Hotărârea nr. 69/2013

hotarirea 69 - 28 martie 2013 - aprobare buget plati agricultura pe anul 2013

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.69

privind aprobarea bugetului pentru contul "50.04”, deschis pentru operațiunile de plăți directe care se acordă în agricultură pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 15648 din 20.03.2013 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune aprobarea bugetului pentru contul "50.04” deschis pentru operațiunile de plăți directe care se acordă în agricultură pe anul 2013 cu o valoare totală de 10.440,89 lei, sumă rezultată din soldul anului 2012, în valoare de 14.569,30 lei din care s-a restituit suma de 4.128,41 lei, conform procesului - verbal nr. 14378 din 22.10.2012 al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Vâlcea;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 139/2007 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 125/2006, de aprobare a schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare care se acordă în agricultură începând cu anul 2007;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă bugetul pentru schema de plată unică pe suprafață -SAPS pe anul 2013 cu o valoare totală de 10.440,89 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

  • (2) Bugetul în structura clasificației funcționale și economice, aprobat conform alin.(1), este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Serviciului Cadastru și Agricultură.ANEXĂ


BUGET DE VENITURI Șl CHELTUIELI pentru activitatea derulată în regim extrabugetar, în conformitate cu Legea 139/2007 privind aprobarea OUG 125/2006 derulate prin contul R078TREZ6715004XXX004488 în anul 2013

Cap. 83.10-Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare Paragraf 83.10.03.30-Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod indicator

Prevederi 2013

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

I.

VENITURI totale din care

33.10

10.440,89

10.440,89

-

-

-

1.

Sumă reportată din anul 2012

33.10.5p

10.440,89

10.440,89

-

-

-

II.

CHELTUIELI totale din care

83.10

10.440,89

10.440,89

-

-

-

2

Cheltuieli din. aj. financiar MADR-Schema SAPS

83.10.03

10.440,89

10.440,89

-

-

-

2.1

Cheltuieli curente

83.10.20

10.440,89

10.440,89

-

-

Viceprimar,

Ec. Gigi Ion Matei

Director Executiv,