Hotărârea nr. 77/2013

hotarirea 77 - 28 martie 2013 - aprobare acord parteneriat barou

ROMÂNIA

județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.77 privind aprobarea Acordului - cadru de parteneriat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Baroul Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.9493 din 20.03.2013, întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios prin care se propune aprobarea Acordului - cadru de parteneriat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Baroul Vâlcea; scopul acestui parteneriat constă în sprijinirea comunității locale pentru rezolvarea problemelor cu implicații juridice cu care se confruntă, ale cărui efecte se vor resimți prin diminuarea numărului de cetățeni care se înscriu la audiențele organizate de către primar și viceprimarii municipiului pentru rezolvarea unor probleme de natură strict juridică care nu sunt de competența administrației publice locale și care nu pot fi soluționate de către funcționarii cu pregătire juridică din cadrul instituției;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 9493 din 18.03.2013 prin care Baroul Vâlcea a solicitat încheierea unui parteneriat cu municipiul Râmnicu Vâlcea în vederea implementării proiectului “Telefonul verde de orientare juridică al cetățeanului” și campania de informare “Noile Coduri”;

în baza art.36, alin.(7), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Acordul - cadru de parteneriat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Baroul Vâlcea, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se împuternicește primarul municipiului să semneze Acordul de parteneriat prevăzut la alin.(1) și să negocieze activitățile ce se vor desfășura în cadrul acestui parteneriat,

Art. 2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios.


SECRETAR MUNJOtPIU, jurm>Toma MMAESCU

âmnlcu Vâlcea, 28 martie 2013

ACORD CADRU DE PARTENERIAT încheiat azi


între:


MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA, cu sediul administrativ în str. General Praporgescu, nr. 14, tel./fax. 0250731016, e-mail: primaria@primariavl.ro, cod fiscal nr. 2540813, Cod IBAN RO69TREZ67121370201XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Rm. Vâlcea, reprezentat legal prin ing. Emilian Frâncu - primar, în calitate de de Partener 1

Șl

BAROUL VALCEA, cu sediul în Ramnicu Valcea, Str. Gabriel Stoianovici, nr. 8, CUI ................. COD IBAN ..............................   deschis la ...........................telefon/fax

0250-732.336 , baroul.valcea.secretariat@qmail.com, reprezentat prin doamna Livescu Monica, având funcția de Decan, în calitate de Partener 2 a intervenit prezentul acord de parteneriat, cu următoarele date:

Articolul 1 - Obiectul acordului

 • 1.1 Obiectul acordului constă în înființarea unei linii telefonice (gratuite de tip tel verde) cu program determinat de 2-4 ore/săptâmână prin care avocați desemnați de Barou să asigure informarea/orientarea juridică a persoanelor care sunt interesate în rezolvarea anumitor probleme de ordin juridic.

 • 1.2 Promovarea reciprocă a imaginii părților cu ocazia evenimentelor în care fiecare din ele urmează a fi implicate.

Articolul 2 - Obligațiile Partenerului 2

 • 2.1. Să desemneze avocați voluntari cu program determinat de 2-4 ore/săptămână, care vor realiza in mod gratuit următoarele servicii:

 • ■ Orientarea cetățenilor în alegerea unor strategii de acțiune in rezolvarea unor probleme de natură juridică sau cu implicații juridice;

 • ■ Orientarea cetățenilor în alegerea căilor de soluționare a unor probleme juridice, litigioase sau necontencioase;

 • ■ Sprijinirea comunității locale pentru rezolvarea problemelor cu implicații juridice cu care se confruntă;

 • ■ Informarea persoanelor interesate cu privire la facilitățile oferite de legea privind ajutorul public judiciar;

 • ■ Informarea persoanelor interesate cu privire la serviciile avocaților, competentele acestora, utilitatea consultanței preventive si a asistenței juridice in general;

 • ■ Informarea justițiabililor asupra drepturilor și obligațiilor în situația promovării unor acțiuni în justiție precum și asupra consecințelor unui litigiu;

 • ■ Informarea persoanelor interesate asupra condițiilor de alegere a unor modalități de soluționare alternativa a conflictelor (medierea);

 • ■ Informarea asupra modificărilor legislative cu impact major asupra intereselor cetățenilor (Noul Cod Civil si Noul Cod de procedura civila)

 • 2.2. Sa realizeze prin intermediul avocatilor inscrisi in program fise de evidenta a apelantilor (nume, nr.telefon) precum si a problemelor cu care se confruntă aceștia (eventual cu soluțiile propuse de avocat);

 • 2.3. Sa întocmească un regulament de desfășurare a programului prin care se va interzice orice forma de publicitate personală a unuia sau mai multor avocati sau direcționarea către un anumit avocat.

Articolul 3 - Obligațiile Partenerului 1

 • 3.1. Să pună la dispoziția Partenerului 2, în mod gratuit, materialele necesare pentru desfășurarea activității, și anume: birou, telefon, calculator cu acces la internet, un program legislativ, consumabile birotică.

 • 3.2. Să asigure, în măsura în care este posibilă, înregistrarea convorbirilor, pentru a se putea asigura corectitudinea și controlul informațiilor furnizate;

 • 3. 3. Să asigure promovarea serviciului prin afișe/broșuri postate în locațiile administrației publice locale și în alte locuri de afișaj public.

Articolul 4 - Durata acordului

Prezentul acord este valabil de la data semnării si se aplica de la 1.04.2013 până la data de 31.12.2013, putând fi prelungit cu acordul părților, prin act adițional.

Articolul 5 - Implicațiile financiare

Cei doi parteneri nu își asumă obligații financiare reciproce în ceea ce privește prezentul acord.

Articolul 6 - Rezilierea acordului

Daca una din parti nu isi va îndeplini obligațiile menționate, prezentul acord se considera desființat in termen de 10 zile de la data notificării scrise comunicata de cealalta parte, fara a fi necesara intervenția instanței sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile.

Articolul 7 - Condiții de încetare a acordului

Prezentul acord încetează în următoarele cazuri:

 • - Expirarea termenului pentru care a fost încheiat acordul;

 • - Cu acordul scris al părților.

Articolul 8 - Clauza de confidențialitate

Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor pe care le vor deține ca urmare a executării clauzelor prezentului acord.

Articolul 9 - Forța majoră

 • 9.1. - Forța majoră, astfel cum este definită în art. 1351 din Codul civil, exonerează părțile contractante de îndeplinire a obligațiilor asumate prin prezentul acord de parteneriat, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 9.2. - îndeplinirea acordului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților pană la apariția acesteia.

 • 9.3. - Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat si în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 9.4. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului acord, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune - interese.

  Articolul 10 - Rezolvarea litigiilor

  Părțile înțeleg ca orice litigiu intervenit în derularea acordului să fie rezolvat pe cale amiabilă. Litigiile nesoluționate în acest mod sunt de competența instanțelor de judecată din Râmnicu Vâlcea.

  Articolul 11 - Dispoziții finale

  • 11.1. Părțile convin să considere echivalente serviciile prestate în reciprocitate.

  • 11.2. Este strict interzisă cesionarea drepturilor și obligațiilor părților către terțe persoane fizice sau juridice.

  • 11.3. Orice modificare a prezentului acord se poate face doar prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

  • 11.4. Părțile declară că au deplina putere și autoritate de a încheia și semna acest


  acord.


  11.5. Prezentul acord s-a încheiat, astăzi unul pentru fiecare parte.


  , în două exemplare, câte


  Partener I

  Municipiul Ramnicu Valcea Baroul Vâlcea


  Partener II

  Baroul Vâlcea


  Primar, Ing. Emilian FRANCII


  Decan,

  Monica LIVESCU


  Director economic, Ec. Ion LEPADAT


  Vizat Juridic,