Hotărârea nr. 61/2013

hotarirea 61 - 11 martie 2013 - modificare HCL 30 din 2007

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 61

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.30 din 2007 privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 11 martie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.8440 din 11.03.2013, întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007, în sensul înscrierii la pozițiile corespunzătoare străzilor Ferdinand și Ion Referendaru a caracteristicilor tehnice (lungime și suprafață) rezultate din măsurători;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând seama de faptul că în urma efectuării măsurătorilor cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară a unor străzi din municipiu care aparțin domeniului public, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.54/2008, și care sunt afectate de realizarea obiectivului de investiții "Artera de legătură între B-dul Nicolae Bălcescu și B-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran", au fost constatate diferențe față de suprafețele inventariate, situație determinată atât de lipsa măsurătorilor la data inventarierii, cât și de lucrările de extindere și modernizare a acestora, o asemenea situație întâlnindu-se și pentru străzile Ion Referendaru și Ferdinand;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/27 februarie 2007, în sensul înscrierii la pozițiile corespunzătoare străzilor Ferdinand și Ion Referendaru, inventariate în domeniul public ai municipiului, a următoarelor caracteristici tehnice rezultate din măsurători, după cum urmează:

 • - Poziția 656 - Strada Ferdinand și trotuarele aferente: L- 1005 m; S= 14200m.p. (identificate în anexele 1A și 1B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre);

 • - Poziția 964 - Strada Ion Referendaru și trotuarele aferente: L= 478 m; S = 5400 m.p. (identificată în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre).

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

 • - Direcției Economico-Financiare.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ValfkuAMZA

  A

  //* / yAiTkă      \   \\

  ui OMO V \\ ii *= ffiâonHi i'*1

  II cl

  ll el                  /s -j

  /^y/

  # L'WI

  SECRETARJAUNICIPIUr^

  Jurist Ț^MIHĂE^eO

  Râmnicu Vâlcea, 11 martie 2013

PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1:2000

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adreso imobilului

5400

Municipiul Ramnicu Volcea, Str, Ion Referendaru, Județul Valcea —INTRAVILAN

Carte Funciara nr:

Municipiul Ramnicu Volcea

UAT