Hotărârea nr. 6/2013

Hotarirea 6 - 11 ianuarie 2013 - modificare HCL 21 din 2012 realizare Piata Centrala

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 6

de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2012 privind realizarea obiectivului de investiții« Amenajare și modernizare Piața Centrală Municipiul Râmnicu Vâlcea »

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 11 ianuarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 1165 din 08.01.2013, întocmit de Direcția Economico-Financiară prin care se propune modificarea alin. (4) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2012 în sensul înlocuirii celor trei reprezentanți ai Consiliului Local desemnați să facă parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții « Amenajare și modernizare Piața Centrală Municipiul Râmnicu Vâlcea », în calitate de observatori;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și ca urmare a propunerilor formulate în plenul ședinței cu privire la desemnarea domnilor Vețeleanu Ninel Eusebiu, Mihăilescu Gheorghe și Pandurașu Adrian Iulian care să facă parte din comisia de evaluare a ofertelor în calitate de observatori;

Având în vedere hotărârea nr. 21/2012 prin care Consiliul Local a împuternicit S.C. PIEȚE PREST S A, în calitate de autoritate contractantă, să întocmească documentația completă de atribuire, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind achizițiile publice și să organizeze licitația pentru realizarea obiectivului de investiții “Amenajare si modernizare Piața Centrală Municipiul Râmnicu Valcea” și ținând seama de faptul că până la această dată nu a fost demarată procedura pentru atribuirea contractului de lucrări; de asemenea, prin această hotărâre au fost desemnați și trei membri ai Consiliului Local care să facă parte, în calitate de observatori, în comisia de evaluare a ofertelor, respectiv dna Bercea Maria, dl Matei Ion și dl Pandurașu Adrian Iulian și având în vedere componența Consiliului Local în urma alegerilor locale din iunie 2012;

în baza art.36, alin.(2), art. 45, alin. (1) și art.115 din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică alin. (4) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2012 privind realizarea obiectivului de investiții «Amenajare și modernizare Piața Centrală Municipiul Râmnicu Vâlcea », care va avea următorul conținut:

“Art.1. (4) Se desemnează cei trei reprezentanți ai Consiliului Local care vor face parte din comisia de evaluare a ofertelor, în calitate de observatori, respectiv:

  • a) dl Vețeleanu Ninel Eusebiu;

  • b) dl Mihăilescu Gheorghe;

  • c) dl Pandurașu Adrian Iulian ».

  • Ar t.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - S C. PIEȚE PREST S A.

Râmnicu Vâlcea, 11 ianuarie 2013