Hotărârea nr. 79/2013

hotarirea 79 - 28 martie 2013 - modificare stat de functii aparat primar

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR. 79

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013 la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 10054 din 20.03.2013, întocmit de Direcția Resurse Umane, prin care se propune modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, aprobat prin anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.94/2011, așa cum a mai fost modificat prin hotărâri ale Consiliului Local, prin transformarea a două posturi din gradul profesional debutant în funcții publice definitive, grad profesional asistent; această modificare se impune ca urmare a terminării perioadei de stagiu de către ocupanții posturilor;

Ținând seama de raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01.04.2013, se modifică statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, după cum urmează:

  • - 1 (un) post de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Achiziții Publice se transformă în funcție publică definitivă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent;

  • - 1 (un) post de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției Resurse Umane - Biroul Informatică și Centrul pentru Informarea Cetățenilor se transformă în funcție publică definitivă de inspector, clasa I, grad profesional asistent.

  • (2) Consecință a prevederilor alin.(1) se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Resurse Umane.Râmnicu Vâlcea, 28 martie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA PRIMĂRIA MUN. RM. VALCEA2013


STAT DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Șl AL DIR

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nive! studii

Funcția ' Contractuală .

Grad s^tțfe'âptâA profesiohăB/,

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere (gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nlvelul de saializare ptr. funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

2

4

5

6

7

a____

9

10

11

12

13

14

15

DEMNITARI                                                                                   __________________ 3 ___

1

PRIMAR

s

1

2

VICEPRIMAR

s

1

3

VICEPRIMAR

s

1


I

4

|

I s

ADMINISTRATOR PUBLIC

S

1


5 I '

I SECRETAR | MUNICIPIU

II

85

S

1


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE, JURIDIC, CONTENCIOS

23

6

Director Executiv

II

80

S

1

SERVICIU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ SI REGLEMENTARI

8

7

Sef serviciu

II

I

76

S

1

8

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

s

1

9

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

s

1

10

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

11

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

s

1

12

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

s

1

13

CONS. JURIDIC

I

Debutant

24

s

1

14

CONSILIER

I

Principal

39

s

1

COMPARTIMENT APLICARE LEGEA NR. 10/2001

3

15

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

16

INSPECTOR

I

Debutant

24

s

1

17

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

COMPARTIMENT ARHIVĂ Șl GESTIONARE DOCUMENTE

3

18

CONSILIER

I

Asistent

34

s

1

19

REFERENT

III

Superior

23

M

1

20

REFERENT

III

Asistent

15

M

1


Nr. ort.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

1__:__

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională _

Nivel de salarizare pentru tuncțllfe de conducerefgradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de safalizare ptr. funcțiile de conducere(gradul)

de conducere

de execuție

__0.

1

3

3

4

5

6

7

8

________$____--—

IU

n

1?

13

14

15

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS            _________________ <*

21

Șef Șerviciu

II

76

S

1

22

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

S

1

23

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

s

1

24

CONS. JURIDIC

I

Asistent

34

s

1

25

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

s

1

26

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

s

1

27

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

S

1

28

CONS. JURIDIC

Principal

39

s

1

DIRECȚIA RESURSE UMANE         _______________ 40

29

Director Executiv

II

80

s

1

BIROU RESURSE UMANE                                                        7

30

Șef Birou

II

74

s

1

31

CONSILIER

l

Superior

50

s

1

32

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

33

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

34

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

35

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

36

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

SERVICIUL SPORT, CULTURĂ, MASS - MEDIA                                                    8

37

Șef Serviciu

II

74

S

1

38

INSP.SPEC.

II

33

S

1

39

REFERENT

IA

21

M

1

40

INSP.SPEC.

II

33

S

1

41

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

42

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

43

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

44

REFERENT

III

Superior

23

M

1

BIROUL ADMINISTRATIV , APROVIZIONARE                                                        14

45

Șef Birou

II

72

s

1

46

REFERENT

IA

21

M

1

47

REFERENT

I

17

M

1

48

ȘOFER

I

15

M

1

Nr, crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Cîasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

| Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conduce re(g radul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

■■

de conducere

de execuție/nivelul de salâllzare ptr.

funcțiile de

conducere(gradul)

de conducere

de execuție

3

6

: 7

8

9

io

11

12

13

14

____________15 _

49

ȘOFER

I

15

M

1

50

ȘOFER

I

15

M

1

51

ȘOFER

I

15

M

1

52

MUNCITOR CALIFICAT

I

15

M

1

53

ÎNGRIJITOR

12

G

1

54

ÎNGRIJITOR

12

G

1

55

ÎNGRIJITOR

12

G

1

56

ÎNGRIJITOR

12

G

1

57

ÎNGRIJITOR

12

G

1

58

ÎNGRIJITOR

12

G

1

CONSILIER PENTRU PROBLEMELE ROMILOR

1

59

INSP.SPEC.

II

33

s

1 I

BIROU INFORMATICĂ Șl CENTRUL PENTRU INFORMAREA CETĂȚENILOR

6

60

Șef Birou

II

74

s

1

61

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

62

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

63

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

64

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

65

CONSILIER

1

Asistent

34

s

1

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII Șl CONTROL INTERN

3

66

CONSILIER

1

Principal

39

s

1

67

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

68

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

BIROU AUDIT INTERN

6

69

Șef Birou

II

74

s

1

70

AUDITOR

1

Superior

55

s

1

71

AUDITOR

1

Superior

55

s

1

72

AUDITOR

1

Superior

55

s

1

73

AUDITOR

1

Superior

55

s

1

74

AUDITOR

1 -

Principal

42

s

1

CABINET PRIMAR

4

75

CONSILIER

IA

48

S

1

76

CONSILIER

IA

48

s

1

77

CONSILIER

IA

48

S

1

. 78

CONSILIER

IA

48

s

1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

| Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

N&el de salarizare pentru funcțiile de conducerefg radul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de salalizare ptr. funcțiile de conducerețg radul)

de conducere

de execuție

a

4

5

6

7

6

9

10

11

12

13

M

16

DIRECȚIA PROGRAME EXTERNE                                              __25 __

79

Director Executiv

II

80

s

1

SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR____________________________ 13

81

Șef Serviciu

II

76

s

1

CONSILIER

I

Debutant

24

s

1

82

CONSILIER

I

Principal

39

s

1

83

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

84

CONSILIER

I

Debutant

24

s

1

85

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

86

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

87

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

88

INSP.SPEC.

I

38

s

1

89

INSP.SPEC.

IA

48

s

1

90

INSP.SPEC.

II

33

s

1

91

INSPECTOR

II

33

s

1

92

INSPECTOR

II

33

s

1

COMPARTIMENT PROIECTE , PROGRAME                                                    11

93

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

94

CONSILIER

I

Principal

39

s

1

95

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

96

CONSILIER

I

Asistent

34

s

1

97

exerc.temp.

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

98

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

99

INSP.SPEC.

IA

48

s

1

100

INSP.SPEC.

II

33

s

1

101

INSP.SPEC.

IA

48

s

1

102

INSP.SPEC.

I

38

s

1

103

INSPECTOR

II

33

s

1

DIRECȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ                                                  73

104

Director Executiv

II

80

s

1

105

Director Executiv

Adjunct

II

78

s

1

Nr. ort.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare         ।

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de salaltzare ptr. funcțiile de co nd uce rețg rad u I)

de conducere

de execuție

4

' 4

5

•fi

-

s

9

10

11

12

n

14

___ 15     ______

SERVICIUL PERSOANE JURIDICE                                          __

10

106

Șef Serviciu

IE

76

S

__1_________

107

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

108

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

109

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

110

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

____J_____

111

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

112

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

113

INSPECTOR

l

Superior

50

s

1

114

INSPECTOR

I

Principal

39

s

J___

115

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

SERVICIUL PERSOANE FIZICE _____________ ______________ ,

16

116

Șef Serviciu

II

76

s

1

; 117

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

118

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

119

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

' 120

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

121

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

122

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

123

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

124

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

125

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

, 126

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

127

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

128

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

129

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

130

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

131

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

SERVICIUL JURIDIC, EXECUTĂRI SILITE

16

| 132

Șef Serviciu

II

76

S

j 1

I 133

INSPECTOR

I

Superior

50

s

i               1

134

CONS. JURIDIC

l

Superior

50

s

1

135

INSPECTOR

I I

Principal

39

s

1

i 136

INSPECTOR

: I

Principal

39

s

1

Nr. crt

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducerefgradui)

Clasă de salarizare

Nivei studii

Total funcții

de conducere

de execuție

de conducere

d« execuțiefnlvelul de satalizare frtr. funcțiile de conducerefgradul)

___0

137

6

7

9

10

ît

t?

_13_

14

15

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

138

REFERENT

III

Superior

23

M

1

139

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

140

REFERENT

III

Superior

23

M

1

141

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

142

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

143

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

144

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

s

1

145

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1__

146

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

147

REFERENT

III

Superior

23

M

1

SERVICIUL ÎNREGISTRĂRI FISCALE, OPERATORI GHIȘEU      ___________ 14

148

Șef Serviciu

II

76

s

1

149

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

150

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

151

REFERENT

III

Superior

23

M

1

152

REFERENT

III

Superior

23

M

1

153

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

154

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

155

REFERENT

III

Superior

23

M

1

156

REFERENT

III '

Superior

23

M

1

157

REFERENT

III

Superior

23

M

1

158

REFERENT

III

Superior

23

M

1

159

REFERENT

III

Superior

23

M

1

160

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

161

REFERENT

III

Superior

23

M

1

SERVICIUL CONTABILITATE Șl BUGET                                                         12

162

Șef Serviciu

II

76

S

1

163

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

164

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

165

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

166

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

167

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

168

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

169

REFERENT

III

Superior

23

M

1

170

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

Nr. cri.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional i__

, Clasă de         1

■ salarizare

1

; Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conduce rețg radul)

Clasă de salarizare

Nivel studii j

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de salailzare ptr. funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

5

6

■J

8

9

10

11

17

13

14

________15_____

171

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

172

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

173

REFERENT

III

Superior

23

M

1

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, REGISTRATURA

3

174

REFERENT

IA

21

M

1

175

ÎNGRIJITOR

12

G

1

176

ARHIVAR

13

M

1

DIRECȚIA EVIDENTĂ

PATRIMONIU, CADASTRU Șl SERVICII PUBLICE

43

177

Director Executiv

II

80

S

1

178

Director Executiv

Adjunct

II

78

S

1

COMPARTIMENTUL DE TRANSPORT LOCAL                             ___2

179

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

180

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

SERVICIUL CADASTRU, AGRICULTURĂ Șl REGISTRUL AGRICOL                                          11

181

Șef Serviciu

II

76

S

1

182

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

183

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

184

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

185

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

186

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

187

REF. DE SPEC.

II

Principal

28

SSD

1

188

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

189

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

190

REFERENT

III

Superior

23

M

1

191

INSP.SPEC.

I

38

S

1

SERVICIUL RELAȚII, ÎNDRUMARE ASOCIAȚII PROPRIETARI _________________.         _______ 9

192

Șef Serviciu

II

76

S

1

193

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

194

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

195

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

196

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

197

REFERENT

III

Superior

23

M

1

198

REFERENT

III

Superior

23

M

1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

। Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducerețgradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție/nivelul de salalizare ptr. funcțiile de conducere(gradul)

5

6

7

3

9

10

11

12

13

14

________. -i? ________

199

REFERENT

III

Superior

23

M

1

200

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

SERVICIUL EVIDENTĂ Șl GESTIUNE PATRIMONIU     _________________

10

201

Șef Serviciu

II

76

s

1

202

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

203

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

204

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

205

REFERENT

III

Superior

23

M

1

206

REFERENT

III

Superior

23

M

1

207

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

208

INSPECTOR

1

Asistent

34

S

1

209

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

210

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

UNITATEA LOCALĂ DE MONITORIZARE                                                       4

211

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

212

CONSILIER

1

Debutant

24

s

1

213

CONSILIER

1

Asistent

34

s

1

214

CONSILIER

1

Principal

39

s

1

COMPARTIMENT CONTRACTE                                                       3

215

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

216

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

217

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

COMPARTIMENTUL ENERGETIC                                                      2

218

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

219

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

ARHITECT ȘEF                                                                   1

220

l

Arhitect Șef

.. II

81

s

I

1

DIRECȚIA URBANISM                                                         22

221

Director Executiv

II

80

s

1

COMPARTIMENT AUTORIZARE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl REȚELE EDILITARE                                     10

222

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

223

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

224

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

225

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

226

REF DE SPEC

II

Superior

39

SSD

1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii i-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcția contractuală

Grad sau treapta profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conduce re(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/niveiul de salalizare ptr. funcțiile de conducerefgradul}

de conducere

de execuție

s

6

7

8

9

10

11

13

13

14

15___

227

REF DE SPEC

II

Superior

39

SSD

1

228

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

r 229

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

230

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

231

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

BIROUL PROIECTARE, DEZVOLTARE URBANĂ Șl G.I.S.

6

232

Șef Birou

II

74

S

1

233

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

234

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

235

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

236

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

237

CONSILIER

I

Asistent

34

s

1

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ URBANISM

2

238

INSPECTOR

I

Debutant

24

s

1

239

REFERENT

III

Asistent

15

M

1

COMPARTIMENT PENTRU INFORMAREA Șl CONSULTAREA PUBLICULUI

3

240

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

241

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

242

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

DIRECȚIA DE INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII PUBLICE

24

243

Director Executiv

II

80

s

1

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

9

244

Șef Serviciu

II

76

s

1

245

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

246

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

247

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

248

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

249

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

250

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

251

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

252

CONSILIER

I

Principal

39

s

1

COMPARTIMENT URMĂRIRE LUCRĂRI REPARA'

ni

3

253

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

254

CONSILIER

I

Superior

50

S

I

1

255

INSPECTOR

I

Principal

39

s

I 1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional i____________________________________________________________________________ ____________________________________

Clasă de salarizare

i Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducerefgradui)

1 Clasă de         1

| salarizare_________

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nfvelul de salalizare ptr. funcțiile de conducere(gradul)

de conducere

de execuție

0

1

î

4

4

6

7

9

1U

11

12

___

COMPARTIMENT VERIFICĂRI DOCUMENTAȚII TEHNICO-ECONOMICE Șl DIRIGENȚIE DE ȘANTIER                               2

256

INSPECTOR 1

Superior

50

S                                        1

__________1__________

257

INSPECTOR    1

Asistent

34

s                                     1

1 J

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE                                                                  9

258

Șef Serviciu

li

76

S

1

259

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

260

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

261

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

262

CONS.JURIDIC

I

Asistent

34

s

1

263

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

264

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

265

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

266

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

SERVICIUL CORP CONTROL PRIMAR, INSPECTORI ZONALI                                              16

267

Șef Serviciu

II

76

S

1

268

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

269

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

270

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

271

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

272

INSPECTOR

1

Asistent

34

S

1

273

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

274

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

s

1

275

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

276

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

277

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

278

REFERENT

III

Superior

23

M

1

279

REFERENT

III

Superior

23

M

1

280

INSPECTOR

i

Principal

39

S

1

281

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

282

INSPECTOR

1 '

Asistent

34

s

1

COMPARTIMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ , SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ                                2

l 283

REFERENT

III

Superior

23

M

1

j 284

MUNCITOR CALIFICAT

I

15 । M

1

Nr. cri

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publica

Clasa |

■ Grad profesional !____

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuali

Grad sau treaptă profesionala

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducerefgradul)

Clasă de salarizare_________

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de salalizare ptr. funcțiile de conducere(gradul)

de conducere

de execuție

n

l

2

_______1____

4

5

5

7

&

9

w

11

12

13

14

___

DIRECȚIA DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR                                               23

285

Director Executiv

II

80

S

|           1

BIROUL STARE CIVILĂ                                                                8

286

Șef Birou

II

74

S

1

287

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

288

REFERENT

III

Superior

23

M

1

289

REFERENT

III

Superior

23

M

1

290

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

291

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

292

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

293

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

SERVICIUL EVIDENTA PERSOANELOR                                                     14

294

Șef Serviciu

II

76

S

1

295

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

296

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

297

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

298

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

299

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

300

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

301

REFERENT

III

Superior

23

M

1

302

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

303

INSPECTOR

I

. Asistent

34

S

1

304

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

305

INSP.SPEC.

l

38

S

1

306

REFERENT

IA

21

M

1

307 _

REFERENT

II

13

M

1

Nr. ort.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nr^el de salarizare pentru funcțiile de conducerefgradui)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de salalizare ptr. funcțiile de conducerefgradul}

de conducere

de execuție

0

1

2

3

4

6

7

0

9

10

11

14

15

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ MEDiCALĂțCABINETE MEDICALE Șl STOMATOLOGICE ȘCOLARE )                                60

308-318

MEDIC PRIMAR

72

S

11_

319-321

MEDIC SPECIALIST

62

S

3

322

MEDIC

53

s

1

323-326

DENTIST

PRINCIPAL

45

SSD

4

327-358

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

33

359-365

ASISTENT MEDICAL

44

PL

6

366

ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

42

M

1

367

MEDIATOR SANITAR

39

M

1

SERVICIUL PUBLIC "CREȘE"_______:      .__96

368

SEF SERVICIU

II

74

S

1

369-370

MEDIC PRIMAR

72

S

2

371-376

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

50

PL

6

377

ASISTENT MEDICAL SEF

48

PL

1

378-397

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

20

398-408

ASISTENT MEDICAL

44

PL

11

409

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

12

PL

1

410

SORĂ MEDICALĂ

39

M

1

411-443

INFIRMIER

14

G

33

Mr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE demnitate PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

r™

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de satarizare pentru funcțiile de condueerefgradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de satalizare ptr.

funcțiile de conducerefgradul)

de conducere

de execuție

3

6

7

6

s

.. _

11

12

13

14

15

444-455

ÎNGRIJITOR

12

G

12

456-462

SPĂLĂTOREASĂ

12

G

7

463.

MUNCITOR CALIFICAT

II

12

M

1

NR. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

3

ADMINISTRATOR PUBLIC

1

SECRETAR MUNICIPIU

1

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

31

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

3

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

230

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

17

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

2

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

39

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

3

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN PRIMĂRIE

307

NR. FUNCȚII LA CAPITOLUL SĂNĂTATE-UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT - COD 66.02

NR. FUNCȚII LA CAPITOLUL ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ<REȘE-COD 68.02


DIRECȚIA RESURSE UMANE, Erf. Ioana BORLEANUPRIMARUL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA Ing. EmIHan FRANC U


60

96