Hotărârea nr. 78/2013

hotarirea 78 - 28 martie 2013 - aprobare rezultat final 2012 manageri institutii de cultura

ROMAN IA

Județul vâlcea

MUNIC1PIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.78

privind rezultatele finale ale evaluării managerilor instituțiilor de cultură pentru anul 2012 subordonate Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, respectiv Filarmonica Ion Dumitrescu și Teatrul municipal Ariei

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013 la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 10055 din 20.03.2013 întocmit de către Direcția Resurse Umane prin care se propune aprobarea rezultatelor finale ale evaluării pentru anul 2012 a managerilor instituțiilor de cultură subordonate Consiliului Local, respectiv Filarmonica “Ion Dumitrescu” și Teatrul municipal “Ariei”;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 52/2013 de aprobare a regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului din anul 2012 la instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, respectiv Filarmonica « Ion Dumitrescu » și Teatrul municipal« Ariei »;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008, privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură;

în baza art.36, alin.(2), art.45 alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rezultatele finale ale evaluării pentru anul 2012 a managerilor instituțiilor de cultură subordonate Consiliului Local, respectiv Filarmonica “Ion Dumitrescu” și Teatrul municipal “Ariei”, după cum urmează:

Nr. crt.

Instituția de cultură

Manager

Nota obținută pentru etapa I

Nota obținută pentru etapa II

Nota finală

1.

Filarmonica Ion Dumitrescu

Ștefănescu Mihail

10

10

10

2.

Teatrul municipal Ariei

Migleczi Doina Eugenia

10

10

10

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: - Direcției Resurse Umane;

  • - Filarmonicii Ion Dumitrescu;

  • - Teatrului municipal Ariei.Râmnicu Vâlcea, 28 martie 2013