Hotărârea nr. 62/2013

hotarirea 62 - 11 martie 2013 - recuperare sume asociatii de proprietari reabilitare blocuri

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR. 62

privind aprobarea "Mecanismului de recuperare a sumelor avansate de către municipiul Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cotei de contribuție a asociațiilor de proprietari", în cadrul programului privind creșterea performanței energetice

a blocurilor de locuințe finanțat prin POR

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 11 martie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.8448 din 11.03.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea "Mecanismului de recuperare a sumelor avansate de către municipiul Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cotei de contribuție a asociațiilor de proprietari", în cadrul programului privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe finanțat prin Programul Operațional Regional (POR);

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici șt mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

in conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", domeniului de intervenție 1.2 "Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe";

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă "Mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către municipiul Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cotei de contribuție a asociațiilor de proprietari", în cadrul programului privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe finanțat prin POR, după cum urmează:

  • > 30% din contribuția la proiect ce revine asociației de proprietari, va fi achitată în termen de 60 de zile de Ia data încheierii actului adițional la contractul dintre municipiu și asociația de proprietari, act adițional care va cuprinde indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor două părți;

  • > 70% din contribuția la proiect ce revine asociației de proprietari va fi achitată până cel târziu la data recepției la terminarea lucrărilor.

  • (2) Neplata contribuției (a proiect ce revine asociației de proprietari la termenul stabilit la alin.(1), atrage o penalizare asupra sumei datorate în cuantumul stabilit prin acte normative pentru neplata la termen a impozitelor și taxelor datorate bugetului local.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Programe Externe.    Râmnicu Vâlcea, 11 martie 2013