Hotărârea nr. 74/2013

hotarirea 74 - 28 martie 2013 - modificare HCL 44 din 2013 preluare albia rau Olanesti

ROMAN IA județul vâlcea MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.74

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.44/2013 referitoare la preluarea în administrare a albiei râului Olănești

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.10042 din 20.03.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.44/2013 referitoare la aprobarea solicitării de trecere a albiei râului Olănești, pe tronsonul cuprins între intersecția Splaiul Independenței cu strada Știrbei Vodă, până la confluența cu râul Olt din administrarea Administrației Naționale «Apele Române» - Administrația Bazinală de Apă Olt în administrarea Consiliului Local al municipiului;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2013 s-a aprobat solicitarea de trecere a albiei râului Olănești, pe tronsonul cuprins între intersecția Splaiul Independenței cu strada Știrbei Vodă, până la confluența cu râul Olt din administrarea Administrației Naționale «Apele Române» - Administrația Bazinală de Apă Olt în administrarea Consiliului Local al municipiului pentru realizarea obiectivului de investiții 'Amenajarea și renaturarea albiei râului Olănești" și întrucât albia râului Olănești este îndiguită pe tronsonul cuprins între podul realizat în cadrul obiectivului de investiții "Artera de legătură între strada Știrbei Vodă și strada. Morilor, inclusiv podul peste râul Olănești" denumită în prezent strada Prof. Dr. Corneliu Tamaș și confluența cu râul Olt, este oportun ca proiectul de amenajare și renaturare a albiei să vizeze tot acest tronson, care străbate zona centrală a municipiului;

în temeiul prevederilor Legii nr.107/1996 a apelor, cu modificările și completările ulterioare și ale art.867 din Codul Civil;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.44 din 28 februarie 2013 referitoare la preluarea în administrare a albiei râului Olănești, care va avea următorul conținut:

“Art.1. Se aprobă solicitarea de trecere a albiei râului Olănești pe tronsonul cuprins între strada Prof Dr. Cornelia Tamaș până la confluența cu râul Olt, identificat conform planului de situație anexat, din administrarea Administrației Naționale "Apele Române” -Administrația Bazinală de Apă Olt în administrarea Consiliului Local pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul părților, pentru realizarea obiectivului de investiții "Amenajarea și renaturarea albiei răului Olănești".

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Administrației Bazinale de Apă Olt.


SECRETAR MUNICIPIU, juiWFoma MIHAESCU

Râmnicu Vâlcea, 28 martie 2013