dispozitivelor pentru supravegherea, controlul traficului rutier.

Agenții Poliției Locale a Municipiului Rm.Vâcea, care își îndeplinesc atribuțiile în cadrul compartimentului siguranța circulației pe drumurile publice, participă la asigurarea fluenței circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră, constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea unor norme legale prevăzute de legislația rutieră așa cum sunt ele consemnate în Legea nr. 155/2010.

De asemenea aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor f[r stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatii/subdiviziunilor administrati ve-teritoriale.

Polițiștii locali asigura si supravegherea modului in care sunt respectate reglementările cuprinse in O.G. 195/2002 si in actele normative adoptate de Consiliul Local al Mun.Rm.Valcea.

In baza Protocolului incheiat cu Politia Mun.Rm.Valcea - Biroul Rutier, aceștia participa la acțiuni de patrulare auto alaturi de agentii Biroului de Politie Rutiera pentru supravegherea si disciplinizarea traficului pe arterele de circulație ale municipiului.

Zonele pe care se actioneaza cu precădere sunt reprezentate de arterele rutiere importante din interiorul localității, precum pe tronsoanele de drum naționale situate in zona administrativ teritoriala a Mun.Rm.Valcea, pe care traficul rutier este mai intens.

La nivelul unui oraș cu aproximativ 92.573 locuitori, climatul de incredere si siguranța in care trebuie sa traiasca si sa locuiască cetățenii oricărei comunități este asigurat de agentii de ordine publica din cadrul Politiei Locale in colaborare cu Politia Romana si Jandarmeria.

Urmare a activitatilor specifice intreprinse cu agenti ai Politiei Romane, sau amplificat acțiunile cu caracter preventiv, asigurandu-se o cunoaștere reala a fenomenului infracțional si prevenirea faptelor cu caracter penal.

Politisii care asigura ordine publica in colaborare cu efective ale Politiei Romane si Jandarmeriei au participat la acțiuni de păstrare a ordinii si liniștii publice, toate in scopul prevenirii infracțiunilor stradale, a celor comise cu violenta si pentru apararea patrimoniului public si privat al localității.

 • B. MISIUNILE SPECIFICE

 • (1) Poliția locală funcționează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:

 • a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;

 • b) circulația pe drumurile publice;

 • c) disciplina în construcții și afișajul stradal;

 • d) protecția mediului;

 • e) activitatea comercială;

 • f) evidența persoanelor;

 • g) alte domenii stabilite prin lege.

în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și al pazei bunurilor, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrațiv-teritoriale, aprobat în condițiile legii;

 • b) menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

 • c) participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • d) acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

 • e) constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • f) asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • g) participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • h) asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului București;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • j) execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

 • k) participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • 1) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

 • m) asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

n) acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativteritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

 • o) asigura identificarea ,ridicarea ,depozitarea si valorificarea vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Rm. Val cea ;

 • p) asigura activitatea de inmanare /afișare a citațiilor sau a altor acte de procedura din cadrul procesului civil;

în domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locala are următoarele atribuții:

 • a) asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

 • c) participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • d) participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • e) sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • f) acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române. în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 • h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • k) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

 • 1) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

 • m) cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

în domeniul disciplinei în construcții și al aflșajului stradal, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

 • b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

 • c) verifică respectarea normelor legale privind afîșajul publicitar, afîșajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;

 • d) participă la acțiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;

 • e) constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz, președintelui consiliului județean, primarului unității administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului București în a cărui rază de competență s-a săvârșit contravenția sau persoanei împuternicite de aceștia.

în domeniul protecției mediului, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

 • b) sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

 • c) participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;

 • d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 • e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

 • f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;

 • g) verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

 • h) verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

 • i) verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

în domeniul activității comerciale, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;

 • b) verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;

 • c) verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

 • e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

 • f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

 • g) identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale și pe raza sectoarelor municipiului București sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

 • h) verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;

 • i) cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

 • j) verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

 • k) verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu actele și faptele de comerț desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

 • 1) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

în domeniul evidenței persoanelor, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

 • b) cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • c) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

 • C. ACTIVITATI SI MISIUNI EXECUTATE IN COMUN

In realizarea atribuțiilor pe care le deține conform legii Politia Locala a Mun.Rm.Valcea desfasoara activitati in colaborare cu structura teritoriala a Politiei Romane. Colaborarea este materializata in special prin acțiuni de patrulare in echipe mixte, pedestru sau auto, cel mai frecvent in schimburile I si II . In cadrul acestor activitati polițiștii locali participa si la acțiunile organizate si coordonate de către Politia Municipiului Rm.Valcea pe diferite probleme , acțiuni la care se considera oportun aportul Politiei Locale.

In activitatea zilnica in funcție de problemele care necesita rezolvare, Politia Locala a Mun.Rm.Valcea,colaborează cu Politia Romana,Jandarmeria Romana,Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta,Agenția Naționala Sanitar Veterinara si pentru Protecția Alimentelor,Agenția Județeană de Protecția Mediului Valcea, Direcția de Sanatate Publica, desfasurand acțiuni de control.pe domeniile specifice,astfel:

Funcția principal a Politiei Romane, Jandarmeriei si Politiei Locale este de protecție a cetățeanului si a stataului si se realizează prin participarea la prevenirea si combaterea fenomenului infracțional, garantarea si apararea drepturilor si libertăților constituționale, a siguranței cetățeanului, a proprietății publice si private, asigurarea climatului necesar, funcționarii instituțiilor statului, in conformitate cu prevederile legii.

Scopul cooperararii presupune eliminarea suprapunerii forțelor si activitatilor specific de ordine publica in aceleași zone de siguranța publica si obiective de interes operativ, delimitarea clara si repartizarea in responsabilitatea fiecărei structuri a zonelor in special a locurilor cu potențial criminogen precum si stabilirea distinct a caracterului misiunilor permanente sau temporare.

De asemenea intre Politia Mun.Rm.Valcea si Politia Locala au fost stabilite activitati ce urmeaza a fi desfășurate in colaborare de către cele doua structure in vederea contracarării cu fermitate a fenomenului infracțional.

In cazul producerii unor evenimente deosebite polițiștii, jandarmii, polițiștii locali si alte forte complementare vor lua de indata următoarele masuri:

 • - salvarea victimelor si bunurilor asigurând paza acestora;

 • - asigurarea ordinii si pazei locului producerii evenimentelor si dirijarea circulației in zona;

 • - mobilizarea cetățenilor in vederea lichidării sau limitării consecințelor si prevenirii extinderii acestora;

 • - identificarea persoanelor care pot da reiatii cu privire la locul si modul producerii evenimentului, conservarea urmelor;

 • - raportarea imediata a evenimentelor constatate, la unitatea de politie in vederea dispunerii de masuri pentru intervenție si cercetare;

 • - colaborarea cu forțele specializate sau echipele de cercetare la fata locului, in cazul producerii unor evenimente cu grad ridicat de risc;

 • - in baza Planului de cooperare, politia si jandarmeria vor asigura si executa activitati punctuale (filtre, razii, acțiuni, etc.), pentru prevenirea si descurajarea fenomenului infractonal si contravențional

 • - în cazul executării în comun a unor misiuni în domeniul asigurării ordinii publice efective ale Poliției Locale acționează sub coordonarea direct a Jandarmeriei Române;

 • - acțiunile comune se vor desfășura la solicitarea uneia dintre părți pe baza unor programe, Acțiune elaborate în comun de reprezentanții ambelor părți;

 • - în cadrul programelor respective se vor stabili obiectivele acțiunilor, modalitățile de acțiune, structura și atribuțiile efectivelor precum și alte detaluii necesare bunei desfășurării ale activităților ce se vor asigura;

 • - intensificarea activităților de identificare a minorilor delicvenți a stărilor conflictuale existente între elevi, elevi și profesori, între elevi și alte persoane care nu au legătură cu unitățile de învățământ și organizarea de activități ferme concrete și legale pentru combaterea acestor feneomene încă din faza incipientă, astfel încât să nu genereze fapte mai grave;

 • - prevenirea, descoperirea și combaterea faptelor cu caracter ilicit care afectează desfășurarea normală a procesului de învățământ sau aduc atingere integrității și demnității persoanei sau avutului public și privat;

 • - prevenirea faptelor cu violență și a actelor de indisciplină comise de elevii problemă și a persoanelor care pătrund în incinta școlilor sau sunt predispuse la comiterea de acte cu violență în care de regulă sunt victime elevii;

 • - Inspectoratul de Jandarmi Vâlcea și Poliția Locală Rm.Vâlcea vor desfășura în comun activități de informare și educare a cetățenilor pe linia prevenirii și combateriii faptelor de natură contravențională și infracțională prin mass media sau prin editarea și difuzarea de pliante cu tematică specifică, astfel încât aceste activități să constituie un factor descurajator față de persoanele predispuse la violență, furturi, acte de dezordine, etc.

CAPITOLUL III.

Efectivele aflate la dispoziție si suportul logistic

Efectivul de care dispune si cu care actioneaza Politia Locala a Mun.Rm.Valcea in toate misiunile specifice este de 115 persoane,personal de conducere,personal de execuție ,polițiști locali si personal contractual.

Suportul logistic aflat in dotarea Politiei Locale a Mun.Rm.Valcea cuprinde :

 • - autovehicule - 3 - Dacia Logan - echipate cu instalatii acustice si luminoase de culoare alb-albastra.

- 1 - Renault Coleos - echipat cu instalație acustica si luminoasa de culoare alb-albastra.

 • - 1- Peugeot Partner -dotat corespunzător pentru efectuarea tronsportului de valori

 • - 2 - Dacia 1307

 • - 1 - Matiz Daewoo

 • - 2 - Nubira II

 • - 1 - Wolkswagen                               _

 • - armament cu muniție letala, marca GLOCK 17;

 • - pulverizatoare irritant-lacrimogene;

 • - baston cauciuc;

 • - cătușe;

 • - tomfe;

 • - scuturi.

Pentru o mai buna asigurare a Serviciului de menținere a ordinii si liniștii publice prin grija Consiliului local al Mun.Rm.Valcea, a fost implementat un sistem de supraveghere video monitorizat prin dispeceratul Politiei Locale. Acest sistem de supraveghere cuprinde un număr de 118 camera si este funcțional in locurile publice, la intrarea in instituțiile de invatamant cat si pe principalele artere de circulație din Mun.Rm.Valcea si in punctele principale ale orașului,fiind dispuse conform anexei ,care face parte integranta din prezentul Plan de Ordine Publica .

Prin intermediul Dispeceratului Politiei Locale se asigura coordonarea activitatii personalului propriu si intervenția la evenimente,verificarea in baza de date aMinisterului Administrației si Internelor a persoanelor si autovehiculelor oprite pentru verificări,in condițiile legii si ale protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului.

Se asigura intervenția la obiectivele asigurate cu paza aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea autoritatiilor publice locale sau a altor servicii publice de interes local.

Principalele misiuni/direcții de acțiune sunt:

 • 1. îmbunătățirea modului de constatare/aplicare și executare a măsurilor contravenționale, privind ordinea publică, siguranța traficului rutier, paza bunurilor și persoanelor;

 • 2. creșterea capacității instituționale prin exploatarea rețelei de comunicații și suport video ale Primăriei Mun. Rm. Vâlcea;

 • 3. consolidarea managementului integrat al situației operative, prin;

apărarea tuturor valorilor garantate deD Constituție, prin prevenirea și combaterea comiterii de fapte antisociale, iar, când acestea au fost săvârșite, identificarea autorilor și tragerea la răspundere a acestora;

 • - derularea activităților de menținere a ordinii publice în sistem integrat, pentru reducerea infracționalității, menținerea ordinii și liniștii publice, asigurarea unui climat de securitate și creșterea siguranței civice;

 • - extinderea sistemului de analiză pentru monitorizarea prin camere video si evaluarea situației operative, precum și pentru planificarea activităților de menținere a ordinii publice;

 • - modernizarea și eficientizarea serviciilor polițienești specializate pentru intervenție;

 • - asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfășurării unor activități cu public numeros;

 • 4. promovarea unei culturi de siguranță publică în comunitate, prin intermediul polițiștilor celor două instituții, pentru creșterea gradului de conștientizare și identificare a amenințărilor comunității locale;

 • 5. aplicarea unei proceduri unice de acțiune aplicabile tuturor structurilor participante la realizarea sistemului integrat de ordine publică;

 • 6. asigurarea unui climat de ordine si siguranță publică în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar, prin angrenarea structurilor și unităților care au atribuții în domeniu;

 • 7. informarea corectă și oportună, cu evoluția situației operative;

 • 8. asigurarea unei politici coerente în domeniul managementului datelor și informațiilor, care să respecte drepturile și libertățile cetățenești, în special protecția datelor cu caracter personal;

 • 9. simplificarea procedurilor de lucru, prin informatizarea activităților;

O altă importantă misiune, datorită impactului direct asupra cetățeanului, este îmbunătățirea calității serviciilor publice, ce necesită acțiuni conjugate pe două domenii principale de intervenție:

 • 1. creșterea transparenței și a celerității în prestarea serviciilor publice polițienești;

 • 2. optimizarea resurselor instituționale, în vederea debirocratizării, descentralizării și îmbunătățirii performanțelor profesionale ale angajaților.

Combaterea micii criminalități,(furturi din magazine, din buzunare, din mașini, etc.) ca misiune, constituie domeniul cel mai sensibil și cu impact direct asupra cetățenilor ce sunt afectați de frecvența cu care sunt săvârșite astfel de fapte, fiind necesară concentrarea forțelor din sistemul de ordine publică pe componența de proactivitate a activității polițienești, revigorarea politicilor de prevenire a criminalității și concentrarea eforturilor în stradă, în funcție de intervalele și zonele critice determinate.

Pentru a fi in măsură sa intervină in mod operativ si profesionist in rezolvarea oricărei situatii ivite pe timpul efectuării serviciului, polițiștii locali sunt dotati cu armament cu muniție letala, bastoane de cauciuc, cătușe, spray irritant lacrimogen, aparat foto, telefoane mobile.

CAPITOLUL IV

Instruirea efectivelor pentru executarea activitatilor si controlul dispozitivelor.

In scopul pregătirii profesionale a personalului si a aigurarii insusirii cunoștințelor si formarea deprinderilor specifice, precum si antrenarea agentilor pentru a acționa izolat sau in cadrul formațiunilor de politie in condițiile legii si in deplina siguranța, formarea unei conduit demne, ferme si respectuoase, intarirea spiritului de ordine si disciplina in concordanta cu legile si Regulamentul Intern, Politia Locala Rm.Valcea asigura pregătirea profesionala, o zi pe luna după Planul tematic aprobat de către Directorul instituției.

Instruirea polițiștilor locali care intra in serviciu se realizează zilnic, inainte de intrarea in serviciu , de către șefii structurilor din cadrul Politiei Locale prelucrandu-se situația operativa cu toata problematica activitatii.

Pregătire este cu precădere orientate spre cunoașterea legislației in vigoare, formare deprinderilor necesare îndeplinirii atribuțiilor specific si rezolvării eficiente a situațiilor periculoase si complexe.

Polițiștii locali din cadrul serviciului de ordine publica, compartimentul siguranța circulației si serviciul dispecerat -monitorizare instruire se pregătesc permanent in raport cu apariția si evoluția ameninatarilor la adresa ordinii publice, pentru dezvoltarea capacitatii operative, perfecționarea cooperării intre structurile de ordine publica si circulație rutiera apartinand altor structure si realizarea efortului generalizat necesar asigurării ordinii publice pe raza Mun.Rm.Valcea.

Instruirea premergătoare intrării in serviciu a efectivelor din dispozitivul de menținere a ordinii si siguranței publice, are ca scop informarea acestora cu privire la evoluția situației operative, aspectele identificate din activitatea zilnica, informațiile deținute din zonele de patrulare.

Instruirea efectivelor are următoarele obiective:

 • - verificarea prezentei, daca polițiștii locali sunt apti fizic si psihic pentru executarea serviciului;

 • - daca au tinuta corespunzătoare si toate materialele din dotae asupra lor;

 • - prezentarea situației operative a evenimentelor care a avut loc si acțiunilor in curs de desfășurare pe raza municipiului, precum si a foitelor cu care conlucrează;

 • - prelucrarea aspectelor rezultate din activitatea desfasurata de aceștia in schimbul respectiv;

 • - indicarea persoanelor, a obiectivelor ce urmeaza sa fie urmărite;

 • - alte activitati de ordin organizatoric.

Controlul Dispozitivelor.

Controlul polițiștilor locali se face de către funcționarii publici de conducere, ocazie cu care se vor verifica următoarele ;

 • - prezenta agențiilor in zonele de siguranța publica ;

 • - modul de indeplinire a obligațiilor ce le revin si eficienta masurilor luate;

 • - activitatile desfășurate si legalitatea masurilor luate ;

 • - comportamentul fata de cetateni precum si modul de reacție fata de problemele ridicate de aceștia;

 • - tinuta,modul de intretinere si folosire a mijloacelor din dotare;

 • - sprijinirea si indrumarea celor aflati in serviciu,pentru executarea in bune condiții a sarcinilor specifice si luarea de masuri pentru remedierea deficientelor constatate ;

Deficientele constatate si propunerile făcute cu ocazia controlului vor fi menționate in registrul unic de control al echipelor de siguranța publica care va fi prezentat zilnic șefului sau adjunctului acestuia,pentru a dispune masuri.

Polițiștii locali cu funcții de conducere,aflati in control,sprijină si indruma personalul din serviciul de zi si de noapte pentru executarea in bune condiții a sarcinilor specifice si iau masuri imediate de remediere a deficientelor constatate,

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Pentru cunoașterea permanenta a evoluției situației operative,Politia Locala a municipiului Rm. Valcea va acționa in următoarele directii :

 • - informarea reciproca si oportuna cu date si informatii cu privire la evoluția situației operative intre structurile de politie si celelalte instituții participante la activitatiile de menținere a climatului de ordine si siguranța publica deținute de una din parti,care sunt necesare si celeilalte pentru Îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din lege ;

 • - intarirea colaborării si conlucrării intre structurile de politie si celelalte instituții cu atribuții in acest sens in vederea cunoașterii situației operative,identificarea unor stări de fapt,medii sau zone cu potențial criminogen,care pot sa afecteze ordinea si siguranța cetățenilor ,precum si pentru fluidizarea traficului rutier;

 • - supravegherea locurilor si zonelor cu potențial criminogen ridicat;

 • - actualizarea bazelor de date si punerea acestora la dispoziția personalului din cadrul instituțiilor cu atribuții de menținere si păstrare a ordinii si liniștii publice in vederea Îndeplinirii atribuțiilor specifice.

 • - asigurarea funcționării întregii structuri componente a Poliției Locale, având în vedere competențele legale în vigoare;

 • - perfecționarea continuă a profesionalizării efectivelor sub aspectul cunoașterii actelor normative dar și a măsurilor de intervenție sau acțiune în teren, în conformitate cu prevederile Legii 155/2010;

 • - controlul respectării normelor legale în ceea ce privește domeniile: circulația rutieră, disciplina în construcții, legalitatea

activităților comerciale, respectarea normelor de salubrizare în municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - creșterea autorității poliției locale și apropierea față de membrii comunității prin asigurarea climatului de ordine și disciplină, receptivitate față de nevoile cetățenilor;

 • - soluționarea cu operativitate a cererilor și sesizărilor, transparență și cooperare cu reprezentanții mass-mediei;

 • - îmbunătățirea stării și practicii disciplinare în rândul efectivelor Poliției Locale Râmnicu Vâlcea.

DIRECTOR, Jurist, DEACQNL ALECU

SEF SERVICIU ORDINE PUBLICA

SAIA NICOLjAE

TABEL NOMINAL

Cu persoanele cu funcții de răspundere din cadrul Politiei Locale

 • 1. Deaconu Alecu - Director Executiv - 0720727974

 • 2. Noaje Carmen Ioana - Director Executiv-Adjunct-0735701610

 • 3. Saia Nicolae - Sef Serviciu Ordine Publica - 0728286663

 • 4. Bulgarii Marian - Sef Serviciu Dispecerat - Monitorizare - 0728978050

 • 5. Păun Mihaela - Sef Serviciu Financiar Contabilitate - 0728978051

 • 6. Ghinea Emilia- Sef Birou Juridic- Salarizare-Resurse Umane - 0735701609

 • 7. Hodina Octavian - Sef Birou Disciplina in Construcții - 0735701612

ANEXA:

Nr.cam.

Locația

Tip cameră

1

Complex Elegant

2

Piața Ostroveni

3

Hermes Ostroveni

4

Casa Științei

5

Poșta Ostroveni

6

Complex Nord

7

Radu de la Afumați

8

Piața mică Nord /DPS

9

Liceul Economic

10

Spitalul Județean

11

Restaurant Cina

12

Complex Tic Tac

13

14

Magazin T. Vladimirescu

15

Liceul Chimic

16

Sens giratoriu Republicii

17

Sens giratoriu M. Basarab

18

Sens giratoriu Dacia

19

Mc Donalds/ROTATIVĂ

20

Școala nr. 10

21

MC Donalds

22

Colegiul Lahovari

23    ‘

Univ Spiru Haret

24

Complex Traian

25

B.N.R. (Regina Mana)

26

Zimbru

27

Take lonescu

28

Raiffeissen

29

Tribunal

30

Cati și Sile

31

Știrbei Vodă/Pod Morilor

32

Mall (Liliacul)

33

Sens giratoriu Tineretului

34

Complex Petrișor

35

Peron gară 1

36

Peron gară2

37

Spitalul Județean (Intrarea UPU)

38

Colonia Nuci

39

Calea lui Traian - pasarela Sud - ieșire spre Raureni

40

Calea lui Traian - pasarela Sud - ieșire spre Raureni

41

Calea lui Traian - pasarela Sud - - ieșire spre Raureni

42

Calea lui Traian - IJJ Valcea - Gr. Sc. Ind. General Magheru

43

Intersecție str. Calea lui Traian - Strada Posada

44

Intersecție B-dul Tineretului -- Aleea Narciselor (zona bl. A9)

45

Intersecție str. Inatesti - str. Morilor - str. Antim Ivireanu

46

Intersecție str. Petrisor - str. 1 Mai

47

Intersecție str. Nicolae Balcescu • str. Ferdinand

48

Str. Nicolae Balcescu - bariera CFR - trotuarul pietonal Nicolae Balcescu

49

Intersecție str. Știrbei Vodă - str. Splaiul Independentei • - ieșire spre Vladesti

50

Intersecție str. Știrbei Vodă - str. Splaiul Independentei - ieșire spre Vladesti

51

Intrare Școala Generala Spiru Haret

52

Parcul Zăvoi - parcare publica

53

Parcul Zăvoi

54^

Parcul Zăvoi

55

Intrare Sc. Generala nr. 5 si Grădiniță Independenta nr. 2

56

Zona pietonala Str. Nicolae Balcescu si parcarea publica

57

Intrare Liceul Ferdinand I - Aleea Teilor

58

Zona pietonala str. Remus Bellu si parcare publica

59

Zona pietonala str. Liviu Rebreanu

60

Calea lui Traian - pasarela Nord - ieșire spre Bujoreni, str. Barajului

61

Calea lui Traian - pasarela Nord - ieșire spre Bujoreni, str. Barajului

62

Calea lui Traian - pasarela Nord - ieșire spre Bujoreni, str. Barajului

63

Calea lui Traian in zona Complexului Interex

64

Intersecție str. General Magheru - Intrare Piața Centrala

65

Intrarea la Stadionul Zăvoi

66

Splaiul Independentei - Stadion Municipal

67

Splaiul Independentei - Stadion Municipal

68

Splaiul Independentei - Stadion Municipal

69

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

70

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

71

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

72

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

73

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

74

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

75

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

76

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

77

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

78

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

79

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

80

Interior Stadion Municipal Rm. Valcea (Zăvoi)

81

Intrare Gr. Sc. Antim Ivireanu

82

Str. Decebal Colegiul National Energetic

83

Intrarea Gr. Sc. Henri Coanda si Liceul Teoretic Matei Basarab

84

Intrare Școala Generala nr. 2

85

Intrare Școala Generala nr. 13

86

Intrare Școala Generala nr. 9

87

Strada Mr. V. Popescu - scuarul gării

88

Intersecție str. G-ral Praporgescu - Grădiniță Școala Generala Take lonescu

89

Intrarea si trotuarul din fata Gr. Sc. Forestier - str. Calea lui Traian

90

Bd. Nicolae Balcescu ■ Grup Școlar Oltchim

91

Intersecție Bd. N. Balcescu - str. Mihai Viteazu

92

Zona pietonala str. Antim Ivireanu

93

Intersecție str. Ion Referendaru - str. Gib Mihaescu

94

Intersecție str. Gib Mihaescu - str. Mr. V. Popescu

95

Intersecție str. G-ral Magheru ~ str. Gib Mihaescu - Parc Mircea cel Batran

96

Intersecție str. Calea lui Traian - Episcopiei - Sf. Calinic

97

Intersecție str. Grigore Procopiu - Aleea Cocorilor

98

Intersecție str. Tudor Vladimirescu - Calea București

99

Intersecție str. Tudor Vladimirescu - Calea București

100

Intersecție str. Straubing - str. Lespezi

101

Str. Ostroveni - DN 67A

102

Str. Ostroveni - spațiu de agrement Ștrand, str. Ștrandului

103

Bulevardul Dem Radulescu

104

Bulevardul Dem Radulescu

105

Bulevardul Dem Radulescu

106

Bulevardul Dem Radulescu

107

Bulevardul Dem Radulescu - sens gir. str. Patriarh J. Marina

108

Bulevardul Dem Radulescu - sens giratoriu, str. Patriarh J.

Marina

109

Bulevardul Dem Radulescu -- sens giratoriu, str. Patriarh J. Marina

110

Str Luceafărului - sens giratoriu - Bd Pandurilor

111

Zona sportiva Dacia

112

Intersecție Calea lui Traian cu Bulevardul Tudor Vladimirescu

113

Intersecție str. Dacia - str. George Cosbuc

114

Intersecție str. George Cosbuc - Str. Mihai Eminescu

115

Intersecție B-dul Pandurilor - str. I. C. Bratianu

116

Liceul Mircea cel Batran

117

Str. Carol I - Str. Popa Șapca

118

Școala de Arte Str. Popa Șapca