Hotărârea nr. 68/2013

hotarirea 68 - 28 martie 2013 - aprobat buget autofinantat unitati de invatamant si institutii 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.68 privind aprobarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anui 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 15675 din 20.03.2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune aprobarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.b), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Bugetele autofinanțate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale instituțiilor de cultură pentru anul 2013 se constituie din următoarele surse:

  • a) taxe și alte venituri în învățământ;

  • b) venituri din prestări servicii;

  • c) contribuție elevi și preșcolari pentru internate, cantine și grădinițe;

  • d) alte venituri din prestări servicii și alte activități.

Art2. Se aprobă bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2013, la valoarea de 4.542.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul autofinanțat al instituțiilor de cultură pentru anul 2013 la valoarea de 275.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Teatrului municipal „Ariei”;

  • - Filarmonicii “Ion Dumitrescu”.


SECRETAR MUNICIRrtJ, jurist Tom MIHĂESCU

Râmnicu Vâlcea, 28 martie 2013

MUNICIPIUL RM.VALCEA                                                                                      , /A î* ?        Anexa nr.1

. ' .^ 'lâJțcUr....^........

VENITURI               A

BUGETUL AUTOFINANTAT AL UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PE ANUL 2013

V\ -                   /*■©//

DENUMIREA UNITĂȚII

PROGRAMAT 2013           y ----

Y .                              _____

TOTAL VENITURI

SOLD

LA

30.12.2012

taxe si alte venituri în invatamant

venituri din prestări servicii

contribuție elevi pentru internate si cantine

alte ven. din prest. serv, si alte activitati

alte venituri

contribuție preșcolari in grădinițe cu program prelungit

0

1=2+......+8

2

3

4

5

6

7

8

cont venit

33.10.05

33.10.08

33.10.14

33.10.50

36.10.50

33.10.14

Colegiul Energetic

430,000.00

3.00

429,997.00

Colegiul National Mircea cel Bătrân

727,000.00

5,824.00

63,016.00

658,160.00

Colegiul Forestier

445,000.00

2,640.00

10,000.00

432,360.00

Liceul Tehnologic Oltchim

170,000.00

6,997.00

163,003.00

Liceul Tehnologic Ferdinand

20,000.00

97.00

19,903.00

Liceul Antim Ivireanul

900,000.00

737,352.00

162,648.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

76,000.00

1,567.00

73,000.00

1,433.00

Liceul Tehnologic Henri Coandă

32,000.00

13,877.00

18,123.00

Liceul Tehnologic Cpt.Pleșoianu

37,000.00

11,094.00

14,904.00

11,002.00

Seminarul Teologic

323,000.00

12,598.00

310,402.00

Grădinița cu PP Cozia

142,000.00

9,685.00

132,315.00

Grădinița cu PP Ostroveni 1

180,000.00

7,501.00

172,499.00

Grădinița cu PP Ostroveni 2

200,000.00

30,150.00

169,850.00

Grădinița cu PP Ostroveni 3

116,000.00

4,531.00

111,469.00

Grădinița cu PP Nicolae Bălcescu

70,000.00

0.00

70,000.00

Grădinița cu PP Nord I

169,000.00

10,576.00

158,424.00

Grădinița cu PP Nord II

190,000.00

2,105.00

187,895.00

Grădinița cu PP Traian

115,000.00

30,693.00

84,307.00

Grădinița cu PP Dumbrava Minunata

200,000.00

2,422.00

197,578.00

TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT

4,542,000.00 | 889,712.00

250,568.00

18,123.00

2,097,827.00

1,433.00

0.00

1,284,337.00

VICEPRIMAR,                    DIRECTOR EXEdUTIV,              ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,

Ec. Gigi Ion Matei                         Ec. Ion Lebaaat                          Ec. Georg^faPripas

MUNICIPIUL RM.VALCEA


Anexa nr. 2CHELTUIELI BUGETUL AUTOFINANTAT AL UNITĂȚILOR

PE ANUL 2013

lei

DENUMIREA UNIT ATU

PROGRAMAT 2013

TOTAL

CHELTUIELI

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE

CHELTUIELI DE CAPITAL

2013

COD 10

COD 20

COD 71

0

1=2+3+4

2

3

4

Colegiul Energetic

430,000.00

430,000.00

Colegiul National Mircea cel Batran

727,000.00

727,000.00

Colegiul Forestier

445,000.00

445,000.00

Liceul Tehnologic Oltchim

170,000.00

170,000.00

Liceul Tehnologic Ferdinand I

20,000.00

20,000.00

Liceul Tehnologic Antim Ivireanul

900,000.00

279,800.00

539,000.00

81,200.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

76,000.00

1,600.00

74,400.00

Liceul Tehnologic Henri Coanda

32,000.00

7,000.00

25,000.00

Liceul Tehnologic Cpt.Plesoianu

37,000.00

37,000.00

Seminarul Teologic

323,000.00

323,000.00

Grădiniță cu PP Cozia

142,000.00

142,000.00

Grădiniță cu PP Ostroveni 1

180,000.00

180,000.00

Grădiniță cu PP Ostroveni 2

200,000.00

200,000.00

Grădiniță cu PP Ostroveni 3

116,000.00

116,000.00

Grădiniță cu PP Nicolae Balcescu

70,000.00

70,000.00

Grădiniță cu PP Nord I

169,000.00

169,000.00

Grădiniță cu PP Nord II

190,000.00

190,000.00

Grădiniță cu PP Traian

115,000.00

115,000.00

Grădiniță cu PP Dumbrava Minunata

200,000.00

200,000.00

TOTAL INVATAMANT

4,542,000.00

288,400.00

4,172,400.00

81,200.00

VICEPRIMAR, Ec. Gigi Ion Matei


DIRECTOR EXEC Ec. Ion Le


ȘEF


SERV.CONT^BrtJTATE, Ec. Geora^fa Pripas

MUNICIPIUL RM.VÂLCEA

Arexîfpr. 3Z K la H(k hr.^^.^77,

<JS T: 'i'4j

VENITURILE Șl CHELTUIELILE BUGETULUI AUTOFINANȚAT AL INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ PENTRU ANUL 2013

Nr. crt.

DENUMIREA UNITĂȚII

încasă ri/Plăți 2012

Programat 2013

TOTAL VENITURI, din care:

285.754

275.000

1.

TEATRUL ARIEL

221.754

210.000

- excedent 2012

6.874

-

- venituri din vânzări bilete

214.880

210.000

2.

FILARMONICA "ION DUMITRESCU"

64.000

65.000

- venituri din vânzări bilete

64.000

55.000

- alte venituri

10.000

TOTAL CHELTUIELI, din care:

273.724

275.000

1.

TEATRUL ARIEL

209.724

210.000

- cheltuieli materiale

2.

FILARMONICA "ION DUMITRESCU”

64.000

65.000

- cheltuieli materiale

VICEPRIMAR, Ec. Gigi Ion Matei


DIRECTOR EXECUTIV, Ec. Ion Lepădat

ȘEF SERV. CONTAB, Ec. Geora^ta Pripas