Hotărârea nr. 64/2013

hotarirea 64 - 26 martie 2013 - aprobare Proiect reorganizare spatiu public central

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 64

privind aprobarea proiectului "Reorganizarea șl amenajarea spațiului public central al Municipiului Râmnlcu Vâlcea”, din lista suplimentară cu proiecte de rezervă aferentă Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Râmnlcu Vâlcea și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al municipiului Râmnlcu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 26 martie 2013 la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. DPE/6644 din 25.03.2013, întocmit de Direcția Programe Externe, prin care se propune aprobarea proiectului "Reorganizarea și amenajarea spațiului public central al Municipiului Râmnicu Vâlcea”, a cheltuielilor aferente acestuia, precum și împuternicirea domnului viceprimar Gheorghe loniță pentru semnarea tuturor documentelor necesare elaborării și implementării proiectului susmenționat;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Luând în considerare oportunitatea depunerii de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 1, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, subdomeniul: Poli de Dezvoltare Urbană cu o alocare financiară pentru Râmnicu Vâlcea de 38,2 milioane Euro, în conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.59/2009, modificată prin hotărârea nr.90/2009, Portofoliul de proiecte ce urmează a fi incluse în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea (PIDU), plan aprobat și însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.207/2009;

Având în vedere că proiectul "Reorganizarea și amenajarea spațiului public central al Municipiului Râmnicu Vâlcea” face parte din lista suplimentară cu proiecte de rezervă aferente PIDU al municipiului Râmnicu Vâlcea, listă aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.268/117/2012, modificată prin hotărârea nr. 10/2013;

în temeiul prevederilor Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.998/2008 pentru deșemnarea polilor naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională,cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. (1) Se aprobă proiectul "Reorganizarea și amenajarea spațiului public central al Municipiului Râmnicu Vâlcea", precum și cheltuielile aferente acestuia, după cum urmează:

contribuția Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cheltuielilor eligibile, în proporție de minim 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 1.316.157,27 lei;

acoperirea cheltuielilor neeligibile și a TVA-ului neeligibil, inclusiv a cheltuielilor suplimentare aferente proiectului.

  • (2) Valoarea totală a proiectului, aprobat conform alin.(l), este de 65.807.863,60 lei, sumă reprezentând cheltuielile eligibile și neeligibile, inclusiv TVA aferentă.

  • (3) Acoperirea tuturor cheltuielilor menționate mai sus se face în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din "Instrumente Structurale”.

Art2. Se împuternicește domnul viceprimar al Unității Administrativ Teritoriale - municipiul Râmnicu Vâlcea, Gheorghe loniță, pentru semnarea tuturor documentelor necesare elaborării și implementării Proiectului "Reorganizarea și amenajarea spațiului public central al Municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la

îndeplinire: - Direcției Programe Externe; - Direcției Economico - Financiare; - Direcției Investiții și Achiziții Publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECF

ValeruAMZA           .          jurist

'(«J. v..      . O Râmnicu Vftl

.■ ' ■■■ ' '

LEȚAR MUNICIPJDr T6n)a MIH^ESCU

Cea, 26 martie 2013
niAnexa V


^ugetul proiectului


BUGETUL PROIECTULdl^fAr^'x.y

REORGANIZAREA SI REAMENAJAREA SPAȚIULUI PUBLIC CENTRAL DIN

MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Nr.

.■. i. . ! ■:          , >. ', i. »■- -, s-’.

Mgpțjrt'-.

iii -

: ■ ■

*!■ afn — i*m I       ^~if -*-t '                         . ..

'.suDcapHKMvfor- ■_

'■■Stază- >..<■: ..■

■ . ■      .'    '. -.j. ■ ' ' C ' '■ '-''' ■"

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru aci

tfziția și amenajc

irepierenului/i

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

4.150.570,00

996.136,80

5.146.706,80

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

339.230,00

81.415,20

420.645,20

0,00

Uliii

'■"?. \\ : . ..' .■

. ■■■ ■. ■■ ■■. ■■■ ........ .

■■ ■ ■■ ■ ■■

2

Cap.2 ~ Cheltuieli pentru asi

gurarea utilități

or necesare obiect

ivului '

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'AL'' i'i '.''.' ■ ■ ■'■■ ’ A* ■

. ., y ■■ 7?.■" ■■<-■/< ■/ .X.-

: ■'5

Cap.3 - Cheltuieli pentru pn

riectare și asiste

nțâ tehnica

3.1

Studii de teren

0,00

18.500,00

4.440,00

22.940,00

0,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

3.120,00

748,80

3.868,80

0,00

3.3

Proiectare și inginerie

0,00

925.000,00

222.000,00

1.147.000,00

0,00

3.4

Consultanță

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Asistență tehnică

0,00

250.000,00

60.000,00

310.000,00

0,00

H-ii

'■ 4

Cap.4- Cheltuieli pentru im

restiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

44.238.050,00

10.617.132,00

54.855.182,00

0,00

4.2

Dotări de specialitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ggg

«■«■fi

44 23110^0 00

■■

5

Cap. 5 - Cheltuieli privind or

ganizarea de șar

itier

5.1

Organizarea de șantier

0,00

1.332.030,00

319.687,20

1.651.717,20

0,00

5.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

1.332.030,00

319.687,20

1.651.717,20

0,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Cote legale

0,00

595.470,00

0,00

595.470,00

0,00

»■

".'A' Aji "' ■■        '■■ ■ ■ ■

■”- ;■■'<■ -Â’ ?

'.: 6 Cap.6 - Cheltuieli diverse ți neprevăzute '■                       ■

6.1

'.■■■ ■■■.'■

' 7

Diverse și neprevăzute

Cap. 7 -Cheltuieli pentru am

0,00

■■■. ;■_ : .■ ... ...

dit, informare și

1.327.140,00

publicitate ■Oi''

■O./ ;,                   ...V». - SA',

IJIjjjj

7.1

Audit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2

informare și publicitate

0,00

7.000,00

1.680,00

8.680,00

0,00

■^TĂL^T&E i

■■■■■■■ •■■'•■■■■■■i

■■5U'00;'l

8 Cap.8 - Alte chettuieli neeligibite ,

I.- ■

' /.;> ■' <: ■. : ■'■; .■ ■ ■■■'.'..

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

roT^cAWToia <

f'.'; c ?,... i               ■!; f <• .4^■ ■!•:.:■ ?<' z ■!'■ J -! ,■ *./

'TOTAL GENERAL      t

' 53.186.110,00 ^ 12.621.753,60

65.807.863,60

SURSELE DE FINANȚARE

NFLlCRTiS

i

Valoarea totală a proiectului, din care :

65.807.863,60

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

0,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

65.807.863,60

c.

TVÂ neeligibilă

0,00

II

Contribuția proprie în proiect, din care :

1.316.157,27

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

1.316.157,27

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

0,00

c.

TVA neeligibilă

0,00

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

64.491.706,33