Hotărârea nr. 66/2013

hotarirea 66 - 26 martie 2013 - modificare HCL 59 din 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR.66

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2013 de aprobare a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor-construcții și terenuri, afectate de realizarea obiectivului de investitii "Artera de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran"

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 26 martie 2013 la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 10608 din 25.03.2013, întocmit de Direcția Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune modificarea alin.(l) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2013 de aprobare a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor-construcții și terenuri, afectate de realizarea obiectivului de investiții "Artera de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran";

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând seama de faptul că prin art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 11.03.2013 a fost aprobat studiul de fezabilitate la obiectivul de investiții mai sus menționat la valoarea de 38.975,813 mii lei cu TVA și având în vedere condițiile prevăzute prin avizele obținute ulterior datei de 11.03.2013, respectiv devierile de rețele prevăzute pentru realizarea acestui obiectiv, iar proiectantul a propus o variantă diferită față de cea aprobată prin hotărârea nr. 59/2013;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale; ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de intervenții, ale Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizării unor obiective de interes național, județean si local, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acestei legi;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică alin.(l) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 11.03.2013 de aprobare a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor-construcții și terenuri, afectate de realizarea obiectivului de investiții "Artera de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran", care va avea următorul conținut:

“Art.1. (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Artera de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu si b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran” la valoarea totală de 34.104,83 mii lei cu TVA, respectiv 7.825,66 mii euro cu TVA, din care C+M - 18.339,02 mii lei cu TVA, respectiv 4.208,80 mii euro cu TVA".

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Programe Externe.


SECRET AR MUNICIPIU, jurist T MIHĂES


Râmnicu Vâlcea, 26 martie 2013