Hotărârea nr. 71/2013

hotarirea 71 - 28 martie 2013 - prelungire contract Bostina

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.71

privind aprobarea prelungirii contractului de consultanță și reprezentare încheiat cu Societatea de Avocatură “Boștină și Asociații”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.9948 din 20.03.2013 întocmit de către Direcția Administrație, Juridic, Contencios și Direcția Economico-Financiară prin care se propune prelungirea, prin act adițional, a contractului de asistență juridică nr. 78659 din 06.08.2010 încheiat cu Societatea de Avocatură “Boștină și Asociații”, precum și împuternicirea Primarului să renegocieze durata, obiectul și prețul contractului;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că la această dată se află în derulare Contractul de asistență juridică nr.78659 din 06.08.2010, încheiat cu societatea de avocatură “Baștină și Asociații” SPRL, ce are ca obiect asigurarea serviciilor de asistență juridică, consultanță și reprezentare cu privire la gestiunea serviciului public de salubrizare și ținând cont de faptul că această societate reprezintă municipiul în unele litigii ce au ca obiect contestațiile formulate de municipiu împotriva deciziilor prin care i-au fost aplicate corecții financiare în proiectele cu finanțare europeană;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

întrunind 14 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se prelungește, prin act adițional, contractul de asistență juridică nr.78659 din 06.08.2010 încheiat cu Societatea de Avocatură "Boștină și Asociații”, așa cum a fost modificat și completat prin actele adiționale.

Art.2. Se împuternicește Primarul municipiului să semneze actul adițional prevăzut la art.1 și să renegocieze durata, obiectul și prețul contractului de asistență juridică nr.78659 din 06.08.2010.

Art.3, Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

  • - Societății de Avocatură “Boștină și Asociații”


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Valeru AMZA

*?-’4

SECRETAR MUNICIPIU^ jurist rana MIHĂ£SCU

Râmnicu Vâlcea, 28 martie 2013