Hotărârea nr. 63/2013

hotarirea 63 - 26 martie 2013 - aprobare studiu de fezabilitate Reorganizare spatiu public central

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 63

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 26 martie 2013 la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 10407 din 22.03.2013, întocmit de Direcția de Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiții “Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea”;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de intervenții;

în baza art.36, alin.(4), lit."d", art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiții “Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea”, la valoarea totală de 65.799,19 mii lei cu TVA, respectiv 14.856,10 mii Euro cu TVA, din care C+M - 56.798,38 mii lei cu TVA, respectiv 12.823,90 mii Euro cu TVA.

  • (2) Documentația aprobată conform alin. (1), anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Economico - Financiare;

  • • Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • • Direcției Programe Externe.Râmnicu Vâlcea, 26 martie 2013