Hotărârea nr. 57/2013

hotarirea 57 - 28 februarie 2013 - aprobare concesiune Diana

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Munici piul Râmnicu Vâlcea

Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 57 privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 7237 din 27.02.2013, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unei suprafețe de teren și aprobarea concesionării directe a acesteia;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.13, alin.(1) și art.15, lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și nr. 177/64/2004;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.252/2006, prin care s-au stabilit zonele în intravilanul municipiului, în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale;

în baza art.36, alin.(2), lit.e), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 4,7 m.p. (rot), situat în strada G-ral Magheru nr.7, bl. D-parter (latura de nord, magazin Poiana), identificat în planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă concesionarea directă a terenului prevăzut la alin.(1), pentru proprietarul spațiului, în vederea realizării extinderii spațiului comercial. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

(3) Cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 4,7 m.p. vor fi suportate de către concesionar.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de concesiune directă pentru suprafața de teren prevăzută la art.1.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Urbanism;

  • • Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • • Direcției Economico - Financiare.

    SECRETAR MUNICIPIU, JurlstWna IWHĂESCUPREȘEDINTE DE ȘEDINȚArex^

Gheorghe MIHĂI'            7

Râmnicu Vâlcea, 28 februarie 2013


illULUi LOGAtoteMHsțnv. .

A        a H > -Jțl


CERINȚA de VERIFICARE \nUME VERIFICATOR-EXPERT                 / MM ~


CIOC)


WL flfff^DERNIZAREi EXTINDERE m. si concesionare teren


Arh. A .Crfcgn JțEF PROIEct/rh. A .Ciobi


HRECTOR


'ROltClANi 1ESENAT


tel-fax0250-734743         .__________

Rm.Va!cea str. graLMagheru 25mțRIF1CAREBEN&/C1AR

SC DÎANA COM SRL


Arh. A .Ciocane _______

reh. Livro Tud/rlr^ ' \


TITLUL PLANȘA

PLAN ÎNCADRARE IN ZONA


03.13/2013

amplasament

FAZA

Mun. Rm.Valceo Str.G.Magheru Nr.7 Bloc D-parter

AVIZE

SPECIALITATEA

PLANȘA NR. A01


DATA                SPECIALII Al LA

ianuarie 2013 | ARHITECTURA237.58


237.58
■ 237.71


.40’


PLAN SITUAȚIE Sc 1:500


237.68-


237.72


■237.51


DETALIU - ASc 1:200


LEGENDA: 237.37

Contur de proprietate-condomeniu bloc D

------conform înscriere in Cartea Funciara

S= 439 mp

Spațiu aferent -MAGAZIN POIANA

Sutil=135,67 mp

Extinderea magazinului

prin modernizare cu S=10,70 mp, pe teren ce aparține:

*â&i#a domeniului public in supr. de 4,70 mp. condomeniu bloc D in supr. de 6,00 mp