Hotărârea nr. 76/2013

hotarirea 76 - 28 martie 2013 - atribuire 6 denumiri in Goranu

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea

Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.76

privind atribuirea denumirii unor artere de circulație în cartierul ”Goranu” municipiul Râmnicu Valcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 28 martie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.10145 din 21.03.2013 întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune atribuirea denumirii unor artere de circulație în cartierul Goranu din municipiul Râmnicu Vâlcea;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Luând în considerare Avizul nr.5824 din 27 martie 2013, prin care Comisia de atribuire de denumiri a județului Vâlcea a avizat favorabil proiectul de hotărâre având ca obiect atribuirea denumirii unor artere de circulație în cartierul ”Goranu" din municipiul Râmnicu Vâlcea, acordând acest aviz pentru un număr de 6 (șase) denumiri de artere de circulație, din totalul celor 11 (unsprezece), respectiv: Intrarea "Nicolae BUDURESCU”, Intrarea “Al. Dumitrescu COLTEȘTl”, Intrarea “Nicolae POPESCU REBUS”, Intrarea „Marin TRINCĂ”, Intrarea “Sică ALEXANDRESCU”, Intrarea “Ion CONEA”;

Având în vedere că Forumul Cultural al Râmnicului si Asociația Naționala Cultul Eroilor au înaintat solicitările înregistrate cu nr. 7006 din 26.02.2013 si 8580 din 11.03.2013 pentru atribuirea denumirilor unor arterede circulație de pe raza administrativ teritoriala a municipiului, prin acordarea numelor unor personalități reprezentative orașului;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 564/2008 de aprobare a regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București;

în baza art.36, alin.(5), lit.d), art.45, alin. (1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se atribuire denumirea Intrarea “Nicolae BUDURESCU” arterei carosabile delimitată din strada Lespezi (intre nr.26 si nr.26C), spre est, pana in taluzul terasei superioare.

Art.2. Se atribuie denumirea Intrarea “Alexandru Dumitrescu COLTEȘTF arterei carosabile delimitată din strada Lespezi (intre nr.34B si nr.36), spre est pana in taluzul terasei superioare.

Art.3. Se atribuie denumirea Intrarea “Nicolae POPESCU REBUS" arterei carosabile delimitată din strada Lespezi (intre nr.38 si nr.40), spre est, pana in taluzul terasei superioare,

Art.4. Se atribuie denumirea Intrarea „Marin TRINCĂ” arterei carosabile cu delimitarea, ramificație din intrarea Nicolae POPESCU REBUS, spre est, pana in taluzul terasei superioare.

Art.5. Se atribuie denumirea Intrarea “Sică ALEXANDRESCU” arterei carosabile delimitată din strada Lespezi (intre nr,44 si nr.48), spre est, pana in taluzul terasei superioare.

Art.6. Se atribuie denumirea Intrarea “Ion CONEA” arterei carosabile delimitată din strada Lespezi (nr 99-103), spre nord, până la dig UHE Nord.

Art.7. Cele 6 (șase) artere carosabile sunt reprezentate grafic în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la

îndeplinire:

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Evidență a Persoanelor;

  • - Serviciului Sport, Cultură, Mass-Media;

  • - Serviciului Administrație Publică Locală

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Vateru AMZA

SECRETAR IMNICIPIU^/ jurist Tom^iHĂESpU

Râmnicu Vâlcea, 28 martie 2013