Hotărârea nr. 67/2013

hotarirea 67 - 28 martie 2013 - aprobare buget si lista de investitii 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul râmnicu vâlcea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.67

privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 16535 din 25.03.2013 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune aprobarea bugetului local pentru anul 2013 și a listei de investiții pe surse de finanțare;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Respectând procedura stabilită prin Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și având în vedere și dezbaterea publică organizată în data de 21 martie 2013;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013, privind bugetul de stat pe anul 2013;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, cu o valoare totală de 210.450.000 lei - la partea de venituri și 210.450.000 lei - la partea de cheltuieli.

Art.2. Bugetul pentru anul 2013, aprobat conform art.1 este prezentat în structura clasificației bugetare conform anexelor, parte integrantă a acestuia, după cum urmează:

 • • ANEXA 1 - Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2013 cu o valoare totală de 210.450.000 lei;

 • • ANEXA 2 - Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2013 cu o valoare totală de 210.450.000 lei;

 • • ANEXA 3 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013 cu o valoare totală de 7.945.000 lei, din care:

- 7.350.000 lei - finanțare buget de stat;

595.000 lei - finanțare din surse proprii.

• ANEXA 4 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit, pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013 cu o valoare totală de 1.183.000 lei, din care:

 • - 329.000 lei - finanțare din surse proprii;

 • - 854.000 lei - finanțare buget de stat.

 • • ANEXA 5 - Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013 cu o valoare totală de 550.000 lei;

 • • ANEXA 6 - Lista obiectivelor de investiții pe anul 2013 - total surse de finanțare, cu o valoare totală de 36.981.430 lei din care :

- 36.925.000 lei - finanțare din surse proprii;

56.430 lei - finanțare buget de stat.

• ANEXA 7 - Lista de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local cu o valoare totală de 25.445.900 lei din care:

 • - 15.000.000 lei - finanțare credit intern;

 • - 4.820.600 lei - finanțare nerambursabilă din excedent;

 • - 5.625.300 lei - cereri în curs de soluționare.

 • • ANEXA 8 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013 în sumă de 350.000 lei

 • • ANEXA 9 - Lista obiectivelor de investiții pe anul 2013 pentru unități de învățământ preuniversitar de stat cu o valoare totală de 12.000 lei.

  Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la

  îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției de Protecție Sociale.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, VaiâruANiZA

  v/ .     //O\

  \9          la                \A \\

  \\ A

  SECRETAR MUNICIPIU, Jurist Wia MIH^ESCU

  Râmnlcu Vâlcea, 28 martie 2013

  MUNICIPIUL RM VÂLCEA  SITUAȚIA


VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013

- lei -

Nr. ort

cod sursa bugetara

BUGET

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI ■ BUGET LOCAL

210,450,000.00

66,676,570.00

51,269,130.00

48,099,300.00

44,405,000.00

I. VENITURI PROPRII

121,337,970.00

41,721,970.00

25,944,000.00

29,417,000.00

24,255,000.00

A.VENITURI FISCALE

103,189,000.00

32,461,000.00

22,946,000.00

26,333,000.00

21,449,000.00

1

Impozit profit

010201

500,000.00

100,000.00

150,000.00

150,000.00

100,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

1,350,000.00

400,000.00

350,000.00

350,000.00

250,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

64,377,000.00

18,000,000.00

16,000,000.00

16,000,000.00

14,377,000.00

4

Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

142,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

34,000.00

5

impozit clădiri pers, tizi ce

07020101

6,150,000.00

3,300,000.00

850,000.00

1,200,000.00

800,000.00

6

Impozit clădiri pere.juridice

07020102

15,400,000.00

5,000,000.00

2,700,000.00

5,000,000.00

2,700,000.00

7

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,200,000.00

700,000.00

180,000.00

150,000.00

170,000.00

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

1,700,000.00

500,000.00

300,000.00

550,000.00

350,000.00

9

Impozit teren extravilan

07020203

110,000.00

60,000.00

15,000.00

20,000.00

15,000.00

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,700,000.00

550,000.00

400,000.00

400,000.00

350,000.00

11

Sume din TVA pentru echilibrare

110206

132,000.00

0.00

32,000.00

50,000.00

50,000.00

12

Taxa hoteliera

120207

90,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

30,000.00

13

Impozit pe spectacol

150201

. 55,000.00

15,000.00

13,000.00

12,000.00

15,000.00

14

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,150,000.00

1,900,000.00

650,000.00

800,000.00

800,000.00

15

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,200,000.00

980,000.00

650,000.00

700,000.00

870,000.00

16

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,300,000.00

730,000.00

400,000.00

750,000.00

420,000.00

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

350,000.00

100,000.00

120,000.00

80,000.00

50,000.00

18

Alte impozite si taxe

180250

283,000.00

70,000.00

80,000.00

65,000.00

68,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

12,465,460.00

3,762,460.00

2,938,000.00

3,024,000.00

2,741,000.00

19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

2,294,000.00

794,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,200,000.00

700,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

21

Contribuție părinți - crese

330210

200,000,00

60,000.00

53,000.00

33,000.00

54,000.00

22

Contribuții cantina sociala

330212

21,000.00

4,000.00

3,000.00

9,000.00

5,000.00

23

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

8,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

24

Taxe extrajudiciare

340202

1,400,000.00

300,000.00

350,000.00

350,000.00

400,000.00

25

Alte venituri din taxe administrative

340250

120,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

26

Venituri din amenzi aplicate

350201

3,550,000.00

950,000.00

900,000.00

1,000,000.00

700,000.00

27

Taxe speciale

360206

1,450,000.00

550,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

28

Aite venituri

360250

1,150,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

250,000.00

29

Venituri din sponsorizări

370201

72,460.00

72,460.00

0.00

0.00

0.00

C. VENITURI DIN CAPITAL

250,000.00

65,000.00

60,000.00

60,000.00

65,000.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

50,000.00

15,000.00

10,000.00

10,000.00

15,000.00

31

Venituri din vanzari locuințe

390203

200,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

32

Venituri din vanzarea unor bunuri

390207

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

5,433,510.00

5,433,510.00

0.00

0.00

0.00

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

89,112,030.00

24,954,600.00

25,325,130.00

18,682,300.00

20,150,000.00

A. VENITURI DIN TVA

1102

76,123,000.00

17,184,000.00

21,599,000.00

17,240,000.00

20,100,000.00

1

Cheltuieli personal invatamant

110202

57,974,000.00

15,400,000.00

16,356,000.00

11,836,000.00

14,382,000.00

2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

18,149,000.00

1,784,000.00

5,243,000.00

5,404,000.00

5,718,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

8,204,000.00

1,177,000.00

1,557,000.00

2,734,000.00

2,736.000.00

- hotărâri judecătorești învățământ

110202

4,066,000.00

0.00

2,032,000.00

1,016,000.00

1,018,000.00

- cheltuieli personal crese

110202

1,537,000.00

307,000.00

307,000.00

307,000.00

616,000.00

- indemnizații insotitori

110202

4,342,000.00

300,000.00

1,347,000.00

1,347,000.00

1,348,000.00

B. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

3,503,130.00

1,150,000.00

2,303,130.00

0.00

50,000.00

1

Subvenții pentru retehnologizare

420201

56,430.00

0.00

56,430.00

0.00

0.00

2

Subvenții reabilitare termica locuințe

420212

1,456,700.00

0.00

1,456,700.00

0.00

0.00

3

Subvenții de la BS pentru proiecte FEN

420220

1,840,000.00

1,100,000.00

740,000.00

0.00

0.00

4

Ajutoare încălzire

420234

150,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

C. SUBVENȚII ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Subvenție CJ Valcea

430208

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D. FONDURI EUROPENE

4502

4,665,300.00

1,800,000.00

1,423,000.00

1,442,300.00

0.00

1

FEDR - Rambursare

450201

3,915,300.00

1,800,000.00

1,000,000.00

1,115,300.00

0,00

2

FSE - Rambursare

450202

750,000.00

0.00

423,000.00

327,000.00

0.00

E. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

4,820,600.00

4,820,600.00

0.00

0.00

0.00

VICEPRIMAR, EC. GIGI ION M^TEI


DIRECTOR EJGECUTIV, EC. lObWjsPADAT

iviuivicur iuu mvi vmlocm


/Anexei i ii . z

HCL nr.<<.1.1$..9J...W3

PRIMAR, - ' ING. EMUZfĂN FRÂNC'U


SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIE A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2013

- lei -

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2013

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

210,450,000

66,678,570

51,267,130

48,099,300

44,405,000

din care:

DIN SURSE PROPRII

122,217,970

41,723,970

26,495,000

29,744,000

24,255,000

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

88,232,030

24,954,600

24,772,130

18,355,300

20,150,000

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

122,217,970

41,723,970

26,495,000

29,744,000

24,255,000

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

20,361,000

5,071,000

5,198,000

5,151,000

4,941,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP.51

7,600,000

1,820,000

1,940,000

1,900,000

1,940,000

2

Evidenta persoanei

CAP. 54

45,000

15,000

15,000

15,000

0

3

Politia Locala

CAP.61

2,500,000

625,000

625,000

625,000

625,000

4

Aparare Civila

CAP.61

40,000

11,000

11,000

11,000

7,000

5

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,920,000

485,000

485,000

485,000

465,000

6

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

700,000

175,000

175,000

175,000

175,000

7

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,600,000

401,000

412,000

412,000

375,000

8

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

840,000

210,000

210,000

210,000

210,000

9

Cantina ajutor social

CAP.68

156,000

39,000

39,000

39,000

39,000

10

Centrul Mare

CAP.68

36,000

9,000

9,000

9,000

9,000

11

DPS - salarii insotitori persoane handicap

CAP.68

1,800,000

450,000

450,000

450,000

450,000

12

Centru Social Ioana

CAP.68

96,000

24,000

24,000

24,000

24,000

13

Serviciul public crese

CAP.68

519,000

173,000

173,000

173,000

0

14

Dezvoltare publica - DADP

CAP.70

1,236,000

302,000

310,000

312,000

312,000

15

Protecția mediului - DADP

CAP.74

190,000

61,000

49,000

40,000

40,000

16

Străzi - DADP

CAP.84

1,083,000

271,000

271,000

271,000

270,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

64,919,970

15,721,590

18,208,000

16,095,380

14,895,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP. 51

10,250,380

3,400,000

2,450,000

2,800,380

1,600,000

- aparat propriu

2,550,380

1,200,000

850,000

500,380

0

- rambursare imprumut

7,700,000

2,200,000

1,600,000

2,300,000

1,600,000

2

Dobanda

CAP. 55

4,350,000

1,075,000

1,100,000

1,100,000

1,075,000

- dobanda imprumut

4,200,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050.000

- comisioane

150,000

25,000

50,000

50,000

25,000

3

Ordine publica

CAP. 61

460,000

91,000

119,000

120,000

130,000

- Politia Locala

360,000

61,000

99,000

100,000

100,000

- Aparare Civila

100,000

30,000

20,000

20,000

30,000

5

Invatamant

CAP. 65

6,574,000

1,085,000

2,088,000

1,575,000

1,826,000

- cheltuieli functionale-reparatii scoli

674,000

473,000

201,000

0

0

- ajutoare sociale

200,000

67,000

67,000

0

66,000

- reparatii curente

4,800,000

300,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

- internate

550,000

125,000

200,000

75,000

150,000

- burse elevi

350,000

120,000

120,000

0

110,000

6

Sanatate

CAP. 66

200,000

53,000

52,000

50,000

45,000

- dispensare medicale scoli

120,000

35,000

30,000

30,000

25,000

- dispensar TBC

80,000

18,000

22,000

20,000

20,000

___7

Cultura si recreere

CAP. 67

7,512,590

2,208,590

1,834,000

1,743,000

1,727,000

-obiecte inventar* reparatii

riu,uuu

I ÎU,UUU

zuu.uuu

iLU'JjUUU

dUUlUUU

- activitati cultural sportive

1,250,000

196,000

350,000

350,000

354,000

- întreținere spatii verzi

2,070,000

630,000

480,000

480,000

480,000

- Clubul Sportiv Municipal

600,000

171,000

150,000

150,000

129,000

- Club Sportiv Oltchim

600,000

450,000

50,000

50,000

50,000

- cheltuieli din sponsorizări

72,590

72,590

0

0

0

- culte religioase

250,000

63,000

63,000

62,000

62,000

- Centrul Excelenta Handbal

210,000

66,000

66,000

66,000

12,000

-Teatrul Municipal ARIEL

1,250,000

325,000

325,000

300,000

300,000

- Filarmonica Hlon Dumilrescu"

500,000

125,000

150,000

85,000

140,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

2,823,000

1,494,000

510,000

392,000

427,000

- Direcția de Protecție Sociala

180,000

28,000

52,000

50,000

50,000

- Centru Social Ioana

40,000

6,000

10,000

12,000

12,000

- Centru Mara

50,000

4,000

15,000

15,000

16,000

- pers, cu handicap - cheltuieli funcționale

30,000

0

30,000

0

0

- crese - cheltuieli funcționale

250,000

63,000

113,000

25,000

49,000

- Cantina ajutor social

450,000

110,000

110,000

110,000

120,000

- ajutoare sl indemnizații

220,000

40,000

60,000

60,000

60,000

- abonamente insotitori

480,000

120,000

120,000

120,000

120,000

- indemnizații persoane handicap

1,123,000

1,123,000

0

0

0

9

Dezvoltare publica

CAP. 70

9,310,000

2,320,000

2,380,000

2,380,000

2,230,000

-DADP

8,260,000

1,720,000

2,180,000

2,180,000

2,180,000

- aparat propriu

300,000

100,000

50,000

100,000

50,000

- cotizație - zona metropolitana

50,000

0

50,000

0

0

- fond IID

700,000

500,000

100,000

100,000

0

- reabilitare blocuri

0

0

0

0

0

10

Protecția mediului

CAP. 74

3,090,000

835,000

785,000

785,000

685,000

-DADP

320,000

65,000

85,000

85,000

85,000

- salubrizare

2,770,000

770,000

700,000

700,000

600,000

- cofinantare proiect ISPA

0

0

0

0

0

11

Compensare preț energie

CAP. 81

2,400,000

700,000

1,700,000

0

0

12

Transporturi

CAP. 84

17,950,000

2,460,000

5,190,000

5,150,000

5,150,000

- străzi - DADP

14,100,000

1,200,000

4,300,000

4,300,000

4,300,000

- străzi - aparat propriu

350,000

200,000

50,000

50,000

50,000

- subvenție ETA

3,500,000

1,060,000

840,000

800,000

800,000

C. CHELTUIELI INVESTI|II

70

36,937,000

20,931,380

3,089,000

8,497,620

4,419,000

din care

1

Autori ta ti executive

CAP. 51

1,433,550

500,000

300,000

300,000

333,550

2

Ordine publica

CAP. 61

544,080

200,000

100,000

100,000

144,080

3

Invatamant

CAP. 65

634,800

200,000

200,000

200,000

34,800

4

Invatamant

CAP. 65

12,000

3,000

3,000

3,000

3,000

5

Cultura recreere

CAP. 67

1,244,880

744,000

165,000

165,000

170,880

6

Asistenta sociala

CAP. 68

618,000

500,000

0

0

118,000

___7

Dezvoltare publica

CAP. 70

11,362,190

3,000,000

2,000,000

3,000,000

3,362,190

8

Majorare capital social - Zona Metropolitana

CAP. 70

1,000

1,000

0

0

0

9

Protecția mediului

CAP. 74

1,510,000

1,000,000

150,000

150,000

210,000

10

Străzi

CAP. 84

19,576,500

14,783,380

171,000

4,579,620

42,500

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIA

88,232,030

24,954,600

24,772,130

18,355,300

20,150,000

A. SUME DIN TVA

76,123,000

17,184,000

21,599,000

17,240,000

20,100,000

din care

1

Salarii invatamant

CAP.65

57,974,000

15,400,000

16,356,000

11,836,000

14,382,000

2

Alte cheltuieli descentralizate

18,149,000

1,784,000

5,243,000

5,404,000

5,718,000

- salarii evidenta persoanei

CAP.54

15,000

0

0

0

15,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

8,204,000

1,177,000

1,557,000

2,734,000

2,736,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

4,066,000

0

2,032,000

1,016,000

1,018,000

- salarii personal crese

CAP.68

1,522,000

307,000

307,000

307,000

601,000

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

4,342,000

300,000

1,347,000

1,347,000

1,348,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

1,663,130

50,000

1,563,130

0

50,000

am care

1

Ajutoare incalzire

CAP.68

150,000

50,000

50,000

0

50,000

2

Retehnologizare centrale termice

CAP.70

56,430

0

56,430

0

0

3

Reabilitare blocuri

CAP. 70

1,456,700

0

1,456,700

0

0

C. FONDURI EUROPENE

10,445,900

7,720,600

1,610,000

1,115,300

0

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

2,200,600

2,200,600

0

0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

974,500

474,500

500,000

0

0

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

7,270,800

5,045,500

1,110,000

1,115,300

0

VICEPRIMAR, EC. GIGI ION MA‘


DIRECTOR EXECUTIV,

EC. IONzUERADAT

Anexa nr. 3


1NG. EMffclASITUAȚIE privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale anul 2013

- lei -

Nr. crt

PLĂȚI

31.12.2012

REPARTIZAT

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

17,921,609

7,945,000

1,834,000

2,131,000

1,988,000

1,992,000

din care:

-sursa buget de stat

5,899,672

7,350,000

1,410,000

1,960,000

1,988,000

1,992,000

-sursa buget local

3,220,083

595,000

424,000

171,000

0

0

1

COLEGIUL "AL. LAHOVARI"

430,000

408,000

75,000

111,000

111,000

111,000

-sursa buget de stat

309,000

408,000

75,000

111,000

111,000

111,000

-sursa buget local

121,000

0

0

0

0

0

2

COLEGIUL "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

773,839

606,000

100,000

169,000

169,000

168,000

-sursa buget de stat

465,000

606,000

100,000

169,000

169,000

168,000

-sursa buget local

308,839

0

0

0

0

0

3

COLEGIUL "ENERGETIC"

588,951

381,000

80,000

100,000

100,000

101,000

-sursa buget de stat

314,000

381,000

80,000

100,000

100,000

101,000

-sursa buget local

274,951

0

0

0

0

0

4

COLEGIUL "FORESTIER"

585,997

451,000

125,000

119,000

104,000

103,000

-sursa buget de stat

330,000

391,000

80,000

104,000

104,000

103,000

-sursa buget local

255,997

60,000

45,000

15,000

0

0

5

COLEGIUL "MATEI BASARAB"

573,672

792,000

100,000

230,000

230,000

232,000

-sursa buget de stat

573,672

792,000

100,000

230,000

230,000

232,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

o

6

COLEGIUL "ECONOMIC"

359,000

433,000

75,000

119,000

119,000

120,000

-sursa buget de stat

354,000

433,000

75,000

119,000

119,000

120,000

-sursa buget local

5,000

0

0

0

0

0

7

LICEUL "OLTCHIM"

830,434

360,000

126,000

91,000

72,000

71,000

-sursa buget de stat

281,000

285,000

70,000

72,000

72,000

71,000

-sursa buget local

549,434

75,000

56,000

19,000

0

0

8

LICEUL "FERDINAND I"

682,982

460,000

145,000

115,000

100,000

100,000

-sursa buget de stat

399,000

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

-sursa buget local

283,982

60,000

45,000

15,000

0

0

9

LICEUL "ANTIM IVIREANUL"

239,739

238,000

60,000

59,000

59,000

60,000

-sursa buget de stat

171,000

238,000

60,000

50,000

59,000

60,000

-sursa buget local

68,739

0

0

0

0

0

10_

LICEUL "G-RAL MAGHERU"

459,403

320,000

114,000

79,000

63,000

64,000

-sursa buget de stat

240,000

250,000

60,000

63,000

63,000

64,000

-sursa buget local

219,403

70,000

54,000

16,000

0

0

11

LICEUL "HENRI COANDĂ"

225,000

253,000

60,000

64,000

64,000

65,000

-sursa buget de stat

196,000

253,000

60,000

64,000

64,000

65,000

-sursa buget local

29,000

0

0

0

0

0

12

GRUP ȘC. "N. PLEȘOIANU"

388,040

388,000

60,000

109,000

109,000

110,000

-sursa buget de stat

341,000

388,000

60,000

109,000

109,000

110,000

-sursa buget local

47,040

0

0

0

0

0

13

LICEUL DE ARTĂ

148,891

167,000

40,000

43,000

42,000

42,000

-sursa buget de stat

139,000

167,000

40,000

43,000

42,000

42,000

-sursa buget local

9,891

0

0

0

0

0

14

SEMINARUL TEOLOGIC

217,000

195,000

65,000

63,000

34,000

33,000

-sursa buget de stat

122,000

135,000

45,000

23,000

34,000

33,000

-sursa buget local

95,000

60,000

20,000

40,000

0

0

15

ȘCOALA HTAKE IONESCU"

369,961

516,000

108,000

147,000

130,000

131,000

-sursa buget de stat

333,000

451,000

60,000

130,000

130,000

131,000

-sursa buget local

36,961

65,000

48,000

17,000

0

0

16

ȘCOALA " LGH. DUCA"

430,480

336,000

117,000

85,000

67,000

67,000

-sursa buget de stat

215,000

261,000

60,000

67,000

67,000

67,000

-sursa buget local

215,480

75,000

57,000

18,000

0

0

ȘCOALA Nr. 4

429,981

348,000

105,000

91,000

76,000

76,000

-sursa buget de stat

223,000

288,000

60,000

76,000

76,000

76,000

-sursa buget local

206,981

60,000

45,000

15,000

0

0

18

ȘCOALA Nr. 5

309,802

300,000

60,000

80,000

80,000

80,000

-sursa buget de stat

233,000

300,000

60,000

80,000

80,000

80,000

-sursa buget local

76,802

0

0

0

0

0

19

ȘCOALA Nr. 8 COLONIE

157,911

102,000

45,000

7,000

25,000

25,000

-sursa buget de stat

85,000

102,000

45,000

7,000

25,000

25,000

-sursa buget local

72,911

0

0

0

0

0

20

ȘCOALA "ANTON PANN"

600,771

519,000

114,000

146,000

130,000

129,000

-sursa buget de stat

302,000

449,000

60,000

130,000

130,000

129,000

-sursa buget local

298,771

70,000

54,000

16,000

0

0

21

ȘCOALA Nr. 10

317,901

372,000

60,000

104,000

104,000

104,000

-sursa buget de stat

274,000

372,000

60,000

104,000

104,000

104,000

-sursa buget local

43,901

0

0

0

0

0

VICEPRIMAR, EC. G1GI ION MATEI


DIRECTOR EXECUTIV, EC. ION tWĂDAT

Anexa nr. 4

HCL nr.

PRIMAf?, ING. EMIl/ĂN FRÂNCU

SITUAȚIE                    . : L

privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ prSșpoia/rf cu program prelungit pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013        ?v:;'

- lei -

VICEPRIMAR, EC. GIGI ION MATEI


DIRECTOR EXECUTIV, EC. idh LEPĂDATNr. crt

DENUMIRE

UNITATE

PLĂȚI 31.12.2012

REPARTIZAT

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

1,425,155

1,183,000

337,000

350,000

219,000

265,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

798,000

854,000

225,000

207,000

206,000

216,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

528,583

79,000

49,000

30,000

0

0

• CREȘE BL

305,680

250,000

63,000

113,000

25,000

49,000

din care:

1

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 1

166,375

179,000

34,000

57,000

32,000

44,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

125,000

138,000

25,000

39,000

39,000

35,000

* ÎNVĂȚĂMÂNT BL

2,092

0

0

0

0

0

•CREȘE

39,283

41,000

9,000

18,000

5,000

9,000

2

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 2

231,049

109,000

34,000

30,000

21,000

24,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

71,000

74,000

25,000

14,000

17,000

18,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

116,050

0

0

0

0

0

•CREȘE

43,999

35,000

9,000

16,000

4,000

6,000

3

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 3

112,806

90,000

34,000

23,000

13,000

20,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

56,000

61,000

25,000

10,000

11,000

15,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

20,000

0

0

0

0

0

•CREȘE

36,806

29,000

9,000

13,000

2,000

5,000

4

GRĂDINIȚĂ P.P. NORD 1

169,563

157,000

34,000

53,000

36,000

34,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

108,000

124,000

25,000

34,000

34,000

31,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

16,648

0

0

0

0

0

•CREȘE

44,915

33,000

9,000

19,000

2,000

3,000

5

GRĂDINIȚĂ P.P. NORD 2

192,872

224,000

83,000

74,000

31,000

36,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

107,000

105,000

25,000

27,000

26,000

27,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

35,180

79,000

49,000

30,000

0

0

•CREȘE

50,692

40,000

9,000

17,000

5,000

9,000

6

GRĂDINIȚĂ P.P. TRAIAN

166,121

103,000

34,000

26,000

21,000

22,000

* ÎNVĂȚĂMÂNT BS

72,000

76,000

25,000

13,000

19,000

19,000

* ÎNVĂȚĂMÂNT BL

53,136

0

0

0

0

0

•CREȘE

40,985

27,000

9,000

13,000

2,000

3,000

7

GRĂDINIȚĂ P.P. SUD

209,998

174,000

34,000

51,000

40,000

49,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

117,000

129,000

25,000

34,000

35,000

35,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

43,998

0

0

0

0

0

•CREȘE

49,000

45,000

9,000

17,000

5,000

14,000

8

GRĂDINIȚĂ P.P N. BĂLCESCU

87,800

84,000

25,000

21,000

17,000

21,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

86,000

84,000

25,000

21,000

17,000

21,000

■ ÎNVĂȚĂMÂNT BL

1,800

0

0

0

0

0

9

GRĂDINIȚĂ P.P.COZIA

88,571

63,000

25,000

15,000

8,000

15,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

56,000

63,000

25,000

15,000

8,000

15,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

32,571

0

0

0

0

0


SITUAȚIE privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu servicii funcționale internate - buget 2013

- lei -

Nr.

3rt

PLĂȚI

2012

REPARTIZAT

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL SUBVENȚII INTERNATE

774,000

550,000

125,000

200,000

75,000

150,000

din care:

1

INTERNAT COLEGIUL ENERGETIC

80,000

75,000

15,000

30,000

10,000

20,000

2

INTERNAT COLEGIUL MIRCEA CEL BĂTRÂN

220,000

100,000

20,000

35,000

10,000

35,000

3

INTERNAT COLEGIUL FORESTIER

102,500

65,000

20,000

25,000

5,000

15,000

4

INTERNAT LICEUL FERDINAND

208,000

157,000

40,000

57,000

27,000

33,000

5

INTERNAT LICEUL MAGHERU

37,000

35,000

7,000

10,000

5,000

13,000

6

INTERNAT LICEUL OLTCHIM

47,000

42,000

8,000

15,000

5,000

14,000

7

INTERNAT SEMINAR TEOLOGIC

52,000

50,00?

9,000

18,000

8,000

15,000

8

INTERNAT LICEUL PLEȘOIANU

27,500

26,000

6,000

10,000

5,000

5,000

VICEPRIMAR, EC. GIGI ION MATEI


ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2013 - TOTAL SURSE DE FI

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIlei RON

Nncrt / crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI                  r <

datalnceperllexecutlel nrildata acordMF '      ’ - ;;;              '           •;

P ’ : zd i;         ■■ U tV - <<

"ȘsfteatliHttâ';-.

Cheltuieli

Ca

Ci

Wi

Ter men rif

' buflatar* • ’

; Defa' buflrrtullocal

Contrlb/de la bugetStat

TOTAL

223.244.199

238.859.652

21.040.150

36.981.430

36.981.430

36.925.000

56430

0

0

din care C+M

156.209.093

160.673.048

10.886.560

8.081.397

8.081.397

8.043.567

37.830

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

41.801.668

44.928.456

11.637.886

2.457.350

2.457.350

2457.350

0

0

0

din care C+M

26.242.109

17.555.792

2.556.766

2.362.600

2.362.600

2.362.600

0

0

______0

B

LUCRĂRI NOI-TOTAL

35.765450

35.765.450

0

995.000

995.000

995.000

0

0

0

din care C+M

34.596.450

34.596.450

0

919.500

919.500

919.500

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL

145.677.081

158.165.746

9.402.264

33.529.080

33.529.080

33472.650

56430

0

0

din care C+M

95.370.534

108.520.806

8.329.794

4.799.297

4.799.297

4.761.467

37.830

0

0

Cap. 51.02. Autorități publice

1433.549

1433.549

0

1433.549

1433.549

1433,549

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

1

Lucrări de conectare sediu Primărie cu sediu CFR (HCL 116/2012)

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1.431.049

1431.049

0

1.431.049

1.431.049

1.431.049

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2, Dotări Independente

1431.049

1431.049

0

1.431.049

1,431.049

1431.049

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02, - Ordine Publica el siguranța naționala

557480

557.680

0

544.080

544.080

544.080

0

0

0

din care C+M

143.000

143.000

0

133.600

133.600

133.600

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

557.680

557.680

0

544.080

544.080

544.080

0

0

0

din care C+M

143.000

143.000

0

133.600

133.600

133.600

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări Independente

407.680

407.680

0

407.680

407.680

407.680

0

0

0


ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF 1169/12.06.97

lei RON

W

denumireaobiectivului                       • . .. ■.

datainceperllexecutlei ■ <                  ;                •

hrsldata acordMF'                      .

r /actiiafizâtaf

V-               J?

4 Cheftutell

Ca

& w

Ter men ■ PI F

Tctai / alocatii

V; dihcare: ■■ v . Dala J;

bugettfltocal

■’-X’i" ' -;E75? AiTs ;

Cohtrjțlddla bugetSfat

C3. Consolidări

150.000

150.000

0

136.400

136.400

136.400

0

0

0

din care C+M

143.000

143.000

0

133.600

133.600

133.600

0

0

0

2

Modernizare birouri clădire anexa - Politia Locala

100.000

100.000

0

93.000

93.000

93.000

0

0

0

din care C+M

95.000

95.000

0

91.600

91.600

91.600

0

0

0

3

Modernizare acoperiș clădire corp principal si izolare termica

50.000

50.000

0

43.400

43.400

43.400

0

0

0

din care C+M

48.000

48.000

0

42.000

42.000

42.000

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.65.02. - Invatamant

11.085,537

11.127402

6,884.824

634.800

634.800

634.800

0

0

0

din care C+M

10.281.293

10.337.108

6.496.250

392.800

392.800

392.800

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

3.080.000

3.128.773

2.264.716

34.100

34.100

34.100

0

0

0

din care C+M

2.916.306

2.978.889

2.184.869

27.100

27.100

27.100

0

0

0

4

Amenajare si modernizare Grădiniță nr. 2 Ostroveni

2.230.000

2.278.773

2.264.716

14.100

14.100

14.100

0

0

0

din care C+M

2.136.306

2.198.889

2.184.869

14.100

14.100

14.100

0

0

0

5 ■

Sala de sport gr. Școlar sanitar Antim Ivireanu-utilitati

350.000

350.000

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

din care C+M

300.000

300.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

6

Grădiniță 4 grupe-Scoala Waldorf;Sala activitati multifuncționala

500.000

500.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

din care C+M

480.000

480.000

0

8.000

8.000

8.000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

6.005.537

7.998.629

4.620.108

600.700

600.700

600.700

0

0

0

din care C+M

7.364.987

7.358.219

4.311.381

365.700

365.700

365.700

0

0

0

C1. Achiziția de Imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2 Dotări independente

115.000

115.000

0

115.000

115.000

115.000

0

0

0

C3. Consolidări

7.783.537

7.776.629

4.620.108

378.700

378.700

378.700

0

0

0

din care C+M

7.364.987

7.358.219

4.311.381

365.700

365.700

365.700

0

0

0

7

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

308.000

301.092

166.040

64.000

64.000

64.000

0

0

0

din care C+M

288.000

281.232

149.920

61.000

61.000

61.000

0

0

0

8

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul the. Energetic

5.975.537

5.975.537

4.454.068

14.700

14.700

14.700

0

0

_____g

din care C+M

5.626.987

5.626.987

4.161.461

14.700

14.700

14.700

0

0

0

9

Extindere local Grădiniță nr. 8 colonia Nuci

1.500.000

1.500.000

0

300.000

300.000

300.000

din care C+M

1.450.000

1.450.000

0

290.000

290.000

290.000

C4. Chelt. de proiectare pt elab. SPF si SF

107.000

107.000

0

107.000

107.000

107.000

0

0

r o

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII-ANUL 2013 -TOTAL SURSE DE FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF 1169/12.06.97

lei RON

Nf.crt ,Crt<4

DENUMIREA OBIECTIVULUI                     I . ,

clafaln<^p«rilex«cutiel                            K/ '

nrsldâta acordMF • ■                    _• .     J ;7;

‘ •• • • i I.'; -H-1 . J

■                                           ; 1

..                        .          1-, • •

.>. L. <;

? ?'          rl hA-’i ’■ $ <

V;:?2013L- r-

!     '               T /     ■■                      r          1 : •     ,V- • ’<

i: Cl .

w

Ter men

: ^alțxW 'Z.

• De1a\ T-

bugetul local

Contrlb'deja :bug<ttSiit

_______Cap.67.02- Cultura, recreare si religie -TOTAL

30492.980

30492.990

110.899

1.244.880

1.244.880

1.244.880

0

0

0

din care C+M

20.076.907

20.076.907

0

140.300

140.300

140.300

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

210.240

210.240

5.240

15.000

15.000

15.000

0

0

0

din care C+M

14.000

14.000

0

14.000

14.000

14.000

0

0

0

10

Alimentare cu energie electrica - Parc Zăvoi______________________

210.240

210.240

5.240

15.000

15.000

15.000

0

0

0

din care C+M

14.000

14.000

0

14.000

14.000

14.000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

0

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

11

Branșament la alimentarea cu energie electrica - Filarmonica Ion Dumitrescu

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

12

Bazin de inot - zona Chimistu

5.000

5.000

0

5.000

5,000

5.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

30245.750

30.245.750

105.659

1.192.880

1.192.880

1.192.880

0

0

0

din care C+M

20X130.907

20.030.907

0

94.300

94.300

94.300

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări Independente

990.980

990.980

0

990.980

990.980

990.980

0

0

0

C3. Consolidări

29.172.870

29.172.870

105.659

120.000

120.000

120.000

0

0

0

din care C+M

20.030.907

20.030.907

0

94.300

94.300

94.300

0

0

0

13

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

150.000

150.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

125.000

125.000

0

0

0

0

0

0

0

14

Conservare reabilitare casa "Olanescu"

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

0

0

0

din care C+M

87.500

87.500

94.300

94.300

94.300

0

0

0

15

Reabilitarea peisagistica a parcului Mircea cel Batran

1.202.910

1.202.910

27.657

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

1.153.447

1.153.447

0

0

0

0

0

0

0

16

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni

25.719.960

25.719.960

78.002

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

18.509.960

18.509.960

0

0

0

0

0

0

0

17

Amenajare Arenele Traian

2.000.000

2.000.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

155.000

155.000

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF sl SF

81.900

81.900

0

81.900

81.900

81.900

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

r            o

0

0

Cap.68.02- Asigurări,astet.soclala -TOTAL

8.311.740

11.559.743

35.930

618.000

618.000

618.000

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

r            0

0

0

A

[____________LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM. VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIT» PUBLICE

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF 1169/12.06.97

lei RON

Nr.cn

DENUMIREAOBIECTIVULUI           iy    X W

datalncepbrll exeeutlelJ       ■ .ț        .             ,:W

=•-.■' • -.4;          ' ? v

:•;</                                     / ’                   =      /■    . .7:--. ț ’?       •„ -W

: ~              u ... ’                        .      4 ’’ • ..       ■ •                                     ■ .'      r’’ - i::'\ ’. =.

; ■. • j-4■■44-4'

Sil

Ca

ci tati

XTer

PȚF

-

busetultocal

B

LUCRĂRI NOI

o

0

0

o

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8.311.740

11.559.743

35.930

618.000

618.000

618.000

0

0

0

din care C+M

7.106.78»

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

118.000

118.000

0

118.000

118.000

118.000

0

0

0

C3. Consolidări

8.003.740

11,341.743

35.930

400.000

400.000

400.000

0

0

0

din care C+M

7.106.780

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

18 .

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

8.093.740

11341743

35.930

400.000

400.000

400.000

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

100.000

100.000

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02, Locuințe,serv.sl dezv.publlca

72.097.69fi

72,278.989

10.910.324

11419.620

11.419.620

11.363.190

58.430

0

0

din care C+M

55.111.281

44.021.214

1.695.398

3.040.328

3.040.328

3.002498

37.830

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

10.145.956

13,223.971

8.891.727

175.750

175.750

175.750

0

0

0

din care C+M

8.902.900

154.000

0

154.000

154.000

154.000

0

0

0

19

Locuințe ANL-Zona Morilor-utilîtati-et.II

3.174.996

3.174.996

2.177.026

o’

0

0

0

0

0

din care C+M

2.908.350

2.908.350

1.974.241

0

0

0

0

0

0

20

Alimentare cu apa cartier Goranu

4.300.000

7.378.015

6.654.868

0

0

0

0

0

0

din care C+M

3.775.000

6.200.426

6.025.026

0

0

0

0

0

0

21

Extindere rețea iluminat exterior str.Ostroveni - Rim. Valcea

76.000

76.000

483

81.000

81.000

81.000

0

0

0

din care C+M

74.000

74.000

0

74.000

74.000

74.000

0

0

0

22

Amenajare grup sanitar in zona Catedrala Ostroveni

81.100

81.100

100

84.750

84.750

84.750

0

0

0

din care C+M

80.000

80.000

0

80.000

80.000

80.000

0

0

0

23

Locuințe ANL Ostrov.5 - utilitati

2.513.860

2.513.860

59.250

10.000

10.000

10.000

0

0

0

din care C+M

2.065.550

2.065.550

0

9.000

9.000

9.000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

1.936.000

1.936.000

0

441.000

441.000

441.000

0

0

0

din care C+M

1.659.000

1.659.000

0

407.500

407.500

407.500

0

0

0

24

Amenajare Cimitir Feteni

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

48.500

48.500

48.500

0

0

0

25

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea

1.500.000

1.500.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

______________________din care C+M_______________________

1.300.000

1.300.000

0

0

0

0

0

0

0

26

Extindere iluminat public zona str.D-tru Zaganescu si adiacente (T. Stefanescu, A. Muresianu)

150.000

150.000

0

150.000

150.000

150.000

0

0

0

ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF 1169/12.06.97

lei RON

Nr.crt.

DENUMIREA OBIECTIVULUI                     . •

data focapertl execuției ;                            ..'••••

nr sl data acord MF

Valoare

OuWiw

f-i ,

y 2013 ? ?.

’■ .                    -Vk- A:?1          ’rl’L.-- /. : ■ ;=: ■      ’.t rL ’           '

•Ca

ci tatf

Ter mCfi pif

"..TTotaHf •

bugetul focal

Corițrlb. de la

din care C+M

145.000

145.000

0

145.000

145.000

145.000

0

0

0

27

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

45.000

45.000

0

41.000

41.000

41.000

0

0

0

din care C+M

40.000

40.000

0

40.000

40.000

40.000

0

0

0

28

Extindere rețea iluminat public zona str. Mierlei

23.500

23.500

0

23.500

23.500

23.500

0

0

0

din care C+M

20.000

20,000

0

20.000

20.000

20.000

0

0

0

29

Extindere rețea iluminat public zona str. Caragiale

24.500

24.500

0

24.500

24.500

24.500

o1

0

0

din care C+M

22.000

22.000

0

22.000

22.000

22.000

0

0

0

30

Extindere rețea iluminat public zona str. Mircea Buciu

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

0

din care C+M

35.000

35.000

0

35.000

35.000

35.000

0

0

0

31

Extindere rețea de iluminat zona inters E81 - Decebal

59.000

59.000

0

59.000

59.000

59.000

0

0

0

din care C+M

57.000

57.000

0

57.000

57.000

57.000

0

0

d

32

Extindere rețea de iluminat aleea pietonala zona Simian - CFR

47.000

47.000

0

47.000

47.000

47.000

0

0

0

din care C+M

40.000

40.000

0

40.000

40.000

40.000

0

0

0

33

Extindere rețea iluminat zona str. Grădinilor

46.000

45.000

0

4.000

4.000

4.000

0

0

0

din care C+M

40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

60.015.739

57.119.018

2.018.597

10.802.870

10.802.870

10.748.440

56.430

0

0

din care C+M

44.549.361

42.208.214

1.695.398

2.478.828

2.478.828

2.440.998

37.830

0

0

CI.Achiziții de imobile

1.192.000

1.192.000

0

1.192.000

1.192.000

1.192.000

0

0

0

C2. Dotări Independente

5.052.220

5.052.220

0

5.052.220

5.052.220

5,052.220

0

0

0

C3. Consolidări

51.793.799

48.897.078

2.018.596

2.580.930

2.580.930

2.524.500

56.430

0

0

din care C+M

44.549.381

42.208.214

1.695.398

2.478.828

2.478.828

2.440.998

37.830

0

0

34

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea lui Traian si Tudor Vladimirescu

67.500

67.500

54.666

11.000

11.000

11.000

0

0

0

din care C+M

65.000

65.000

54.666

11.000

11.000

11.000

0

0

0

35

Reabilitare rețea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

77.500

77.500

1.315

76.100

76.100

76.100

0

0

0

din care C+M

76.100

76.100

0

76.100

76.100

76.100

0

0

0

36

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

9.000.000

9.000.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

din care C+M

8.500.000

8.500.000

0

0

0

0

0

0

37

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

450.000

450.000

100.000

100.000

100.000

0

0

0

din care C+M

442.000

442.000

92.000

92.000

92.000

0

0

0

38

Reabilitare clădiri si platforme betonate - SC ETA SA

300.000

300.000

100.000

100.000

100.000

0

0

0

din care C+M

293.000

293.000

92.000

92.000

92.000

0

0

0

39

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

17.000.000

17.000.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

din care C+M

13.000.000

13.000.000

0

0

0

0

0

/ir>

Reab. ret. termice - PT1-bloc C5,A3,A4,A5

1.327.420

772.816

321.600

440.930

440.930

381.265

59.665

0

0

ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIT!! - ANUL 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF 1169/12.06.97

lei RON

Nr,crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI datA ihcep«rll execuției                               . i ; • •

nrsIdataa^ordMF                       . . \r

. J.        - M Vvfctîj-SPV?

> • Valoai*

,p‘

Cheltuieli

Ca ;.pa: a w

fer win PTF

Licitei

F dlhcare;

.;pe:4e ■ ’: ?

bufetul local

Contrib;dela

din care C+M

1.184.498

750.380

317.880

430.890

430.890

375.190

55.700

0

0

41

Reab. ret, termice -PT13-b)oc Cozia,G,H,J__

2.964.406

1.403.633

907.258

478.060

478.060

575.400

-97.340

0

0

din care C+M

2.652.292

1.363.250

889.898

473.350

473.350

581.730

-108.380

0

0

42

Reab. ret. termice - PT38-bloc N1 ,P1 ,P2,N3,N5

1.868.785

1.087.441

441.6331

629.840

629.840

535.735

94.105

0

0

din care C+M

1.664.924

1.046.917

432.954

613.970

613.970

523.460

90-510

0

0

43

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni: ramura 3 blc B0,A1,A2, B1,C16,C17,C1,C2,C3,C4

660.000

660.000

0

156.350

156.350

156.350

0

0

0

din care C+M

608.040

608.040

0

150.000

150.000

150.000

0

0

0

44

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 Ostroveni :ramura 2, Bloc B15,a10,C21 ,C22, C23.C32.S2-

600.000

600.000

0

140.540

140.540

140.540

0

0

0

din care C+M

546.560

546.560

0

135.000

135.000

135.000

0

0

0

45

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum P 2 ramura 5, Bloc A8/2,C18,C19,C20,C24,C25,C26,C27

765.000

765.000

0

182.360

182.360

182.360

0

0

0

din care C+M

709.163

709.163

0

175.000

175.000

175.000

0

0

0

46

Reabilitare relele termice încălzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala ramura 2 bloc C,D,E,F,S1 ,S2,S3, A+B,0,P,R,V1 -

737.000

737.000

0

175.680

175.680

175.680

0

0

0

din care C+M

683.200

683.200

0

170.000

170.000

170.000

0

0

0

47

Extindere Cimitir Cetatuia

100.000

100.000

0

35.070

35.070

35.070

0

0

0

din care C+M

90.000

90.000

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

48

Amenajare Piața Centrala

15.846.188

15.846.188

292.124

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

14.005.086

14.005.086

0

0

0

0

0

0

0

49

Refacere racorduri electrice pt. iluminat public al str. adiacente str. Calea lui Traian si dezafectării stâlpilor

30.000

30.000

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

din care C+M

29.518

29.518

0

29.518

29.518

29.518

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt, elab. SPF si SF

1.976.720

1.976.720

0

1.976.720

1.976.720

1.976.720

0

0

0

C5. Majorare capital

1.000

1.000

1

1.000

1.000

1.000

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

3.685.344

3.685,344

0

1,510.000

1.510,000

1.510,000

0

0

0

din care C+M

2.225.344

2.225.344

0

50.000

50.000

50.000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

r              0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

3.685.344

3.685.344

0

1.510.000

1.510.000

1.510.000

0

0

______0

din care C+M

2.225.344

2.225.344

0

50.000

50.000

50.000

0

0

0

___Cljtehlzltll deimobile

280.000

280.000

0

280.000

r     280.000

280.000

0

0

0

C2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTITII, ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF 1169/12.06.97

leiRON

Nr.crt crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI                    :

dataMicepertlexecutlel                        : —         ;

; ' ■ "              '-L.'T'

j j-J:         -4.

£’;:i                         J. -.-s

, i»;i7-’ < 1/• £1 r            V-

vpr toi hrtl

Ter me» pif

bugetultocal

ContrltLdela bugetStat

C3. Consolidări

2.225.344

2.225.344

0

50.000

50.000

50.000

0

0

0

din care C+M

2.225.344

2.225.344

0

50.000

50.000

50.000

0

0

0

50

Extindere si reabilitare infr. de apa si apa uzata in jud. Valcea (POS

Mediu)_______

2.225.344

2.225.344

0

50.000

50.000

50.000

0

0

0

din care C+M

2.225.344

2.225.344

0

50.000

50.000

50.000

0

0

0

C4 Chelt. de proiectare pt, elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

__0

0

C5. Majorare capital

1.180.000

1.180.000

0

1.180.000

1.180.000

1.180.000

0

0

0

Cap. 84.02. Transport urban

95.579464

107.723.955

3.098.173

19.578.501

19.576.501

19.578.501

0

0

0

din care C+M

61.261.979

74.291.694

2.694.912

3.931.869

3.931.869

3.931.869

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

28.362.972

28.362.972

476.203

2.230.000

2.230.000

2.230.000

0

0

0

din care C+M

14406403

14.406403

371.897

2.165.000

2.165.000

2.165.000

0

0

0

51

Sistem de manag. al traficului in munic. Rm. Valcea

18.408.500

18.408.500

81.839

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

4.833.910

4.833.910

0

0

0

0

0

0

0

52 -

Pasaj pietonal suprateran str. Raureni

2.000.000

2.000.000

0

400.000

400.000

400.000

0

0

0

din care C+M

1.980.000

1.980.000

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

53

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str Dacia

2.000.000

2.000.000

0

500.000

500.000

500.000

0

0

0

din care C+M

1.980.000

1.980.000

0

490.000

490.000

490.000

0

0

0

54

55

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața Ostroveni

2.000.000

2.000.000

0

500.000

500.000

500.000

0

0

0

din care C+M

1.980.000

1.980.000

0

490.000

490.000

490.000

0

0

0

Subtraversare pietonala int. Calea lui Traian cu str. G-ral Magheru

2.600.000

2.600.000

0

400.000

400.000

400.000

din care C+M

2.400.000

2.400.000

0

390.000

390.000

390.000

56

Artera de legătura intre str. Petrisor si str. A Ivireanu

527.472

527.472

22.467

300.000

300.000

300.000

0

0

0

din care C+M

428.197

428.197

0

280.000

280.000

280.000

0

0

0

57 '

Eliberarea de amplasament rețele electrice ptr proiectul "Amenajare si modernizare str. A Sacerdotearrhu si str. P1. Marina"

660.000

660.000

262.832

60.000

60.000

60.000

0

0

0

din care C+M

639.296

639.296

262.832

60.000

60.000

60.000

0

0

0

58

Refacere branșament en. electrica, ca urmare a exproprierilor pe străzile Sacerdoteanu si P.l. Marina

167.000

167.000

109.065

65.000

65.000

65.000

0

0

0

din care C+M

165.000

165.000

109.065

65.000

65.000

65.000

0

0

0

B

_     _        LUCRĂRI NOI

33.792450

33.792450

0

517.000

517.000

517.000

r         0

0

0

din care C+M

32.905450

32.905450

0

r     480.000

480.000

480.000

0

0

0

59

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea

31.198.450

h 31.198.450

0

8.000

8.000

8.000

0

0

0

ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF 1169/12.06.97

lei RON

Nrcrt. cit

PENUMtREAOKECTiVULUI                       .

dațainqepefll execuției                       '

nr sld£rtaacor<i MF'

■ .'           "■ ~ i7 ; -

*           : : t ii           i ’ ■ a y

tr".           i-' Ț";' ~:i -'y

2012.-v •

Cheltuieli /

jCa

;cl țatl

Ter mirt PI F ;

Total ’

dlhicare: ș

bugetul local

Cbntrlb;deia bugetStet

din care C+M

30.390.450

30.390.450

0

0

0

0

0

0

0

60

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

2.000.000

2.000.000

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

din care C+M

1.980.000

1.980.000

0

0

0

0

0

0

______0

61

Artera de legătură intre bd N Balcescu si str. MV Popescscu, inclusiv sens giratoriu

100.000

100.000

0

5.000

5.000

5.000

din care C+M

55.000

55.000

0

0

0

62

Lucrări prevenire inundatii

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

din care C+M

390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

63

Prelungire str. A. Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu str. Dacia

94.000

94.000

94.000

94.000

94.000

din care C+M

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

33424242

45.568.533

2.621.970

16.829.501

16.829.501

16.829.501

0

0

0

din care C+M

13.950.128

26.979.841

2.323.015

1.286.869

1.286.869

1.286.869

0

0

0

C1 .Achiziții de imobile

12.384.856

12.384.656

0

12.384.856

12.384.856

12.384.856

0

0

0

C2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3. Consolidări

17.958.336

33.183.677

2.621.970

1.363.595

1.363.595

1.363.595

0

0

0

din care C+M

13.950.126

26.979.841

2.323.015

1.286.869

1.286.869

1.286.869

0

0

0

64

Lărgire carosabil si pietonal Calea lui Traian

3.568.723

3.568,723

28.107

28.000

28.000

28.000

0

0

0

din care C+M

1.439.995

1.439.995

28.107

27.000

27.000

27.000

0

0

0

65

66

Reabilitarea pod peste râul Olt

4.374.664

19.008.290

158.200

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

3.832.055

16.549.900

0

0

0

0

0

0

0

Modernizare str Eftimestilor cu asigurarea scurg apelor

1.500.000

2.091.715

1.461.169

30.500

30.500

30.500

0

0

0

din care C+M

1.400.000

1.711.870

1,401.983

30.000

30.000

30.000

0

0

0

67

68

Modernizare str. Intrarea Cetatuia

386.411

386.411

65.304

168.000

168.000

168.000

0

0

0

din care C+M

334.800

334.800

54.997

160.305

160.305

160.305

0

0

0

Modernizare str. Islazului;

966.540

966,540

553.410

10.000

10.000

10.000

0

0

0

din care C+M

846.920

846.920

540.500

4.600

4.600

4.600

0

0

0

69

70

Modernizare str. Berzei

244.468

244.468

132.774

2.000

2.000

2.000

0

0

0

din care C+M

209.560

209.560

124.730

160

160

160

0

0

0

Modernizare str. Spicului

325.331

325.331

180.368

2.000

2.000

2.000

0

0

0

din care C+M

281.480

281.480

172.698

0

0

0

0

0

______0

71

70

Modernizare str. Bicazuiui

140.643

140.643

5.598

135.045

135.045

135.045

0

0

0

din care C+M

117.304

117.304

0

117.304

117.304

117.304

0

(1

0

Modernizare str. Lacului ________________________________________

1.407.715

1.407.715

19.425

300.000

300.000

300.000

0

0

0

ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF 1169/12.06.97


lei RON

Nr.crt. crt

/ 4,

DENUMIREA OBIECTIVULUI date începerii execuției                               \    '

nrsl dataacordMF                               '

Valoare ■

: Realizat

2812:

Cheltuieli:

■            .-f/?*- r Ti -              th.

Ca p« ci w

Tar rH*n ,:ptf

Total

^Ibhaeț^T

dințau* \ Deta.•

bugetullocal

Cbntrib.dela buâ^Ștekt

din care C+M

1.230.652

1.230.652

0

295.000

295.000

295.000

0

0

0

73

74

Modernizare str.Toamnei

495.564

495.564

9.785

0

0

0

0

0

0

din care C+M

431.520

431.520

0

0

0

0

0

0

0

Modernizare str. Ioana Radu

520.377

520.377

7.830

0

0

0

0

0

0

din care C+M

453.840

453.840

0

0

0

0

0

0

0

75

76

Modernizare str. Saveasca

5.000

5.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Modernizare si reabilitare str. Dtru Zaganescu si adiacente

693.000

693.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

650.000

650.000

0

0

0

0

0

0

0

77

78

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp)

1.179.900

1.179.900

0

92.000

92.000

92.000

0

0

0

din care C+M

1.000.000

1,000.000

0

90.000

90.000

90.000

0

0

0

Modernizare str. Constanin Stanciulescu (10000 mpx 150 lei/mp)

1.500.000

1.500.000

0

200.000

200.000

200.000

0

0

0

din care C+M

1.100.000

1.100.000

0

193.000

193.000

193.000

0

0

0

79

80

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

300.000

300.000

0

92.000

92.000

92.000

0

0

0

din care C+M

295.000

295.000

0

89.500

89.500

89.500

0

0

0

Refacere canal colector str.Bicaz

350.000

350.000

0

289.050

289.050

289.050

0

0

0

din care C+M

327.000

327.000

0

280.000

280.000

280.000

0

0

0

81.

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

2.081.050

0

0

2.081.050

2.081.050

2.081.050

0

0

0

C5. Majorare capital

1.000.000

0

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0

0

0

Di^ctor Economic
Ec


Ion Lepadat
Municipiul Rm. Valcea                                                             A^EKA nrrH^^^

C.U.I.2540813                                                                  Anexa nr. 6 la HCLZrir,..<3

r?;

I                                        r";'1

'■,                ■ IV dc- •’ i

poziția '‘Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente^ ...

repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetare \

■ I n.l l/v..,vrrATr- I ■■■■- .<-1-—, ..n                      .,, .1

Nn cit

Ncmolnalizareaachiz. detxmurisi aattorchett. de

ÎȚK             "1

CSv..'^ ’                          ■-            5 5^;                                    .....i:          ■■;'

UM

CANTITATE

Nr.sldata

Vi;■■■'■         : V tii",;       <;<??■? v ;      ivi;.::■■;.■■• v' .' v

„■/if.y!                        ••>’•/■• C'H.-'J/'I!- r'1-1                             T,î:f#&ArAȘi                       ;*••»/%' ty' hv/'W*’v-’it.'w.V*-’v" ••.»?>          J!*.i •!-

.. 6■

TOTAL GENERAL

33.529.080

Din care C+M

4.799-297

-k' A

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1.192.000

1

Extindere Cimitir Cetatuia

mp

1.038.000

2

Extindere Cimitir Raureni

mp

143.000

3

Achiziție imobil aleea Nuci (HCL15/2013)

mp

19,08

11.000

Cap. 74.02. Protecția mediului

280.000

4

Depozit ecologic Feteni - despăgubiri proprietari imobile afectate

mp

180.000

5

Achiziție terenuri ptr creeare parc industrial si expropriere terenuri propuse ca străzi prin PUZ Ostroveni

mp

100.000

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

12.384.856

6

Achiziție teren ob. a menaj, si modemiz. str. A Sacerdoteanu

mp

688.606

7

Amenajare cale acces intrarea Sudului

mp

550.000

8

Bretele de legătură la Pasaj denivelat T. Vladimirescu

mp

10.646.250

9

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu Dacia

mp

500.000

Iraw

Cap. 51.02 Autoritaitl publice

1.431.049

1

Șist, integrat de management (ISO 9001,14001, OH SAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

40.000

2

Upgradare aplicație Docmanager

buc

1

12.500

3

Program baza de date urbanism

buc

1

19.000

4

Alicatie registru agricol

buc

1

25.000

5

Aplicație soft gestiunea Patrimoniului

buc

1

71.000

6

Aplicație soft centralizat - Resurse Umane

buc

1

10.000

7

Server aplicație contabilitate

buc

1

15.000

8

Camera video - filme documentare

buc

1

16.900

9

Calculator accesare PUG

buc

1

5.000

10

Direcția Patrimoniu - pachet GPS; trepied; prisme; bastoane; licența autocad 2010

buc

100.000

11

Calculatoare - sedii primărie

buc

298.000

12

Periferice, printare

buc

180.240

13

Achiziție antiviruși de servere pentru toate sediile

buc

18.600

14

Licențe Softwore

buc

100.000

15

Up-grade modul juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

12.400

16

Up-grade managemnt documente suport pentru scanare, arhivare electronica a documentelor

buc

1

50.000

17

Implementarea soluției de protecție a datelor - backup date la toate sediile primăriei (NetWork Storage) conform cerințelor SR ISO/CEI 27001:2006(servere pentru salvare baze de date, softul aferent, etc.)

buc

1

35.000

18

Program informatic pentru invenstitii publice-buget si urmărire obiective investitii, reparatii inclusiv centralizarea achizițiilor publice

buc

1

50.000

19

Camera foto Olympus , inclusiv accesorii - DEP

buc

1

3.000

20

Instalație de climatizare - Direcția patrimoniu

buc

1

80.000

21

Dotări cabinete medicale la unitățile de invatamant

buc

264.044

22

Instalație de sonorizare - Primăria mun Rm. Valcea

buc

1

25.000

23

Extindere sistem supraveghere video direcția economico-financiara

buc

1

365

Cap. 61.02 * Ordine Publica si siguranța naționala

407.686

24

Licențe de operare ANPR - Politia Locala

buc

4

16.300

25

Statii radio emisie TETRA

buc

15

93.000

26

Autoturisme

buc

2

103.000

Nrzcrț

‘ Nomfoatizareaachu.debunurt sia altor chett. de

um

;■"■■''cioc.

2

4 .;y-,7z77

77-L :'5--7'.

6

27

Iluminatoare IRR -

buc

2

9.920

28

Sistem monitorizare

buc

1

6.000

29

Statie de lucru sistem IT supraveghere video

buc

20.460

30

Camere video si montaj 10 camere video achiziționate in 2012

buc

122.000

31

Sirena alarmare - SU

buc

35.000

Cap.65.02. - Invatamant

115.000

32

Cortine antifoc pentru scări incendiu

buc

50.000

33

Plita bucătărie grădiniță cu pp Nord 2

buc

1

65,000

Cap.67.02- Cultura, recreere sl religie

990.980

34

Instrumente muzicale Filarmonica "Ion Dumitrescu", din care:

69.000

Flaut in C

buc

1

8.000

Alte instrumente

buc

4

61.000

35

Instalație de climatizare - Sala de concerte Filarmonica Ion Dumitrescu

buc

1

105.200

36

Achiziții echipamente -locuri de joaca, iclusiv montaj

buc

1

20.000

37

Sistem digital de proiecție 3D - Cinema Ostroveni

489.000

38

Statuie in bronz - bust Spiru Haret

buc

1

11.000

39

Multifuncțional color si alb-negru -1 buc

buc

1

11.780

40

Sistem lumini, sunet, video Teatrul Ariei

buc

1

130.000

41

Dotări zone picnic (toalete eco, gratar, containere deșeuri)

buc

1

100.000

42

Instalație detectare, semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu - Filarmonica I Dumitrescu (sala de spectacole si spatii mansarda)

buc

1

20.000

43

Instalație evacuare fum si gaze fierbinți (desfumare) -Filarmonica I Dumitrescu (sala spectacole)

buc

1

35.000

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala

118.000

44

Echipament de qatit (plita , hota) - Cantina Ajutor Social

buc

1

80.000

45

Dotări echipamente - Centru Mara

buc

1

38.000

Cap.70.02. Loculnte.serv.si dezv.publica

5.052.220

46

Lămpi iluminat public cu leduri - DADP

buc

28

75.000

47

Autoutili. cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

1

260.000

48

Usi batante Hala Centrala

buc

2

7.800

49

Buldoescvator DADP

buc

1

369.000

50

Autoutilitara transport persoane si materiale cu bena, DADP

buc

1

203.000

51

Rotopercutanta max 1350W cu diametru burghiu max 45 mm -DADP

buc

1

3.530

52

Generator curent putere 2,6KW, monofazat - DADP

buc

1

3.080

53

Foreza pamant putere 2,6 CP, Cilindre 52CMC, diametru foreze max 200mm - DADP

buc

1

2.690

54

Etuva termoreglabila, temp max 200gr, capacitate 100 L -DADP

buc

1

14.600

55

Aparat de sitat pentru sita de 0-300 mm - DADP

buc

1

11.400

56

Aparat inel - bila automat -1 buc - DADP

buc

1

22.800

57

Penetrometru electronic -1 buc - DADP

buc

1

20.520

58

Centrala termica gospodărie bitum pe combustibil lichid cu accesorii si montai - DADP

buc

1

228.000

59

Cilindru vibrocompactor - DADP

buc

1

496.000

60

Autopfatforma cu nacela - DADP

buc

1

434.000

61

Motocositoare - DADP

buc

1

2.000

62

Motopompa pentru stropit - DADP

buc

1

4.000

63

Remorca platforma - DADP

buc

1

80.000

64

Mașina de emulsionat - DADP

buc

1

20.000

65

BULDOESCAVATOR - PIEȚE PREST

buc

1

380.000

66

Autoutilitara transport persoane si materiale 3500kg - PIEȚE PREST

buc

1

100.000

67

Autospeciala - maturat, deszăpezit - PIEȚE PREST

buc

1

1.000.000

68

Mașina maturat strada PIEȚE PREST

buc

1

213.000

69

Tractor multifuncțional - PIEȚE PREST

buc

1

100.000

70

încărcător frontal - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

71

Cupa braț escavat - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

72

Centrala termica pe lemne 300kw - sere - PIEȚE PREST

buc

1

70,000

73

Aqvariu marin - PIEȚE PREST

buc

2

6.600

74

Toaleta ecologica - PIEȚE PREST

buc

4

18,000

75

Instalații de filtrat apa Baza de Agrement Ostroveni

buc

2

100.000

76

Sistem de irigații a spatiilor verzi in municipiu - PIEȚE PREST

buc

1

300.000

77

Autoutilitara cu dispozitiv special de ridicare SC ETA SA

buc

1

380,000

tir. cit

; NominalizaTeaachiz.de bumKisjaaflwcheM.(ie

UM

îpk- 7;"''

CANWAȚC;

.A".,'"' W-. . -

:(RLATi;Q?€GTUATE. ■

Suma

■ 0 ;

,5";                                 57?::'':'.        7'7

^■2'^

78

Autoutilitara activități de control, intervenții urgente SC ETA SA

buc

1

70.000

aa. 5.029.625

■ 7;■■ e■ -• ■ ■

4.799.297

Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranța naționala

136.400

din care C+M

133.600

1

Modernizare birouri clădire anexa - Politia Locala

buc

1

93.000

din care C+M

91.600

2

Modernizare acoperiș clădire corp principal si izolare termica -Politia Locala

buc

1

43.400

din care C+M

42.000

Cap. 65.02. INVATAMANT

376.700

Din care C+M

365.700

3

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

6

64.000

din care C+M

61.000

4

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul teh. Energetic

buc

1

14.700

din care C+M

14.700

5

Extindere local Grădiniță nr. 8 colonia Nuci

buc

1

300.000

din care C+M

290.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

120.000

din care C+M

94.300

6

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

ml

4150

5.000

din care C+M

0

7

Conservare reabilitare casa "Olariescu"

buc

1

100.000

din care C+M

94.300

8

Reabilitarea peisagistica a parcului Mircea cel Batran

buc

1

5.000

din care C+M

0

9

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni

buc

1

5.000

din care C+M

0

10

Amenajare Arenele Traian

buc

1

5.000

din care C+M

0

Cap.6ft.02- Asigurări,asist.soclala

400.000

din care C+M

390.000

11

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

400.000

din care C+M

390.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.sl dezv.publica .

2.580.930

din care C+M

2.478.828

12

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea lui

Traian si Tudor Vladimirescu

buc

1

11.000

din care C+M

11.000

13

Reabilitare rețea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

buc

1

76.100

din care C+M

76.100

14

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

buc

1

100.000

din care C+M

92.000

15

Reabilitare clădiri si platforme betonate - SC ETA SA

buc

1

100.000

din care C+M

92.000

16

Reabilitare rețele termice secundare din mun, Rm. Valcea

ml

108251

10.000

din care C+M

0

17

Amenajare Piața Centrala

buc

1

5.000

din care C+M

0

18

Reab. ret. termice - PT1-bloc C5,A3tA4,A5

ml

1000

440.930

din care C+M

430.890

19

Reab. ret. termice -PT13-bloc Cozia,G,H,J

ml

1000

478.060

din care C+M

473.350

20

21

22

23

Reab. ret. termice - PT38-bloc N1,P1,P2,N3,N5

ml

700

629.840

din care C+M

613.970

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT1 Ostroveni: ramura 3 blc B0,A1,A2, 61,016,017,01,02,03,04

ml

890

156.350

din care C+M

150.000

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2

Ostroveni :ramura 2, Bloc B15,a10,C21 ,C22, C23.C32.S2-Romstal

ml

800

140.540

din care C+M

135.000

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum P 2 ramura 5, Bloc A8/2,C18,C19,C2O,C24,C25,O26,C27

ml

1038

182.360

din care C+M

175.000

Nr.ot

UM

CANTITATE

PLATJEFf

ECTUATE

Nr.sldata

0

2

■■

-"4: \

6

24

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala ramura 2 bloc C,D,E,F,S1 ,S2,S3, A+B,O,P,R,V1-V2,V3,V6,I Piața

ml

1000

175.680

din care C+M

170.000

25

Refacere racorduri electrice pt. iluminat public al str. adiacente str. Calea lui Traian si dezafectării stâlpilor

buc

1

30.000

din care C+M

29.518

26

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

ml

2540

10.000

din care C+M

0

27

Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

35.070

din care C+M

30.000

Cap. 74.02. Protecția Mediului

50.000

din care C+M

50.000

28

Extindere si reabilitare infr. de apa si apa uzata in jud.Valcea (POS Mediu)

50.000

din care C+M

50.000

Cap.84.02 Transport urban

1.363.595

din care C+M

1.286.869

29

Lărgire carosabil si pietonal Calea lui Traian

buc

1

28.000

din care C+M

27.000

30

Reabilitarea pod peste râul Olt

buc

1

5.000

din care C+M

0

31

Modernizare str Eftimestilor cu asigurarea scurg apelor

ml

2463

30.500

din care C+M

30.000

32

Modernizare str. Intrarea Cetatuia

ml

755

168.000

din care C+M

160.305

33

Modernizare str. Islazului;

ml

540

10.000

din care C+M

4.600

34

Modernizare str. Berzei

ml

500

2.000

din care C+M

160

35

Modernizare str. Spicului

ml

300

2.000

din care C+M

0

36

Modernizare str. Bicazului

ml

200

135.045

din care C+M

117.304

37

Modernizare strada Lacului

ml

370

300.000

din care C+M

295.000

38

Refacere canal colector str.Bicaz

buc

1

289.050

din care C+M

280.000

39

Modernizare strada Ioana Radu

ml

710

0

din care C+M

0

40

Modernizare strada Toamnei

ml

800

0

din care C+M

0

41

Modernizare str Saveasca

ml

5.000

din care C+M

0

42

Modernizare si reabilitare str. Dtru Zaganescu si adiacente

mp

4620

5,000

din care C+M

0

43

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp)

mp

7866

92.000

din care C+M

90.000

44

Modernizare str. Constanin Stanciulescu (10000 mpx 150 lei/mo)

mp

1000

200.000

din care C+M

193.000

45

Modernizare tronson str. Patr. 1. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

mp

1972

92.000

din care C+M

89.500

CHELTUiEUDEPficHECTJ^EpLd9b^tdepref^

i.,/. 4.346.670

Ur ’7.' ■.

Cap. 65.02. Invatamant

107.000

1

Platforma electronica eGuvernare pentru implementarea sistemelor de acces, creșterea siguranței si evidenta elevilor in unitățile de invatamant

buc

1

70.000

2

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

1

3.000

3

Extindere local Grădiniță nr. 8-col. Nuci

buc

1

34.000

Cap.67.02- Cultura, recreere sl religie -TOTAL

81.900

Nr.ciț

Nominalizarea achit de bunuri și a altor chett. de

CANTITATE

Nnșidata

:o;-

;<; ■■■■■■■

■■■■■        6 .

4

Servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri aferent proiectului "Reabilitare si modernizare Baza de agrement Ostroveni in mun. Rm. Valcea"

buc

1

9.500

5

Documentație pentru obținere autorizație constr. locuri de ioaca, inclusiv taxe avize, acorduri

buc

1

4.300

6

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

buc

1

58.100

7

Amenajare Arenele Troian

10.000

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala

100.000

8

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

100.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1.976.720

9

servicii ue cunsuiiania privinu HiaDorareacerenroe rinaniare pt. reabilitarea termica a unui număr de 30 blocuri de locuințe in mun. Rm. Valcea, inclusiv documentația suport, prin POR AXA 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe

buc

1

83.000

10

Elaborare documentatii tehnico-econmice pt. reabilitarea termica a unui număr de 30 blocuri de locuințe în mun. Rm.

Valcea, prin POR AXA 1.2- Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe, inclusiv avize

buc

1

98.000

11

Reactualizare PUZ Central

buc

1

115.000

12

Elaborare PUG municipiul Rm. Valcea, inclusiv avize aferente

buc

1

80.000

13

Amenajare Cimitir Feteni

buc

1

80.000

14

Extindere rețea iluminat exterior str.Ostroveni - Rm. Valcea

buc

1

5.500

15

Amenajare grup sanitar Catedrala Ostroveni

buc

1

3.750

16

Ridicare topo albie rau Olanesti (pentru proiect renaturare zona)

buc

1

6.000

17

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea - concurs de soluții, proiectare

buc

1

390.000

18

Locuințe pentru tineri in regim de închiriere prin ANL Ostroveni 5 - utilitati

buc

1

100.000

19

Consultanta- proiectare si asistenta tehnica pentru realizarea de proiecte in domeniul eficientei energetice, energii

buc

1

50.000

20

Extindere Cimitir Cetatuia - proiectare

buc

1

25.000

21

Lucrări de cadastru - banca de date urbana

buc

1

14.670

22

Sistem informațional specific domeniului edilitar si băncilor de date urbane-extindere lucrări conf noul PUG

buc

1

500.000

23

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi

buc

1

100.000

24

Actualizare plan topografic st lucrări cadastru imobiliar

buc

1

100.000

25

Reactualizare PUZ Goranu

buc

1

80.000

26

Studiu hidro-geotehnic pe terenul situat in Ostroveni, str. Ion Creanga, pe care urmeaza a fi amenajat un Cimitir public

buc

1

3.100

27

Asistenta tehnica - Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

buc

1

50.000

28

Extindere iluminat public zona str.D-tru Zaganescu si adiacente (T. Stefanescu, A. Muresianu)

buc

1

20.000

29

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

buc

1

5.000

30

Extindere rețea iluminat public zona str. Mieriei

buc

1

5.000

31

Extindere rețea iluminat public zona str. Caragiale

buc

1

5.000

32

Extindere rețea iluminat public zona str. Mircea Buciu

buc

1

5.000

33

Extindere rețea de iluminat zona inters E81 - Decebal

buc

1

5.000

34

Extindere rețea de iluminat aleea pietonala zona Simian - CFR

buc

1

5.000

35

Servicii de consultanta pentru elaborare si implementare proqram "Europa pentru cetateni"

buc

1

42.700

Cap.84.02 Transport urban

2.081.050

36

Reactualizare Studiu de Trafic

buc

1

100.000

37

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. General Magheru

buc

1

95.000

Nr^crt.

Nominalizarea               siaaftorchelt. de

om

CANTITATE

PLATI EFI

ECTUATE

S

Nr. si data

■■

Stima

G

2

38

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes -Piața Ostroveni

buc

1

81.500

39

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. Dacia

buc

1

61,500

40

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun, Rm. Valcea

buc

1

80,000

41

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm, Valcea

buc

1

1.170,000

42

Artera de legătura intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

buc

1

177.000

43

Artera de legătură intre bd. N Balcescu cu str M.V. Popescu, inclusiv sens giratoriu

buc

1

5,000

44 ,

Pasaj pietona) suprateran str. Raureni

buc

1

20.000

45

Reabilitare str, Ostroveni (2800 m)

buc

1

90.500

46

Modernizare intrarea Episcop Inochentie (250 m)

buc

1

8.500

47

Modernizare str. Ctin Stanciulescu (370 m)

buc

1

12.500

48

Modernizare str. Prunului (924 m)

buc

1

31.000

49

Modernizare str. Poenita (130 m)

buc

1

4.500

50

Modernizare str Dtru Zaganscu (160m) si adiacente (A. Muresianu - 260 m, T Stefanescu - 240 m)

buc

1

22,100

51

Artera de legătura intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății, in prelungirea bd. Tineretului

buc

1

10.000

52

Artera de legătura intre str. Splaiul Independentei si pod Morilor(str. Comeliu Tamas)

buc

1

80.000

53

Refacere canal colector str.Bicaz - proiectare

buc

1

9.950

54

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 tei/mp), inclusiv proiectare

buc

1

8.000

55

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu Dacia

buc

1

6.000

56

Modernizare tronson str. PI Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

buc

1

8.000

Cap.70.02. Loculnte,serv.sl dezv.publlca

1.000

1

Capital Social înființare zona Metropolitana - municipiul Rm. Valcea

1.000

Cap. 74.02. Protecția Mediului

1.180.000

2

Capital Social înființare firma - energii alternative

1.180.000

Cap.84.02 Transport urban

1.000.000

3

Majorare capital ETA SA

1,000,000
PrimaVA-s /                Viceprimar r

Ing, EmfluJ//Fy^ncu-____—Gigi Ion MateiZ

Vl

Director Investiții                    <\

Ing. Liviu Miftede

Director Economic

Ec. lonteMpa^

Set Serviciu investitii

Ing. CorinaTomaROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE - SERVICIUL INVESTIȚII


LISTA PROVIZORIE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII-ANUL 2013 -FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUGET LOCAL5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

L-VWSwa.;i--k4:

. - ■ ■■ '.'’b :

...

; ‘ - Realizat • ti: a

; ChettuieM

£ i V L’. 8BSMȘ8 i;             ~ ti®-' ‘ -

a -titilti.ti . vti                           ti ' - ti-ti .' 'ti - ti

/ICa

: ’■

/cl; :

tiiaH’ti

ti ti Terme!

PIF

Aiteforiduri

"‘/•^RȘtiJ tbtig^we.:'::

wjeawJțfti OW*titi

-ti^âtat-'-

0

1

2

3

4

6

7

/ti ':78ti> .

9

10

11

12

■■■■■■'■ TOTALFONDURI EUROPENE

14T419/447.00

129419,427.00

9.085,58200

1X000.00040

4,167.260.00

0.00

/ 4,167,20040

400

0

din care C+M

118,063,470.00

80,246,160.00

7434,942.00

14,760,000.00

6,350,000.00

■3400,000.00

0.00

3,600,000.00

0.00

_____C

ALucrari in continuare

75,601,260.00

63,239,160.00

3/478,041.00

1X451,600.00

7,000,000.00

3,617,400.00

2434,26040

0.00

2,834,200.00

6.00

_____0

din care C+M

66,618,420.00

61,222,840.00

2,810,359.00

6,850,000.00

3,600,00040

ti-2ÎTft^«40

0.00

2,700,000.00

040

__________c

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

ti^»»40'

0.00

0.00

ti;       440

0.00

0.00

040

_____0

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0.00

040

0

C.Alte chelt de investitii

65,818,187.00

65,780,277.00

5,607,541.00

8,000,000.00

3,661,300.00

1433,00000

0.00

1,333,000.00

0.00

0

din care C+M

51,545,050.00

29,023,320.00

4,624,583.00

llMOWiW

7,900,000.00

2,860,000.00

0.00

900,000.00

0.00

____0

Cap. 51.02. Autoritati publice

' ■           0.M

tititiș- ^^^048

'ti

:440

V ti 0.00

■://.: 440

-           0.00

040

r.' '___0

din care C+M

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

ti          0.00

0.00

0.00

0.00

0

A.Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■        / 040

0.00

0.00

040

0

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o;oo

0.00

0.00

0.00

0

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

tititi tidti; A^OO

0.00

0.00

040

0.00

0.00

0.00

0

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0

C.AIte chelt de investitii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

/ 0100

0.00

0.00

0.00

0

C2. Dotări independente

0.00

0.00

0.00

titi440.

0.00

0.00

•ti ' /-tif^fcoo

0.00

0.00

040

0

- ; 16448410M

16310,700.00

f2^00^».00

■ ti        040

1,200,60000

1,00046000

0.00

i 1,000,000.00

040

0

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

0.00

1,100,00040

tititiWO4O04O:

0.00

900,000.00

0.00

0

A.Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

:.. < ou»

0.00

0.00

0.00

0

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

•0.00

0.00

0.00

0.00

0

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

/ti 040

0.00

040

040

0

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0

CAfte chelt de investitii

16,948,810.00

16,910,700.00

5,130,998.00

0.00

1,200,600.00

140040040

0.00

1,000,000.00

0.00

0

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

0.00

1,100,000.00

tii- 90040000

0.00

900,000.00

040

0

C3 Consolidări

16,948,610.00

16,910,700.00

5,062,202.00

ti£260.80040

0.00

1,200,600.00

1,00040000

0.00

1,000,000.00

040

0

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

ti246X60040

0.00

1,100,000.00

90040040

0.00

900,000.00

040

0

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg .National A. Lahovari

16,948,610.00

16,910,700.00

5,062,202.00

: rȘl-^AțS:.'; ?

0.00

1,200,600.00

1,00040040

0.00

1,000,000.00

0.00

0

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

0.00

1,100,000.00

0.00

900,000.00

040

0

C«x87.02.-Cu/turansceers si r»//g/e

26,094,837.00

26,994,837.00

•.   116,66040

040

441/50040

: 33346040

/ti        040

333400,00

040

0

din care C+M

22,562,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

/       040

0.00

0.00

0.00

0

ALucrari in continuare

0.00

0.00

0.00

ti      940

0.00

0.00

040

0.00

0.00

0.00

0

din care C+M

0.00

0.00

0.00

040

040

0.00

: ti         0.00

0.00

0.00

0.00

0

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

0.00

040

■          0.00

0.00

0.00

0.00

0

din care C+M

0.00

0.00

0,00

•             0.00

0.00

040

4.00

0.00

040

040

0

C.AIte chelt de investitii

26,984,837.00

26,994,837.00

116,550.00

0.00

64140000

333,000.00

0.00

333,000.00

0.00

0

din care C+M

22,562,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

. :           0 .00

0.00

0.00

0.00

0

C2. Dotări independente

1,738,087.00

1,738,087.00

0.00

567,000.00

: ti 3^00040

0.00

333,000.00

C3 Consolidări

25,266,750.00

25,256,750.00

116,550.00

0.00

74,500.00

040

0.00

0.00

0.00

0

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

__________0.00

0.00

0.00

0

2

Modernizare parc Zăvoi in Municipiul Rm Valcea

25,256,750.00

25,256,750.00

116,550,00

0.00

74,500.00

0.00

0.00

0.00

0

din care C+M

22,562,780.00

22.562,780.00

______________0.00

ti©00

0.00

0.00

ti ti/: 040

0.00

0.00

0


| 3»‘4I   |

DENUMIREAO&ECTIVULUI

-7 ■ ’ : ■ •'< ’ • <’?=,’= . -•

Valoare ;

"W&Oț.-

. ■ Valoare

5'1’           ?/’'yy i /-h -

Ca . pa ■ ?' ""ci ' :7:W-J

■ ■

men

; PJF

7<.

7 :•i»pș«be:7:-:■

;.:7^tefc«dțMfl77 V;~<«rtenwf: ' nerambursabile postaderare

Total

7'77i«oi»iHT; .■

bugetare 7'.

dlftQire: '7- '

<. = btțgțMd*-. .7 :■ 'fixați:

|srj

0

1

2

3

4

.         - -1-                       A--ț-----

:=-•        ' i ■                              iî?'

6

7

- :48

9

10

11

12

Cap.70.02. Locuințe,servei dezvpublica

04»

-         04»

•      04»

i.0.00

04»

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

..           04»

0.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

'        . 7 04»

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04»

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

'777.i i 0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.     . 04»

0.00

0.00

0.00

0,00

C.Alte chelt de investitii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

• ...     04»

0.00

0.00

0.00

0.00

: Cap.84J)2 Tr«nsport urban

97476,000.00

86,113,890.00

3338,034.00

15,0008004»

543M0P4»

2334,200.00

0.00

2834,200.00

04»

0,00

din care C+M

66,019,420.00

61,222,840.00

2,810,359.00

14,750,000.00

5,250,000.00

2,700,000.00

0.00

2,700,000.00

0 00

0.00

A.Lucrari in continuare

75,601,260.00

63,239,150.00

3,478,041.00

-«w.00

7,000,000.00

3,617400.00

2,834,200.00

0.00

2,834,200.00

r 0.00

0.00

din care C+M

66,518,420.00

51,222,840.00

2,810,359.00

713^»4»04»

6,850,000.00

3.500,000.00

2,700,0004»

0.00

2,700,000.00

0.00

0.00

3

Pasaj denivelat suprateran pe 8-dul Tudor Vladimir.

38,758,450.00

40,029.640.00

3,235,005.00

5,400,000.00

1,830,300.00

2,834,200.00

0.00

2,834,200.00

0.00

0.00

din care C+M

32.520.060.00

35,301,860.00

2,810,359.00

9,8504»0.00

5,350,000.00

1.800.000.00

-2,7WM»004»

0.00

2,700,000.00

0.00

0.00

4

Prelungire b-dul Tineretului spre sud cu b-dul Dem Radulescu de la int. cu str. Ostroveni pana la int. cu DN 67

36,842,810.00

23,209.510.00

243,036.00

- Iii;: r'?^ î-:t$ r-J*: 1

1,600,000.00

1,787,100.00

< 7 04»

0.00

0.00

0.00

0.00!

din care C+M

33.998,360.00

15,920,980.00

0.00

1.500,000.00

1,700,000.00

< .04»

0.00

0.00

0.00

0.00 i

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■ : ■       0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

î’j îsSSfîâOLOO;

0.00

0.00

77;.-6/00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt de investitii

21,874,740.00

21,874,740.00

359,993.00

8,000,000.00

1,819,200.00

. :704»

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

15460,150.00

15460,150.00

0.00

7,900,000.00

1,750,000.00

. .        04»

0.00

0.00

0.00

0.00

C1 Achiziții de imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.   7. - 704»

0.00

0.00

0.00

_________0,00

C3 Consolidări

21,874,740.00

21,874,740.00

359,993.00

;9J810».00

8,000,000.00

1,819,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

15450,150.00

15460,150 00

0.00

9,6W4»0.W

7,900,000.00

1,750,000.00

• 7 J <04»

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Amenajare si modernizare str Aurelian Sacerdoteanu si str Patriarh lustinian Marina

21,874,740.00

21,874,740.00

359,993.00

• • -   c.                                4-

8,000,000.00

1,819,200.00

. '      ;      0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

din care C+M

15,460,150.00

15,460,150.00

9,650,000.00

7,900,000.00

1,750,000.00

•7'7    0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4 Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

0.00

0.00

______________0.00

- .'7 • • 7 W&i»

0.00

0.00

0.00

____________o.oo]

0.00

0.00

Sef Serv Coptâbiiitate si Buget Georgeta-Pnpas


rl


LISTA PROVIZORIE 2013


poziția "Alte cheltuieli de investitii'* defalcate pe categorii de bunuri, dotări irepartizata pe capitole de cheltuieli - fonduri n eram bursa bile posta de rare si cofinantare buget local


AFERENTA LISTEI FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL


--------- !

Nr. crt.

Nominalizarea achlz. de bunuri sl a altor chelt de Investiții

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

4,994,300.00

din care C+M

3,750,000.00

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

900,000.00

Cap. 51.02. Autorități publice

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE St RELIGIE

900,000.00

1

Promovarea potențialului turist» ecleziastic la nivelul municipiului Rm Valcea

450,000.00

2

Promovarea potențialului turistic cultural si de agrement la nivelul municipiului Rm Valcea

450,000.00

III

CONSOLIDĂRI

4,094,300.00

din care C+M

3,750,000.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

2,200,600.00

din care C+M

2,000,000.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg. National A.Lahovari

buc

1

2,200,600.00

din care C+M

2,000,000.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE Sl RELIGIE

74,500.00

din care C+M

0.00

2

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

74,500.00

din care C+M

0.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

1,819,200.00

dfrt care C+M

1,750,000.00

3

Amenajare si Modernizare str. Aurelian Sacerdoteanu si Patriarh lustinian Marina

buc

1

1,819,200.00

din care C+M

1,750,000.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

0.00Viceprimar

Gheorghe lopH


Director Executiv

Ion Lepadat C 0 '


Sef Serviciu

Georgetaftntabllltate si Buget


Anexa 1 b) din 0(31169/1997


LISTA PROVIZORIE 2013

poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli

CREDIT BANCAR INTERN 50.81

AFERENTA LISTEI FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

Primar

Emilian


Sef Serv

Adelina ReteyViceprimar

Gheorgbe IDirector Executiv

Ion LepadatSef Serviciu C

Georgeta FJri|5as


Nr. crt

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

8,000,000.00

din care C+M

7,900,000.00

l

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

ll

DOTĂRI INDEPENDENTE

0.00

III

CONSOLIDĂRI

8,000,000.00

din care C+M

7,900,000.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

0.00

din care C+M

0.00

1

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

0.00

din care C+M

0.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

8,000,000.00

din care C+M

7,900,000.00

2

Amenajare si Modernizare str. Aurelian Sacendoteanu si Patriarh lustinian Marina

buc

1

8,000,000.00

din care C+M

7,900,000.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt ELAB. ST. PREFEZAB. FEZABILITATE A PROIECTELOR sl ALTE STUDII AFENETE t         OBIECTIVELOR

0.00

MIN1CIPIUL RM.X/ALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


Y4 /g HCL nr.^./.?X\?^:.?rP<2SITUAȚIE

privind repartizarea creditelor bugetare pe unitati de in preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2013

Nr. crt

Denumire unitate

BUGET 2013

TRIMI

TRIM 11

TRIM IV

0

5

6

7

1

Colegiul Economic

15,670

5370

5370

4,930

2

Colegiul Al. Lahovari

10,190

3490

3490

3,210

3

Colegiul Mircea cel Bătrîn

62,950

21580

21580

19,790

4

Colegiul Matei Basarab

35,780

12270

12270

11,240

5

Colegiul Energetic

6,000

2060

2060

1,880

6

Colegiul Forestier

17,500

6000

6000

5,500

7

Liceul Ferdinand

7,840

2690

2690

2,460

8

Liceul Antim Ivireanul

8,360

2870

2870

2,620

9

Liceul N.PIesoianu

19,850

6800

6800

6,250

10

Liceul G-ral Magheru

7,310

2510

2510

2,290

11

Liceul Henri Coandă

2,350

810

810

730

12

Liceul Oltchim

10,450

3580

3580

3,290

13

Liceul de Arta

13,580

4660

4660

4,260

14

Școala Anton Pann

23,770

8150

8150

7,470

15

Școala Take lonescu

26,120

8950

8950

8,220

16

Școala I.Gh. Duca

10,450

3580

3580

3,290

17

Școala nr. 4

21,940

7520

7520

6,900

18

Școala nr. 5

19,590

6720

6720

6,150

19

Școala nr. 8

22,200

7610

7610

6,980

20

Școala nr. 10

4,180

1430

1440

1,310

21

Seminarul Teologic

3,920

1350

1340

1,230

TOTAL

350,000

120,000

120,000

110,000

VICEPRIMAR,


EC. GIGI ION MATEI


DIRECTOR EXECCUTIV, EC. ION LB^ADAT


ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL INVESTITli

4. 2o.<3LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ■ ANUL 2013 - UNITATI DE INVATAMANT PREUNIVERSITM'DG STAT

lei RON

Nr.crt ■ crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI    •

:                    execuția ■; h •• .&;js

nf sidarta acordMF /

Valoare

Inittalâ :

Valea reA

7

#nu'+a.ti 7^

Cheltuieli

îi!                 ■

LP*iP?:\

TW : man

Mi

ii

: A j" leali :=

4.:'ijTeWh'.< ' ^țScartll;;:4

buaetulidcâl

TOTAL

39.480

34.000

22.000

12.000

0

0

0

0

12.000

12.000

6

0

0

din care C+M

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

A

J LUCRARIINC0NT1NUARE         • .

A-.fO

^^O

:o.

'. 0

-0

• • ; / • i'O

k:-/-j'r^’o

0

0

■->. ■. r

• ■

--

;           0

. o

:-4 - : H.O

■■ s; a •

0

B

.r

0

0

: . tO

— r 0

0

0

0

.              : din tare C+M ?               -

M)

^i;SiO

HO

Y 0

0

•          B

•. :r / i<o!

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII. din care:

. ^9

:                         0

12.000

12.000i

■ -:'a0

0

0

C.L

ACHIZIȚII IMOBILE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.II

DOTĂRI INDEPENDENTE

39.480

34.000

22.000

12.000

12.000

12.000

0

0

0

C.lll

CONSOLIDĂRI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. elab.st. de pretez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

0

0

0

0

c.v

MAJORARE DE CAPITAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


LISTA


ANEXĂ nr. 1b) -

Anexa ia HCL nr..


poziției "Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local pentru unitati de invatamant pe anul 2013


< htominalizareaachiz.debunurisiaaltorchett.de

CANTITATE

," , n ,'7                     7? ''            ■'            "■ " ' •' '•

A Suma

■■■ ■;                                                      :;;Al"?'.:

TOTAL GENERAL

12.000

Din care C+M

0

r...                   <'/■,■}'...','"

:..' 'V*. '■/•'••

• 7'- ' ' •          .1' HS tf,...,

.a;.A7 12.00»

'..t. • A.^t -v        .

Cap.65.02. - Invatamant - TOTAL

12.000

1

Autoturism leasing Gr. Școlar Gen. Magheru

buc

1

12.000

A“■P-"-’, ’■

■..'".,‘S X.' iti?'

Șrțțy;.-.■

■' ■■■

Hi

SCWTOIS&WMSfefiflMrasi^^isS^s#

■'y ■           1                 ,'j'

StB'lâS

:SL"7 ă?;:VPrimar

Ing.Enjflia
Directo

E


orpQepadatSef Serviciul investitii

Ing, Corina Toma

(K


MUNICIPIUL RM V^LCEAAnexa nr. 1
HCL nr......../....................
"PRIMAR,"
ING. EMILIAN FR^NCU
SITUA|IA
VENITURILOR ESTIMATE DE {NCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013
- lei -
Nr. crtcod sursa bugetaraBUGETdin care
2013TR. ITR. IITR. IIITR. IV
TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL"210,450,000.00""66,678,570.00""51,267,130.00""48,099,300.00""44,405,000.00"
I. VENITURI PROPRII"121,337,970.00""41,723,970.00""25,942,000.00""29,417,000.00""24,255,000.00"
A.VENITURI FISCALE"103,189,000.00""32,461,000.00""22,946,000.00""26,333,000.00""21,449,000.00"
1Impozit profit010201"500,000.00""100,000.00""150,000.00""150,000.00""100,000.00"
2Imp. ven. din transf propr. imob030218"1,350,000.00""400,000.00""350,000.00""350,000.00""250,000.00"
3Cote defalcate impozit venit040201"64,377,000.00""18,000,000.00""16,000,000.00""16,000,000.00""14,377,000.00"
4Sume pentru echilibrare imp. venit040204"142,000.00""36,000.00""36,000.00""36,000.00""34,000.00"
5Impozit cl`diri pers.fizice07020101"6,150,000.00""3,300,000.00""850,000.00""1,200,000.00""800,000.00"
6Impozit cl`diri pers.juridice07020102"15,400,000.00""5,000,000.00""2,700,000.00""5,000,000.00""2,700,000.00"
7Impozit teren pers.fizice07020201"1,200,000.00""700,000.00""180,000.00""150,000.00""170,000.00"
8Impozit teren pers.juridice07020202"1,700,000.00""500,000.00""300,000.00""550,000.00""350,000.00"
9Impozit teren extravilan07020203"110,000.00""60,000.00""15,000.00""20,000.00""15,000.00"
10Taxe judiciare de timbru070203"1,700,000.00""550,000.00""400,000.00""400,000.00""350,000.00"
11Sume din TVA pentru echilibrare110206"132,000.00"0.00"32,000.00""50,000.00""50,000.00"
12Taxa hoteliera120207"90,000.00""20,000.00""20,000.00""20,000.00""30,000.00"
13Impozit pe spectacol150201"55,000.00""15,000.00""13,000.00""12,000.00""15,000.00"
14Impozit mijloace de transport p.fizice16020201"4,150,000.00""1,900,000.00""650,000.00""800,000.00""800,000.00"
15Impozit mijloace de transport p.juridice16020202"3,200,000.00""980,000.00""650,000.00""700,000.00""870,000.00"
16Taxa eliberare autorizatii160203"2,300,000.00""730,000.00""400,000.00""750,000.00""420,000.00"
17Alte taxe utilizare bunuri160250"350,000.00""100,000.00""120,000.00""80,000.00""50,000.00"
18Alte impozite si taxe180250"283,000.00""70,000.00""80,000.00""65,000.00""68,000.00"
B. VENITURI NEFISCALE"12,465,460.00""3,764,460.00""2,936,000.00""3,024,000.00""2,741,000.00"
19Venituri concesiuni - inchirieri300205"2,294,000.00""794,000.00""500,000.00""500,000.00""500,000.00"
20Venituri din prest. servicii330208"2,200,000.00""700,000.00""500,000.00""500,000.00""500,000.00"
21Contributie parinti - crese330210"200,000.00""60,000.00""53,000.00""33,000.00""54,000.00"
22Contributii cantina sociala330212"21,000.00""6,000.00""1,000.00""9,000.00""5,000.00"
23Venituri din recuperare chelt.judecat`330228"8,000.00""2,000.00""2,000.00""2,000.00""2,000.00"
24Taxe extrajudiciare340202"1,400,000.00""300,000.00""350,000.00""350,000.00""400,000.00"
25Alte venituri din taxe administrative340250"120,000.00""30,000.00""30,000.00""30,000.00""30,000.00"
26Venituri din amenzi aplicate350201"3,550,000.00""950,000.00""900,000.00""1,000,000.00""700,000.00"
27Taxe speciale360206"1,450,000.00""550,000.00""300,000.00""300,000.00""300,000.00"
28Alte venituri360250"1,150,000.00""300,000.00""300,000.00""300,000.00""250,000.00"
29Venituri din sponsorizari370201"72,460.00""72,460.00"0.000.000.00
C. VENITURI DIN CAPITAL"250,000.00""65,000.00""60,000.00""60,000.00""65,000.00"
30Venituri din valorificarea unor bunuri390201"50,000.00""15,000.00""10,000.00""10,000.00""15,000.00"
31Venituri din vanzari locuinte390203"200,000.00""50,000.00""50,000.00""50,000.00""50,000.00"
32Venituri din vanzarea unor bunuri3902070.000.000.000.000.00
II. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.400214"5,433,510.00""5,433,510.00"0.000.000.00
III. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA"89,112,030.00""24,954,600.00""25,325,130.00""18,682,300.00""20,150,000.00"
A. VENITURI DIN TVA1102"76,123,000.00""17,184,000.00""21,599,000.00""17,240,000.00""20,100,000.00"
1Cheltuieli personal invatamant110202"57,974,000.00""15,400,000.00""16,356,000.00""11,836,000.00""14,382,000.00"
2Alte cheltuieli descentralizare:110202"18,149,000.00""1,784,000.00""5,243,000.00""5,404,000.00""5,718,000.00"
- cheltuieli materiale învățământ 110202"8,204,000.00""1,177,000.00""1,557,000.00""2,734,000.00""2,736,000.00"
- hot`r@ri judec`tore]ti învățământ 110202"4,066,000.00"0.00"2,032,000.00""1,016,000.00""1,018,000.00"
- cheltuieli personal crese110202"1,537,000.00""307,000.00""307,000.00""307,000.00""616,000.00"
- indemnizatii insotitori110202"4,342,000.00""300,000.00""1,347,000.00""1,347,000.00""1,348,000.00"
B. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT4202"3,503,130.00""1,150,000.00""2,303,130.00"0.00"50,000.00"
1Subven\ii pentru retehnologizare420201"56,430.00"0.00"56,430.00"0.000.00
2Subven\ii reabilitare termica locuinte420212"1,456,700.00"0.00"1,456,700.00"0.000.00
3Subven\ii de la BS pentru proiecte FEN420220"1,840,000.00""1,100,000.00""740,000.00"0.000.00
4Ajutoare incalzire420234"150,000.00""50,000.00""50,000.00"0.00"50,000.00"
C. SUBVEN|II ALTE ADMINISTRA|II43020.000.000.000.000.00
1Subven\ie CJ Valcea 4302080.000.000.000.000.00
D. FONDURI EUROPENE4502"4,665,300.00""1,800,000.00""1,423,000.00""1,442,300.00"0.00
1FEDR - Rambursare 450201"3,915,300.00""1,800,000.00""1,000,000.00""1,115,300.00"0.00
2FSE - Rambursare 450202"750,000.00"0.00"423,000.00""327,000.00"0.00
E. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.400214"4,820,600.00""4,820,600.00"0.000.000.00
"VICEPRIMAR,""DIRECTOR EXECUTIV,"
EC. GIGI ION MATEIEC. ION LEPADAT

MUNICIPIUL RM VALCEAAnexa nr. 2
HCL nr. ……/……….....
"PRIMAR,"
ING. EMILIAN FR^NCU
SITUATIA
PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI
A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2013
- lei -
Nr. crtDESTINATIE ECONOMICACAPITOL CHELTUIELICREDITE BUGETARE 2013din care
TRIM. ITRIM. IITRIM. IIITRIM. IV
TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL"210,450,000""66,678,570""51,267,130""48,099,300""44,405,000"
din care:
DIN SURSE PROPRII"122,217,970""41,723,970""26,495,000""29,744,000""24,255,000"
DIN VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA"88,232,030""24,954,600""24,772,130""18,355,300""20,150,000"
I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII"122,217,970""41,723,970""26,495,000""29,744,000""24,255,000"
A. CHELTUIELI DE PERSONAL"20,361,000""5,071,000""5,198,000""5,151,000""4,941,000"
din care:
1Autoritati executiveCAP.51"7,600,000""1,820,000""1,940,000""1,900,000""1,940,000"
2Evidenta persoaneiCAP.54"45,000""15,000""15,000""15,000"0
3Politia LocalaCAP.61"2,500,000""625,000""625,000""625,000""625,000"
4Aparare CivilaCAP.61"40,000""11,000""11,000""11,000""7,000"
5Cabinete medicale scoliCAP.66"1,920,000""485,000""485,000""485,000""465,000"
6Teatrul Municipal ARIELCAP.67"700,000""175,000""175,000""175,000""175,000"
7"Filarmonica ""Ion Dumitrescu"""CAP.67"1,600,000""401,000""412,000""412,000""375,000"
8Directia de Protectie SocialaCAP.68"840,000""210,000""210,000""210,000""210,000"
9Cantina ajutor socialCAP.68"156,000""39,000""39,000""39,000""39,000"
10Centrul MaraCAP.68"36,000""9,000""9,000""9,000""9,000"
11DPS - salarii insotitori persoane handicapCAP.68"1,800,000""450,000""450,000""450,000""450,000"
12Centru Social IoanaCAP.68"96,000""24,000""24,000""24,000""24,000"
13Serviciul public creseCAP.68"519,000""173,000""173,000""173,000"0
14Dezvoltare publica - DADPCAP.70"1,236,000""302,000""310,000""312,000""312,000"
15Protectia mediului - DADPCAP.74"190,000""61,000""49,000""40,000""40,000"
16Strazi - DADPCAP.84"1,083,000""271,000""271,000""271,000""270,000"
B. CHELTUIELI MATERIALE"64,919,970""15,845,590""18,084,000""16,095,380""14,895,000"
din care:
1Autoritati executiveCAP. 51"10,250,380""3,400,000""2,450,000""2,800,380""1,600,000"
- aparat propriu"2,550,380""1,200,000""850,000""500,380"0
- rambursare imprumut"7,700,000""2,200,000""1,600,000""2,300,000""1,600,000"
2Dobanda CAP. 55"4,350,000""1,075,000""1,100,000""1,100,000""1,075,000"
- dobanda imprumut"4,200,000""1,050,000""1,050,000""1,050,000""1,050,000"
- comisioane"150,000""25,000""50,000""50,000""25,000"
3Ordine publicaCAP. 61"460,000""91,000""119,000""120,000""130,000"
- Politia Locala"360,000""61,000""99,000""100,000""100,000"
- Aparare Civila"100,000""30,000""20,000""20,000""30,000"
5InvatamantCAP. 65"6,574,000""1,085,000""2,088,000""1,575,000""1,826,000"
- cheltuieli functionale-reparatii scoli"674,000""473,000""201,000"00
- ajutoare sociale"200,000""67,000""67,000"0"66,000"
- reparatii curente"4,800,000""300,000""1,500,000""1,500,000""1,500,000"
- internate"550,000""125,000""200,000""75,000""150,000"
- burse elevi"350,000""120,000""120,000"0"110,000"
6SanatateCAP. 66"200,000""53,000""52,000""50,000""45,000"
- dispensare medicale scoli"120,000""35,000""30,000""30,000""25,000"
- dispensar TBC"80,000""18,000""22,000""20,000""20,000"
7Cultura si recreereCAP. 67"7,512,590""2,332,590""1,710,000""1,743,000""1,727,000"
- obiecte inventar+reparatii"710,000""110,000""200,000""200,000""200,000"
- activitati cultural sportive"1,250,000""196,000""350,000""350,000""354,000"
- intretinere spatii verzi"2,070,000""754,000""356,000""480,000""480,000"
- Clubul Sportiv Municipal"600,000""171,000""150,000""150,000""129,000"
- Club Sportiv Oltchim"600,000""450,000""50,000""50,000""50,000"
- cheltuieli din sponsorizari"72,590""72,590"000
- culte religioase"250,000""63,000""63,000""62,000""62,000"
- Centrul Excelenta Handbal"210,000""66,000""66,000""66,000""12,000"
- Teatrul Municipal ARIEL"1,250,000""325,000""325,000""300,000""300,000"
" - Filarmonica ""Ion Dumitrescu""""500,000""125,000""150,000""85,000""140,000"
8Asigurari si asistenta socialaCAP. 68"2,840,000""1,494,000""527,000""392,000""427,000"
- Directia de Protectie Sociala"180,000""28,000""52,000""50,000""50,000"
- Centru Social Ioana"40,000""6,000""10,000""12,000""12,000"
- Centru Mara"50,000""4,000""15,000""15,000""16,000"
- pers. cu handicap - cheltuieli functionale"30,000"0"30,000"00
- crese - aparat propriu"17,000"0"17,000"00
- crese - cheltuieli functionale"250,000""63,000""113,000""25,000""49,000"
- Cantina ajutor social"450,000""110,000""110,000""110,000""120,000"
- ajutoare sI indemnizatii"220,000""40,000""60,000""60,000""60,000"
- abonamente insotitori"480,000""120,000""120,000""120,000""120,000"
- indemnizatii persoane handicap"1,123,000""1,123,000"000
9Dezvoltare publica CAP. 70"9,293,000""2,320,000""2,363,000""2,380,000""2,230,000"
- DADP"8,260,000""1,720,000""2,180,000""2,180,000""2,180,000"
- aparat propriu"295,000""100,000""45,000""100,000""50,000"
- cotizatie - zona metropolitana"38,000"0"38,000"00
- fond IID"700,000""500,000""100,000""100,000"0
- reabilitare blocuri00000
10Protectia mediului CAP. 74"3,090,000""835,000""785,000""785,000""685,000"
- DADP"320,000""65,000""85,000""85,000""85,000"
- salubrizare"2,770,000""770,000""700,000""700,000""600,000"
- cofinantare proiect ISPA00000
11Compensare pret energieCAP. 81"2,400,000""700,000""1,700,000"00
12TransporturiCAP. 84"17,950,000""2,460,000""5,190,000""5,150,000""5,150,000"
- strazi - DADP"14,100,000""1,200,000""4,300,000""4,300,000""4,300,000"
- strazi - aparat propriu"350,000""200,000""50,000""50,000""50,000"
- subventie ETA"3,500,000""1,060,000""840,000""800,000""800,000"
C. CHELTUIELI INVESTI|II70"36,937,000""20,807,380""3,213,000""8,497,620""4,419,000"
din care
1Autoritati executiveCAP. 51"1,433,550""500,000""300,000""300,000""333,550"
2Ordine publicaCAP. 61"544,080""200,000""100,000""100,000""144,080"
3InvatamantCAP. 65"634,800""200,000""200,000""200,000""34,800"
4InvatamantCAP. 65"12,000""3,000""3,000""3,000""3,000"
5Cultura recreereCAP. 67"1,244,880""744,000""165,000""165,000""170,880"
6Asistenta socialaCAP. 68"618,000""500,000"00"118,000"
7Dezvoltare publicaCAP. 70"11,362,190""3,000,000""2,000,000""3,000,000""3,362,190"
8Majorare capital social - Zona MetropolitanaCAP. 70"1,000""1,000"000
9Protectia mediuluiCAP. 74"1,510,000""1,000,000""150,000""150,000""210,000"
10StraziCAP. 84"19,576,500""14,659,380""295,000""4,579,620""42,500"
II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINATIE SPECIALA"88,232,030""24,954,600""24,772,130""18,355,300""20,150,000"
A. SUME DIN TVA"76,123,000""17,184,000""21,599,000""17,240,000""20,100,000"
din care
1Salarii invatamantCAP.65"57,974,000""15,400,000""16,356,000""11,836,000""14,382,000"
2Alte cheltuieli descentralizate"18,149,000""1,784,000""5,243,000""5,404,000""5,718,000"
- salarii evidenta persoaneiCAP.54"15,000"000"15,000"
- cheltuieli materiale invatamantCAP.65"8,204,000""1,177,000""1,557,000""2,734,000""2,736,000"
- hotarari judecatoresti invatamantCAP.65"4,066,000"0"2,032,000""1,016,000""1,018,000"
- salarii personal creseCAP.68"1,522,000""307,000""307,000""307,000""601,000"
- indemnizatii persoane handicapCAP.68"4,342,000""300,000""1,347,000""1,347,000""1,348,000"
B. TRANSFERURI DESTINATIE SPECIALA"1,663,130""50,000""1,563,130"0"50,000"
din care
1Ajutoare incalzireCAP.68"150,000""50,000""50,000"0"50,000"
2Retehnologizare centrale termiceCAP.70"56,430"0"56,430"00
3Reabilitare blocuriCAP.70"1,456,700"0"1,456,700"00
C. FONDURI EUROPENE"10,445,900""7,720,600""1,610,000""1,115,300"0
1Fondul European de Dezvoltare RegionalaCAP. 65"2,200,600""2,200,600"000
2Fondul European de Dezvoltare RegionalaCAP. 67"974,500""474,500""500,000"00
3Fondul European de Dezvoltare RegionalaCAP. 84"7,270,800""5,045,500""1,110,000""1,115,300"0
"VICEPRIMAR,""DIRECTOR EXECUTIV,"
EC. GIGI ION MATEIEC. ION LEPADAT

MUNICIPIUL RM V^LCEAAnexa nr. 3
DIREC|IA ECONOMICO-FINANCIARAHCL nr. ……………...........
"PRIMAR,"
ING. EMILIAN FR^NCU
SITUA|IE
privind repartizarea creditelor bugetare pe unit`\i de [nv`\`m@nt
pentru cheltuieli func\ionale anul 2013
- lei -
Nr. crtPL~|IREPARTIZATdin care
31.12.20122013TR. ITR. IITR. IIITR. IV
TOTAL CHELTUIELI FUNC|IONALE"17,921,609""7,945,000""1,834,000""2,131,000""1,988,000""1,992,000"
din care:
-sursa buget de stat"5,899,672""7,350,000""1,410,000""1,960,000""1,988,000""1,992,000"
-sursa buget local"3,220,083""595,000""424,000""171,000"00
1"COLEGIUL ""AL. LAHOVARI""""430,000""408,000""75,000""111,000""111,000""111,000"
-sursa buget de stat"309,000""408,000""75,000""111,000""111,000""111,000"
-sursa buget local"121,000"00000
2"COLEGIUL ""MIRCEA CEL B~TR^N""""773,839""606,000""100,000""169,000""169,000""168,000"
-sursa buget de stat"465,000""606,000""100,000""169,000""169,000""168,000"
-sursa buget local"308,839"00000
3"COLEGIUL ""ENERGETIC""""588,951""381,000""80,000""100,000""100,000""101,000"
-sursa buget de stat"314,000""381,000""80,000""100,000""100,000""101,000"
-sursa buget local"274,951"00000
4"COLEGIUL ""FORESTIER""""585,997""451,000""125,000""119,000""104,000""103,000"
-sursa buget de stat"330,000""391,000""80,000""104,000""104,000""103,000"
-sursa buget local"255,997""60,000""45,000""15,000"00
5"COLEGIUL ""MATEI BASARAB""""573,672""792,000""100,000""230,000""230,000""232,000"
-sursa buget de stat"573,672""792,000""100,000""230,000""230,000""232,000"
-sursa buget local000000
6"COLEGIUL ""ECONOMIC""""359,000""433,000""75,000""119,000""119,000""120,000"
-sursa buget de stat"354,000""433,000""75,000""119,000""119,000""120,000"
-sursa buget local"5,000"00000
7"LICEUL ""OLTCHIM""""830,434""360,000""126,000""91,000""72,000""71,000"
-sursa buget de stat"281,000""285,000""70,000""72,000""72,000""71,000"
-sursa buget local"549,434""75,000""56,000""19,000"00
8"LICEUL ""FERDINAND I""""682,982""460,000""145,000""115,000""100,000""100,000"
-sursa buget de stat"399,000""400,000""100,000""100,000""100,000""100,000"
-sursa buget local"283,982""60,000""45,000""15,000"00
9"LICEUL. ""ANTIM IVIREANUL""""239,739""238,000""60,000""59,000""59,000""60,000"
-sursa buget de stat"171,000""238,000""60,000""59,000""59,000""60,000"
-sursa buget local"68,739"00000
10"LICEUL ""G-RAL MAGHERU""""459,403""320,000""114,000""79,000""63,000""64,000"
-sursa buget de stat"240,000""250,000""60,000""63,000""63,000""64,000"
-sursa buget local"219,403""70,000""54,000""16,000"00
11"LICEUL ""HENRI COAND~""""225,000""253,000""60,000""64,000""64,000""65,000"
-sursa buget de stat"196,000""253,000""60,000""64,000""64,000""65,000"
-sursa buget local"29,000"00000
12"GRUP }C. ""N. PLE}OIANU""""388,040""388,000""60,000""109,000""109,000""110,000"
-sursa buget de stat"341,000""388,000""60,000""109,000""109,000""110,000"
-sursa buget local"47,040"00000
13LICEUL DE ART~"148,891""167,000""40,000""43,000""42,000""42,000"
-sursa buget de stat"139,000""167,000""40,000""43,000""42,000""42,000"
-sursa buget local"9,891"00000
14SEMINARUL TEOLOGIC"217,000""195,000""65,000""63,000""34,000""33,000"
-sursa buget de stat"122,000""135,000""45,000""23,000""34,000""33,000"
-sursa buget local"95,000""60,000""20,000""40,000"00
15"}COALA ""TAKE IONESCU""""369,961""516,000""108,000""147,000""130,000""131,000"
-sursa buget de stat"333,000""451,000""60,000""130,000""130,000""131,000"
-sursa buget local"36,961""65,000""48,000""17,000"00
16"}COALA "" I.GH. DUCA """"430,480""336,000""117,000""85,000""67,000""67,000"
-sursa buget de stat"215,000""261,000""60,000""67,000""67,000""67,000"
-sursa buget local"215,480""75,000""57,000""18,000"00
17}COALA Nr. 4"429,981""348,000""105,000""91,000""76,000""76,000"
-sursa buget de stat"223,000""288,000""60,000""76,000""76,000""76,000"
-sursa buget local"206,981""60,000""45,000""15,000"00
18}COALA Nr. 5"309,802""300,000""60,000""80,000""80,000""80,000"
-sursa buget de stat"233,000""300,000""60,000""80,000""80,000""80,000"
-sursa buget local"76,802"00000
19}COALA Nr. 8 COLONIE"157,911""102,000""45,000""7,000""25,000""25,000"
-sursa buget de stat"85,000""102,000""45,000""7,000""25,000""25,000"
-sursa buget local"72,911"00000
20"}COALA ""ANTON PANN""""600,771""519,000""114,000""146,000""130,000""129,000"
-sursa buget de stat"302,000""449,000""60,000""130,000""130,000""129,000"
-sursa buget local"298,771""70,000""54,000""16,000"00
21}COALA Nr. 10"317,901""372,000""60,000""104,000""104,000""104,000"
-sursa buget de stat"274,000""372,000""60,000""104,000""104,000""104,000"
-sursa buget local"43,901"00000
"VICEPRIMAR,"" DIRECTOR EXECUTIV,"
EC. GIGI ION MATEI EC. ION LEP~DAT

MUNICIPIUL RM V^LCEAAnexa nr. 4
HCL nr. ……………
SITUA|IE
privind repartizarea creditelor bugetare pe unit`\i de [nv`\`m@nt pre]colar cu program prelungit
pentru cheltuieli func\ionale anul 2011
- lei -
Nr. crtPL~|IREPARTIZATdin care
31.12.20102011TR. ITR. IITR. IIITR. IV
TOTAL CHELTUIELI FUNC|IONALE"1,051,583""1,190,000""360,000""160,000""290,000""380,000"
• {NV~|~M^NT"782,692""900,000""260,000""110,000""240,000""290,000"
• CRE}E"268,891""290,000""100,000""50,000""50,000""90,000"
din care:
1GRADINI|A P.P. OSTROVENI 1"108,983""119,000""33,000""16,000""32,000""38,000"
• {NV~|~M^NT"84,984""92,000""24,000""11,000""27,000""30,000"
• CRE}E"23,999""27,000""9,000""5,000""5,000""8,000"
2GRADINI|A P.P. OSTROVENI 2"119,983""130,000""38,000""18,000""35,000""39,000"
• {NV~|~M^NT"84,985""92,000""24,000""11,000""28,000""29,000"
• CRE}E"34,998""38,000""14,000""7,000""7,000""10,000"
3GRADINI|A P.P. OSTROVENI 3"102,689""112,000""35,000""17,000""32,000""28,000"
• {NV~|~M^NT"61,794""68,000""20,000""9,000""23,000""16,000"
• CRE}E"40,895""44,000""15,000""8,000""9,000""12,000"
4GRADINI|A P.P. NORD 1"120,963""140,000""45,000""18,000""33,000""44,000"
• {NV~|~M^NT"94,964""110,000""33,000""13,000""28,000""36,000"
• CRE}E"25,999""30,000""12,000""5,000""5,000""8,000"
5GRADINI|A P.P. NORD 2"174,000""198,000""65,000""22,000""38,000""73,000"
• {NV~|~M^NT"108,000""130,000""40,000""12,000""28,000""50,000"
• CRE}E"66,000""68,000""25,000""10,000""10,000""23,000"
6GRADINI|A P.P. TRAIAN"134,000""153,000""44,000""27,000""38,000""44,000"
• {NV~|~M^NT"104,000""120,000""33,000""20,000""32,000""35,000"
• CRE}E"30,000""33,000""11,000""7,000""6,000""9,000"
7GRADINI|A P.P. SUD"167,000""190,000""49,000""26,000""37,000""78,000"
• {NV~|~M^NT"120,000""140,000""35,000""18,000""29,000""58,000"
• CRE}E"47,000""50,000""14,000""8,000""8,000""20,000"
8GRADINI|A P.P N. B~LCESCU"48,000""62,000""23,000""6,000""19,000""14,000"
• {NV~|~M^NT"48,000""62,000""23,000""6,000""19,000""14,000"
• CRE}E000000
9GRADINI|A P.P.COZIA"75,965""86,000""28,000""10,000""26,000""22,000"
• {NV~|~M^NT"75,965""86,000""28,000""10,000""26,000""22,000"
• CRE}E000000
"PRIMAR,"" DIRECTOR EXECUTIV,"
ING. ROMEO RADULESCUEC. GEORGETA PRIPAS

MUNICIPIUL RM V^LCEAAnexa nr. 4
DIRECTIA ECONOMICO-FIANACIARAHCL nr. ……/………...
"PRIMAR,"
ING. EMILIAN FR^NCU
SITUA|IE
privind repartizarea creditelor bugetare pe unit`\i de [nv`\`m@nt pre]colar
cu program prelungit pentru cheltuieli func\ionale pe anul 2013
- lei -
Nr. crtDENUMIREPL~|IREPARTIZATdin care
UNITATE31.12.20122013TR. ITR. IITR. IIITR. IV
TOTAL CHELTUIELI FUNC|IONALE"1,425,155""1,183,000""337,000""350,000""219,000""265,000"
• {NV~|~M^NT BS"798,000""854,000""225,000""207,000""206,000""216,000"
• {NV~|~M^NT BL"528,583""79,000""49,000""30,000"00
• CRE}E BL"305,680""250,000""63,000""113,000""25,000""49,000"
din care:
1GRADINI|A P.P. OSTROVENI 1"166,375""179,000""34,000""57,000""32,000""44,000"
• {NV~|~M^NT BS"125,000""138,000""25,000""39,000""39,000""35,000"
• {NV~|~M^NT BL"2,092"00000
• CRE}E"39,283""41,000""9,000""18,000""5,000""9,000"
2GRADINI|A P.P. OSTROVENI 2"231,049""109,000""34,000""30,000""21,000""24,000"
• {NV~|~M^NT BS"71,000""74,000""25,000""14,000""17,000""18,000"
• {NV~|~M^NT BL"116,050"00000
• CRE}E"43,999""35,000""9,000""16,000""4,000""6,000"
3GRADINI|A P.P. OSTROVENI 3"112,806""90,000""34,000""23,000""13,000""20,000"
• {NV~|~M^NT BS"56,000""61,000""25,000""10,000""11,000""15,000"
• {NV~|~M^NT BL"20,000"00000
• CRE}E"36,806""29,000""9,000""13,000""2,000""5,000"
4GRADINI|A P.P. NORD 1"169,563""157,000""34,000""53,000""36,000""34,000"
• {NV~|~M^NT BS"108,000""124,000""25,000""34,000""34,000""31,000"
• {NV~|~M^NT BL"16,648"00000
• CRE}E"44,915""33,000""9,000""19,000""2,000""3,000"
5GRADINI|A P.P. NORD 2"192,872""224,000""83,000""74,000""31,000""36,000"
• {NV~|~M^NT BS"107,000""105,000""25,000""27,000""26,000""27,000"
• {NV~|~M^NT BL"35,180""79,000""49,000""30,000"00
• CRE}E"50,692""40,000""9,000""17,000""5,000""9,000"
6GRADINI|A P.P. TRAIAN"166,121""103,000""34,000""26,000""21,000""22,000"
• {NV~|~M^NT BS"72,000""76,000""25,000""13,000""19,000""19,000"
• {NV~|~M^NT BL"53,136"00000
• CRE}E"40,985""27,000""9,000""13,000""2,000""3,000"
7GRADINI|A P.P. SUD"209,998""174,000""34,000""51,000""40,000""49,000"
• {NV~|~M^NT BS"117,000""129,000""25,000""34,000""35,000""35,000"
• {NV~|~M^NT BL"43,998"00000
• CRE}E"49,000""45,000""9,000""17,000""5,000""14,000"
8GRADINI|A P.P N. B~LCESCU"87,800""84,000""25,000""21,000""17,000""21,000"
• {NV~|~M^NT BS"86,000""84,000""25,000""21,000""17,000""21,000"
• {NV~|~M^NT BL"1,800"00000
9GRADINI|A P.P.COZIA"88,571""63,000""25,000""15,000""8,000""15,000"
• {NV~|~M^NT BS"56,000""63,000""25,000""15,000""8,000""15,000"
• {NV~|~M^NT BL"32,571"00000
"VICEPRIMAR,"" DIRECTOR EXECUTIV,"
EC. GIGI ION MATEIEC. ION LEPĂDAT

MINICIPIUL RM.VALCEAAnexa nr. 8
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARAHCL nr......./...................
"PRIMAR,"
ING. EMILIAN FR^NCU
SITUATIE
privind repartizarea creditelor bugetare pe unitati de invatamant
preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2013
Nr. crtDenumire unitateBUGET 2013TRIM ITRIM IITRIM IV
0567
1Colegiul Economic"15,670"53705370"4,930"
2Colegiul Al. Lahovari"10,190"34903490"3,210"
3Colegiul Mircea cel B`tr[n"62,950"2158021580"19,790"
4Colegiul Matei Basarab"35,780"1227012270"11,240"
5Colegiul Energetic"6,000"20602060"1,880"
6Colegiul Forestier"17,500"60006000"5,500"
7Liceul Ferdinand"7,840"26902690"2,460"
8Liceul Antim Ivireanul"8,360"28702870"2,620"
9Liceul N.Plesoianu"19,850"68006800"6,250"
10Liceul G-ral Magheru"7,310"25102510"2,290"
11Liceul Henri Coand`"2,350"810810730
12Liceul Oltchim"10,450"35803580"3,290"
13Liceul de Arta"13,580"46604660"4,260"
14Scoala Anton Pann"23,770"81508150"7,470"
15Scoala Take Ionescu"26,120"89508950"8,220"
16Scoala I.Gh. Duca"10,450"35803580"3,290"
17Scoala nr. 4"21,940"75207520"6,900"
18Scoala nr. 5"19,590"67206720"6,150"
19Scoala nr. 8"22,200"76107610"6,980"
20Scoala nr. 10"4,180"14301440"1,310"
21Seminarul Teologic"3,920"13501340"1,230"
TOTAL"350,000""120,000""120,000""110,000"
"VICEPRIMAR,""DIRECTOR EXECCUTIV,"
EC. GIGI ION MATEIEC. ION LEPADAT


MUNICIPIUL RM V^LCEAAnexa nr. 5
DIREC|IA ECONOMICO-FINANCIAR~HCL nr. ……/………........
"PRIMAR,"
ING. EMILIAN FR^NCU
SITUA|IE
privind subven\iile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu servicii func\ionale
internate - buget 2013
- lei -
Nr. crtPL~|IREPARTIZATdin care
20122013TR. ITR. IITR. IIITR. IV
TOTAL SUBVEN|II INTERNATE"774,000""550,000""125,000""200,000""75,000""150,000"
din care:
1INTERNAT COLEGIUL ENERGETIC"80,000""75,000""15,000""30,000""10,000""20,000"
2INTERNAT COLEGIUL MIRCEA CEL B~TR^N"220,000""100,000""20,000""35,000""10,000""35,000"
3INTERNAT COLEGIUL FORESTIER"102,500""65,000""20,000""25,000""5,000""15,000"
4INTERNAT LICEUL FERDINAND"208,000""157,000""40,000""57,000""27,000""33,000"
5INTERNAT LICEUL MAGHERU"37,000""35,000""7,000""10,000""5,000""13,000"
6INTERNAT LICEUL OLTCHIM"47,000""42,000""8,000""15,000""5,000""14,000"
7INTERNAT SEMINAR TEOLOGIC"52,000""50,000""9,000""18,000""8,000""15,000"
8INTERNAT LICEUL PLE}OIANU"27,500""26,000""6,000""10,000""5,000""5,000"
"VICEPRIMAR,"" DIRECTOR EXECUTIV,"
EC. GIGI ION MATEI EC. ION LEP~DATMunicipiul Rm. ValceaANEXA nr. 1 b)
C.U.I. 2540813Anexa nr. 6 la HCL nr……………/…………………….
"pozitia ""Alte cheltuieli de investitii"" defalcate pe categorii de bunuri, dotari independente "
repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetare
Nr. crt.Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitiiUMCANTITATE Valoare PLATI EFECTUATE
"C5. Consultanta, asistenta tehnica(dirig.de santier, asist. tehn. proiectant)"Nr. si data doc.SumaC5. Asist. tehn.
0123456#REF!
TOTAL GENERAL "33,529,080"
Din care C+M "4,799,297"
IACHIZITII IMOBILE"13,856,856"#REF!#REF!
Cap.84.02 Transport urban0
"Cap.70.02. Locuinte,serv.si dezv.publica""1,192,000"
1Extindere Cimitir Cetatuiamp"1,038,000"
2Extindere Cimitir Raurenimp"143,000"
3Achizitie imobil aleea Nuci (HCL 15/2013)mp19.08"11,000"
Cap. 74.02. Protectia mediului"280,000"
4Depozit ecologic Feteni - despagubiri proprietari imobile afectatemp"180,000"
5Achizitie terenuri ptr creeare parc industrial si expropriere terenuri propuse ca strazi prin PUZ Ostrovenimp"100,000"
Cap.84.02 Transport urban-TOTAL"12,384,856"
6Achizitie teren ob. amenaj. si moderniz. str. A Sacerdoteanu mp"688,606"
7Amenajare cale acces intrarea Suduluimp"550,000"
8Bretele de legatura la Pasaj denivelat T. Vladimirescump"10,646,250"
9Prelungire str. Antim Ivireanu intersectie Calea lui Traian cu Daciamp"500,000"
IIDOTARI INDEPENDENTE "8,114,929"#REF!#REF!#REF!
Cap. 51.02 Autoritati publice"1,431,049"
1"Sist. integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta"buc1"40,000"
2Upgradare aplicatie Docmanagerbuc1"12,500"
3Program baza de date urbanismbuc1"19,000"
4Alicatie registru agricolbuc1"25,000"
5Aplicatie soft gestiunea Patrimoniuluibuc1"71,000"
6Aplicatie soft centralizat - Resurse Umanebuc1"10,000"
7Server aplicatie contabilitatebuc1"15,000"
8Camera video - filme documentarebuc1"16,900"
9Calculator accesare PUGbuc1"5,000"
10Directia Patrimoniu - pachet GPS; trepied; prisme; bastoane; licenta autocad 2010buc"100,000"
11Calculatoare - sedii primariebuc"298,000"
12"Periferice, printare "buc"180,240"
13Achizitie antivirusi de servere pentru toate sediilebuc"18,600"
14Licente Softworebuc"100,000"
15"Up-grade modul juridic, integrat cu manag documentelor"buc1"12,400"
16"Up-grade managemnt documente suport pentru scanare, arhivare electronica a documentelor"buc1"50,000"
17"Implementarea solutiei de protectie a datelor - backup date la toate sediile primariei (Network Storage) conform cerintelor SR ISO/CEI 27001:2006(servere pentru salvare baze de date, softul aferent, etc.)"buc1"35,000"
18"Program informatic pentru invenstitii publice-buget si urmarire obiective investitii, reparatii inclusiv centralizarea achizitiilor publice"buc1"50,000"
19"Camera foto Olympus , inclusiv accesorii - DEP"buc1"3,000"
20Instalatie de climatizare - Directia patrimoniubuc1"80,000"
21Dotari cabinete medicale la unitatile de invatamantbuc"264,044"
22Instalatie de sonorizare - Primaria mun Rm. Valceabuc1"25,000"
23Extindere sistem supraveghere video directia economico-financiarabuc1365
Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranta nationala"407,680"
24Licente de operare ANPR - Politia Localabuc4"18,300"
25Statii radio emisie TETRA buc15"93,000"
26Autoturisme buc2"103,000"
27Iluminatoare IRR - buc2"9,920"
28 Sistem monitorizare buc1"6,000"
29Statie de lucru sistem IT supraveghere videobuc"20,460"
30Camere video si montaj 10 camere video achizitionate in 2012buc"122,000"
31Sirena alarmare - SUbuc"35,000"
Cap.65.02. - Invatamant "115,000"
32Cortine antifoc pentru scari incendiubuc"50,000"
33Plita bucatarie gradinita cu pp Nord 2buc1"65,000"
"Cap.67.02- Cultura, recreere si religie""990,980"
34"Instrumente muzicale Filarmonica ""Ion Dumitrescu"", din care:""69,000"
Flaut in Cbuc1"8,000"
Alte instrumentebuc4"61,000"
35Instalatie de climatizare - Sala de concerte Filarmonica Ion Dumitrescubuc1"105,200"
36"Achizitii echipamente -locuri de joaca, iclusiv montaj"buc1"20,000"
37Sistem digital de proiectie 3D - Cinema Ostroveni"489,000"
38Statuie in bronz - bust Spiru Haretbuc1"11,000"
39Multifunctional color si alb-negru - 1 bucbuc1"11,780"
40"Sistem lumini, sunet, video Teatrul Ariel"buc1"130,000"
41"Dotari zone picnic (toalete eco, gratar, containere deseuri)"buc1"100,000"
42"Instalatie detectare, semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu - Filarmonica I Dumitrescu (sala de spectacole si spatii mansarda)"buc1"20,000"
43Instalatie evacuare fum si gaze fierbinti (desfumare) - Filarmonica I Dumitrescu (sala spectacole)buc1"35,000"
"Cap.68.02- Asigurari,asist.sociala ""118,000"
44"Echipament de gatit (plita , hota) - Cantina Ajutor Social"buc1"80,000"
45Dotari echipamente - Centru Marabuc1"38,000"
"Cap.70.02. Locuinte,serv.si dezv.publica""5,052,220"
46Lampi iluminat public cu leduri - DADPbuc28"75,000"
47Autoutili. cu tract 4x4 cu echip. specialebuc1"260,000"
48Usi batante Hala Centralabuc2"7,800"
49Buldoescvator DADPbuc1"369,000"
50Cap. 74.02. Protectia mediului0
51
52Cap.84.02 Transport urban0
53
54
55
56
57
50"Autoutilitara transport persoane si materiale cu bena, DADP"buc 1"203,000"
51Rotopercutanta max 1350W cu diametru burghiu max 45 mm - DADPbuc 1"3,530"
52"Generator curent putere 2,6KW, monofazat - DADP"buc 1"3,080"
53"Foreza pamant putere 2,6 CP, Cilindre 52CMC, diametru foreza max 200mm - DADP"buc 1"2,690"
54"Etuva termoreglabila, temp max 200gr, capacitate 100 L - DADP"buc 1"14,600"
55Aparat de sitat pentru sita de 0-300 mm - DADPbuc 1"11,400"
56Aparat inel - bila automat - 1 buc - DADPbuc 1"22,800"
57Penetrometru electronic - 1 buc - DADPbuc 1"20,520"
58Centrala termica gospodarie bitum pe combustibil lichid cu accesorii si montaj - DADPbuc 1"228,000"
59Cilindru vibrocompactor - DADPbuc 1"496,000"
60Autoplatforma cu nacela - DADPbuc 1"434,000"
61Motocositoare - DADPbuc 1"2,000"
62Motopompa pentru stropit - DADPbuc 1"4,000"
63Remorca platforma - DADPbuc 1"80,000"
64Masina de emulsionat - DADPbuc 1"20,000"
65BULDOESCAVATOR - PIETE PRESTbuc 1"380,000"
66Autoutilitara transport persoane si materiale 3500kg - PIETE PRESTbuc 1"100,000"
67"Autospeciala - maturat, deszapezit - PIETE PREST"buc 1"1,000,000"
68Masina maturat strada PIETE PRESTbuc 1"213,000"
69Tractor multifunctional - PIETE PRESTbuc 1"100,000"
70Incarcator frontal - optional la tractor - PIETE PRESTbuc 1"28,600"
71Cupa brat escavat - optional la tractor - PIETE PRESTbuc 1"28,600"
72Centrala termica pe lemne 300kw - sere - PIETE PRESTbuc 1"70,000"
73Aqvariu marin - PIETE PRESTbuc 2"6,600"
74Toaleta ecologica - PIETE PRESTbuc 4"18,000"
75Instalatii de filtrat apa Baza de Agrement Ostrovenibuc 2"100,000"
76Sistem de irigatii a spatiilor verzi in municipiu - PIETE PRESTbuc 1"300,000"
77Autoutilitara cu dispozitiv special de ridicare SC ETA SAbuc 1"380,000"
78"Autoutilitara activitati de control, interventii urgente SC ETA SA"buc 1"70,000"
III.CONSOLIDARI"5,029,625"
din care C+M"4,799,297"
Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranta nationala"136,400"
din care C+M"133,600"
1Modernizare birouri cladire anexa - Politia Localabuc 1"93,000"
din care C+M"91,600"
2Modernizare acoperis cladire corp principal si izolare termica - Politia Localabuc 1"43,400"
din care C+M"42,000"
Cap. 65.02. INVATAMANT"378,700"
Din care C+M"365,700"
3Amenajare scari de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant buc 6"64,000"
din care C+M"61,000"
4Reabilitare si amenajare SAM Colegiul teh. Energeticbuc 1"14,700"
din care C+M"14,700"
5Extindere local Gradinita nr. 8 colonia Nuci buc 1"300,000"
din care C+M"290,000"
"Cap.67.02- Cultura, recreere si religie ""120,000"
din care C+M"94,300"
6Inlocuire conducta apa sarata - strand Ostroveniml4150"5,000"
din care C+M0
7"Conservare reabilitare casa ""Olanescu"""buc 1"100,000"
din care C+M"94,300"
8Reabilitarea peisagistica a parcului Mircea cel Batranbuc 1"5,000"
din care C+M0
9Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostrovenibuc 1"5,000"
din care C+M0
10Amenajare Arenele Traianbuc 1"5,000"
din care C+M0
"Cap.68.02- Asigurari,asist.sociala ""400,000"
din care C+M"390,000"
11Camin de batrani -corp A transf in loc socialebuc 1"400,000"
din care C+M"390,000"
"Cap.70.02. Locuinte,serv.si dezv.publica""2,580,930"
din care C+M"2,478,828"
12Dezafectarea partiala a stalpilor de iluminat pe strazile Calea lui Traian si Tudor Vladimirescubuc 1"11,000"
din care C+M"11,000"
13Reabilitare retea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescubuc 1"76,100"
din care C+M"76,100"
14Modernizare Targ Raureni - PIETE PRESTbuc 1"100,000"
din care C+M"92,000"
15Reabilitare cladiri si platforme betonate - SC ETA SAbuc 1"100,000"
din care C+M"92,000"
16Reabilitare retele termice secundare din mun. Rm. Valceaml108251"10,000"
din care C+M0
17Amenajare Piata Centralabuc 1"5,000"
din care C+M0
18"Reab. ret. termice - PT1-bloc C5,A3,A4,A5 "ml1000"440,930"
din care C+M"430,890"
19"Reab. ret. termice -PT13-bloc Cozia,G,H,J "ml1000"478,060"
din care C+M"473,350"
20"Reab. ret. termice - PT38-bloc N1,P1,P2,N3,N5 "ml700"629,840"
din care C+M"613,970"
21"Reabilitare retele termice incalzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni : ramura 3 blc B0,A1,A2, B1,C16,C17,C1,C2,C3,C4"ml890"156,350"
din care C+M"150,000"
22"Reabilitare retele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 Ostroveni :ramura 2, Bloc B15,a10,C21 ,C22, C23,C32,S2-Romstal"ml800"140,540"
din care C+M"135,000"
23"Reabilitare retele termice incalzire si apa calda de consum P 2 ramura 5, Bloc A8/2,C18,C19,C20,C24,C25,C26,C27"ml1038"182,360"
din care C+M"175,000"
24"Reabilitare retele termice incalzire si apa calda de consum PT 13 Piata Centrala ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,S2,S3, A+B,O,P,R,V1-V2,V3,V6,I Piata"ml1000"175,680"
din care C+M"170,000"
25Refacere racorduri electrice pt. iluminat public al str. adiacente str. Calea lui Traian si dezafectarii stalpilor buc 1"30,000"
din care C+M"29,518"
26"Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea "ml2540"10,000"
din care C+M0
27Extindere Cimitir Cetatuiabuc 1"35,070"
din care C+M"30,000"
Cap. 74.02. Protectia Mediului "50,000"
din care C+M"50,000"
28Extindere si reabilitare infr. de apa si apa uzata in jud.Valcea (POS Mediu)"50,000"
din care C+M"50,000"
Cap.84.02 Transport urban"1,363,595"
din care C+M"1,286,869"
29Largire carosabil si pietonal Calea lui Traianbuc 1"28,000"
din care C+M"27,000"
30Reabilitarea pod peste raul Oltbuc 1"5,000"
din care C+M0
31Modernizare str Eftimestilor cu asigurarea scurg apelorml2463"30,500"
din care C+M"30,000"
32Modernizare str. Intrarea Cetatuia ml755"168,000"
din care C+M"160,305"
33Modernizare str. Islazului;ml540"10,000"
din care C+M"4,600"
34Modernizare str. Berzei ml500"2,000"
din care C+M160
35Modernizare str. Spicului ml300"2,000"
din care C+M0
36Modernizare str. Bicazuluiml200"135,045"
din care C+M"117,304"
37Modernizare strada Laculuiml370"300,000"
din care C+M"295,000"
38Refacere canal colector str.Bicazbuc 1"289,050"
din care C+M"280,000"
39Modernizare strada Ioana Raduml7100
din care C+M0
40Modernizare strada Toamneiml8000
din care C+M0
41Modernizare str Saveascaml"5,000"
din care C+M0
42Modernizare si reabilitare str. Dtru Zaganescu si adiacentemp4620"5,000"
din care C+M0
43Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp)mp7866"92,000"
din care C+M"90,000"
44Modernizare str. Constanin Stanciulescu (10000 mpx 150 lei/mp)mp1000"200,000"
din care C+M"193,000"
45Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostrovenimp1972"92,000"
din care C+M"89,500"
IV"CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. elab.st. de prefez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor""4,346,670"
Cap. 51.02. Autoritati publice0
Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranta nationala0
Cap. 65.02. Invatamant"107,000"
1"Platforma electronica eGuvernare pentru implementarea sistemelor de acces, cresterea sigurantei si evidenta elevilor in unitatile de invatamant"buc 1"70,000"
2Amenajare scari de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant buc 1"3,000"
3Extindere local Gradinita nr. 8-col. Nucibuc 1"34,000"
"Cap.67.02- Cultura, recreere si religie -TOTAL""81,900"
4"Servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri aferent proiectului ""Reabilitare si modernizare Baza de agrement Ostroveni in mun. Rm. Valcea"""buc 1"9,500"
5"Documentatie pentru obtinere autorizatie constr. locuri de joaca, inclusiv taxe avize, acorduri"buc 1"4,300"
6Inlocuire conducta apa sarata - strand Ostrovenibuc 1"58,100"
7Amenajare Arenele Traian"10,000"
"Cap.68.02- Asigurari,asist.sociala ""100,000"
8Camin de batrani -corp A transf in loc socialebuc 1"100,000"
"Cap.70.02. Locuinte,serv.si dezv.publica""1,976,720"
9"Servicii de elaborare cerere de finantare pentru Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere, Domeniul de interventie 1.2. – Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte"buc 1"83,000"
10"Elaborare documentatii tehnico-econmice pt. reabilitarea termica a unui numar de 30 blocuri de locuinte in mun. Rm. Valcea, prin POR AXA 1.2 - Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte, inclusiv avize"buc 1"98,000"
11Reactualizare PUZ Centralbuc 1"115,000"
12"Elaborare PUG municipiul Rm. Valcea, inclusiv avize aferente"buc 1"80,000"
13Amenajare Cimitir Feteni buc 1"80,000"
14Extindere retea iluminat exterior str.Ostroveni - Rm. Valceabuc 1"5,500"
15Amenajare grup sanitar Catedrala Ostrovenibuc 1"3,750"
16Ridicare topo albie rau Olanesti (pentru proiect renaturare zona)buc 1"6,000"
17"Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea - concurs de solutii, proiectare"buc 1"390,000"
18Locuinte pentru tineri in regim de inchiriere prin ANL Ostroveni 5 - utilitatibuc 1"100,000"
19"Consultanta- proiectare si asistenta tehnica pentru realizarea de proiecte in domeniul eficientei energetice, energii regenerabile si manag. Implem. acestora"buc 1"50,000"
20Extindere Cimitir Cetatuia - proiectarebuc 1"25,000"
21Lucrari de cadastru - banca de date urbanabuc 1"14,670"
22Sistem informational specific domeniului edilitar si bancilor de date urbane-extindere lucrari conf noul PUGbuc 1"500,000"
23Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzibuc 1"100,000"
24Actualizare plan topografic si lucrari cadastru imobiliarbuc 1"100,000"
25Reactualizare PUZ Goranubuc 1"80,000"
26"Studiu hidro-geotehnic pe terenul situat in Ostroveni, str. Ion Creanga, pe care urmeaza a fi amenajat un Cimitir public"buc 1"3,100"
27Asistenta tehnica - Reabilitare retele termice secundare din mun. Rm. Valceabuc 1"50,000"
28"Extindere iluminat public zona str.D-tru Zaganescu si adiacente (T. Stefanescu, A. Muresianu)"buc 1"20,000"
29"Extindere retea iluminat zona str. Decebal, Timis"buc 1"5,000"
30Extindere retea iluminat public zona str. Mierleibuc 1"5,000"
31Extindere retea iluminat public zona str. Caragialebuc 1"5,000"
32Extindere retea iluminat public zona str. Mircea Buciubuc 1"5,000"
33Extindere retea de iluminat zona inters E81 - Decebalbuc 1"5,000"
34Extindere retea de iluminat aleea pietonala zona Simian - CFRbuc 1"5,000"
35"Servicii de consultanta pentru elaborare si implementare program ""Europa pentru cetateni"""buc 1"42,700"
Cap. 74.02. Protectia Mediului0
29Documentatie tehnico-economica privind construirea unei capacitati de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regnerabile - Parc fotovoltaicbuc 10se elimina pozitia din lista
Cap.84.02 Transport urban"2,081,050"
36Reactualizare Studiu de Traficbuc 1"100,000"
37Subtraversare pietonala intersectia Calea lui Traian cu str. General Magherubuc 1"95,000"
38Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piata Ostrovenibuc 1"81,500"
39Subtraversare pietonala intersectia Calea lui Traian cu str. Daciabuc 1"61,500"
40"Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea"buc 1"80,000"
41Reorganizarea si amenajarea spatiului public central din mun. Rm. Valceabuc 1"1,170,000"
42"Artera de legatura intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran"buc 1"177,000"
43" Artera de legatura intre bd. N Balcescu cu str M.V. Popescu, inclusiv sens giratoriu"buc 1"5,000"
44Pasaj pietonal suprateran str. Raurenibuc 1"20,000"
45Reabilitare str. Ostroveni (2800 m)buc 1"90,500"
46Modernizare intrarea Episcop Inochentie (250 m)buc 1"8,500"
47Modernizare str. Ctin Stanciulescu (370 m)buc 1"12,500"
48Modernizare str. Prunului (924 m)buc 1"31,000"
49Modernizare str. Poenita (130 m)buc 1"4,500"
50"Modernizare str Dtru Zaganscu (160m) si adiacente (A. Muresianu - 260 m, T Stefanescu - 240 m)"buc 1"22,100"
51"Artera de legatura intre str. Gib Mihaescu si str. Libertatii, in prelungirea bd. Tineretului"buc 1"10,000"
52Artera de legatura intre str. Splaiul Independentei si pod Morilor(str. Corneliu Tamas)buc 1"80,000"
53Refacere canal colector str.Bicaz - proiectarebuc 1"9,950"
54"Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp), inclusiv proiectare"buc 1"8,000"
55Prelungire str. Antim Ivireanu intersectie Calea lui Traian cu Daciabuc 1"6,000"
56Modernizare tronson str. PI Marina intre bd D Radulescu si str. Ostrovenibuc 1"8,000"
VMAJORARE CAPITAL"2,181,000"#REF!#REF!
"Cap.70.02. Locuinte,serv.si dezv.publica""1,000"
1Capital Social infiintare zona Metropolitana - municipiul Rm. Valcea"1,000"
Cap. 74.02. Protectia Mediului"1,180,000"
2Capital Social infiintare firma - energii alternative"1,180,000"
Cap.84.02 Transport urban"1,000,000"
3Majorare capital ETA SA"1,000,000"
Primar ViceprimarDirector Economic
Ing. Emilian Francu Gigi Ion MateiEc. Ion Lepadat
Director InvestitiiSef Serviciu investitii
Ing. Liviu Miftode Ing. Corina Toma

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.