Hotărârea nr. 58/2013

hotarirea 58 - 28 februarie 2013 - alegere presedinte de sedinta Amza Valeru

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Mun icipiul râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 58 privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 de consilieri în funcție;

Având în vedere prevederile art.35, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.9, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002;

Ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței Consiliului Local potrivit căreia domnul consilier local, Amza Valeru, a fost nominalizat pentru funcția de președinte de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2013;

în temeiul art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezențl,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea domnul consilier local, Amza Valeru, pe o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv martie, aprilie și mai 2013.

PREȘEDINTE DE ȘEQ Gheorghe MIHĂILSECRETAR MUNICIPIU, jurlsț^Toma MIHĂESCU


Râmnicu Vâlcea, 28 februarie 2013