Hotărârea nr. 56/2013

hotarirea 56 - 28 februarie 2013 - prelungire contract PROIMSAT

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 56

privind prelungirea contractului de închiriere încheiat cu S.C. PROIMSAT S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 7181 din 27.02.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune ca oportună prelungirea contractului de închiriere nr. 34419 din 03.11.2005, încheiat cu S.C. PROIMSAT S.A, pentru închirierea spațiului în suprafață de 92,15 m.p., situat la parterul blocului 15 din Calea lui Traian nr. 183, pe o perioadă de un an;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin hotărârea nr.210/97/26.10.2004, Consiliul Local a aprobat închirierea prin licitație publică a spațiului în suprafață de 92,15 m.p, situat la parterul blocului 15 din Calea lui Traian nr. 183, iar în urma licitației organizate, câștigătoarea acesteia a fost desemnată societatea comercială PROIMSAT S.A, încheindu-se în acest sens contractul de închiriere nr. 34419/03.11.2005, pentru o perioadă de cinci ani, perioadă prelungită prin acte adiționale succesive până la data de 28.02.2013;

Ținând seama de faptul că ulterior, prin hotărârea nr. 10/31.01.2011, Consiliul Local a aprobat vânzarea prin licitație publică a acestui spațiu, procedură de vânzare ce nu a fost finalizată până la această dată, iar prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 1880/16.01.2013, S.C. PROIMSAT S.A, aflată în prezent în procedură de insolvență și care datorează bugetului local cu titlu de chirie și majorări de întârziere suma de 73.748 lei, a solicitat prelungirea contractului de închiriere pe o perioadă de minim 1 (un) an și reducerea chiriei cu 50% motivat de situația economică actuală și evoluția chiriilor pe piața imobiliară; prin adresa nr.1264/28.01.2013 s-a solicitat S.C. PROIMSAT S.A. ca, în vederea prelungirii contractului, să achite debitul restant, iar cu adresa nr. 7148/27.02.2013, S.C. PROIMSAT S.A. a comunicat că pentru suma de 47.250 lei Primăria Municipiului este înscrisă în tabloul preliminar al creanțelor și nu poate fi plătită în perioada de observație, angajându-se ca diferența de 26.498 lei să o achite în 6 rate lunare egale a câte 4.416 lei începând cu data de 20.04.2013;

în baza art. 36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se prelungește, prin act adițional, contractul de închiriere nr. 34419 din 03.11.2005, încheiat cu S.C. PROIMSAT S.A. pentru închirierea spațiului în suprafață de 92,15 m.p, situat la parterul blocului 15 din Calea lui Traian nr. 183, pe o perioadă de 1 (un) an.

  • (2) Se împuternicește Primarul municipiului să semneze actul adițional la contractul de închiriere menționat la alin.(1).

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico - Financiare;

    - S.C. PROIMSAT S.A.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^^^X Gheorghe MIHĂIL^SCUbZz^,

    SECRETAR MUNICIPIU, Juri&Toma MIHĂESCU

Râmnicu Vâlcea, 28 februarie 2013