Hotărârea nr. 72/2013

hotarirea 72 - 28 martie 2013 - aprobare concesiune Draghici Cerasela

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.72 privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.9732 din 19.03.2013, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unei suprafețe de teren și aprobarea concesionării directe a acesteia;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.13, alin.(1) și art. 15, lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și nr.177/64/2004;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.252/2006, prin care s-au stabilit zonele în intravilanul municipiului, în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale;

în baza art.36, aiin.(2), Iile), art45, alin.(3) și art. 115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 3,0 m.p. (suprafață rotunjită), situat în Aleea Zorelelor nr.1, bl. C18, sc.C, ap.3, identificat în planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă concesionarea directă a terenului prevăzut la alin.(1), pentru proprietarul spațiului, în vederea realizării unui acces din exterior, fără închideri. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

  • (3) Cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 3,0 m.p. vor fi suportate de către concesionar.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de concesiune directă pentru suprafața de teren prevăzută la art.1.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Urbanism;

  • • Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • • Direcției Economico - Financiare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,-Valeru-AMZA

SECRET


UNICIPIU.


Râmnlcu Vâlcea, 28 martie 2013

236.9


SC. 0


,236.77-Lbt


-rz33 / 236.85


34

236.74CP


2?


\5,


6

236.82


Ap nr.3


.L-iSXrLJ_D-OZuUUi-l_LUL LUI


LEGENDA:
A4

BLOC CI 8 ALEEA ZORELELOR


236.63


<47±!±t£ 236j6pL.


Bloc C18 S=1673 mp


21


CP


LEÎXlLLI


'0.94m O


& e i 236.!


CP


7 / Domeniu Public

266.71 26

<L.   236.71

„0.45m Z


:i±L


EtktțV


CP'


2:


11


236.11


'4'.? \\

' -~A < .-■'■A

0LOCC2O \ AGLĂDIQIELQR

v'1 :■ '?■;!         3 :l


Parcela 1 CC


Nr.

Pct.


Coordonate pctde contur


Teren aferent Bloc C18 S= }8jjs$ mp


Teren propus pentru concesionare


AUTORIZARE


42

43

44

39

40

41


8cZ


X[m]


Y[m]


Proiecție stereografica 1970. Plan de referința MN 1975.VERIFICATOR sau EXPERT


NUMELE


SEMNĂTURA


CERINȚA


SC. AURA IOAN CONSULTING S.R.L

RM. VALCEA , J38/490/13,06.2006 ; C.U.I. 18759888


SPECIFICAȚIA

NUMELE

MNĂTURA

Șef proiect

Arti.dipl. ION IOAN

Proiectat

Arti.dipl. ION IOAN

Desenat

Arh.dipl. ION IOAN

Scara

1:200

Data

01/2013


399427.136

399426.586

399426.196

399424.347

399424.330

399426.321


450180.811


450181764 ___---

450181. Ets$j idihul fcRHnrc'nioK


450182.1

450180.9!

450180.3-


DINROWMA


4150


5=Z99mp


cu dte|


ftjhitsct de serricâtura_


REFERAT / EXPERTIZA / NR. / DATA

Beneficiar DRAGHICI MIHAI-IULIAN SI DRAGHICl CERASELA

Amplasament: Rm.Vâlcea, Aleea Zorelelor,nr.1,bl C18, ______ sc. C, ap. 3, parter, Jud. Vâlcea. ______


Titlu proiect: SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚA MAGAZIN ALIMENTAR, SEDIU FIRMA SI CREARE ACCES DIN EXTERIOR-"CONCESIONARE TEREN'


Titlu planșă:

PLAN DE SITUAȚIE


Proiect nr.


12.12


Faza:


C.U.


Plan nr.

A02execțifJ'M


SCARA 1:2500VERIFICATOR sau EXPERT


NUMELE


SEMNĂTURA


CERINȚA


SC. AURA IOAN CONSULTING S.R.L.

RM. VALCEA , J38/490/13.06.2006 ; C.U.I. 18759888


REFERAT i EXPERTIZA / NR. I DATA

Beneficiar DRAGHICI MIHAl-IULIAN SI DRAGHICI CERASELA

Amplasament: Rm.Vâlcea, Aleea Zorelelor,nr.1,bl C18, _______________sc. C, ap. 3, parter, Jud. Vâlcea.


Proiect nr.


12.12


SPECIFICAȚIA

NUMELE

SEMNĂTURA [

Scara

1:2500

Titlu proiect: SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚA MAGAZIN ALIMENTAR, SEDIU FIRMA SI CREARE ACCES DIN EXTERIOR-"CONCESIONARE TEREN"

Faza: c.u.

Șef proiect

Arh.dipl. ION IOAN

,l '

Proiectat

Arh.dipl. ION IOAN

Data 01/2013

Titlu planșă:

PLAN DE ÎNCADRARE IN TERITORIU

Plan nr.

A01

Desenat

Arh.dipl. ION IOAN

r