Hotărârea nr. 75/2013

hotarirea 75 - 28 martie 2013 - organizare concurs asociatii proprietari

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUN|C|PIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.75

privind organizarea concursului cu tema "împreună pentru un oraș mai curat"

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;;

Luând în discuție Raportul nr. 10211 din 21.03.2013 întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice prin care se propune organizarea unei competiții între asociațiile de proprietari din municipiu, cu tema “împreună pentru un oraș mai curat”, ce se va desfasura în perioada 01-25 aprilie 2013, aprobarea regulamentului de organizare a acestui concurs, precum și desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local care să facă parte din comisia pentru desemnarea câștigătorilor concursului;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr,2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, și ca urmare a propunerilor formulate în plenul ședinței privind desemnarea celor trei reprezentanți ai Consiliului Local care să facă parte din comisia pentru desemnarea câștigătorilor concursului cu tema susmenționată, respectiv d-l Mihăilescu Gheorghe, d-l Vîrlan Eduard și d-na Preda Maria Carmen;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale și ale Hotărârii Consiliului Local nr.50/2006 privind Normele de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea, care stabilesc obligații în sarcina administrației publice locale cu privire la păstrarea curățeniei în localitate, refacerea și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere că majoritatea locuitorilor din municipiu sunt organizati în asociații de proprietari pe condominiu, iar în scopul îndeplinirii, atât de către autoritatea locală, cât și de către persoanele fizice și juridice a obligațiilor mai sus menționate, este necesară implicarea acestor asociații în acțiunile de curățenie și asigurare a unui mediu ambiental plăcut, inițiate și susținute de Primăria municipiului;

în baza art.36, alin.(2), art.45 alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organizarea unei competiții între asociațiile de proprietari din municipiu, cu tema “împreună pentru un oraș mai curat, ce se va desfășura în perioada 01-25 aprilie 2013.

Art,2. (1) Se aprobă Regulamentul privind organizarea concursului „împreuna pentru un oraș mai curat”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) în urma evaluării finale de către Comisia ce va fi numită prin Dispoziția Primarului municipiului, a activităților desfășurate de asociațiile de proprietari participante în concurs și a rezultatului acestor activități, ținând seama de criteriile de departajare stabilite prin prezentul regulament, un număr de maxim 55 de asociații de proprietari vor beneficia de premii în valoare totală de 6500 lei, constând în material dendrofloricol, scule și unelte pentru întreținerea spațiilor verzi, materiale și materiale pentru curățenie.

 • (3) Cheltuielile aferente premiilor acordate conform alin.(2) vor fi suportate din bugetul local, cap. 51 - Cheltuieli materiale.

Art.3. Se desemnează 3 (trei) membri ai Consiliului Local care să facă parte din Comisia pentru desemnarea câștigătorilor concursului cu tema "împreună pentru un oraș mai curat", ce va fi numită prin Dispoziția Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, după cum urmează:

domnul Mihăilescu Gheorghe;

domnul Vîrlan Eduard;

doamna Preda Maria Carmen.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • • Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

 • • Direcției Economico - Financiare;

 • • persoanelor nominalizate la art.3.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Valferu/AMZĂ::!     /

  V\ /      // V         x *7 \\

  * ft iJfel “

  WX. (‘‘wHi Z? i

  U      -

  SECRETAFLMUNICIPIDc jurist To^MIHĂȘSCU

  Râmnicu Vâlcea, 28 martie 2013
Anexa la Hotărârea Consiliului L6^aîrir#^/2013

REGULAMENT

privind organizarea concursului „împreună pentru un oraș mai curat”

ART.l. DISPOZIȚII GENERALE

 • (1) Scopul concursului este de îmbunătățire a aspectului urbanistic al Municipiului Râmnicu Vâlcea și a condițiilor de habitat.

 • (2) Prin lansarea acestui concurs se urmărește formarea administratorilor în vederea competitivității rezolvării problemelor gospodărești, comunicării și colaborării cu autoritățile locale.

ART.2. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

 • (1) Concursul va fi organizat și coordonat de către Serviciul Reiatii îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • (2) La concurs pot participa toate asociațiile de proprietari din cartierele municipiului Râmnicu Vâlcea care nu înregistrează restanțe mai vechi de 45 de zile către furnizorii de utilități. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica la furnizorii de utilități corectitudinea celor declarate de reprezentantul Asociației.

 • (3) Acțiunea va avea la baza voluntariatul sub coordonarea conducerii asociațiilor și administratorilor.

 • (4) Perioada de desfășurare a concursului este 01 aprilie -25 aprilie 2013.

 • (5) înscrierea în concurs se va realiza în baza unei cereri depusă la Serviciul Relații îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea (sediul din bdul. Tudor Vladimirescu nr. 15 -Casa Căsătoriilor) până la data de 05 aprilie 2013. Telefon contact si informatii: 0250730079.

 • (6) Monitorizarea concursului se va face de către comisia desemnată prin Dispoziția Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea pe perioada de desfășurare a acestuia, conform criterilor prevăzute la art.3.

 • (7) Pe parcursul derulării concursului, acțiunile se vor populariza în mass-media locală (TV, radio și presa scrisă).

 • (8) Se vor acorda premii pentru cele mai îngrijite zone aferente asociațiilor de proprietari din fiecare cartier al municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • (9) Comisia poate identifica și nota orice alte aspecte care concură la buna gospodărire și administrare.

 • (10) Evaluarea finală se va face de către comisia desemnată care se va deplasa la asociațiile de proprietari înscrise în concurs, la solicitarea acestora și care va face departajarea în baza punctajului obținut, conform criterilor de departajare. Rezultatele concursului vor fi comunicate participantilor în termen de 7 zile de la finalizarea concursului.

 • (11) Vor fi premiate circa 55 asociații de proprietari, premiile constând în material dendrofloricol, scule și unelte pentru întreținerea spațiilor verzi și materiale pentru curățenie, după cum urmează.

 • > Mașină electrică - 1 bucata;

 • > Furtun pentru udat - 3 seturi;

 • > Foarfecă electrică tuns gardul - 3 bucăți;

 • > Foarfecă manuală de tuns gardul - 14 bucăți;

 • > Foarfecă tuns copaci - 14 bucăți;

 • > Set curățenie (mop, găleată, mătură interior, farăș, mătură exterior, soluții curățenie)

Art 3 CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA CONCURENȚILOR

Se acordă puncte pe o scară de la 1 la 10 astfel:

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.

Nr. crt

*

Criterii

Perioada 01.04-25.04.2013

Total

Pondere Procent

Punct aj Final

Note (de la 1 la 10)

1.

Aspectul privind spațiul verde aferent blocului (flori plantate, gazonul, gardul viu, arbuști, toaletare arbori)

30%

2.

Curățenia în spațiul aferent (alei, spații verzi, teren de joacă pentru copii, parcări, puncte de colectare deșeuri)

15%

3.

4.

Fațada, lucrări de reabilitare termică

------------------------— —.......—..

15%

întreținerea terasei și a subsolului

20%

5.

Aspectul căilor de acces în bloc, casa scării, boxe, uși, cutii poștale, aviziere.

20%

TOTAL

100%