Hotărârea nr. 8/2013

Hotarirea 8 - 30 ianuarie 2013 - efectuare plati urgente din bugetul local

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 8

privind completarea listelor de investiții provizorii aprobate conform art 1 din HCL 2/2013 precum și pentru efectuarea unor plăți urgente din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013 la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 4708 din 24.01.2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se supune spre aprobare completarea listelor de investiții provizorii aprobate prin art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.2/2013 și efectuarea unor plăți urgente din bugetul local, precum și raportul de completare nr. 4973 din 25.01.2013 și nota Serviciului Investiții Publice nr.3229 din 28.01.2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că până la aprobarea bugetului local pentru anul 2013, pentru asigurarea efectuării plăților aferente proiectelor de investiții finalizate, precum și pentru a avea posibilitatea de a încheia noi angajamente legale necesare continuării proiectelor demarate în ani anteriori, este necesar să se completeze listele de investiții provizorii aprobate prin hotărârea consiliului local nr. 2/2013;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), art.45 alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifica și se completează art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2013, după cum urmează:

 • I. alin.(1) se completează și va avea următorul conținut:

 • “(1) Se aprobă anexa nr.1 - PROVIZORIE - lista obiectivelor de investiții -total surse de finanțare - pe anul 2013, împreună cu anexa 1b aferentă acesteia, în sumă de 2.800.440 lei cu sursa de finanțare buget local”.

 • II. după alin.(2) se introduc două alineate, alin.(3) și (4) care vor avea următorul conținut:

“(3) Se aprobă anexa nr. 3 - PROVIZORIE - lista obiectivelor de investiții -conform O.U.G nr.18/2009 - Reabilitare termică a blocurilor de locuit - în sumă totală de 1.406.762 lei.

 • (4) Se aprobă anexa nr.4 - PROVIZORIE - lista obiectivelor de investiții -Unități de învățământ - în sumă totală de 3.000 lei ».

Art.2. (1) Se aprobă plata din bugetul local - Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” (din veniturile anului 2013) a următoarelor sume:

 • a) 6.000 lei către Centrul de Excelență Râmnicu Vâlcea în vederea participării la Turneul Internațional « 12 th Girls Cup »;

 • b) 1.000 lei către Asociația Școala cu Ceas în vederea tipăririi unei broșuri intitulate «Pe poteci de munte»;

 • c) 5.000 lei către Asociația Județeană Sportul pentru Toți în vederea organizării pe parcursul anului 2013 a mai multor competiții sportive;

 • d) 4.000 lei către Asociația Oamenilor de Știință și Cultură Ecostar 21 în vederea tipăririi publicațiilor« Cultura Vâlceană » și « Povestea Vorbii 21 »;

 • e) 1.400 lei către Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea în vederea premierii elevilor care au obținut rezultate deosebite în anul 2012;

 • f) 4.000 lei către Clubul Sportiv Ossian în vederea participării echipei de baschet fete la competițiile din sezonul 2012-2013;

 • (2) Plata sumelor menționate la alin.1) se va face în baza avizului comisiei de analiză și avizare a cererilor, constituită conform prevederilor art.6 din regulamentul privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, cap. 67 - cultură, recreere și religie, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2013.

Art.3. Se aprobă plata din bugetul local - Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” (din veniturile anului 2013) a sumei de 50.000 lei către Clubul Sportiv Municipal în vederea acoperirii cheltuielilor funcționale ale acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi cuprinse în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2013.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • • Direcției Economico-Financiare;

 • • Direcției Investiții și Achiziții Publice.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ™^ Gheorghe MJHĂJJLeSQO^-

  vkWV

  SECRE^RMUNICIPRjf^ %     jurist Temia MIHAEsCU

  u i!                uJOr*

  Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2013

  ROMANIA

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE


  ICL  LISTA PROVIZORIE  LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE               \

  CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PrIn OI^(ft‘69/fȚ06.9|ȘÎ _____ w RO’


  lei RON

  Nr.crt. ort

  DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

  Valoare inițiala

  Valoare totala actualizata

  Realizat pana la 31 dec.

  2012

  Cheltuieli totale 2013

  \V\5 TN ANT A "

  ce; d:i n/

  Ca pa ci tati

  Ter men PI F

  Sur se pro prii

  Cred banc irrt.

  Cred banc ext.*

  yAlte.surse ^constituite (JutrivrF-legil **

  . cjțotal alocații

  bugetare

  din care: De la

  bugetul local

  Con trib, de la buget Stat

  TOTAL

  42.411.627

  40.584.392

  6.884.824

  2.800.440

  0

  0

  0

  0

  2.800.440

  2.800.440

  0

  Q

  0

  din care C+M

  38.479.243

  38.535.058

  6.496.250

  127.300

  0

  0

  0

  0

  127.300

  127.300

  0

  0

  0

  A

  LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

  2.232.500

  2.281.273

  2.284.716

  16.600

  0

  0

  0

  0

  16.600

  16.600

  0

  0

  0

  din care C+M

  2.138.806

  2.201.389

  2.184.869

  16.600

  0

  0

  0

  0

  16.600

  16.600

  0

  0

  0

  B

  LUCRĂRI NOI - TOTAL

  31.238.450

  31.23B.45O

  0

  48.000

  0

  0

  0

  0

  48.000

  48.000

  0

  0

  0

  din care C+M

  30.425.460

  30.425.450

  0

  36.000

  0

  0

  0

  0

  35.000

  35.000

  0

  0

  0

  C

  ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL

  8.940.677

  7.064.669

  4.620.108

  2.735.840

  0

  0

  0

  0

  2.735.840

  2.735.840

  0

  0

  0

  din care C+M

  5.914.987

  5.908.219

  4.311.381

  75.700

  0

  0

  0

  0

  75.700

  75.700

  0

  0

  0

  Cap. 61.02. Autorități publice

  165.900

  165.900

  0

  165.900

  0

  0

  0

  0

  165.900

  165.900

  0

  0

  0

  din care C+M

  2.500

  2.500

  0

  2.500

  0

  0

  0

  0

  2.500

  2.500

  0

  0

  0

  A

  LUCRĂRI IN CONTINUARE

  2.500

  2.500

  0

  2.500

  0

  0

  0

  0

  2.500

  2.500

  0

  0

  0

  din care C+M

  2.500

  2.500

  0

  2.500

  0

  0

  0

  0

  2.500

  2.500

  0

  0

  0

  1

  Lucrări de conectare sediu Primărie cu sediu CFR (HCL

  2.500

  2 500

  0

  2.500

  0

  0

  0

  0

  2.500

  2 500

  0

  0

  0

  din care C+M

  2 500

  2.500

  0

  2.500

  0

  0

  0

  0

  2 500

  2.500

  0

  0

  0

  B

  LUCRĂRI NOI

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C

  ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

  163.400

  163.400

  0

  163.400

  0

  0

  0

  0

  163.400

  163.400

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  CI. Achiziția de imobile

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C2. Dotări independente

  163.400

  163.400

  0

  163.400

  0

  0

  0

  0

  163.400

  163.400

  0

  0

  0

  C3. Consolidări

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C4. Chett. de proiectare pt. elab. SPF si SF

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C5. Majorare capital

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Cap Oi .02. > Ordine Publica si siguranța naționala

  18.300

  . 18.300

  0

  18.300

  0

  0

  0

  0

  18.300

  18.300

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  A

  LUCRĂRI IN CONTINUARE

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  B

  LUCRĂRI NOI

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C

  ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

  18.300

  18.300

  0

  18.300

  0

  0

  0

  0

  18.300

  18.300

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  CI. Achiziția de imobile

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C2. Dotări independente

  18.300

  18.300

  0

  18.300

  0

  0

  0

  0

  18.300

  18.300

  0

  0

  0

  C3. Consolidări

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C4. Chelt. de proiectare pt. eiab. SPF si SF

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C5. Majorare capital

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Cap.65.02. - Invatamant

  8.516.537

  8.558.402

  6.884.824

  95.800

  0

  0

  0

  0

  95.800

  95.800

  0

  0

  0

  din care C+M

  8.051.293

  8.107.108

  6.496.250

  89.800

  0

  0

  0

  0

  89.800

  89.800

  0

  0

  0

  A

  LUCRĂRI IN CONTINUARE

  2.230.000

  2.278.773

  2.264.716

  14.100

  0

  0

  0

  0

  14.100

  14.100

  0

  0

  0

  din care C+M

  2.136.308

  2.196.889

  2.184.869

  14.100

  0

  0

  0

  0

  14.100

  14.100

  0

  0

  _____0

  2

  Amenaiare st modernizare Grădiniță nr 2 Ostrovent

  2 230 000

  2.278.773

  2.264.716

  14.100

  0

  0

  0

  0

  14 100

  14 100

  0

  0

  0

  din care C+M

  2136 306

  2.198.869

  2.184.869

  14.100

  0

  0

  0

  0

  14.100

  14 100

  0

  0

  (T

  B

  LUCRĂRI NOI

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  oi

  C

  ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

  6.286.537

  6.279.629

  4.620.108

  81.700

  0

  0

  0

  0

  81.700

  81.700

  0

  0

  0;

  din care C+M

  5.914.987

  5.906.219

  4.311.381

  75.700

  0

  0

  0

  0

  75.700

  75.700

  0

  0

  0

  C1. Achiziția de imobile

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C2 Dotări independente

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  __0


  Nr.crt. crt

  DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

  Valoare inițiala

  Valoare totala actualizata

  Realizat pana la 31 dec.

  2012

  C3. Consolidări

  6.283.537

  6.276.629

  4.620.108

  din care C+M

  5.914.987

  5.908.219

  4.311.381

  3

  Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

  308 000

  301.092

  166.040

  din care C+M

  288.000

  281.232

  149.920

  4

  Reabilitare si amenajare SAM Colegiul the. Energetic

  5 975.537

  5.975.537

  4.454.068

  din care C+M

  5 626.907

  5.626.987

  4.161 461

  C4. Chelt. de proiectare pt. eiab. SPF si SF

  3.000

  3.000

  0

  C5. Majorare capital

  0

  0

  0

  Cap.67.O2- Cultura, recreere sl religie -TOTAL

  162.740

  162.740

  0

  din care C+M

  35.000

  35.000

  0

  A

  LUCRĂRI IN CONTINUARE

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  B

  LUCRĂRI NOI

  40.000

  40.000

  0

  din care C+M

  35.000

  35.000

  0

  5

  Branșament la alimentarea cu energie electrica - Filarmonica Ion Dumitrescu

  40 000

  40.000

  0

  din care C+M

  35.000

  35.000

  0

  C

  ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

  122.740

  122.740

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  C1. Achiziția de imobile

  0

  0

  0

  C2. Dotări independente

  113.240

  113.240

  0

  C3. Consolidări

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  C4, Chelt. de proiectare pt. eiab. SPF si SF

  9.500

  9 500

  0

  CS. Majorare capital

  0

  0

  0

  Cap.68.02- Asigurări, as Ist sociala -TOTAL

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  A

  LUCRĂRI IN CONTINUARE

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  6

  LUCRĂRI NOI

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  C

  ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  CI. Achiziția de imobile

  0

  0

  0

  C2. Dotări independente

  0

  0

  0

  C3. Consolidări

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  C4. Chelt. de proiectare pt. eiab. SPF si SF

  0

  0

  0

  CS. Majorare capital

  0

  0

  0

  Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

  389.600

  396.600

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  X)

  LUCRĂRI IN CONTINUARE

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  B

  LUCRĂRI NOI

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  C

  ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

  399.600

  399 600

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  CI .Achiziții de imobile

  0

  0

  0

  C2. Dotări independente

  135.500

  135.500

  0

  C3. Consolidări

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  C4. Chelt. de proiectare pt. eiab. SPF si SF

  264.100

  264.100

  0

  CS. Majorare capital

  0

  0

  0

  Cap. 74.02. Protecția Mediului

  81.000

  81.000

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  A

  LUCRĂRI IN CONTINUARE

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  B

  LUCRĂRI NOI

  0

  0

  0

  Cheltuieli totale 2013

  FINANȚATE DIN

  Ca pa ci tati

  Ter

  men Pi F

  Sur se pro prii

  Cred banc irrt.

  Cred banc ext. *

  Alte surse constituite potrivit legii **

  Total alocatii bugetare

  din care: □e ta

  bugetul local

  Contrib. de la buget Stat

  78.700

  0

  0

  0

  0

  78.700

  78.700

  0

  0

  0

  75.700

  0

  0

  0

  0

  75.700

  75.700

  o’

  0

  0

  64.000

  0

  0

  0

  0

  64 000

  64.000

  0

  0

  g

  61.000

  0

  0

  0

  0

  61 000

  61.000

  0

  0

  0

  14.700

  0

  0

  0

  0

  14.700

  14.700

  0

  0

  0

  14700

  0

  0

  0

  0

  14 700

  14 700

  0

  0

  0

  3.000

  0

  0

  0

  0

  3.000

  3.000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  162.740

  0

  0

  0

  0

  162.740

  162.740

  0

  0

  0

  35.000

  0

  0

  0

  0

  35.000

  35.000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  40.000

  0

  0

  0

  0

  40.000

  40.000

  0

  0

  0

  35.000

  0

  0

  0

  0

  35.000

  35.000

  0

  0

  0

  40.000

  0

  0

  0

  0

  40.000

  40.000

  0

  0

  0

  35 (MO

  0

  0

  0

  0

  35.000

  35.000

  0

  0

  0

  122.740

  0

  0

  0

  0

  122.740

  122.740

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  113.240

  0

  0

  0

  0

  113.240

  113.240

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  9.500

  0

  o

  0

  0

  9.500

  9.500

  0

  0

  o;

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  O

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  b

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  399.600

  0

  0

  0

  0

  399.600

  399.600

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  399.600

  0

  0

  0

  0

  399.600

  399.600

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  b

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  135.500

  0

  0

  0

  0

  135.500

  135.500

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  264.100

  0

  0

  0

  0

  264.100

  264,100

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  81.000

  0

  0

  0

  0

  81.000

  81.000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  bi

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  ________(7

  Nr.crt. crt

  DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

  Valoare        Valoare

  Realizat pana la 31 dec.

  2012

  Cheltuieli totale 2013

  FINANȚATE DIN

  Ca pa ci ta ti

  7er

  men P I F

  inițiala

  totala actualizata

  Sur se pro prii

  Cred banc Int.

  Cred banc ext.'

  Alte surse constituite potrivit legii*

  Total alocatii bugetare

  din care: De la

  bugetul local

  Contrib. de la buget Stat

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C

  ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

  81.000

  81.000

  0

  81.000

  0

  6

  0

  0

  81.000

  81.000

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C1. Achiziții de imobile

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C2. Dotări independente

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  03. Consolidări

  0

  0

  0

  0

  0

  o

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C4 Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si I5F

  81.000

  81.000

  0

  81.000

  0

  0

  0

  0

  81.000

  81.000

  0

  0

  C5. Majorare capital

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Cap. 84.02. Transport urban

  33.067.650

  31.198.450

  0

  1^877.100

  0

  0

  0

  0

  1.877.100

  1.877.100

  0

  0

  0

  din care C+M

  30.390.450

  30.390.450

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  A

  LUCRĂRI IN CONTINUARE

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  B

  LUCRĂRI NOI

  31.198.450

  31.198.450

  0

  8.000

  0

  6

  0

  0

  8.000

  8.000

  0

  0

  0

  din care C*M

  30.390.450

  30.390.450

  0

  0

  0

  6

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  6

  Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun Rm Valcea

  31.198.450

  31.198.450

  0

  8.000

  0

  0

  0

  0

  8 000

  8.000

  0

  0

  0

  din care C+M

  30.390.450

  30.390.450

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C

  ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

  1.869.100

  0

  0

  1.869.100

  0

  0

  0

  0

  1.869.100

  1.869.100

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C1 .Achiziții de imobile

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C2. Dotări independente

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C3. Consolidări

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

  1.869.100

  0

  0

  1.869.100

  0

  0

  0

  0

  1.869.100

  1.869.100

  0

  0

  0

  C5. Majorare capital________________

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0  Director investiții


  Ing
  Municipiul Rm. Valcea

  C.U.I. 2540813


  LISTA PROVIZORIEpoziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetare

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investiti}

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

2.735.840

Din care C+M

75.700

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0

li

DOTĂRI INDEPENDENTE

430.440

Cap, 51-02 Autoritati publice

163.400

1

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

4.000

2

Upgradare aplicație Docmanager

buc

1

12.500

3

Program baza de date urbanism

buc

1

19.000

4

Alicatie registru agricol

buc

1

25.000

5

Aplicație soft gestiunea Patrimoniului

buc

1

71.000

6

Server aplicație contabilitate

buc

1

15.000

7

Camera video - filme documentare

buc

1

16.900

Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranța naționala

18.300

8

Licențe de operare ANPR - Politia Locala

buc

4

18.300

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie -TOTAL

113.240

9

Instrumente muzicale Filarmonica "Ion Dumitrescu", din care:

8.000

Flaut in C

buc

1

8.000

10

Instalație de climatizare - Sala de concerte Filarmonica Ion Dumitrescu

buc

1

105.200

11

Achiziții echipamente -locuri de joaca, iclusiv montaj

buc

1

40

Cap.70.02. Locuințe,serv, sl dezv. publica

135.500

12

Lămpi iluminat public cu leduri - DADP

buc

28

75.000

13

Autoutili, cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

1

60.500

III.

CONSOLIDĂRI

78.700

din care C+M

75.700

Cap. 65.02. INVATAMANT

78.700

Din care C+M

75.700

14

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

6

64.000

din care C+M

61.000

15

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul teh. Energetic

buc

1

14.700

din care C+M

14.700

IV.

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt elab.st. cfe prefez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

2.226.700

Cap. 65.02. INVATAMANT-TOTAL

3.000

16

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

1

3.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie -TOTAL     I

9.500

17

Servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri aferent proiectului "Reabilitare si modernizare Baza de agrement Ostroveni in mun. Rm. Valcea"

buc

1

9.500

Cap.70.02. Locuințe,serv.sl dezv.publica

264.100

18

Servicii de consultanta privind elaborarea Cererii de Finanțare pt. reabilitarea termica a unui număr de 30 blocuri de locuințe in mun. Rm. Valcea, inclusiv documentația suport, prin POR AXA 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe

buc

1

83.000

19

Elaborare documentatii tehnico-econmice pt. reabilitarea termica a unui număr de 30 blocuri de locuințe in mun. Rm.

Valcea, prin POR AXA 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe

buc

1

83.000

20

Reactualizare PUZ Central

buc

1

15.000

21

Elaborare PUG municipiul Rm. Valcea, inclusiv avize aferente

buc

1

80.000

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investiții

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

22

Studiu hidro-geotehnic pe terenul situat in Ostroveni, str. Ion Creanga, pe care urmeaza a fi amenajat un Cimitir public

buc

1

3.100

Cap, 74.02. Protecția Mediului

81.000

23

Documentație tehnico-economica privind construirea unei capacitati de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regnerabile

buc

1

81.000

Cap.84.02 Transport urban

1.869.100

24

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. Regina Maria

buc

1

200.000

25

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. General Magheru

buc

1

130.000

26

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes -Piața Ostroveni

buc

1

80.000

27

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. Dacia

buc

1

60.000

28

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea

buc

1

80.000

29

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea

buc

1

800.000

30

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

buc

1

175.000

31

Artera de legătură intre bd. N Balcescu cu str M.V. Popescu, inclusiv sens giratoriu

buc

1

75.000

32

Pasaj pietonal suprateran str. Raureni

buc

1

20.000

33

Reabilitare str. Ostroveni (2800 m)

buc

1

90.500

34

Modernizare intrarea Episcop Inochentie (250 m)

buc

1

8.500

35

Modernizare str. Ctin Stanciulescu (370 m)

buc

1

12.500

36

Modernizare str. Prunului (924 m)

buc

1

31.000

37

Modernizare str. Poenita (130 m)

buc

1

4.500

36

Modernizare str Dtru Zaganscu (160m) si adiacente (A. Muresianu - 260 m, T Stefenescu - 240 m)

buc

1

22.100

39

Artera de legătură intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății, in prelungirea bd. Tineretului

buc

1

80.000

V

M A^JORARE CAPITAL

0


Viceprimar                    Director Economic

Gigi Ion Matei .                    Ec.TonKep|adat

A

Sef Serviciu Investiții (ng. Corina Toma

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE


LISTA PROVIZORIE

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII 2013

conform OUG 18/2009 - Reabilitarea termica a blocurilor


lei RON

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Valoare

Valoare

Realizat

Cheltuieli

F.INANTATE DIN , '

Ca

Ter

crt

data începerii execuției

inițiala

totala

pana la

: Sur

Cred

Cred

Arte surse'

'î'Tdt#''

din care:

pa

men

nr si data acord MF

actualizata

31 dec.

2012

se:

banc

banc

constituite'1

^^âlocatii

De la

Contrib.

ci

P I F

2011

pro

Int.

ext.

potrivit

bugetare

bugetul

de la

tati

prii

legii

local

bug.

de stat

TOTAL

6106951

6106951

621661

1406770

0

0

0

364520

1042250

1042250

0

0

0

din care C+M

5323847

5323847

608258

1246990

0

0

0

364520

882470

882470

0

0

0

C.1.Achiziții de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C,2.Dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C,3.Consolidari - TOTAL

5957951

5957951

621661

1257770

0

0

0

364520

893250

893250

0

0

0

din care C+M

5323847

5323847

608258

1246990

0

0

0

364520

882470

882470

0

0

0

Cap.70.G2.Locuinte,servicii si dezv.publ.

5957951

6957951

621661

1257770

0

0

0

364520

893250

893250

0

0

0

din care C+M

5323847

5323847

608258

1246990

0

0

0

364520

882470

882470

0

0

0

1

ReabiL. termica bloc 124

364407

364407

144112

13823

0

0

0

13823

0

0

0

0

0

din care C+M

328905

328905

141704

13823

0

0

0

13823

0

0

0

0

0

2

ReabiL. termica bloc D1-5

605136

605136

242472

22713

0

0

0

22713

0

0

0

0

0

din care C+M

553382

553382

238565

22713

0

0

0

22713

0

0

0

0

0

3

ReabiL. termica bloc D1-6

598664

598664

231881

20598

0

0

0

20598

0

0

0

0

0

din care C+M

550902

550902

227989

20598

0

0

0

20598

0

0

0

0

0

4

ReabiL. termica bloc I

452677

452577

410

219244

0

0

0

62181

157063

157063

0

0

0

din care C+M

413801

413801

0

218559

0

0

0

62181

156378

156378

0

0

0

5

ReabiL. termica bloc 31 /A

597692

597692

410

85613

0

0

0

17328

68285

68285

0

0

0

din care C+M

502864

502864

0

85613

0

0

0

17328

68285

68285

0

0

0

6

ReabiL. termica bloc 31/B

592008

592008

410

221623

0

0

0

68200

153423

153423

0

0

0

din care C+M

497664

497664

0

221623

0

0

0

68200

153423

153423

0

0

0

7

ReabiL. termica bloc 31/C

595971

595971

410

246976

0

0

0

68603

178373

178373

0

0

din care C+M

501421

501421

0

246141

0

0

0

68603

177538

177538

0

0

0

3

ReabiL. termica bloc S13

700285

700285

683

143176

0

0

0

20168

123008

123008

0

0

0

din care C+M

643207

643207

0

143176

0

0

0

20168

123008

123008

0

0

0

9

ReabiL. termica bloc S19

868712

868712

463

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

803944

803944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ReabiL. termica bloc S33/3

574049

574049

410

275554

0

0

0

70906

204648

204648

0

0

0

din care C+M

527757

527757

0

274744

0

0

0

70906

203838

203838

0

0

___Q_

11

ReabiL. termica bloc 51A

650

650

0

650

0

0

0

0

650

650

0

0

0

din care C+M        ___

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Valoare

Vale.

Realizat

crt

data începerii execuției

inițiala

totala

pana ta

nr si data acord MF

actualizata

; 31 dec.

? 2011 :

12

ReabiL. termica bloc 113

600

600

0

din care C+M

0

0

0

13

ReabiL. termica bloc 129

600

600

0

din care C+M

0

0

0

14

ReabiL. termica bloc 130

600

600

0

din care C+M

0

0

0

15

ReabiL. termica bloc 131

600

600

0

din care C+M

0

0

0

16

ReabiL. termica bloc R4

600

600

0

din care C+M

0

0

0

17

ReabiL. termica bloc 5

600

600

0

din care C+M

0

0

0

18

ReabiL. termica bloc C12

600

600

0

din care C+M

0

0

0

19

ReabiL..termica bloc A1

600

600

0

din care C+M

0

0

0

20

ReabiL..termica bloc R8bis

600

600

0

din care C+M

0

0

0

21

ReabiL..termica bloc H2

600

600

0

din care C+M

0

0

0

22

ReabiL..termica bloc S3

600

600

0

din care C+M

0

0

0

23

ReabiL..termica bloc 22 Decembrie

600

600

0

din care C+M

0

0

0

24

ReabiL..termica bloc 132

600

600

0

din care C+M

0

0

0

25

ReabiL..termica bloc S1

0

0

0

din care C+M

0

0

0

C.4,Chelt. Proîect.elab.SPF,SF si alte....

149000

149000

0

1

ReabiL. termica bloc 51A

5220

5220

0

2

ReabiL. termica bloc 113

5500

5500

0

3

ReabiL. termica bloc 129

2800

2800

0

4

ReabiL. termica bloc 130

2800

2800

0

5

ReabiL. termica bloc 131

2800

2800

0

6

ReabiL. termica bloc R4

2800

2800

0

7

ReabiL. termica bloc 5      ______ ____

15260

15260

0

Cheltuieli

FIN, TATE DIN

Ca

Ter

Sur:

Cred

Cred

Alte surse

Total

din care:

pa

men

2012

- se .

paner

banc

constituite

alocatii

De la

Contrib.

ci

PIF

pro

int.

ext.

? potrivit

bugetare

bugetul

de la

tati

prii

legii

local

bug.

de stat

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Q

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149000

0

0

0

0

149000

149000

0

0

0

5220

0

0

0

0

5220

5220

0

0

0

5500

0

0

0

0

5500

5500

0

0

0

2800

0

0

0

0

2800

2800

0

0

0

2800

0

0

0

0

2800

2800

0

0

0

2800

0

0

0

0

2800

2800

0

0

0

2800

0

0

0

0

2800

2800

0

0

0

15260

0

0

0

0

15260

15260

0

0

0

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Valoare

Valo*.. --

Realizat

Cheltuieli

FIN, late din

Ca

Ter

crt

data începerii execuției

inițiala

totala

pana la

Sur

Cred

Cred

Alte surse

Total

din care:

pa

men

nr si data acord MF

actualizata

31 dec.

2012

se

banc

banc

constituite

alocatii

De la

Contrib.

ci

PIF

; 2011

pro

int.

ext

: potrivit

bugetare

bugetul

de la

tati

; : .? •

prii

legii

local

bug.

de stat

8

ReabiL. termica bloc C12

9240

9240

0

9240

0

0

0

0

9240

9240

0

0

0

9

ReabiL. termica bloc A1

13400

13400

0

13400

0

0

0

0

13400

13400

0

0

0

10

ReabiL. termica bloc RBbis

5550

5550

0

5550

0

0

0

0

5550

5550

0

0

0

11

ReabiL. termica bloc H2

15230

15230

0

15230

0

0

0

0

15230

15230

0

0

0

12

ReabiL. termica bloc S3

45000

45000

0

45000

0

0

0

0

45000

45000

0

0

0

13

ReabiL. termica bloc 22Decembrie

10600

10600

0

10600

0

0

0

0

10600

10600

0

0

0

14

ReabiL. termica bloc 132

12800

12800

0

12800

0

0

0

0

12800

12800

0

0

0

15

ReabiL. termica bloc S1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0Director economic

Ec.lon La papa t


Director invest.achiz.publiceSef serv.investitii publice Ing.Corina TomaDIRECȚIA INVESTIȚII ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

LISTA PROVIZORIE 2013

Anexa "Lucrări de reabilitare termica la blocurile din Rm.Valcea"


Nr.crt.

Nominalizarea achiz. de

U.M.

Cant.

Valoare

Valoare

Plati efectuate

bunuri si a altor cheltuieli

B.L.

As.propr.

B.S.

totala

Nr.si data

Suma

de investiții

doc.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1042250

364520

0

1406770

din care C+M

8S2470

364520

0

1246990

I

ACHIZIȚII DE IMOBILE

0

0

0

0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

0

0

0

0

III

CON SOLIDAR!-Total

803250

364520

0

1257770

din care C+M

882470

364520

0

1246990

Cap.70.02.Locuinte, servicii si dezv.publ.

893250

364520

0

1267770

din care C+M

882470

364520

0

1246990

1

ReabiL. termica bloc 124

0

13823

0

13823

din care C+M

0

13823

0

13823

2

ReabiL. termica bloc D1-5

0

22713

0

22713

din care C+M

0

22713

0

22713

3

ReabiL. termica blocD1-6

0

20598

0

20598

din care C+M

0

20598

0

20598

4

ReabiL. termica bloc I

157063

62181

0

219244

din care C+M

156378

62181

0

218559

5

ReabiL. termica bloc31/A

68285

17328

0

85613

din care C+M

68285

17328

0

85613

6

ReabiL. termica bloc31/B

153423

68200

0

221623

din care C+M

153423

68200

0

221623

7

ReabiL. termica bloc31/C

178373

68603

0

246976

din care C+M

177538

68603

0

246141

8

ReabiL. termica biocS13

123008

20168

0

143176

din care C+M

123008

20168

0

143176

9

ReabiL. termica blocS19

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

10

ReabiL. termica bloc S33/3

204648

70906

0

275554

din care C+M

203838

70906

0

274744

11

ReabiL. termica bloc 51A

650

0

0

650

din care C+M

0

0

0

0

12

ReabiL. termica bloc 113

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

13

ReabiL. termica bioc129

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

14

ReabiL. termica bloc 130

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

15

ReabiL. termica bloc 131

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

16

ReabiL. termica bloc R4

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

17

ReabiL. termica bloc 5

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

18

ReabiL. termica blocC12

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

19

ReabiL..termica bloc A1

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

20

ReabiL..termica btoc R8 bis

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

21

ReabiL..termica bloc H2

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

22

ReabiL..termica bloc S3

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

23

ReabiL..termica bloc 22 Decern.

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

24

ReabiL..termica bloc 132

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

25

ReabiL..termica bloc S1

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

Nr.crt.

Nominalizarea achiz. de

U.M.

Cant,

Valoare

Valoare

Plăti efectuate

bunuri si a altor cheltuieli

B.L.

As.propr.

B.S.

totala

Nr.si data

Suma

de investitii

doc.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IV

Chelt.proiectpt.elab.SPF.SF si

149000

0

0

149000

a altor studii aferente obiectivelor

1

Reabil.. termica bloc51A

5220

0

0

5220

2

Reabil.. termica bloc 113

5500

0

0

5500

3

Reabil.. termica bloc 129

2800

0

0

2800

4

Reabil.. termica bloc 130

2800

0

0

2800

5

Reabil.. termica bloc 131

2800

0

0

2800

6

Reabil.. termica bloc R4

2800

0

0

2800

7

Reabil.. termica bloc 5

15260

0

0

15260

8

Reabil.. termica blocC12

9240

0

0

9240

9

Reabil.. termica blocAI

13400

0

0

13400

10

Reabil.. termica bloc R8 bis

5550

0

0.

5550

11

Reabil.. termica bloc H2

15230

0

0

15230

12

Reabil.. termica blocS3

45000

0

0

45000

13

Reabil.. termica bloc 22 Decern.

10600

0

0

10600

14

Reabil.. termica bloc 132

12800

0

0

12800

15

Reabil.. termica bloc S1

0

0

0

0
Pnhwr J                           Viceprimar

îng. Em^n FRANCU                        Gigi Ion Matei

//, j ^-7 A

Dirgetdr invest,achiz.publice                                  '

ing. Ziviu Miftode

Director economic, V

Ec.lon LepadatQ/7

Set serv.investitii publice ing. Dorina TomaROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL INVESTIȚII


LISTA PROVIZORIEI] 4—* i                  ' \ ■' ■'             .i ■

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIT» - ANUL 2013 - UNITATI DE INVATAMANfi PREUNIVERSITAR DE STAT


lei ROII


Nr.crt. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

'*UixJMNAN'TĂTE din

Ca pa ci tati

T pr

Sur se pro prii

Cred banc int.

banc ext.

Jvyt^urse constituite potrivit legii

Total alocatii bugetare

dtn care: De ta

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

men P t F

TOTAL

39.480

39.480

22.000

3.000

0

0

0

0

3.000

3.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

.. _

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII, din care:

39.480

39.480

22.000

3.000

0

0

0

0

3.000

3.000

0

0

0

C.l.

ACHIZIȚII IMOBILE

0

0

0

0

b

0

0

0

0

0

0

0

0

C.ll

DOTĂRI INDEPENDENTE

39.480

39.480

22.000

3.000

3.000

3.000

0

0

0

C.lil

CONSOLIDĂRI

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt elab.st. de pretez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

0

0

0

0

c.v

MAJORARE DE CAPITAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0Viceprimar

Gigi lan Matei
Director Investiții

Ing. Liviu ț^iftode


Sef serviciul Investiții

Ing Corina TomaMunicipiul Rm. Valcea

C.U.I. 2540813


ANSXA nr. 1 b j i / \

Lpiexa Ia HGLnL.if 24-0/,

LISTA poziției "Alte cheltuieli de investiti!" defalcate pe categorii de bunuri7'dpțafirindependente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local pentru unîtati âb^^tafrânt pe.anui 2013

Nr. crt

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLĂTI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

3.000

Din care C+M

0

1

ACHIZIȚII IMOBILE

0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

3.000

Cap.65.02. - Invatamant - TOTAL

3.000

1

Autoturism leasing Gr. Școlar Gen. Magheru

buc

1

3.000

HI

CONSOLIDĂRI

0

Din care C+M

0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pL elab.st de prefez,, fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

0

V

MAJORARE DE CAPITAL

0

Primar

Ing.Emîlian FranciiDirector Investiții

Ing. Liviu Miftode


Director Econom^

Ec. Ion Lepadat

Sef Serviciul investitii tng. Corina Toma