Hotărârea nr. 59/2013

hotarirea 59 - 11 martie 2013 - declansare procedura expropriere pentru obiectivul Artera de legatura intre bdul N. Balcescu si bdul Tineretului

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUN1CIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 59

privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a Imobilelor-construcțli și terenuri, afectate de realizarea obiectivului de investiții "Artera de legătură între b-dul Nlcolae Bălcescu șl b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran"

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 11 martie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.8123 din 06.03.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice și Direcția Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Artera de legătură între b-dul Nlcolae Bălcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran" și a indicatorilor tehnico-economici, precum și aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor - construcții și terenuri afectate de realizarea obiectivului de investiții susmenționat;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și având în vedere și propunerea formulată în plenul ședinței cu privire la faptul ca membri observatori ai comisiei să fie cinci în loc de trei, respectiv: domnul Mihăilescu Gheorghe, domnul Boban Liviu Emil, domnul Voicu Marius Iulian, domnul Vețeleanu Ninel Eusebiu și domnul Cocoș Vasile;

Având în vedere faptul că municipiul Râmnicu Vâlcea a fost desemnat prin Hotărârea Guvernului nr.998/2008 pentru desemnarea polilor naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională, cu modificările și completările ulterioare, pol de dezvoltare urbană, respectiv localitate în care urmează a se realiza cu prioritate investiții din axa prioritară 1 «Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere» a Programului Operațional Regional 2007-2013, iar prin hotărârea nr.207/2009, Consiliul Local a aprobat portofoliul de proiecte ce urmează a fi incluse în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului realizabile prin Axa 1;

Ținând seama, totodată, de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.268/117/30.10.2012, așa cum a fost ea modificată de hotărârea nr. 10/30.01.2013, a fost aprobată lista proiectelor de rezervă finanțate prin Programului Operațional Regional 2007-2013, aferentă Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea, listă în care se regăsește și obiectivul de investiții "Artera de legătură între B-dul Nicolae Bălcescu și B-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran";

Analizând amplasamentul obiectivului de investiții susmenționat, așa cum a fost stabilit prin Studiul de Fezabilitate, și observând că acesta afectează atât imobile-terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului, cât și imobile - construcții și terenuri aparținând unor persoane fizice și juridice, fapt ce impune exproprierea acestora pentru cauză de utilitate publică, și având în vedere prevederile art.2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizării unor obiective de interes național, județean si local, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora obiectivul de investiții menționat se înscrie în categoria lucrărilor de construcție de drumuri de utilitate publică;

în temeiul prevederilor Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizării unor obiective de interes național, județean si local, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acestei legi;

în baza art. 36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1.(l) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Artera de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu si b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran” si indicatorii tehnico-economici la valoarea totală de 38.975,813 mii lei cu TVA, respectiv 8.895,338 mii euro cu TVA, din care C+M - 21.244,246 mii lei, respectiv 4.848,513 mii euro cu TVA, pentru 1 euro = 4,3816 lei la data de 25.02.2013.

(2) Documentația aferentă Studiului de Fezabilitate aprobat conform alin.(l), anexa nr.1 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul investiții Publice.

Art.2. Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiții “Artera de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran", conform planului de situație, anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor - terenuri și construcții, cuprinse în coridorul de expropriere pentru obiectivul de investiții "Artera de legătură între B-dul Nicolae Bălcescu și B-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran", identificat în anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

 • (2) Despăgubirile privind exproprierea imobilelor - terenuri și construcții afectate de realizarea obiectivului de investiții menționat la alin.(1) se suportă din resurse proprii ale bugetului local și din fondurile alocate prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Plata despăgubirilor se va efectua în lei, la cursul de referință al euro comunicat de BNR din ziua plății..

 • (3) Lista proprietarilor ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor sunt prezentate în anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.4. Pentru verificarea dreptului de proprietate asupra imobilelor afectate de realizarea obiectivului de investiții "Artera de legătură între B-dul Nicolae Bălcescu și B-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran" și constatarea acceptării sau, după caz, neacceptării cuantumului despăgubirilor de către proprietarii imobilelor expropriate, se constituie o comisie a cărei componență va fi numită prin dispoziție a primarului și din care vor face parte și cinci reprezentanți ai Consiliului Local, ca membri observatori, după cum urmează:

 • - Domnul Mihăilescu Gheorghe;

 • - Domnul Boban Liviu Emil;

 • - Domnul Voicu Marius Iulian;

 • - Domnul Vețeleanu Ninel Eusebiu;

 • - Domnul Cocoș Vasile.

Art.5. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

 • - Direcției Urbanism;

 • - Direcției Programe Externe.


  HO,


  Deviz General                               <

  privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: SERVICII DE REACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE LA OBIECTIVUL:

  ,ARTERA DE LEGĂTURĂ INTRE BULEVARDUL NICOLAE BALCESCU SI BULEVARDUL TINERETULUI, INCLI AFERENTE PASAJULUI SUPRATERAN”


  4.3616 lei/euro

  26-02-13

  In mii lei / mii euro la cursul: din data:

  NR. CRT.

  Ml®

  DENUMIREA CAPITOLELOR $1 SUBCAPITOLELOR

  Valoare (fara TVA)

  TVA

  Valoare (inclusiv TVA)

  uc UntLTultLl

  MII lei

  MII iei

  Mii lei

  L_MIHur6^

  CAPITOLUL 1

  Cheltuieli pentru obținerea $i amenajarea terenului

  1.1

  Obținerea terenului

  . 11709.563

  2672.440

  2810.295

  14519.858

  3313.826

  1.2

  Amenajarea terenului

  1815.775

  414.409

  435.786

  2251.561

  513.867

  1.3

  Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

  109.540

  25.000

  26.290

  135.830 _

  31.000

  TOTAL CAPITOLU11

  13634.878

  3111.849

  3272.371

  16907.249

  ^3858.693

  CAPITOLUL 2

  Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

  TOTAL CAPITOLUL 2

  519.83

  118.64

  124.76

  644.59

  147.11

  CAPITOLUL 3

  Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

  3.1

  Studii teren

  15.336

  3.500

  3.681

  19.016

  4.340

  3.2

  Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

  25.413’

  5.800

  25.413

  5.800

  3.3

  Proiectare si inginerie

  131.448

  30.000

  31.548

  162.996

  37.200

  3.4

  Organizarea procedurilor de achiziție

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  3.5

  Consultanta

  0.000

  0.000

  0,000

  0.000

  0.000

  3.6

  Asistenta tehnica

  666.003

  152.000

  159.841

  825.844

  188.480

  TOTAL CAPITOLUL 3

  838.200

  191.300

  195.069

  1033,269

  235.820

  CAPITOLUL 4

  Cheltuieli pentru Investiția de baza

  4.1

  Construcții si instalatii

  14259.523

  3254.410

  3422.285

  17681,808

  4035.468

  4.1.1

  Lucrări bretele pasaj

  4841.668

  1105.000

  1162.000

  6003.668

  1370.200

  4.1.2

  Lucrări rampe pasaj

  1971.720

  450.000

  473.213

  2444.933

  558.000 .

  4.1.3

  Lucrări drum

  5477.000

  1250.000

  1314.480

  6791.480

  1550.000

  4.1.4

  Utilitari

  • 1969.135

  449.410

  472.592

  2441.727

  557.268

  ■ 4.2

  Montaj utilaj tehnologic

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  .,.0.000

  4.3

  Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  4.4

  Utilaje țâră montaj și echipamente de transport

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0,000

  4.5

  Dotări (mijloace fixe, inclusiv utilaje și echipamente independente, cu durată mare de serviciu)

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0^000

  4.6

  Active necorporale (brevete, licențe, etc)

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  TOTAL CAPITOLUL 4

  14259.523

  3254.410

  3422.285

  17681.808

  4035.468

  CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

  6.1*

  Organizare de șantier

  5.1.1

  Lucrări de construcții:

  427.786

  97.632

  102.669

  530.454

  121.064

  5.1.2.

  Cheltuieli conexe organizării șantierului

  4.382

  1.000

  1.052

  5.433

  1.240

  5.2

  Comisioane, cote, taxe, costul creditului

  404.825

  92.392

  404.825

  92.392

  5.3

  Cheltuieli diverse și neprevăzute:

  1425.952

  325.441

  342.229

  1768.181

  403;547

  TOTAL CAPITOLUL 5

  2262.946

  516.466

  445.949

  2708.894

  618:243

  CAPITOLUL 6

  Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar

  6.1

  Pregătirea personalului de exploatare

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000 ,

  6.2

  Probe tehnologice si teste

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000 ±

  OTAL CAPITOLUL 6

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000 :..

  OTAL GENERAL

  31515.379

  7192.665

  7460.434

  38975.813

  8895.338-

  Hn care C+M - sub-cap (1.2 + 1.3 * 2 ♦ 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

  17132.456

  3910.091

  4111.790

  21244.246

  4848.513

  Titular de investiție,
  TABEL


  Anexa nr


  Cu imobilele proprietate privată propuse pentru expropriere, afectate de lucrarea "Arteră r de legătură între B-dul Nicolae Bălcescu și B-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran"  Nr. crt.

  Adresa Imobilului

  Număr cadastral

  Suprafața expropriată

  Numele proprietarului conform documentațiilor tehnico-cadastrale

  Valoarea despăgubirilor stabilită conform raportului de evaluare (euro/fara TVA)

  * 27                        . ■;;

  ^^^ValoareTVA

  Teren (mp)

  Construcții (mp)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Râmnicu Vâlcea, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 33

  1740

  601

  Compania Națională Căile Ferate Române

  209396

  50255.04

  2

  Râmnicu Vâlcea, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 35 (fost 51)

  2505

  3491

  896

  SC ALFATOP SRL

  1101418

  264340.32

  3

  Râmnicu Vâlcea, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 42 B (fost 36B)

  12563

  28

  Georgescu Mana

  5320

  4

  Râmnicu Vâlcea, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 42A

  576

  Vulpeanu Filofteia

  109440

  5

  Râmnicu Vâlcea, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 42 (fost 64)

  2911

  496

  101

  Colțoș Cristina, Coltoș Ion

  130028

  6

  Râmnicu Vâlcea, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 40

  37669

  240

  SC OMV Petrom MARKETING SRL

  72340

  17361.6

  7

  Râmnicu Vâlcea, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 40A

  1163

  186

  Compania Națională Căile Ferate Romane

  119149

  28595.76

  8

  Râmnicu Vâlcea, Str. Libertății nr. 25

  37425

  2932

  SC OMV Petrom SA

  337180

  80923.2

  9

  Râmnicu Vâlcea, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 40A

  866

  Compania Națională Căile Ferate Române

  81404

  19536.96

  10

  Râmnicu Vâlcea, Str. Libertății, nr. 3A

  7102

  591

  Lazaroiu Elena

  97515

  11

  Râmnicu Vâlcea, Str. Libertății, nr. 3 (fost 29)

  35236

  649

  118

  Ene N. Ștefan, Pascu Paraschiva

  143032

  12

  Râmnicu Vâlcea, Str. Libertății, nr. 3B (fost 25)

  13159

  291

  Cimpoeru Mihai Florin

  46269

  TOTAL

  13063

  1902

  2452491

  461012.88

  TOTAL SUMA NECESARĂ

  2913S

  1)3.88
  Director Executiv,


  Marja Feroiu