Hotărârea nr. 55/2013

hotarirea 55 - 28 februarie 2013 - modificare lista bunuri concesionate SC APAVIL

ROMÂNIA

județul vâlcea

MUN ICI PI UL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 55 privind modificarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului concesionate S.C. APAVIL S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 7188 din 27.02.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru si Servicii Publice, prin care se propune modificarea și completarea listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare precum și încheierea unui act adițional la Centratul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11. 2008, cu modificările ulterioare, având ca obiect modificarea listei bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură:

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2011 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Râmnicu Vâlcea către S.C. APAVIL S.A, precum și lista bunurilor din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, concesionate prin Contractul de delegare către acesta; având în vedere că până la această dată în lista bunurilor concesionate către S.C. APAVIL S.A. au intervenit numeroase modificări, fie ca urmare a realizării unor investiții noi în sistem sau casarea unor bunuri, fie ca urmare a reevaluării bunurilor și ținând cont de faptul că valoarea bunurilor concesionate influențează cuantumul redevenței datorate;

în temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.241/2006 a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se modifică și se completează lista bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, concesionate către S.C. APAVIL S.A prin Contractul de delegare nr. 1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare, modificându-se în mod corespunzător cuantumul redevenței datorate de către societate.

(2) Lista bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, modificată și completată conform alin.(1) este prezentată în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2. Consecință a modificării listei bunurilor se va încheia act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției de Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - S.C. APAVIL S.A;

  • - ADI ”Apa Vâlcea”.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ Gheorghe MIHĂIL^SCy^    SECRETAR MUNICIPIU, jurlșț/Toma Ml SCURâmnicu Vâlcea, 28 februarie 2013

NRI

Denumire MF

DataPIF

Cant.

Valoare

Valoare

Diferente

Valoare

inițiala

modernizări

reevaluare

totala

Gestiunea : DP - Apavil - bunuri(212.01.02)

I

DP06031 [Branșament alimentare cu apă Iustin ian Marina nr 11 c

| 21.01.2009 |

11

500.00|

0.00|

85.00|

585.00|

L_

DP07129|Retea canalizare str. Aurelian Sacerdoteanu

| 24.05.2012 |

1l

1,413,256.88|

0.00|

0.00|

1.413.256.88|

DP01496

Clădire atelier apometre

01.01.1977

1

24,610.48

0.00

16,345.15

40,955.63

DP01500

imprejmiure din stâlpi beton și sârmă - sursa de apă Vlădești

01.01.1970

1

509.08

0.00

0.00

509.08

DP01502

imprejmiure plăci beton Uzina de Apă

01.01.1973

1

391.45

0.00

160.61

552.06

DP01503

Imobil cu alte destinații corpul A

01.01.1974

1

76,205.97

0.00

50,318.49

126,524.46

DP01504

Imobil cu alte destinații corpul B

01.01.1993

1

114,847.31

0.00

75,833.22

190,680.53

DP01507

Bazin retenție II Rm. Vâlcea - Pod Olănești

01.01.1977

1

857,887.01

0.00

569,769.09

1,427,656.10

DP01508

Rezervor 1X750mc Capela

01.01.1981

1

34,307.55

0.00

22,785.50

57,093.05

DP01509

Rezervor 2X500 Uzina de Apă

01.01.1973

1

317,980.57

0.00

211,188.07

529,163.64

DP01510

Rezervor apă 2X5000mc Cetățuia

01.01.1973

1

768,453.00

988,716.77

510,371.14

2,267,540.91

DP01511

Rezervor apă 5000mc Petrișor

01.01.1989

1

551,945.91

1,381,403.73

366,577.09

2,299,926.73

DP01512

Rezervor apă 5000mc Petrișor

01.01.1974

1

761,875.16

0.00

506,002.44

1,267,877.60

DP01513

Rezervor apă Copăcelu 2X750mc

01.01.1961

1

46,243.80

922,325.92

18,973.83

987,543.55

DP01514

Rezervor apă Popa Șapcă

01.01.1920

1

679.26

0.00

0.00

679.26

DP01515

Baterie filtre Uzina de Apă

01.01.1973

1

356,714.14

0.00

236,913.12

593,627.26

DP01516

Decantor nr.2 Uzina de Apă

01.01.1973

1

229,277.09

0.00

152,275.30

381,552.39

DP01517

Decantor nr.3 Uzina de Apă

01.01.1973

1

229,277.09

0.00

152,275.30

381,552.39

DP01519

Stația de pompare Govora

01.01.1964

1

3,896.00

0.00

1,598.53

5,494.53

DP01520

Stație de pompare apă Răureni

01.01.1973

1

510,319.36

0.00

338,930.64

849,250.00

DP01521

Stație pompare ape uzate - Parc Industrial zona Baraj Sud - Stația de Epurare

01.01.2007

1

82,411.49

0.00

28,019.91

110,431.40

DP01525

Aducțiune apă Calea lui Traian I

01.01.1988

1

121,229.93

0.00

80,515.34

201,745.27

DP01526

Aducțiune apă Cheia

01.01.1980

1

3,355,674.27

0.00

1,376,833.15

4,732,507.42

DP01527

Alimentare apă 6 puțuri Vlădești

01.01.1969

1

6,829.96

0.00

0.00

6,829.96

DP01528

Alimentare apă ansamblu Anton Pann

01.01.1984

1

7,427.20

0.00

4,932.80

12,360.00

DP01529

Alimentara opfl El 101 M. Paearab

30,331.00

I__________________0,00

20,144.89

50,476.55

DPtra

Nmto âpă BIW5 Traian 2

01.01.1989

1

20,895.05

0.00

13,877.53

34,772.58

’      BP&1531

Alimentare apă Bl. 133 Bis Traian 3

01.01.1989

1

8,411.29

0.00

5,586.39

13,997.68

DP01532

Alimentare apă Bl. 133 M. Basarab

01.01.1984

1

3,633.59

0.00

2,413.26

6,046.85

DP01533

Alimentare apă Bl. 85 Bis Traian 2

01.01.1989

1

4,623.21

0.00

3,070.52

7,693.73

DP01534

Alimentare apă Bl. 91 T raian

01.01.1984

1

4,153.21                  0.00

2,758.38

6,911.61

DP01536

Alimentare apă Bl. D11, L Centru

01.01.1989

1

25,785.78|                0.00

17,125.73

__42,911.51

NRI

Denumire MF

Data PI F

Cant.

Valoare inițiala

Valoare modernizări

Diferente reevaluare

Valoare totala

DP01537

Alimentare apă Bl. W Ostroveni - Faza Unică

01.01.1990

1

20,699.27

0.00

13,747.50

34,446.77

DP01538

Alimentare apă Calea lui Traian - nord Bl. 27, 31

01.01.1989

1

93,295.15

534.19

62,042.48

155,871.82

DP01539

Alimentare apă Calea lui Traian - sud Bl. S34

01.01.1989

1

24,140.38

0.00

16,032.93

40,173.31

DP0154O

Alimentare apă Daniil lonescu

01.01.1989

1

54,936.09

0.00

36,486.03

91,422.12

DP01541

Alimentare apă depozite Râureai

01.01.1979

1

1,385,464.97

0.00

568,456.28

1,953,921.25

DP01542

Alimentare apă G-ral Magheru III

01.01.1980

1

213,428.03

0.00

87,569.52

300,997.55

DP01543

Alimentare apă îndesire Nord

01.01.1989

1

354,811.75

0.00

235,649.64

590,461.39

DP01544

Alimentare apă Mihai Bravu

01.01.1981

1

179,949.96

0.00

73,833.47

253,783.43

DP01545

Alimentare apă Muncipiul Rm. Vâlcea

01.01.1980

1

2,332,201.59

0.00

956,902.31

3,289,103.90

DP01546

Alimentare apă Ostroveni

01.01.1980

1

36,053.22

0.00

14,792.64

50,845.86

DP01547

Alimentare apă Ostroveni

01.01.1981

1

256,220.24

0.00

105,127.16

361,347.40

DP01548

Alimentare apă Ostroveni III

01.01.1981

1

505,069.93

0.00

207,230.19

712,300.12

DP0155O

Alimentare apă Ostroveni VI/3 Bl. A64

01.01.1987

1

173,722.99

0.00

115,378.82

289,101.81

DP01551

Alimentare apă Rm. Vâlcea

01.01.1974

1

572,959.84

0.00

235,085.42

808,045.26

DP01552

Alimentare apă Str. Cerna

01.01.1976

1

53,207.30

0.00

21,830.96

75,038.26

DP01553

Alimentare apă Știrbei Vodă

01.01.1987

1

231,716.21

0.00

153,895.25

385,611.46

DP01554

Alimentare apă Traian II

01.01.1988

1

284,198.52

0.00

188,751.58

472,950.10

DP01555

Alimentare apă Traian III - Hacman

01.01.1989

1

329,190.39

0.00

218,633.12

547,823.51

DP01556

Alimentare apă Zona Nord

01.01.1980

1

684,629.15

0.00

280,903.34

965,532.49

DP01557

Alimentare apă Zona Nord platformă industrială

01.01.1973

1

22,344.18

0.00

9,167.82

31,512.00

DP01558

Alimentare apă Zona Traian - Basarab

01.01.1972

1

2,908.69

0.00

0.00

2,908.69

DP01559

Alimentare cu apă - locuințe ANL Ostroveni 6

01.01.2005

1

82,015.12

0.00

54,470.67

136,485.79

DP01560

Alimentare cu apă - Parc Industrial zona Baraj Sud - Stația de Epurare Râureni

01.01.2007

1

667,136.80

0.00

226,826.51

893,963.31

DP01561

Alimentare cu apă "Sediul Școala Română de Afaceri"

01.01.2004

1

16,920.88

0.00

10,930.59

27,851.47

DPD1562

Alimentare cu apă Copăcelu - Et. 1

01.01.2005

1

274,404.71

0.00

110,299.17

384,703.88

DP01563

Alimentare cu apă Str. Bâlciului, Copăcelu - Râureni

01.01.2004

1

552,222.09

0.00

366,760.51

918,982.60

DP01564

Alimentare cu apă Str. Elena Doamna

01.01.2006

1

21,364.83

0.00

7,193.62

28,558.45

DP01565

Alimentare cu apă Str. Ghioceilor - Copăcelu

01.01.2005

1

42,679.51

0.00

17,482.72

60,162.23

DP01566

Arteră alimentare apă

01.01.1963

1

7,690.98

0.00

0.00

7,690.98

DP01563

Branșament apă 30 Decembrie

01.01.1950

1

105.51

0.00

0.00

105.51

DP01570

Branșament apă Bl. 101 M. Basarab

01.01.1983

1

8,724.30

0.00

5,794.28

14,513.58

c/rtz ian

Dranșamcru ăpâ Caiea iui i raian

01.01.1971

1

2,263.14

0.00

0.00

2,263.14

DP01588

Branșament apă Zona Nord Bl. N14, N13, N12

01.01.1974

1

22,569.96

0.00

9,260.45

31,830.41

DP01589

Branșament apă Zona Nord Bl. S5, S6, S7

01.01.1978

1

16,669.64

0.00

6,839.55

23,509.19

DP0159O

Branșament apă zona Zăvoi

01.01.1980

1

13,264.0?

0.00

5,442.23

18,706.25

DP01591

Conductă adâncime Parc Zăvoi

01.01.1967

1

134.6v

0.00

0.00

134.66

DP01592

Conductă alimentare apă BL uri zona Ostroveni

01.01.1978

1

49,234.43

0.00

20,200.89

69,435.32

NRI

Denumire MF

DataPIF

Cant.

Valoare inițiala

Valoare modernizări

Diferente reevaluare

Valoare totala

DP01593

Conductă apă 11 Iunie

01.01.1911

1

250.68

0.00

0.00

250.68

DPG1594

Conductă apă 111unie

01.01.1911

1

393.99

0.00

0.00

393.99

DP01595

Conductă apă 30 Dec Crăsnaru

01.01.1929

1

116.42

0.00

0.00

116.42

DP01596

Conductă apă Argeș - Calea lui Traian

01.01.1900

1

172.11

0.00

0.00

172.11

DP01597

Conductă apă Argeș - Știrbei Vodă

01.01.1927

1

6,340.70

0.00

0.00

___6,340.70

DP01598

Conductă apă Argeș-Epîscopie

01.01.1900

1

134.19

0.00

0.00

134.19

DP01599

Conductă apă B.Traian-Spital

01.01.1939

1

559.02

0.00

0.00

559.02

DP01600

Conductă apă Calea lui Traian

01.01.1962

1

1,348.88

500.00

0.00

1,848.88

DP01601

Conductă apă Calea lui Traian

01.01.1924

1

501.47

0.00

0.00

501.47

DP01602

Conductă apă Calea lui Traian

01.01.1924

1

175.03

0.00

0.00

175.03

DP01603

Conductă apă Calea luiTraian-G-ral Magheru

01.01.1900

1

208.02

0.00

0.00

203.02

DP01605

Conductă apă Calea lui Traian-Știrbei Vodă

01.01.1900

1

143.10

0.00

0.00

143.10

DP01606

Conductă apă Cozia

01.01.1905

1

107.92

0.00

0.00

107.92

DP01607

Conductă apă Cozia

01.01.1962

1

122.02

0.00

0.00

122.02

DP01608

Conductă apă Cozia-Știrbei Vodă

01.01.1906

1

3,938.67

0.00

0.00

3,938.67

DP01609

Conductă apă Emil Avramescu

01.01.1963

1

192.18

0.00

0.00

192.18

DP01612

Conductă apă Grigore Procopiu

01.01.1937

1

171.36

0.00

0.00

171.36

DP01613

Conductă apă M. Bravu

01.01.1927

1

249.74

0.00

0.00

249.74

DP01614

Conductă apă M. Bravu-Argeș

01.01.1927

1

141.33

0.00

0.00

141.33

DP01615

Conductă apă Magheru

01.01.1964

1

111.28

0.00

0.00

111.28

DP01616

Conductă apă Pietrari

01.01.1948

1

1,649.26

0.00

0.00

1,649.26

DP01617

Conductă apă platformă industrială Nord

01.01.1980

1

140,545.07

0.00

57,665.64

198,210.71

DP01618

Conductă apă Popa Șapcă

01.01.1901

1

170.11

0.00

0.00

170.11

DP01619

Conductă apă Popa Șapcă

01.01.1900

1

167.73

0.00

0.00

167.73

DP0162O

Conductă apă Popa Șapcă-Episcopie

01.01.1937

1

112.49

0.00

0.00

112.49

DP01621

Conductă apă Rău reni

01.01.1973

1

20,201.04

0.00

0.00

20,201.04

DP01622

Conductă apă rezervor Popa Șapcă

01.01.1964

1

215.10

0.00

0.00

215.10

DP01623

Conductă apă Str. Argeș

01.01.1940

1

394.41

0.00

0.00

394.41

DP01625

Conductă apă Știrbei Vodă

01.01.1905

1

155.74

0.00

0.00

155.74

DP01626

Conductă apă Zona 1 Mai

01.01.1965

1

805.74

0.00

0.00

805.74

DP01627

Conductă apă Zona Centrală

01.01.1964

1

1,827.24

0.00

0.00

1,827.24

DP01628

Conductă Panta

01.01.1951

1

33,787.24

0.00

0.00

33,787.24

DP01629

Conductă refulare Str. Popa Șapcă

01.01.1964

1

1,222.75

0.00

0.00

1,222.75

DP0163O

Conductă refulare Str. Popa Șapcă

01.01.1960

1

254.90

0.00

0.00

254.90

DP01631

Deviere conductă DN Rm. Vâlcea

01.01.1976

1

160,861.18

0.00

66,001.34

226,862.52

DP01632

Extindere apă T. Vladimirescu

01.01.1978

1

8,031.0                  0.00

3,295.16

11,326.25

DP01633

Extindere rețea apă Intr. Pictor Constantin lliescu

01.01.2007

1

2,006.00|                0.00

549.97

2,555.97

NRI

Denumire MF

DP01634

Extindere rețea apă potabilă Drumul Gării

DP01635

Extindere rețea apă potabilă Str. Lespezi

DP01636

Extindere rețele apă Intr. Aurelian Predescu

DP01637

Extindere rețele apă Str. Carpați

DP01638

Extindere rețele apă Str. Salcâmilor

DPD1639

Extindere rețele apă Str. Someș

DP0164O

Extindere rețele apă Str. Topolog

DP01641

Racord alimentare apă Ostroveni

DP01643

Racord apă potabilă - locuințe Copăcelu

DP01644

Racorduri individuale la rețeaua de apă existentă Cart. Goranu - Lespezi, Sălișt

DP01645

Racorduri individuale la rețeaua de apă existentă Cart. Goranu - Wiesbaden

DP01646

Racorduri individuale la rețeaua de apă existentă Cartier Goranu - etapa a Il-a S

DP01647

Refacere rețea alimentare cu apă Str. Col. Bădescu, Cpt. Negoescu

DP01648

Refacere rețea alimentare cu apă Str. Dobrogeanu Gherea

DP01649

Rețea alimentare cu apă (conductă secundară și branșamente) - Str. Bâlciului

DP01650

Rețea apă Bl. 2A, D10 și D11 Traian

DP01651

Rețea apă Calea iui Traian Sud Bl. S16. S17, S20, S24, S26

DP01652

Rețea apă Dn 600 distribuire

DP01653

Rețea apă PE-90 Petrișor

DP01654

Rețea apă potabilă Str. Posada

DP01655

Rețea nouă de apă - Str. Dan Basarab

DP01656

Rețea nouă de apă - Str. Pinului

DP01657

Rețele alimentare apă Zona Zăvoi

DP01658

Rețele apă 11 Iunie Cozia

DP01659

Rețele apă Bl .11.13 Libertății

DP01660

Rețele apă BL 14-15 îndesire Nord

DP01661

Rețele apă Bl. 2, 4, 5, 9,17 T. Vladimirescu

DP01664

Rețele apă Bl. 4 și 5 Tudor Vladimirescu

DP01665

Rețele apă Bl. 66, 67, 68, 72, 73, 74 1 Mai Est

DP016661

Rețele apă Bl. A13, A14, A17, A18/1 Libertății

DP01668

Rețele apă BL A64 Ostroveni

DP01669

Rețele apă Bl. A7 LibertățiiF

DP01670

Rețele apă Bl. D10, L Centr. 2A

DP01671

Rețele apă Bl. L Cozia

DP01672

Rețele apă Bl. P1, P2, P3 Gara

DP01673

Rețele apă BL S4, S5 Calea lui Traian-Sud

DP01674

Rețele apă BI.C1 Str. G-ral. Magheru

Pagina 4

DataPIF

Cant.

Valoare inițiala

Valoare modernizări

Diferente reevaluare

Valoare totala

01.01.2005

1

208,965.38

0.00

93,439.29

302,404.67

01.01.2007

1

32,438.96

0.00

10,788.36

43,227.32

01.01.2005

1

22,865.00

0.00

11,476.03

34,341.03

01.01.2005

1

40,449.00

0.00

20,301.52

60,750.52

01.01.2005

1

28,537.00

0.00

14,322.83

42,859.83

01.01.2005

1

53,395.00

0.00

26,799.17

80,194.17

01.01.2005

1

59,191.00

0.00

18,777.39

77,968.39

01.01.1978

1

237,161.99

0.00

97,307.56

334,469.55

01.01.2004

1

24,886.70

0.00

13,480.37

38,367.07

01.01.2005

1

294,347.07

0.00

118,315.16

412,662.23

01.01.2005

1

43,058.98

0.00

17,307.90

60,366.88

01.01.2006

1

484,470.35

0.00

163,123.10

647,593.45

01.01.2002

1

49,844.27

500.00

33,189.27

83,533.54

01.01.2001

1

18,167.05

0.00

12,065.72

30,232.77

01.01.2006

1

157,971.23

0.00

61,223.65

219,194.88

01.01.1988

1

30,873.24

0.00

20,504.59

51,377.83

01.01.1984

1

263,566.12

0.00

175,048.49

438,614.61

01.01.1973

1

14,483.55

0.00

636,055.24

650,538.79

01.01.2002

1

4,756.00

0.00

3,417.44

8,173.44

01.01.2006

1

63,570.00

1,115.91

24,804.70

89,490.61

01.01.2006

1

15,701.00

0.00

6,085.12

21,786.12

01.01.2006

1

15,701.00

0.00

6,085.12

21,786.12

01.01.1980

1

49,582.55

0.00

32,930.45

82,513.00

01.01.1985

1

242,458.14

0.00

161,029.54

403,487.68

01.01.1995

1

32,233.39

0.00

21,407.94

53,641.33

01.01.1989

1

3,625.74

0.00

2,408.05

6,033.79

01.01.1995

1

16,180.81

0.00

10,746.55

26,927.36

01.01.1988

1

52,831.58

0.00

35,088.31

87,919.89

01.01.1995

1

8,376.01

0.00

5,562.96

13,938.97

01.01.1995

1

24,021.15

0.00

15,953.75

39,974.90

01.01.1990

1

29,707.97

0.00

19,730.67

49,438.64

01.01.1995

1

34,428.47

0.00

22,865.80

57,294.27

01.01.1989

1

26,030.17

0.00

17,288.04

43,3 18.21

01.01.1983

1

6,598.10

0.00

4,382.15

10,980.25

01.01.1995

1

7,565,65

0.00

5,024.76

12,590.41

01.01.1995

1

3,139.(

0.00

2,084.78

5,223.78

01.01.1995

1

4,218.96

0.00

2,802.04

7,021.00

MUNICIPIUL RM VALCEA

Centralizator mijloace fixe luna Ianuarie anul 2013

Pagina 5


NRI

Denumire MF

DataPIF

Cant.

Valoare inițiala

Valoare modernizări

Diferente reevaluare

Valoare totala

DP01677

Rețele apă Calea lui Traian Nord BL 5, 7,12, 24,14A, 14B

01.01.1983

1

576,876.11

0.00

383,134.58

___________960,010.69

DP01680

Rețele apă Calea lui Traian Sud BL S4, S7/I, S7/1I, S7/III

01.01.1988

1

164,659.48

0.00

109,359.25

274,018.73

DP01681

Rețele apă Capela

01.01.1970

1

473.23

0.00

0.00

473.23

DP01682

Rețele apă Cartier Libertății - etapa a-l11-a

01.01.1993

1

142,758.17

0.00

94,813.41

237,571.58

DP01683

Rețele apă Daniil lonescu

01.01.1977

1

18,572.25

0.00

7,620.19

26,192.44

DP01684

Rețele apă Daniil lonescu - Calea lui Traian

01.01.1971

1

1,122.66

0.00

0.00

1,122.66

DP01685

Rețele apă depozite Râureni

01.01.1982

1

3,110.78

0.00

1,276.35

4,387.13

DP01687

Rețele apă Ostroveni VI

01.01.1984

1

96,172.80

0.00

63,873.55

160,046.35

DP01688

Rețele apă Petrișor- branșamente blocuri

01.01.1970

1

2,880.96

0.00

0.00

2,880.96

DP01689

Rețele apă platformă industrială Nord

01.01.1981

1

562,612.75

0.00

230,840.01

793,452.76

DP01690

Rețele apă platformă Sud - IJTL

01.01.1976

1

27,135.20

o.od

11,133.57

38,268.77

DP01691

Rețele apă Pod Olănești - G-ral Magheru

01.01.1978

1

202,262.42

0.00

82,988.27

285,250.69

DP01692

Rețele apă rezervor Cetățuia

01.01.1981

1

17,708.62

0.00

7,265.85

24,974.47

DPD1693

Rețele apă Stolniceni

01.01.1977

1

19,329.62

0.00

7,930.94

27,260.56

DP01694

Rețele apă Str, Morilor

01.01.1970

1

359.69

0.00

0.00

359.69

DP01695

Rețele apă Str. Republicii

01.01.1970

1

2,145.69

0.00

0.00

2,145.69

DP01696

Rețele apă Traian BL 13,14,15, 5

01.01.1972

1

625.56

0.00

0.00

625.56

DP01697

Rețele apă Traian BL 18-22

01.01.1972

1

401.81

0.00

0.00

401.81

DP01698

Rețele apă Traian-M. Basarab

01.01.1984

1

199,191.95

0.00

132,294.13

331,486.08

DP01699

Rețele apă Vila Bujoreni

01.01.1975

1

19,383.87

0.00

7,953.20

27,337.07

DP017O3

Rețele apă Zona Traian

01.01.1972

1

875.37

o.od

0.00

875.37

DP01704

Rețele apă Zona T raian

01.01.1972

1

1,394.63

0.00

0.00

1,394.63

DP01706

Rețele de apă și cămine aferente Loc. Sociale Ostr. 5

01.01.2004

1

109,886.54

0.00

72,981.59

182,863.13

DP01708

Rețele distribuție și alimentari cu apă - locuințe Copăcelu

01.01.2004

1

155,190.97

0.00

84,062.29

239,253.26

DP01709

Utilități Fabrica de Pâine Râureni

01.01.1974

1

386,026.55

0.00

256,381.07

642,407.62

DP01710

Canal Bl. A53-A54 Ostroveni

01.01.1989

1

304,940.40

0.00

202,527.39

507,467.79

DP01711

Canal Calea lui Traian Centru I

01.01.1989

1

1,183,464.42

0.00

786,002.63

1,969,467.05

DP01712

Canal colector 13 Dec.-Ostroveni-Olt

01.01.1962

1

2,507.31

0.00

110,110.27

112,617.58

DP01713

Canal colector 22 Dec. - BL CPL

01.01.1954

1

576.44

0.00

0.00

576.44

DP01714

Canal colector 22 Dec.-T.VIadimirescu

01.01.1960

1

253.52

0.00

0.00

253.52

DP01715

Canal colector Calea lui Traian-Cpt.Negoescu

01.01.1946

1

678.63

0.00

0.00

678.63

71 ©

O1.01.1950

1

161.77

0.00

0.00

161.77

DP01717

Canal colector Dn300 beton

01.01.1966

1

4,209.01

0.00

1,726.96

5,935.97

DP01718

Canal colector Muncipiu Rm. Vâlcea

01.01.1977

1

941,280.21

0.00

386,207.27

1,327,487.48

DP01719

Canal colector Ostr. BL A28/1, A37/2, A41 /3, A36/1, A36

01.01.1981

1

82,502.9r

0.00

59,448.82

141,951.77

DP0172O

Canal colector Ostroveni I

01.01.1983

1

482,268.6s

0.00

347,506.38

829,775.02

DP01721

Canal colector Str. Argeș, Filipin, T. Vladimîrescu

01.01.1961

1

809.96

0.00

35,569.96

36,379.92

Pagina 6

NRI

Denumire MF

Data PI F

Cant.

Valoare inițiala

Valoare modernizări

Diferente reevaluare

Valoare totala

DP01722

Canal colector Str. Cerna

01.01.1958

1

301.60

0.00

0.00

301.60

DP01723

Canal colector Str. Eroilor

01.01.1956

1

336.80

0.00

0.00

336.80

DP01724

Canal colector Str. Magheru

01.01.1960

1

635.52

0.00

0.00

635.52

DP01725

Canal colector Știrbei Vodă-11 lunie-Cozia

01.01.1943

1

8,921.73

0.00

0.00

8,921.73

DP01726

Canal colector V. Olănescu

01.01.1960

1

190.44

0.00

0.00

190.44

DP01727

Canal colector V. Popescu

01.01.1960

1

1,035.60

0.00

0.00

1,035.60

DP01728

Canal Cpt. Negoescu

01.01.1966

1

9,560.07

0.00

3,922.50

13,482.57

DP01729

Canal menajer S1-S6 Nord

01.01.1978

1

34,199.67

0.00

14,032.12

48,231.79

DP01730

Canal menajer Str. Dacia, Luceafărului

01.01.2007

1

100,393.66

0.00

46,857.74

147,251.40

DP01731

Canal menajer Str. Morilor, Antim Ivireanu

01.01.2007

1

359,189.86

0.00

167,648.28

526,838.14

DP01732

Canal nemenajer Ostroveni Bl. A24/3, A26, A41/I, A27/III, A28/2

01.01.1980

1

1,748,392.89

0.00

717,365.60

2,465,758.49

DP01733

Canal pluvial Str. Morilor

01.01.2007

1

356,001.68

0.00

112,935.84

468,937.52

DP01738

Canalizare "Sediul Școala Română de Afaceri"

01.01.2004

1

12,808.84

0.00

8,274.28

21,083.12

DP01739

Canalizare ansamblu locuințe Traian III

01.01.1993

1

251,520.28

0.00

167,048.20

418,568.48

DP01740

Canalizare Anton Pann

01.01.1980

1

13,279.97

0.00

5,448.77

18,728.74

DP01741

Canalizare ape uzate menajere- clădire Piața Ostroveni (PT 3 Ostroveni)

01.01.2007

1

5,705.19

0.00

1,778.24

7,483.43

DP01742

Canalizare Banu Mărăcine

01.01.1977

1

85,445.18

0.00

35,058.16

120,503.34

DP01743

Canalizare Baza Producție Râureni

01.01.1982

1

291,368.52

0.00

193,513.56

484,882.08

DP01744

Canalizare Bl. 105 Bis Traian II

01.01.1989

1

4,554.01

0.00

3,024.56

7,578.57

DP01745

Canalizare Bl. 105 Traian

01.01.1989

1

9,864.30

0.00

6,551.41

16,415.71

DP01746

Canalizare Bl. 133 M. Basarab

01.01.1984

1

12,297.31

0.00

8,167.31

20,464.62

DP01747

Canalizare Bl. 85 Bis Traian II

01.01.1989

1

4,187.98

0.00

2,781.47

6,969.45

DP01748

Canalizare Bl. 91 Traian

01.01.1984

1

4,808.60

0.00

3,193.65

8,002.25

DP01749

Canalizare Bl. A Cozia

01.01.1980

1

88,834.32

0.00

36,448.72

125,283.04

DP01750

Canalizare Bl. A18 Ostroveni

01.01.1987

1

202,289.69

0.00

134,351.51

336,641.20

DP01751

Canalizare Bl. B Cozia

01.01.1980

1

73,110.67

0.00

29,997.31

103,107.98

DP01752

Canalizare Bl. D11 Calea lui Traian Centru

01.01.1989

1

30,488.48

0.00

20,249.04

50,737.52

DP01753

Canalizare Bl. Mihai Bravu-RAESA

01.01.1993

1

2,982.56

0.00

1,980.87

4,963.43

DP01754

Canalizare Calea lui Traian Sud

01.01.1984

1

277,257.85

0.00

184,141.92

461,399.77

DP01755

Canalizare Colonie Govora

01.01.1957

1

1,184.14

0.00

0.00

1,184.14

DP01756

Canalizare Cresă 1 Mai________________________________________________„

01.01.1072

1

34.311.70

0.00

14,078.09

। ____________48,389.79

DH01/5Î

Canalizare Daniil lonescu

01.01.1989

1

90,830.16

0.00

60,325.21

151,155.37

DP01758

Canalizare Densificare Ostroveni

01.01.1983

1

64,227.91

0.00

42,657.22

106,885.13

DP01759

Canalizare depozite Rm. Vâlcea - Vlădești

01.01.1980

1

307,268.11

0.00

126,072.11

433,340.22

DP01760

Canalizare G-ral Magheru

01.01.1980

1

401,149.06

0.00

164,591.46

565,740.52

DP01761

Canalizare Grigore Preoteasa

01.01.1972

1

11,957.1'

0.00

4,906.00

16,863.11

|     DP01762

Canalizare menajeră - locuințe ANL Ostroveni 6

01.01.2005

1

35,737.59

0.00

23,735.26

59,472.85

NRI

Denumire MF

Data PI F

Cant.

Valoare inițiala

Valoare modernizări

Diferente reevaluare

Valoare totala

DP01763

Canalizare menajeră - locuințe Copăcelu

01.01.2004

1

1,032,910.62

0.00

559,496.70

1,592,407.32

DP01764

Canalizare menajeră ansamblu Calea lui Traian Sud 2C Rm. Vâlcea

01.01.1990

1

163,900.67

0.00

108,855.28

272,755.95

DP01765

Canalizare menajeră Bl. W Ostroveni

01.01.1990

1

28,993.96

0.00

19,256.45

48,250.41

DP01766

Canalizare menajeră Calea lui Traian Sud 1

01.01.1988

1

636,875.37

0.00

422,983.32

1,059,858.69

DP01767

Canalizare menajeră Calea lui Traian Sud 2A

01.01.1988

1

76,828.40

0.00

51,025.89

127,854.29

DP01768

Canalizare menajeră Calea lui Traian Sud 2B

01.01.1989

1

48,832.41

0.00

32,432.24

81,264.65

DP01769

Canalizare menajeră Mihai Bravu

01.01.1981

1

308,440.41

0.00

204,851.93

513,292.34

DP01770

Canalizare menajeră Ostroveni Bl. A35/1, A35/2, A34/2, A38/I, A38

01.01.1981

1

358,599.27

0.00

238,165.14

596,764.41

DP01771

Canalizare menajeră Ostroveni VI/3

01.01.1987

1

156,000.49

0.00

103,608.35

259,608.84

DP01772

Canalizare menajeră și pluvială Bl. A64 Ostroveni

01.01.1990

1

108,342.30

0.00

71,955.98

180,298.28

DP01773

Canalizare Mihai Bravu

01.01.1967

1

4,016.81

0.00

1,648.10

5,664.91

DP01774

Canalizare Municipiu Rm. Vâlcea

01.01.1980

1

3,235,395.70

1,968,551.50

1,327,482.86

6,531,430.06

DP01775

Canalizare Municipiu Rm. Vâlcea

01.01.1976

1

1,691,791.32

0.00

694,141.98

2,385,933.30

DP01776

Canalizare Ostroveni Bl. G80

01.01.1980

1

294,704.91

0.00

120,917.42

415,622.33

DP01777

Canalizare pluvială - locuințe ANL Ostroveni 6

01.01.2005

1

109,494.53

0.00

72,721.24

182,215.77

DP01778

Canalizare pluvială - locuințe Copăcelu

01.01.2004

1

960,165.38

0.00

520,092.78

1,480,258.16

DP01779

Canalizare pluvială ansamblu Calea lui Traian Sud 2C Rm. Vâlcea

01.01.1990

1

91,780.30

0.00

60,956.26

152,736.56

DP01780

Canalizare pluvială Bl. W Ostroveni

01.01.1990

1

26,114.92

0.00

17,344.33

43,459.25

DP01781

Canalizare pluvială Calea lui Traian Sud 1

01.01.1988

1

190,794.27

0.00

126,716.78

317,511.05

DP01782

Canalizare pluvială Calea lui Traian Sud 2A

01.01.1988

1

314,286.44

0.00

208,734.60

523,021.04

DP01783

Canalizare pluvială Calea lui Traian Sud 2B

01.01.1989

1

89,554.95

0.00

59,478.28

149,033.23

DP01784

Canalizare pluvială Ostroveni VI/3

01.01.1987

1

145,007.39

0.00

96,307.24

241,314.63

DP01785

Canalizare pluvială Str. Lespezi

01.01.2007

1

798,037.30

0.00

253,164.57

1,051,201.87

DP01786

Canalizare pluvială Str. Săliștea Nouă

01.01.2007

1

291,479.72

0.00

92,467.28

383,947.00

DP01787

Canalizare pluvială Zona Nord

01.01.1970

1

210,492.86

0.00

86,365.22

296,858.08

DP01788

Canalizare Str. G-ral Praporgescu

01.01.1980

1

25,900.72

0.00

10,627.07

36,527.79

DP01789

Canalizare Str. Traian

01.01.1968

1

1,227,329.05

0.00

503,573.11

1,730,902.16

DP01790

Canalizare Știrbei Vodă

01.01.1987

1

525,861.19

0.00

349,252.82

875,114.01

DP01791

Canalizare Traian - M. Basarab

01.01.1972

1

242,082.83

0.00

99,326.59

341,409.42

DP01792

Canalizare Traian II

01.01.1988

1

394,538.67

0.00

262,034.44

656,573.11

DP01793

Canalizare Traian III

01.01.1989

1

86,171.33

0.00

57,231.04

143,402.37

Canalkere Traian

O1.O1.1989

1

302,642.65

0.00

201,001.33|

503,643.98

DP01795

Canalizare Traian-M. Basarab

01.01.1984

1

311,719.80

0.00

207,029.95

518,749.75

DP01796

Canalizare Vila Bujoreni

01.01.1975

1

15,135.87

0.00

6,210.25

21,346.12

DP01797

Canalizare Zona 1 Mai Est

01.01.1977

1

512,292.32

0.00

210,193.54

722,485.86

DP01798

Canalizare Zona Calea lui Traian II

01.01.1983

1

287,973.14

0.00

191,258.51

479,231.65

DP01799

Canalizare Zona Nord

01.01.1979

1

623,150.03

0.00

255,678.46

878,828.49

NRI

Denumire MF

DataPIF

Cant.

Valoare inițiala

Valoare modernizări

Diferente reevaluare

Valoare totala

DP01800

Canalizare Zona Nord

01.01.1972

1

176,588.65

0.00

72,454.32

249,042.97

DP01801

Canalizare Zona Petrișor

01.01.1970

1

339,924.16

0.00

139,470.88

479,395.04

DP01802

Canalizare zona Pod Olănești

01.01.1978

1

607,350.68

0.00

249,195.98

856,546.66

DP01803

Canalizare Zona T raian

01.01.1980

1

36,779.23

0.00

15,090.52

51,869.75

DPD1804

Canalizare Zona T raian

01.01.1974

1

9,816.91

0.00

4,027.88

13,844.79

DP01805

Canalizare Zona T raian

01.01.1972

1

188,852.61

0.00

4,027.88

192,880.49

DP01806

Canalizare ZonaTraian Bl. 24,17 Calea luiTraian Nord 2

01.01.1972

1

23,719.64

0.00

9,732.17

33,451.81

DP01807

Colector canalizare Argeș A.C.C.F.

01.01.1978

1

2,599,128.88

0.00

1,066,422.58

3,665,551.46

DP01808

Colector menajer

01.01.2005

1

107,944.00

0.00

54,177.52

162,121.52

DP01809

Diverse rețele edilitare canal Bl. S1, S6 nord

01.01.1978

1

51,992.87

0.00

21,332.67

73,325.54

DP01810

Extindere canalizare Rm. Vâlcea

01.01.1978

t

443,773.32

0.00

182,080.19

625,853.51

DP01811

Extindere canalizare Rm. Vâlcea - R.V.Băbeanu - lancu Jianu

01.01.1978

1

50,684.40

0.00

20,795.81

71,480.21

DP01812

Extindere rețea canalizare Intr. Pictor Constantin lliescu

01.01.2007

1

8,184.00

0.00

2,243.75

10,427.75

DP01813

Extindere rețele canalizare Intr. Aurelian Predescu

01.01.2005

1

20,230.00

0.00

10,153.51

30,383.51

DP01814

Extindere rețele canalizare Str. Carpațî

01.01.2005

1

43,650.00

0.00

21,908.11

65,558.11

DP01815

Extindere rețele canalizare Str. Salcâmilor

01.01.2005

1

30,652.00

0.00

15,384.37

46,036.37

DP01816

Extindere rețele canalizare Str. Someș

01.01.2005

1

59,328.00

0.00

29,776.96

89,104.96

DP01817

Extindere rețele canalizare Str. Topolog

01.01.2005

1

380,278.00

0.00

190,863.05

571,141.05

DP01818

Racord canal 101 M. Basarab

01.01.1983

1

57,983.11

0.00

38,509.71

96,492.82

DP01819

Racord canal 35 buc.Buna Vestire, G.Enescu, Remus Belu, Popa Șapcă, Rem

01.01.1955

1

2,399.18

0.00

0.00

2,399.18

DP01820

Racord canal 97 buc. Str. Gr. Preoteasa

01.01.1944

1

241.09

0.00

0.00

241.09

DP01821

Racord canal Colonie Govora

01.01.1957

1

881.33

0.00

0.00

881.33

DP01822

Racord canal Complex Traian

01.01.1974

1

12,040.04

0,00

4,940.03

16,980.07

DP01823

Racord canal menajer Ostroveni

01.01.1976

1

101,666.04

0.00

41,713.58

143,379.62

DP01824

Racord canalizare Nord

01.01.1974

1

76,232.77

0.00

31,278.31

107,511.08

DP01825

Racorduri și guri scurgere - Zona Centrală

01.01.2006

1

5,671.05

0.00

2,197.89

7,868.94

DP01826

Racorduri și guri scurgere - Zona Nord

01.01.2006

1

14,798.81

0.00

5,735.46

20,534.27

DP01827

Racorduri șî guri scurgere - zona Ostroveni și Petrișor

01.01.2006

1

12,347.65

0.00

4,785.48

17,133.13

DP01828

Rețea canalizare Dn 300, 85M,Str. Horia

01.01.2002

1

5,295.67

0.00

3,805.21

9,100.88

DP01829

Rețea canalizare sală sport Sc. nr. 10

01.01.2004

1

3,402.52

0.00

1,843.04

5,245.56

DP01830

Rețea canalizare sală sport Sc. Tache lonescu

01.01.2004

1

2,464.91

0.00

1,335.16

3,800.07

DP01831

Rețea canalizare Str. Elena Doamna

01.01.2006

1

29,504.17

0.00

9,934.17

39,438.34

DP01832

Rețele canal 11 Iunie Cozia

01.01.1985

1

902,528.67

0.00

599,418.02

1,501,946.69

DP01833

Rețele canal Bl. L Cozia

01.01.1983

1

17,606.24

0.00

11,693.25

29,299.49

DP01834

Rețele canal menajer Zăvoi

01.01.1980

1

64,440.9°

0.00

42,798.74

107,239.73

DP01835

Rețele canalizare (menajeră și pluvială) - Parc Industrial zor. iraj Sud - Stația

01.01.2007

1

1,218,792.4.

-3,981.64

414,389.44

1,629,200.26

DP01836

Rețele canalizare Bl. 2A Nord-Traian

01.01.1974

1

104,684.55

0.00

42,952.07

147,636.62

NRI

Denumire MF

DataPIF

Cant.

Valoare inițiala

Valoare modernizări

Diferente reevaluare

Valoare totala

DP01837

Rețele canalizare BL N25, N26 Nord

01.01.1993

1

69,500.07

O.Off

46,158.75

115,658.82

DP01838

Rețele canalizare Calea lui Traian IE

01.01.1988

1

54,177.24

0.00

35,982.03

90,159.27

DP01839

Rețele canalizare Calea lui Traian Nord

01.01.1983

1

54,180.26

0.00

35,984.04

90,164.30

DPG1840

Rețele canalizare Calea lui Traian Nord Bl ,5, 7,12, 2A, 14A, 14B

01.01.1983

1

318,122.80

0.00

211,282.52

529,405.32

DP01841

Rețele canalizare Oefalcare Baza auto Râureni

01.01.1976

1

54,337.61

0.00

22,294.72

76,632.33

DP01842

Rețele canalizare menajeră Bl. 2,4, 5, 9,17 T. Vladimimirescu

01.01.1995

1

6,059.70

0.00

4,024.57

10,084.27

DP01843

Rețele canalizare menajeră Bl. 21,22, 26 Calea lui Traian Nord

01.01.1995

1

17,377.54

0.00

11,541.36

28,918.90

DP01844

Rețele canalizare menajeră Bl. 31 A, 31B, 31 Calea lui Traian Nord

01.01.1995

1

4,054.56

0.00

2,692.86

6,747.42

DP01845

Rețele canalizare menajeră Bl. 66, 67, 68, 7, 73, 74

01.01.1995

1

8,229.14

0.00

5,465.42

13,694.56

DP01846

Rețele canalizare menajeră Bl. A13,decantor primar A14, A16, A18/1

01.01.1995

1

50,572.69

0.00

33,588.05

84,160.74

DP01847

Rețele canalizare menajeră Bl. A7 Libertății

01.01.1995

1

77,182.19

0.00

51,260.86

128,443.05

DP01848

Rețele canalizare menajeră Bl. C1 Str. G-ral. Magheru

01.01.1995

1

7,884.93

0.00

5,236.81

13,121.74

DP01849

Rețele canalizare menajeră Bl, I2,13, Libertății

01.01.1995

1

30,424.88

0.00

20,206.81

50,631.69

DP0185O

Rețele canalizare menajeră Bl. 06, 07, 08 Autogara Traian

01.01.1995

1

46,588.76

0.00

30,942.11

77,530.87

DP01851

Rețele canalizare menajeră Bl. P1, P2. P3 Gară

01.01.1995

1

12,486.66

0.00

8,293.07

20,779.73

DP01852

Rețele canalizare menajeră BL S5 Calea lui Traian Sud

01.01.1995

1

5,983.81

0.00

3,974.17

9,957.98

DP01853

Rețele canalizare menajeră de la Bl. R2 la Bl. R35

01.01.1995

1

57,485.43

0.00

38,179.18

95,664.61

DP01854

Rețele canalizare menajeră Ostroveni BL C19, C20

01.01.1978

1

335,526.65

0.00

137,666.58

473,193.23

DP01855

Rețele canalizare Ostroveni VI

01.01.1984

1

309,790.66

0.00

205,748.71

515,539.37

DP01856

Rețele canalizare pluvială Bl .66, 67, 68, 72,7 3, 74 - 1 Mai

01.01.1995

1

2,198.50

0.00

1,460.14

3,653.64

DP01857

Rețele canalizare și canal aferente Loc. Sociale Ostr. 5

01.01.2004

1

477,676.36

0.00

317,250.66

794,927.02

DP01858

Rețele canalizare T raian

01.01.1972

1

117,930.98

0.00

48,387.08

166,318.06

DP01859

Rețele canalizare Tudor Vladimirescu

01.01.1988

1

16,680.73

0.00

11,078.57

27,759.30

DP01860

Rețele canalizare Zona Traian

01.01.1972

1

202,101.99

0.00

82,922.45

285,024.44

DP01861

Rețele extindere BL A1 Zona Nord

01.01.1976

1

165,531.66

0.00

67,917.64

233,449.30

DPD1862

Subtraversare rețea canalizare Valea Bujorencii

01.01.2005

1

36,071.00

0.00

18,104.18

54,175.18

DP01877

Extindere Uzina de Apă baterie filtre Rm. Vâlcea

01.01.1980

1

360,836.10

0.00

148,051.08

508,887.26

DP01878

Extindere Uzina de Apă decantor 1 Rm. Vâlcea

01.01.1980

1

260,720.06

0.00

106,973.44

367,693.50

DP01879

Extindere Uzina de Apă decantor 4 Rm. Vâlcea

01.01.1980

1

260,720.06

0.00

106,973.44

367,693.50

DP01880

îngroșător nămol extindere Stație Epurare

01.01.1990

1

166,858.26

0.00

110,819.58

277,677.84

_____nDD<6BO

Ol ,O1 .

i

3,2^1,995.45

0.00

1,330,190.73

4,572 1 86.18

DPD6023

branșament apă grădiniță nr 3 Grai Praporgescu

17.06.2009

1

1,256.19

0.00

238.68

1,494.87

DP06024

branșament apă str M Viteazu Centrul stomatologic

17.06.2009

1

594.68

0.00

112.99

707.67

DP06025

branșament apă str V Olănescu nr 10

17.06.2009

1

274.40

0.00

52.14

326.54

DP 06026

branșament apă str Toamnei nr 2 bis

17.06.2009

1

620.6'                0.00

117.92

738.54

DP06027

hidrant str lancu Pop bloc 64

17.06.2009

1

3,054. (k

0.00

580.26

3,634.26

DP06028

Branșament alimentare apă str Lucian Blaga nr 6

21.01.2009

1

4,457.50

0.00

757.78

5,215.28

MUNICIPIUL RM VALCEA

Centralizator mijloace fixe luna Ianuarie anul 2013

Pagina 10


NRI

Denumire MF

DataPIF

Cant.

Valoare inițiala

Valoare modernizări

Diferente reevaluare

Valoare totala

DP06029

branșament apă str Inatești nr 56

17.06.2009

1

496.44

0.00

94.32

590.76

DP06030

Racord canalizare str Lucian Blaga nr 6

21.01.2009

1

2,000.00

0.00

340.00

2,340.00

DP06032

Extindere rețea alimentare cu apă și branșament alimentare cu apă Calea Buc

21.01.2009

1

1,550.00

0.00

263.50

1,813.50

DP06033

Branșament alimentare cu apă și racord canalizare str. Virgiliu nr. 1A

21.01.2009

1

6,000.00

0.00

1,020.00

7,020.00

DP06034

Branșament alimentare cu apă str. Mircea Demetriade

21.01.2009

1

5,000.00

0.00

850.00

5,850.00

DP06035

Branșament apă potabilă str. Tineretului nr. 9

21.01.2009

1

5,000.00

0.00

850.00

5,850.00

DP06037

branșament canalizare str Dr Sabin nr 1A

21.01.2009

1

2,000.00

0.00

340.00

2,340.00

DP06038

Branșament apă potabilă str Henri Coanda nr 25 A

21.01.2009

1

2,500.00

0.00

425.00

2,925.00

DP06039

Extindere rețea alimentare cu apă și branșament alimentare cu apă str Ostrove

21.01.2009

1

3,151.31

0.00

535.72

3,687.03

DP 06040

Extindere rețea apă și branșament str. Danii lonescu

21.01.2009

1

16,928.00

0.00

2,877.76

19,805.76

DP06041

Rețea apă str Căzanești

23.06.2009

1

767,480.79

0.02

145,821.35

913,302.16

DP 06042

Rețea canal str N Incovescu

23.06.2009

1

146,845.10

0.00

27,900.57

174,745.67

DP06043

Rețea apă str. Eftimeștilor

15.10.2009

1

235,269.19

0.00

42,348.45

277,617.64

DP06045

Rețea apă str Cetățuia

23.06.2009

1

20,288.34

0.00

3,854.78

24,143.12

DP06046

Rețea apă str. Răureni

15.10.2009

1

236,735.43

21,804.57

42,612.38

301,152.38

DP06047

Rețea apă str Rapsodiei

23.06.2009

1

311,141.04

0.00

59,116.80

370,257.84

DP06050

Rețea apă bl S33/1, S33/2, S33/3 CLT Sud

19.01.2009

1

59,296.00

-9,316.00

10,080.32

60,060.32

DP06051

Rețea apă str. Colțestilor

15.10.2009

1

55,164.65

0.00

9,929.64

65,094.29

DP06054

Rețea canal str M Basarab - Topolog

23.06.2009

1

266,487.84

28,102.16

50,632.69

345,222.69

DP06056

Rețea canal str Gr Procopiu

23.06.2009

1

193,404.91

0.00

36,746.93

230,151.84

DP06057

Rețea apă str George Enescu

23.06.2009

1

128,422.66

0.00

24,400.31

152,822.97

DP06059

Rețea apă bloc M V Popescu

03.12.2009

1

22,585.18

0.00

3,839.48

26,424.66

DP06060

Rețea canal bloc A37/2 Ostroveni

23.06.2009

1

42,840.44

0.00

8,139.68

50,980.12

DP06063

Rețea canal PECO Ostroveni

23.06.2009

1

5,901.07

0.00

1,121.20

7,022.27

DP06123

rezervor 5000mc alimentare apă Goranu

29.06.2009

1

2,414,400.18

0.00

458,736.03

2,873,136.21

DP06125

Cabină pompe pasaj str Dacia

03.09.2007

1

43,659.48

0.00

12,661.25

56,320.73

DP06129

Construcții pasaj Bogdan Amaru - Cabină pompe rigole

16.10.2008

1

85,330.80

0.00

16,212.85

101,543.65

DP06309

Grupuri pompare strada Dealul Malului

31.10.2011

1

89,261.00

0.00

0.00

89,261.00

DP06313

Canalizare strada Zambilelor

23.07.2010

1

130,071.00

0.00

0.00

130,071.00

DP06314

Canalizare strada George Enescu

12.09.2010

1

214,732.73

0.00

0.00

214,732.73

DP06416

Canalizare strada Livezi

10.08.2010

1

124,346.00

0.00

0.00

124,346.00

DP06611

Rețe apă Cartier Fețeni

11.10.2010

1

730,390.14

20,263.74

0.00

750,653.88

DP06641

Rețea canalizare str Mircea Eliade

31.10.2011

1

158,119.90

0.00

0.00

158,119.90

DP06768

Rețea apă potabilă șl branșamente str. Cătănești

25.08.2011

1

64,084.45

0.00

0.00

64,084.45

DP06988

Rețea apă str. Rapsodiei extindere

22.09.2011

1

25,038.91

0.00

0.00

25,038.91

DP06989

Rețea canal str. Gr. Procopiu - extindere

31.10.2011

1

10,378.92                0.00

0.00

10,373.92

DP06990

Rețea canal bloc A37/2 - extindere

31.10.2011

1

4,162.56f                0.00

0.00

4,162.56

MUNICIPIUL RM VALCEA

Centralizator mijloace fixe luna Ianuarie anul 2013                     Pagina 11

NRI

Denumire MF

DataPIF

Cant.

Valoare inițiala

Valoare modernizări

Diferente reevaluare

Valoare totala

DP06991

Rețea apă str Copăcelu - extindere

31.10.2011

1

24,309.93

0.00

0.00

24,309.93

DP07173

Rețea apa strada Republicii

07.06.2012

1

917,031.00

0.00

0.00

917,031.00

DP07179

Rețea apa str. lustinian Marina

07.03.2012

1

17,675.29

0.00

0.00

17,675.29

DP07187

Rețea apa str. Apusului Eftimesti

15.11.2011

1

84,298.00

0.00

0.00

84,298.00

DP07189

Rețea canal Grigore Procopiu lancu Pop

06.12.2011

1

203,783.83

0.00

0.00

203,783.83

DP08126

REȚEA ALIMENTARE CU APA STR. BUJORENCII

31.01.2012

1

16,000.00

0.00

0.00

16,000.00

DP08127

REȚEA CANALIZARE MENAJERA STR. BUJORENCII BOBEI

31.01.2012

1

27,500.00

218,898.90

0.00

246,398.90

DP08134

REȚEA CANALIZARE MENAJERA STR T. VLADIMIRESCU STR. CELLA D

04.11.2011

1

81,187.47

0.00

0.00

81,187.47

DP08135

REȚEA CANALIZARE MENAJERA DEDEMAN STR DEPOZITELOR NR 6-6

26.07.2012

1

69,439.97

0.00

0.00

69,439.97

DP08136

REȚEA ALIMENTARE CU APA DEDEMAN STR DEPOZITELOR NR 6=6A

26.07.2012

1

118,958.59

0.00

0.00

118,958.59

DP08137

REȚEA CANALIZARE APE PLUVIALE STR DEDEMAN NR 6-6A

26.07.2012

1

141,702.37

0.00

0.00

141,702.37

10067|Cladire dispecerat energie termica PT18

11.04.2007

1

1,957.95|                  0.00|               637.7 7|                2,595,72|

72,217,104.93        5,539,419.77       32,619,533.53        110,376,058.23

Total gestiune :


Gestiunea : DP - Apavil - bunuri(2132.02)

DP01887

Electropompă submersibilă - Parc Industrial zona Baraj Sud - Stația de Epurare

01.01.2007

1

111,600.98

0.00

0.00

111,600.98

DP01888

Pompă H.T.100

01.01.1994

1

323.56

0.00

0.00

323.56

DP01890

Gazometru nr.1 extindere Stație Epurare

01.01.1979

1

7,861.38

0.00

0.00

7,861.38

DP01891

Stație biogaz 250 Z/An

01.01.1983

1

8,779.86

0.00

0.00

8,779.86

DP01896

Instalații electrice Stație Epurare

01.01.1979

1

839.22

0.00

0.00

839.22

DP01898

Stație de pompare apă Râureni (instalații și utilaje)

01.01.1973

1

7,056.35

0.00

0.00

7,056.35

DP01901

Utilaje și instalații pt. alim. cu apă la Uzina de Apă

01.01.1973

1

486,236.69

0.00

0.00

486,236.69

DP01904

Pod raclor al decantorului II

01.01.1973

1

196.47

0.00

0.00

196.47

DP01905

Pod raclor al decantorului III

01.01.1973

1

196.47

0.00

0.00

196.47

DP06126

Instalații apă canal pasaj Dacia

03.09.2007

1

40,359.14

0.00

11,704.15

52,063.29

DP06127

Instalații elecdtrice pasaj Dacia

03.09.2007

1

27,907.50

0.00

8,093.18

36,000.68

DP06130

Instalații apă canal pasaj Bogdan Amaru

16.10.2008

1

470,649.37

0.00

89,423.38

560,072.75

DP06131

Utilaje cu montaj - pompă epuism. Pasaj Bogdan Amaru

16.10.2008

1

5,446.74

0.00

1,034.88

6,481.62

DP06132

Instalații electrice pasaj Bogdan Amaru______________________

16.10.2008

1

__________59,914.28

_____________0.00

11,383.71

71,297.99

MUNICIPIUL RM VALCEA

Centralizator mijloace fixe luna Ianuarie anul 2013

Pagina 12


NRI

Denumire MF

DataPIF

Cant.

Valoare inițiala

Valoare modernizări

Diferente reevaluare

Valoare totala

Total gestiune :

1,227,368.01

0.00

121,639.30

1,349,007.31

Gestiunea : DP - Apavil - reteie(212.01.02)

DOP06650

Rețea de apă str.Argintari

17.02.2011

1

122,819.00

0.00

0.00

122,819.00

DP06015

Rețeta apă str. Liviu Rebreanu

01.04.2009

1

135,886.00

0.00

20,382.90

156,268.90

DP06016

înlocuire rețea apă potabilă și branșamente str. lacob Simian

13.05.2009

1

28,115.72

0,00

5,341.99

33,457.71

DP06646

Rețea de apă str.Ștraubing

22.03.2011

1

130,325.00

0.00

0.00

130,325.00

DP06647

Rețea apă sir.Eugen Ciorăscu

22.03.2011

1

57,905.00

0.00

0.00

57,905.00

DP06648

Rețea apă str.Zambilelor

18.02.2011

1

86,466.72

0.00

0.00

86,466.72

DP06649

Rețea de apă str. Inătești

17.02.2011

1

92,196.00

0.00

0.00

92,196.00

DP06651

Rețea apă bl P1,P2,N2,N3,N4,N5,Aleea Doinei

17.02.2011

1

104,126.00

0.00

0.00

104,126.00

DP06652

Rețea de apăbl.11 ,l2,l3,l4,l5,i6,H1,F1 ,F2,F5,F6,str.Republicii

17.02.2011

1

126,812.00

0.00

0.00

126,812.00

DP06653

Rețea de apă str.Cetățuia - Dealul Malului

12.03.2011

1

82,617.00

0.00

0.00

82,617.00

DP06654

Reța de apă str.Morilor

22.03.2011

1

236,566.97

0.00

0.00

236,566.97

DP06655

Rețea de canalizare menajeră zona Buda-Poenari

20.07.2011

1

3,064,111.07

0.00

0.00

3,064,111.07

DP08390

REȚEA DE APA STRADA ZORILOR

14.11.2012

1

103,391.00

0.00

0.00

103,391.00

DP04846

Alimentare cu apă Str. Alexandru I. Cuza

01.01.2001

1

10,472.73

0.00

6,955.50

17,428.23

DP04847

Alimentare cu apă Str. Avram lancu

01.01.2001

1

90,932.36

0.00

60,393.09

151,325.45

DP04848

Extindere rețea apă Slr. Copăcelu

01.01.2006

1

260,078.11

0.00

112,611.74

372,689.85

DP04849

Extindere rețea apă Str. Morilor

01.01.2006

1

74,677.90

0.00

32,334.93

107,012.83

DP0485O

Extindere rețea apă și înlocuire branșamente apă Str. Venus

01.01.2005

1

27,196.54

0.00

15,270.69

42,467.23

DP04851

înlocuire branșamente apă Str. Pătrașcu Vodă

01.01.2005

1

2,105.64

0.00

708.98

2,814.62

DP04852

înlocuire rețea apă potabilă Str. Alexandru Papiu

01.01.2007

1

35,575.78

0.00

12,095.77

47,671.55

DP04853

înlocuire rețea apă potabilă Str. Banu Mărăcine

01.01.2006

1

182,605.79

0.00

61,484.10

244,089.89

DP04854

înlocuire rețea apă potabilă Str. Constantin Dălban

01.01.2006

1

28,848.23

0.00

9,713.31

38,561.54

DP04855

înlocuire rețea apă potabilă Str. Doamna Stanca

01.01.2006

1

9,197.70

0.00

3,096.90

12,294.60

DP04B56

înlocuire rețea apă potabilă Str. Ion Râureanu

01.01.2006

1

22,389.92

0.00

7,538.77

29,928.69

DP04857

înlocuire rețea apă potabilă Str. Ion iță Oteteleșanu

01.01.2006

1

30,249.05

0.00

10,184.97

40,434.02

DP04858

înlocuire rețea apă potabilă Str. Mareșal Prezan

01.01.2006

1

23,945.42

0.00

8,062.52

32,007.94

DP04859

înlocuire rețea apă potabilă Str. Neagoe Basarab

01.01.2007

1

32,493.8’

0.00

11,047.90

43,541.71

DP04860

înlocuire rețea apă potabilă Str. Nicolae lancovescu

01.01.2007

1

59,972,6.

0.00

20,390.71

80,363.39

DP04861

înlocuire rețea apă potabilă Str. Placajului

01.01.2006

1

16,801.25

0.00

5,657.05

22,458.30

Pagina 13

NRI

Denumire MF

Data PI F

Cant.

Valoare inițiala

Valoare modernizări

Diferente reevaluare

Valoare totala

DP04862

înlocuire rețea apă potabilă Str. Virgiliu

01.01.2006

1

20,651.58

0.00

6,953.47

27,605.05

DP04863

înlocuire rețea apă Str. Cecilia Cuțescu Stork

01.01.2006

1

13,213.54

0.00

4,449.05

17,662.59

DP04864

înlocuire rețea apă Str. Doamna Despina

01.01.2006

1

28,806.65

0.00

9,699.31

38,505.96

DP04865

înlocuire rețea apă Str. Duiliu Zamfirescu

01.01.2006

1

19,574.20

0.00

6,590.71

26,164.91

DP04866

înlocuire rețea apă Str. Ferdinand

01.01.2006

1

204,322.74

0.00

68,796.28

273,119.02

DP04 867

înlocuire rețea apă Str. lancu Jianu

01.01.2006

1

26,897.95

0.00

9,056.65

35,954.60

DP04868

înlocuire rețea apă Str. Mitropolit Filare!

01.01.2006

1

19,674.10

0.00

6,624.35

26,298.45

DP04869

înlocuire rețea apă Str. Nicu Filipescu

01.01.2006

1

24,552.35

0.00

8,266.87

32,819.22

DP048 70

înlocuire rețea apă Str. Preda Buzescu

01.01.2006

1

22,338.07

0.00

7,521.32

29,859.39

DP04871

înlocuire rețea apă Str. Sf. Calinic

01.01.2005

1

64,910.27

0.00

26,091.20

91,001.47

DP04872

înlocuire rețea apă Str. Topolog

01.01.2006

1

70,431.97

0.00

23,714.73

94,146.70

DP04873

înlocuire rețea apă Str. Vasile Alecsandri

01.01.2006

1

19,806.61

0.00

6,668.97

26,475.58

DP04874

Refacere branșamente apă blocurile P3, P4, N9 - Nord

01.01.2000

1

2,259.58

0.00

1,623.62

3,883.20

DP04875

Refacere rețele alimentare cu apă blocurile P3, P4, N9 - Nord

01.01.2000

1

3,389.79

0.00

2,435.74

5,825.53

DP04876

Extindere rețea canalizare Str. Morilor

01.01.2006

1

65,842.52

0.00

28,509.29

94,351.81

DP04877

înlocuire rețea canalizare Str. Sf. Calinic

01.01.2005

1

82,188.53

0.00

100,235.48

182,424.01

DP04878

Reabilitare rețea canalizare pluvială Str.Știrbei Vodă, nr. 240 - 246

01.01.2006

1

44,588.49

0.00

15,013.12

59,601.61

DP04879

Reabilitare rețea canalizare Str. Duiliu Zamfirescu

01.01.2006

1

35,949.75

0.00

12,104.43

48,054.18

DP04880

Reabilitare rețea canalizare Str. Placajului

01.01.2006

1

21,047.29

0.00

7,086.71

28.134.00

DP04 881

Reabilitare rețea canalizare Str. Preda Buzescu

01.01.2006

1

24,453.10

0.00

8,233.45

32,686.55

DP04882

Reabilitare rețea canalizare Str. Vasile Alecsandri

01.01.2006

1

29,677.27

0.00

9,992.45

39.669.72

DP04883

Reabilitare rețea canalizare Str. Virgiliu

01.01.2006

1

27,755.32

0.00

9,345.33

37,100.65

DP04884

Refacere canalizare menajeră Str. Maior Georgescu

01.01.2005

1

42,641.89

0.00

14,357.69

56,999.58

DP06010

Rețea apă potabila bl A4, A5, A6 PT42 aleea crinilor, aleea primăverii si calea I

16.01.2009

1

103,976.96

0.00

17,676.08

121,653.04

DP06011

ReȚea apă potabilă zona Nord bl. H6, H5, E2, E1, H7, S5, S4

21.01.2009

1

101,980.40

0.00

17,336.67

119,317.07

DP06012

Rețea apă potabilă strada Lespezi

21.01,2009

1

74,643.50

0.00

12,689.40

87,332.90

DP06O17

înlocuire rețea apă potabilă și branșamente Bl 22 Calea lui Traian

10.04.2009

1

20,312.87

0.00

3,046.93

23,359.80

DP06018

Rețea apă Stoliceni Bu rid ava

03.04.2009

1

623,873.00

0.00

93,580.95

717,453.95

DP06019

Rețea apă potabilă Piața Nord aleea Primăverii

19.01.2009

1

89,951.00

0.00

15,291.67

105,242.67

DP06020

Rețea canalizare str. Timiș

21.01.2009

1

68,818.00

0.00

11,699.06

80,517.06

DP06021

Rețea canalizare str. Cloșca

21.01.2009

1

84,370.00

0.00

14,342.90

98,712.90

DP06022

Intervențtie rețea apă potabilă și branșamente str Zefirului

17.06.2009

1

3,590.12

0.00

682.12

4,272.24

DP06124

Extindere rețea apă potabilă Cîrstescu Florin

04.08.2009

1

4,652.30

0.00

883.94

5,536.24

DP06133

Alimentare cu'apă bd. Dem Rădulescu

29.01.2009

1

831,351.57

0.00

141,329.77

972,681.34

DP06134

Canalizare menajeră bd. Dem Rădulescu

29.01.2009

1

1,802,162.93

0.00

306,367.70

2,108,530.63

DP06135

Canalizare pluvială bd. Dem Rădulescu

29.01.2009

1

3,280,972.16

0.00

557,765.27

3,838,737.43

DP06150

Conductă de legătură între rezervor Cetățuia șl rezervor Petrișor

26.06.1990

1

500.00

0.00

95.00

595.00

Pagina 14

NRI

Denumire MF

DataPIF

Cant.

Valoare inițiala

Valoare modernizări

Diferente reevaluare

Valoare totala

DP06157

Rețes apă bl. 18,19, 110, H2, S8, G105, H3, E3

22.10.2009

1

174,297.17

0.00

31,373.49

205,670.66

DP06159

Rețea apă str. Sergiu Purice PT43

08.12.2009

1

61,295.06

0.00

10,420.16

71,715.22

DP06160

Rețea apă str. Drumul Gării

08.12.2009

1

104,923.21

0.00

17,836.95

122,760.16

DP06161

Rețea apă str. Fețeni

08.10.2009

1

1,237,464.50

0.00

222,743.61

1,460,208.11

DP06162

Rețea apă str. Mihai Eminescu

28.10.2009

1

97,057.00

0.00

17,470.26

114,527.26

DP06163

Rețea apă str. Ciocâneștilor

08.12.2009

1

51,148.14

0.00

8,695.18

59,843.32

DP06164

Rețea canalizare str. Lacului

19.11.2009

1

200,449.24

0.00

34,076.37

234,525.61

DP06165

Racord canalizare bloc 1 Oltchim

06.11.2009

1

12,684.00

0.00

2,156.28

14,840.28

DP06166

Rețea apă bl N25 N26 intr. Violetelor

13.11.2009

1

259,728.00

0.00

44,153.76

303,881.76

DP06175

Rețea canalizare Petrișor

20.01.2009

1

95,472.87

0.00

16,230.39

111,703.26

DP06176

Rețea apă potabilă Aleea Sergiu Purice bloc 35 -37

08.12.2009

1

43,880.69

0.00

7,459.72

51,340.41

DP06603

Rețea suplimentară apă potabilă Al. Mioriței

24.05.2011

1

15,832.59

0.00

0.00

15,832.59

DP06604

Extindere rețea apă potabilă str. T Coman

05.12.2011

1

22,054.68

0,00

0.00

22,054.68

DP06605

Rețea apă Colonia Nuci

18.08.2011

1

1,471.33

1,550,276.67

0.00

1,551,748.00

DP06621

Captare apă din râul Olănești

29.07.2011

1

1,515,001.91

0.00

0.00

1,515,001.91

DP06622

Rețea canalizare strada lazului

10.08.2010

1

32,964.53

0.00

0.00

32,964.53

DP06623

Rețe canalizare strada Crișului

10.08.2010

1

22,566.75

6,848.56

0.00

29,415.31

DP06624

Rețea canalizare strada Bicaz

10.08.2010

1

34,229.67

0.00

0.00

34,229.67

DP06625

Rețea canalizare strada Crângului

10.08.2010

1

21,799.26

3,399.57

0.00

25,198.83

DP06626

Alimentare cu apă Intrarea Sălciei

31.01.2011

1

14,006.85

0.00

0.00

14,006.85

DP06627

Rețea pluvială Calea lui Traian

03.02.2010

1

146,845.10

0.00

0.00

146,845.10

DP06644

Rețea apă strada Aranghel

21.10.2011

1

490,416.47

0.00

0.00

490,416.47

DP06645

Rețea apă strada Ioana Radu

21.10.2011

1

89,424.00

0.00

0.00

89,424.00

DP06656

Rețea canalizare strada Argintari

17.02.2011

1

135,111.00

0.00

0.00

135,111.00

DP06657

Rețea canalizare strada Inătești

17.02.2011

1

169,882.00

0.00

0.00

169,882.00

DP07065

Rețea apă Buda Poienari închidere inel cu conducta din strada ȘTIRBEI VODĂ

09.11.2011

1

2,028,269.07

0.00

0.00

2,028,269.07

DP08186

Branșamente rețea apa potabila str. Știrbei Vodă ISPA

31.10.2012

1

197,498.45

0.00

0.00

197,498.45

DP08187

Branșamente rețea apa potabila str. Danii lonescu ISPA

31.10.2012

1

86,462.41

0.00

0.00

86,462.41

DP08188

Branșamente rețea apa potabila str. V Olanescu ISPA

31.10.2012

1

20,022.90

0.00

0.00

20,022.90

DP0B189

Branșamente rețea apa potabila str.Radu de la Afumati ISPA

31.10.2012

1

22,753.27

0.00

0.00

22,753.27

DP08190

Branșamente rețea apa potabila str.Dr Suciu ISPA

31.10.2012

1

42,639.21

0.00

0.00

42,639.21

DP08191

Branșamente rețea apa potabila str.Petre Constantinescu ISPA

31.10.2012

1

24,436.61

0.00

0.00

24,436.61

DP08192

Branșamente rețea apa potabila str Bogdan Amaru ISPA

31.10.2012

1

13,652.00

0.00

0.00

13,652.00

DP08193

Extindere rețea apa potabila str. Dealul Malului ISPA

31.10.2012

1

793,422.11

0.00

0.00

793,422.11

DP08194

Extindere rețea apa potabila str. Drumul Gării ISPA

31.10.2012

1

178,908.18

0.00

0.00

178,908.18

DP08195

Extindere rețea apa potabila str. Posada ISPA

31.10.2012

1

654,467.3                 0.00

0.00

654,467.36

DP08196

Extindere rețea apa potabila str. Raureni ISPA

31.10.2012

1

1,891,185.05|                0.00

0.00

1,891,185.05

Pagina 15

NRI

Denumire MF

Data PI F

Cant.

Valoare inițiala

Valoare modernizări

Diferente reevaluare

Valoare totala

DP08197

Extindere rețea apa potabila str. Stolnicenî ISPA

31.10.2012

1

1,012,911.72

0.00

0.00

1,012,911.72

DP08198

Extindere rețea apa potabila str. Antim Ivireanul ISPA

31.10.2012

1

235,934.17

0.00

0.00

235,934.17

DP08199

Extindere rețea apa potabila Calea lui Traian Nord ISPA

31.10.2012

1

211,709.18

0.00

0.00

211,709.18

DP08200

Extindere rețea apa potabila rezervor Copacelu ISPA

31.10.2012

1

86,883.97

0.00

0.00

86,883.97

DP08201

Extindere rețea apa potabila rezervor Petrisor ISPA

31.10.2012

1

272,063.92

0.00

0.00

272,063.92

DP08202

Extindere rețea apa potabila DN 67 - str Bâlciului ISPA

31.10.2012

1

267,869.80

0.00

0.00

267,869.80

DP08203

Extindere rețea apa potabila DN 67 - str. Depozitelor ISPA

31.10.2012

1

244,739.71

0.00

0.00

244,739.71

DP08204

Extindere rețea apa potabila str. Dr. Oltului

31.10.2012

1

257,280.07

0.00

0.00

257,280.07

DP08205

Extindere rețea apa potabila str. Prundului

31.10.2012

1

196,520.68

0.00

0.00

196,520.68

DP08206

Extindere rețea apa potabila str. Teodor Coman ISPA

31.10.2012

1

44,989.54

0.00

0.00

44,989.54

DP08207

Extindere rețea apa potabila str Aurelian Sacerdoteanu ISPA

31.10.2012

1

956,051.88

0.00

0.00

956,051.88

DP08208

Extindere rețea apa potabila str Toamnei ISPA

31.10.2012

1

300,611.64

0.00

0.00

300,611.64

DP08209

Extindere rețea apa potabila str Brândușelor ISPA

31.10.2012

1

44,546.07

0.00

0.00

44,546.07

DP08210

Extindere rețea apa potabila str Berzei ISPA

31.10,2012

1

99,082.56

0.00

0.00

99,082.56

DP08211

Vane reducere a presiunii ISPA

31.10,2012

1

185,332.00

0.00

0.00

185,332.00

DP08212

Debitmetre ISPA

31.10.2012

1

529,679.93

0.00

0.00

529,679.93

DP08213

Statia de pompare Livezi ISPA

31.10.2012

1

272,800.38

0.00

0.00

272,800.38

DP08214

Puncte de reglare a presiunii

31.10.2012

1

684,265.88

0.00

0.00

684,265.88

DP08215

Subtraversarea Oltului rețea apa potabila

31.10.2012

1

1,183,183.22

0.00

0.00

1,183,183.22

DP08216

Rețea apa potabila str Bicaz - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

134,991.77

0.00

0.00

134,991.77

DP08217

Rețea apa potabila Calea lui Traian spre Petrisor - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

2,645,080.88

0.00

0.00

2,645,080.88

DP08218

Rețea apa potabila str. Catanesti - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

668,854.12

0.00

0.00

668,854.12

DP08219

Rețea apa potabila str. Ciocanestilor - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

236,056.49

0.00

0.00

236,056.49

DP08220

Rețea apa potabila str. Cloșca - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

127,223.57

0.00

0.00

127,223.57

DP08221

Rețea apa potabila str. Copacelu - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

2,721,951.94

0.00

0.00

2,721,951.94

DP08222

Rețea apa potabila str. Crisan - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

186,411.05

0.00

0.00

186,4'11.05

DP08223

Rețea apa potabila str. Depozitelor - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

1,042,065.57

0.00

0.00

1,042,065.57

DP08224

Rețea apa potabila str. George Cosbuc - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

310,384.14

0.00

0.00

310,384.14

DP08225

Rețea apa potabila str. Ghioceilor - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

747,328.02

0.00

0.00

747,328.02

DP08226

Rețea apa potabila str. Henri Coanda- reabilitare ISPA

31.10.2012

1

576,855.24

0.00

0.00

576,855.24

DP08227

Rețea apa potabila str Horia - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

77,726.31

0.00

0.00

77,726.31

DP08228

Rețea apa potabila str lazului - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

122,199.36

0.00

0.00

122,199.36

DP08229

Rețea apa potabila str Inatesti - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

623,489.37

0.00

0.00

623,489.37

DP08230

Rețea apa potabila str Libertății - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

305,311.14

0.00

0.00

305,311.14

DP08231

Rețea apa potabila str Livezi - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

217,094.8r

0.00

0.00

217,094.85

DP08232

Rețea apa potabila str Mircea Eliade - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

374,416.5u

0.00

0.00

374,416.56

DP08233

Rețea apa potabila str N. Titulescu - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

498,428.59

0.00

0.00

498,428.59

MUNICIPIUL RM VALCEA

Centralizator mijloace fixe luna Ianuarie anul 2013                     Pagina 16

NRI

Denumire MF

DataPIF

Cant.

Valoare inițiala

Valoare modernizări

Diferente reevaluare

Valoare totala

DP08234

Rețea apa potabila str Petrisor - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

271,418.95

0.00

0.00

__________271,418.95

DP08235

Rețea apa potabila str Plopilor - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

91,720.87

0.00

0.00

91,720.87

DP08236

Rețea apa potabila str. Regina Maria - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

390,906.24

0.00

0.00

390,906.24

DP08237

Rețea apa potabila str. George Sinescu - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

33,867.67

0.00

0.00

33,867.67

DP08238

Rețea apa potabila str. lonescu Cheianu - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

88,245.52

0.00

0.00

___88,245.52

DP08239

Rețea apa potabila bl. S1, N10, N11 str. Henri Coanda, Matei Bas arab - reabilit

31.10.2012

1

80,403.71

0.00

0.00

80,403.71

DP08240

Rețea apa potabila str.Matache Temelie - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

75,335.46

0.00

0.00

75,335.46

DP08241

Rețea apa potabila bl. N12, N13 str. Henri Coanda, M. Basarab reabilitare ISP

31.10.2012

1

8,960.41

0.00

0.00

8,960.41

DP08242

Rețea apa potabila intre bl. N12, N13 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

80,420.99

0.00

0.00

80,420.99

DP08243

Rețea apa potabila intre bl. N14,135 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

36,422.23

0.00

0.00

36,422.23

DP08244

Rețea apa potabila str. Matei Basarab - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

165,252.07

0.00

0.00

165,252.07

DP08245

Rețea apa potabila str. Matei Basarab legătură cu N. Titulescu - reabilitare ISP

31.10.2012

1

70,786.00

0.00

0.00

70,786.00

DP08246

Rețea apa potabila bl. CPL1,2,3,4,, T1, T2 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

96,820.86

0.00

0.00

96,820.86

DP08247

Rețea apa potabila str. Mihai Viteazul - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

381,334.11

0.00

0.00

381,334.11

DP08248

Rețea apa potabila intre bl. 106,107 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

27,723.78

0.00

0.00

27,723.78

DP08249

Rețea apa potabila intre bl. 106,107,108,109 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

43,130.56

0.00

0.00

43,130.56

DP08250

Rețea apa potabila intre bl. 105.105bis - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

11,023.76

0.00

0.00

11,023.76

DP08251

Rețea apa potabila intre bl. 109,110 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

28,438.38

0.00

0.00

28,438.38

DP08252

Rețea apa potabila intre bl. 105,108 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

27,530.55

0.00

0.00

27,530.55

DP08253

Rețea apa potabila intre bl. 103,108,109 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

27,404.26

0.00

0.00

27,404.26

DP08254

Rețea apa potabila intre bl. 102,103 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

16,296.39

0.00

0.00

16,296.39

DP08255

Rețea apa potabila bl. 104, str. N. Titulescu - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

53,783.36

0.00

0.00

53,783.36

DP08256

Rețea apa potabila str. Dr. Hacman - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

44,632.77

0.00

0.00

44,632.77

DP08257

Rețea apa potabila str. Dr. Hacman bl. 103,104 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

85,843.30

0.00

0.00

85,843.30

DP08258

Rețea apa potabila str. Dr. Hacman - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

409,217.89

0.00

0.00

409,217.89

DP08259

Rețea apa potabila str. Dr. Hacman bl. 80,79,86 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

120,484.31

0.00

0.00

120,484.31

DP08260

Rețea apa potabila intre bl. 14A - 14B - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

11,375.35

0.00

0.00

11,375.35

DP08261

Rețea apa potabila intre bl. 14A - 96 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

38,273.63

0.00

0.00

38,273.63

DP08262

Rețea apa potabila intre bl. 14A - PT36 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

25,866.90

0.00

0.00

25,866.90

DP08263

Rețea apa potabila str. Bunavestire intersecție Marasesti - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

109,117.90

0.00

0.00

109,117.90

DP08264

Rețea apa potabila intre bl.95,94 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

23,691.77

0.00

0.00

23,691.77

DP08265

Rețea apa potabila intre bl.93,94 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

24,467.37

0.00

0.00

24,467.37

DP08266

Rețea apa potabila intre bl.93,90 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

22,916.18

0.00

0.00

22,916.18

DP08267

Rețea apa potabila intre bl.25,26 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

13,443.60

0.00

0.00

13,443.60

OP08268

Rețea apa potabila intre bl. 19,26 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

35,589.09

0.00

0.00

35,589.09

DP0M69|

Rețea apa potabila intre bl.92,9bis - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

54,817.4.

0.00

0.00

54,817.49

DP08270

Rețea apa potabila Aleea Cocorilor - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

50,422.45

0.00

0.00

50,422.45

MUNICIPIUL RM VALCEA

Centralizator mijloace fixe luna Ianuarie anul 2013

Pagina 17


NRI

Denumire MF

DataPIF

Cant.

Valoare inițiala

Valoare modernizări

Diferente reevaluare

Valoare totala

DP08271

Rețea apa potabila str Ionel Geanta, bl. 100,99 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

18,097.16

0.00

0.00

18,097.16

DP08272

Rețea apa potabila str Buna Vestire - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

104,464.36

0.00

0.00

104,464.36

DP08273

Rețea apa potabila str Oituz - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

126,029.94

0.00

0.00

126,029.94

DP08274

Rețea apa potabila intre imobilele 5,4,77 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

26,619.25

0.00

0.00

26,619.25

DP08275

Rețea apa potabila str. Nicolae Epure - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

95,839.77

0.00

0.00

95,839.77

DP08276

Rețea apa potabila Intrarea Mureș - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

48,452.80

0.00

0.00

48,452.80

DP08277

Rețea apa potabila str. Unirii - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

49,286.32

0.00

0.00

49,286.32

DP08278

Rețea apa potabila intre bl. T1 ,T2 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

69,710.26

0.00

0.00

69,710.26

DP08279

Rețea apa potabila intre bl. 80,81,82 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

31,203.01

0.00

0.00

31,203.01

DP08280

Rețea apa potabila intre bl. 80,77 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

16,287.44

0.00

0.00

16,287.44

DP08281

Rețea apa potabila intre bl. 80,77,100 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

35,339.52

0.00

0.00

35,339.52

DP08282

Rețea apa potabila intre bl. 80,79,100,78 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

49,803.38

0.00

0.00

49,803.38

DP08283

Rețea apa potabila intre bl. 78 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

22,750.71

0.00

0.00

22,750.71

DP08284

Rețea apa potabila intre bl. G2,G117,78 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

43,862.07

0.00

0.00

43,862.07

DP08285

Rețea apa potabila Aleea Privighetorii - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

116,615.30

0.00

0.00

116,615.30

DP08286

Rețea apa potabila str. Marasesti - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

496,939.08

0.00

0.00

496,939.08

DP08287

Rețea apa potabila str. Grigore Procopiu - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

826,550.22

0.00

0.00

826,550.22

DP08288

Rețea apa potabila intre bl. 120-118 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

12,668.01

0.00

0.00

12,668.01

OP08289

Rețea apa potabila intre bl. 128,29,30,31,119,120 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

94,655.50

0.00

0.00

94,655.50

DP08290

Rețea apa potabila intre bl. 119,117 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

25,853.08

0.00

0.00

25,853.08

DP08291

Rețea apa potabila intre bl. 119,31,29,98,122 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

47,735.14

0.00

0.00

47,735.14

DP08292

Rețea apa potabila intre bl. 98,122 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

16,813.46

0.00

0.00

16,813.46

DP08293

Rețea apa potabila intre Aleea Ionel Geanta - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

89,875.66

0.00

0.00

89,875.66

DP08294

Rețea apa potabila intre bl. 113,114 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

14,745.21

0.00

0.00

14,745.21

DP08295

Rețea apa potabila intre bl. 116,100,99 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

69,313.11

0.00

0.00

69,313.11

DP08296

Rețea apa potabila intre bl. 8,24,A1 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

84,552.65

0.00

0.00

84,552.65

DP08297

Rețea apa potabila intre bl. 6,8,24,23 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

99,420.03

0.00

0.00

99,420.03

DP08298

Rețea apa potabila legătură PT36 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

7,238.86

0.00

0.00

7,238.86

DP08299

Rețea apa potabila intre bl. 21,22,23,25 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

82,822.10

0.00

0.00

82,822.10

DP08300

Rețea apa potabila intre bl. 81,82,83 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

53,846.81

0.00

0.00

53,846.81

DP083OV

Rețea apa potabila str. lancu Pop - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

115,057.32

0.00

0.00

115,057.32

DP08302

Rețea apa potabila str. lancu Pop legătură cu N. Titulescu - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

58,439.04

0.00

0.00

58,439.04

DP08303

Rețea apa potabila intre bl.4,64,G3,61 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

43,174.64

0.00

0.00

43,174.64

DP08304

Rețea apa potabila intre bl.61,60 legătură cu str. Gr. Procopiu - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

47,446.38

0.00

0.00

47,446.38

DP08305

Rețea apa potabila intre bl.60 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

15,160.25

0.00

0.00

15,160.25

DP083O6

Rețea apa potabila aleea Ciocârliei - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

81,446.1v

0.00

0.00

81,446.16

DP08307

,Rețea apa potabila intre bl.4-3 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

72,309.42

0.00

0.00

72,309.42

MUNICIPIUL RM VALCEA

Centralizator mijloace fixe luna ianuarie anul 2013

Pagina 18


NRI

Denumire MF

DataPIF

Cant.

Valoare inițiala

Valoare modernizări

Diferente reevaluare

Valoare totala

DP08308

Rețea apa potabila aleea Randunelefor - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

110,781.53

0.00

0.00

110,781.53

DP08309

Rețea apa potabila intre bl.16-17, imobilei bis-2A - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

45,501.43

0.00

0.00

45,501.43

DP08310

Rețea apa potabila bl. 17 legătură str. Gr. Procopiu - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

55,807.53

0.00

0.00

55,807.53

DP08311

Rețea apa potabila bl.2-2A - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

32,789.33

0.00

0.00

32,789.33

DP08312

Rețea apa potabila bl.1-2 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

21,931.04

0.00

0.00

21,931.04

DP08313

Rețea apa potabila bl.1 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

41,744.85

0.00

0.00

41,744.85

DP08314

Rețea apa potabila bl.4-2 - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

83,373.21

0.00

0.00

83,373.21

DP08315

Rețea apa potabila bl. 13 bd. N. Balcescu - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

19,331.87

0.00

0.00

19,331.87

DP08316

Rețea apa potabila intre bl.78,79,85bis - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

32,057.82

0.00

0.00

32,057.82

DP08319

SCADA alimentare cu apa - ISPA

31.10.2012

1

4,166,392.50

0.00

0.00

4,166,392.50

DP08320

Rețea canalizare str. Catanesti - extindere ISPA

31.10.2012

1

552,221.48

0.00

0.00

552,221.48

DP08321

Rețea canalizare str. Depozitelor - extindere ISPA

31.10.2012

1

2,852,543.58

0.00

0.00

2,852,543.58

DP08322

Rețea canalizare str. Kalamata - extindere ISPA

31.10.2012

1

233,723.15

0.00

0.00

233,723.15

DP08323

Rețea canalizare str. Straubing - extindere ISPA

31.10.2012

1

1,841,870.01

0.00

0.00

1,841,870.01

DP08324

Rețea canalizare str. Cella Delavrancea - extindere ISPA

31.10.2012

1

912,537.24

0.00

0.00

912,537.24

DP08325

Rețea canalizare str. Goranu - extindere ISPA

31.10.2012

1

1,399,225.19

0.00

0.00

1,399,225.19

DP08326

Rețea canalizare str. Wiesbaden - extindere ISPA

31.10.2012

1

277,922.01

0.00

0.00

277,922.01

DP08327

Rețea canalizare str. Zavoieni - extindere ISPA

31.10.2012

1

328,845.66

0.00

0.00

328,845.66

DP08328

Rețea canalizare Calea lui Traian-Republicii - extindere ISPA

31.10.2012

1

591,834.01

0.00

0.00

591,834.01

DP08329

Rețea canalizare Calea lui Traian secțiunea 1+2 - extindere ISPA

31.10.2012

1

259,657.07

0.00

0.00

259,657.07

DP08330

Rețea canalizare str. Câmpului - extindere ISPA

31.10.2012

1

880,636.95

0.00

0.00

880,636.95

DP08331

Rețea canalizare str. Toamnei - extindere ISPA

31.10.2012

1

197,309.30

0.00

0.00

197,309.30

DP08332

Rețea canalizare str. Copacelu - extindere ISPA

31.10.2012

1

1,498,893.73

0.00

0.00

1,498,893.73

DP08333

Bazin retentie str. Carol I - extindere ISPA

31.10.2012

1

59,977.27

0.00

0.00

59,977.27

DP08334

Rețea canalizare str. Fetenei - extindere ISPA

31.10.2012

1

1,138,607.97

0.00

0.00

1,138,607.97

DP08335

Statie pompare Goranu + conducta sub presiune pe sub râul Olt - extindere IS

31.10.2012

1

1,028,320.55

0.00

0.00

1,028,320.55

DP08336

Camera compensare debit Ostroveni

31.10.2012

1

63,954.17

0.00

0.00

63,954.17

DP08337

Reatea canalizare str. Zefirului - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

225,666.66

0.00

0.00

225,666.66

DP08338

Reatea canalizare str. Dr. Hacman - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

2,907,281.68

0.00

0.00

2,907,281.68

DP08339

Reatea canalizare str. Ionel Geanta - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

155,587.50

0.00

0.00

155,587.50

DP08340

Reatea canalizare str. lancu Pop - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

193,631.49

0.00

0.00

193,631.49

DP08341

Reatea canalizare str. Capitan Negoescu - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

270,748.97

0.00

0.00

270,748.97

DP08342

Reatea canalizare str. Col. Badescu - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

328,584.50

0.00

0.00

328,584.50

DP08343

Reatea canalizare str. Mihai Viteazul - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

287,496.32

0.00

0.00

287,496.32

DP08344

Rețea canalizare str. Regina Marja - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

359,084.8?

0.00

0.00

359,084.82

DP08345

Rețea canalizare str. M V Popescu - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

513,040.7,

0.00

0.00

513,040.70

DP08346

Rețea canalizare str. Matache Temelie - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

205,803.66

0.00

0.00

205,803.66

Pagina 19

NRI

Denumire MF

DataPIF

Cant.

Valoare inițiala

Valoare modernizări

Diferente reevaluare

Valoare totala

DP0B347

Rețea canalizare str. Bogdan Amaru - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

87,162.45

0.00

0.00

87,162.45

DP08348

Rețea canalizare str. Mihai Eminescu + subtraversare CF - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

465,028.56

0.00

0.00

465,028.56

DP08349

Rețea canalizare str. Gib Mihaescu - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

831,130.31

0.00

0.00

831,130.31

DP08350

Rețea canalizare str. Carol I - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

6,369,791.76

0.00

0.00

6,369,791.76

DP0B351

Rețea canalizare str. Tineretului - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

2,105,561.61

0.00

0.00

2,105,561.61

DP08352

Rețea canalizare str. V Olanescu - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

57,877.41

0.00

0.00

57,877.41

DP08353

Rețea canalizare str. Ostroveni - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

97,304.90

0.00

0.00

97,304.90

DP08354

Bazin de retentie str. Tineretului - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

52,723.19

0.00

0.00

52,723.19

DP08355

Camera deversare str. N Titulescu - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

32.944.20

0.00

0.00

32,944.20

DP08356

Rețele alimentare cu apa Stolniceni - extindere ISPA

31.10.2012

1

1,051,920.94

0.00

0.00

1,051,920.94

DP08357

Rețele alimentare cu apa Ostroveni I - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

1,806,607.16

0.00

0.00

1,806,607.16

DP08358

Rețele alimentare cu apa Ostroveni II - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

1,329,587.50

0.00

0.00

1,329,587.50

DP08359

Rețele alimentare cu apa Ostroveni III - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

268,777.07

0.00

0.00

268,777.07

DP08360

Rețele alimentare cu apa Ostroveni IV - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

474,340.82

0.00

0.00

474,340.82

DP08361

Relele alimentare cu apa Ostroveni VI - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

446,253.77

0.00

0.00

446,253.77

DP08362

Rețele alimentare cu apa Calea lui Troian - reabilitare ISPA

31.10.2012

1

3,033,653.09

0.00

0.00

3,033,653.09

DP08363

Cămin intrare statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

461,950.00

0.00

0.00

461,950.00

DP08364

Bazin de retentie statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

8,072,758.00

0.00

0.00

8,072,758.00

DP08365

Cămin septic statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

204,948.00

0.00

0.00

204,948.00

DP08366

Clădirea grătarelor statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

6,106,484.00

0.00

0.00

6,106,484.00

DP08367

Separator nisip si grăsimi statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

2,346,471.00

0.00

0.00

2,346,471.00

DP08368

Canal măsurare debit intrare statie de epurare - ISPA

31.10.2012

1

175,820.00

0.00

0.00

175,820.00

DP08369

Bazin de aerare statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

12,807,889.00

0.00

0.00

12,807,889.00

DP08370

Statie suflante statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

2,918,566.00

0.00

0.00

2,918,566.00

DP08371

Bazin sedimentare finala statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

9,228,125.00

0.00

0.00

9,228,125.00

DP08372

Statie pompe recirculare statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

2,351,100.00

0.00

0.00

2,351,100.00

DP08373

Statie precipitare fosfor statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

463,173.00

0.00

0.00

463,173.00

DP08374

Statie ap de proces statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

443,202.00

0.00

0.00

443,202.00

DP08375

Rezervor nămol statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

698,972.00

0.00

0.00

698,972.00

DP08376

Statie supernatant statia de epurare • ISPA

31.10.2012

1

448,787.00

0.00

0.00

448,787.00

DP0837T

Statie deshidratare nămol statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

5,036,940.00

0.00

0.00

5,036,940.00

DP08378

Statie transformare statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

687,204.00

0.00

0.00

687,204.00

DP08379

Panouri distribuție statia de epurare * ISPA

31.10.2012

1

3,161,142.00

0.00

0.00

3,161,142.00

DP08380

Clădire administrativa si ateliere statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

1,270,015.00

0.00

0.00

1,270,015.00

DP08381

Cămin septic clădire administrativa statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

81,503.00

0.00

0.00

81,503.00

DP08382

Echipamente laborator statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

584,071.                   0.00

0.00

584,071.00

DP08383

Paturi uscare namor statia de epurare - ISPA

31.10.2012__

1

_______2,219,144.00| ______________0,00

0.00

2,219,144.00

MUNICIPIUL RM VALCEA

Centralizator mijloace fixe luna Ianuarie anul 2013

Pagina 20


Total gestiune :


NRI

Denumire MF

Data PI F

Cant

Valoare inițiala

Valoare modernizări

Diferente reevaluare

Valoare totala

DP0S384

Ventilator joasa tensiune statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

2,938.00

0.00

0.00

2,938.00

DP08385

Centrala incendiu statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

14,688.00

0.00

0.00

14,688.00

DP08386

Drumuri interioare statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

1,440,178.00

0.00

0.00

1,440,178.00

DP08387

împrejmuire statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

336,056.00

0.00

0.00

336,056.00

DP0B388

Sistem alimentare cu apa statia de epurare - ISPA

31.10.2012

1

300,667.00

0.00

0.00

300,667.00

DP08389

REȚEA DE CANALIZARE STRADA ȘTIRBEI VODĂ

08.12.2009

1

1,963,547.60

0.00

333,803.09

2,297,350.69

155,990,586.33        1,560,524.80        2,735,848.76        160,286,959.89

Total GENERAL *.       229,435,059.27       7,099,944.57      35,477,021.59       272,012,025.43


întocmit,