Hotărârea nr. 60/2013

hotarirea 60 - 11 martie 2013 - aprobare bilant real energie termica pentru sistemul de alimentare cu energie termica

ROMÂNIA

județul vâlcea

Municipiul râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 60 privind aprobarea bilanțului real al energiei termice pentru sistemul de alimentare cu energie termică al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2011

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 11 martie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.8204 din 06.03.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea bilanțului real al energiei termice pentru sistemul de alimentare cu energie termică al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2011;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând cont de faptul că în conformitate cu prevederile Legii nr.325/2006, privind serviciul public de alimentare cu energie termică, una din principalele obligatii ale operatorului acestui serviciu public este și aceea de a întocmi anual și a urmări bilanțul energiei termice, aferent fiecărei activități prevăzute în licență, avizat de autoritatea competentă și aprobat de autoritatea administrației publice locale, iar în vederea îndeplinirii acestei obligații, S.C. CET Govora S.A. a realizat "Bilanțul real al energiei termice pentru sistemul de transport si distribuție energie termica din Râmnicu Vâlcea” pentru perioada ianuarie 2011- decembrie 2011, care urmărește contabilizarea tuturor formelor de energie ale căror fluxuri sunt monitorizate în interiorul conturului de bilanț pe rețeaua de transport si pe sistemul de distribuție a energiei termice;

Având în vedere adresa nr.992/18.02.2013, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.6054/19.02.2013, prin care S.C. CET GOVORA S.A. a înaintat documentația de audit energetic elaborată de către S.C. ROENER ENERGYPRO S.R.L București, solicitând analizarea și aprobarea bilanțului real al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului, așa cum acesta a fost avizat de ANRSC prin avizul 4573379 din 09.01.2013;

în temeiul prevederilor Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bilanțul real al energiei termice pe anul 2011 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Râmnicu Vâlcea, după cum urmează:

MWh/an

Gcal/an

%

Sistemul de transport

Total din care:

67.511,47

58.059,86

14,24

Prin transfer de căldură

66.185,06

56.919,15

13,96

Pierderi masice

1.326,41

1.1407,71

0,28

Sistemul de distribuție

Total din care:

75.698,32

65.100,64

19,52

Prin transfer de căldură

44.534,38

38.299,57

11,48

Pierderi masice

31.163,93

26.800,98

8,04

TOTAL PIERDERI

143.209,801

123.160,42

30,20

TOTAL ENERGIE TERMICĂ PRODUSĂ

474.218,44

408.809

100

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunica pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Direcției Economico-Financiare;

- Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

- S.C. CET GOVORA SA.