Hotărârea nr. 54/2013

hotarirea 54 - 28 februarie 2013 - acordare titlu cetatean Ioan Stefanescu

ROMAN IA

Județul Vâlcea

Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 54 privind conferirea titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului loan Ștefănescu

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Raportul nr. 6472 din 21.02.2013, precum și expunerea de motive, întocmite de Serviciul Cultură, prin care se propune conferirea titlului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului loan Ștefănescu; raportul a fost întocmit în baza Memoriului formulat de către Forumul Cultural al Râmnicului nr. 6471 din 21.02.2013, prin care se apreciază ca oportună și onorantă acordarea titlului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului loan Ștefănescu, personalitate marcantă a științei și tehnicii românești, a cărui activitate a condus la creșterea prestigiului și îmbogățirea imaginii municipiului Râmnicu Vâlcea, la nivel național și internațional;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor „Regulamentului privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea”, actualizat prin hotărârea Consiliului Local nr.148 din 27.05.2010;

în baza art.36, alin.(8), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se conferă titlul de “Cetățean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului loan Ștefănescu pentru rezultatele de excepție obținute în dezvoltarea și promovarea științei și tehnicii românești și pentru creșterea prestigiului municipiului Râmnicu Vâlcea, la nivel național și internațional.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Serviciului Cultură;

  • - Domnului loan Ștefănescu.


SECREȚAR MUNICIPIU,  jurist Târna MIHĂESCU


Râmnicu Vâlcea, 28 februarie 2013