Hotărârea nr. 73/2013

hotarirea 73 - 28 martie 2013 - completare HCL 13 din 2013

ROMÂNIA


Județul Vâlcea

MuNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.73

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.13 din 30.01.2013 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 244 din 31.08.2010 referitoare la delegarea gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat de interes local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.9889 din 20.03.2013 întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 13 din 30 ianuarie 2013 de preluare în administrarea Consiliului Local a Bazei de Agrement Ostroveni;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin hotărârea nr.13 din 30 ianuarie 2013 s~a aprobat preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului, de la S.C. PIEȚE PREST S.A, a Bazei de Agrement Ostroveni, ca urmare a faptului că proiectul aflat pe lista de rezervă din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Râmnicu Vâlcea "Reabilitare și Modernizare Baza de Agrement Ostroveni", este eligibil doar în condițiile în care beneficiarul proiectului face dovada atât a dreptului de proprietate cât și a celui de administrare asupra bunului ce face obiectul investiției; totodată, luând în considerare faptul că perioada de evaluare a proiectului în vederea aprobării acestuia pentru finanțare, și ulterior perioada necesară derulării procedurilor legale pentru atribuirea contractului de lucrări se estimează că se vor prelungi până spre finalul anului 2013 sau începutul anului 2014 și ținând cont de apropierea sezonului estival 2013, este necesară stabilirea unor măsuri care să asigure funcționarea în condiții optime a Bazei de Agrement Ostroveni;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează Hotărârea Consiliului Local nr.13 din 30 ianuarie 2013 de preluare în administrarea Consiliului Local a Bazei de Agrement Ostroveni cu un nou articol, art.21, cu următorul conținut:

“Art.21 Preluarea efectivă a bunurilor aferente Bazei de Agrement Ostroveni, conform articolului 2, se va face după finalizarea procedurilor legale privind atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și Modernizare Baza de Agrement Ostroveni."

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - SC. PIEȚE PREST SA