Hotărârea nr. 65/2013

hotarirea 65 - 26 martie 2013 - aprobare studiu de trafic

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUN1CIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR. 65

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții" Sistem de management al traficului în municipiul Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 26 martie 2013 la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 10409 din 22.03.2013, întocmit de Direcția de Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiții “Sistem de management al traficului în municipiul Râmnicu Vâlcea”, respectiv «Scenariul 1 bun»;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând cont de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 180 din 26.07.2011 au fost aprobați studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Sistem de management al traficului în municipiul Râmnicu Vâlcea", iar de la data adoptării acesteia au fost aduse modificări tehnice și funcționale acestui proiect;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrările intervenții;

în baza art.36, alin.(4), lit/’d”, art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiții “Sistem de management al traficului în municipiul Râmnicu Vâlcea", în Scenariul 1 “bun" - Sistem integrat de management adaptive al traficului variantă recomandată de proiectant, la valoarea totală de 25.774,15 mll lei cu TVA, respectiv 5.843,68 mii Euro cu TVA, din care C+M - 7.311,59 mii lei cu TVA, respectiv 1.657,73 mii Euro cu TVA.

(2) Documentația aprobată conform alin. (1), anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.2. începând cu data adoptării prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 180 din 26.07.2011 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă Ia îndeplinire:

  • • Direcției Economico - Financiare;

  • • Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • • Direcției Programe Externe.Râmnicu Vâlcea, 26 martie 2013