Hotărârea nr. 53/2013

hotarirea 53 - 28 februarie 2013 - evaluare activitate Comitet local pentru situatii de urgenta 2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNIC1PIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 53

privind aprobarea evaluării activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență tn anul 2012, precum și a Planurilor pentru asigurarea cu resurse umane, financiare și materiale, necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 6188 din 20.02.2013, întocmit de Compartimentul Situații de Urgență și Protecția Muncii, prin care se propune aprobarea evaluării activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență în anul 2012, precum și a Planurilor pentru asigurarea cu resurse umane, financiare și materiale, necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.235/2005 a fost înființat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din municipiul Râmnicu Vâlcea, rezultat din necesitatea protejării populației în situații de urgență, ca urmare a multiplicării și diversificării riscurilor de natură nonmilitară, manifestate, în special, în ultimul timp;

în aplicarea prevederilor art.25, lit.a) și b) din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se aprobă evaluarea activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență în anul 2012, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse umane, necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2013, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse financiare și materiale, necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2013, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Compartimentului Situații de Urgență și Protecția Muncii.


SECRETAR MUNICIPIU, jurisKToma MIHĂESCU

Râmnlcu Vâlcea, 28 februarie 2013

ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL RÎMNICU VÎLCEA

COMPARTIMENTUL SITUAȚII DE URGENȚĂ

NR.         /


EVALUAREA

ACTIVITĂȚII COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN ANUL 2012

/. BAZA LEGALĂ

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Vâlcea în acest an și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanța de Urgență nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și prevederile art. 10, alin.1, din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1491/2004, respectiv în baza Planului de activități al Comitetului Local pentru Situații de Urgență pe anul 2012, asigurând îndeplinirea atribuțiilor principale prevăzute de art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.

 • II. ORGANIZAREA ÎN SITUAȚII DE URGENTĂ $/ PREGĂTIREA PENTRU INTERVENȚIE

Vă informez că la Primăria municipiului Rîmnicu Vâlcea sunt organizate următoarele structuri:

 • - Comitet Local pentru Situații de Urgență;

 • - Serviciu Voluntar Pentru Situații de Urgență;

 • - compartiment prevenire, - constituit din 7 persoane;

 • - formațiuni de intervenție constituite din 4 echipe specializate.

 • 1. COMUNICAȚII, ÎNȘTIINȚARE, ALARMARE, INFORMATICĂ

în activitatea situațiilor de urgență un rol deosebit îl are sistemul comunicații, înștiințare și alarmare. Acest sistem trebuie să confere un flux informațional coerent între toți factorii implicați în activitatea de prevenire, protecție și intervenție.

 • a. înștiințarea la nivel municipiu se realizează prin:

 • - aparate telefonice conectate la sistemul de telecomunicații local;

 • - rețeaua radio ZEFIR

 • - echipamentul F1001-B

 • - rețeaua radiotelefon

Prin rețeaua radio ZEFIR și echipamentul F1001-B care sunt permanent în stare operativă, se realizează legătura cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență”General Magheru” al Județului Vâlcea iar prin rețeaua telefonică locală și radiotelefoane se poate realiza legătura și cu celelalte structuri implicate în rezolvarea eventualelor situații de urgență.

 • b. Alarmarea la nivelul municipiului corespunde cerințelor, dispozițiunilor și normativelor tehnice, fiind realizată centralizat la municipiu, precum și în zona industrială Sud. Pe Platforma Chimică a municipiului exista instalată și o sirenă dinamică uzinală.

Pentru realizarea unei alarmări rapide și eficiente a agenților economici și a locuitorilor din localitățile din zona combinatului chimic sirenele din zonă sunt centralizate șt la punctul de comandă din societatea comercială „OLTCHIM”. Pe raza municipiului sunt instalate 27 de sirene electrice de 5 kw din care 22 sunt acționate centralizat.

Pentru transmiterea, prin voce a unor mesaje despre dezastre sau de sfaturi utile extrem de importante în astfel de situații, au fost achiziționate 2 sirene electronice PAVIAN, amplasate în cartierul Ostroveni, clădirea Casei Științei și în zona centrală pe clădirea Prefecturii, urmând ca prin eforturile financiare ale primăriei municipiului să se achiziționeze încă o sirenă pentru zona Nord. La acestea se adaugă 2 motosirene aflate în curtea primăriei., care pot fi tractate și acționate în caz de nevoie în diferite zone ale municipiului.

Mijloacele ce compun sistemul principal de alarmare sunt menținute în permanentă stare de funcționare, executându-se periodic lucrări de întreținere și verificare a funcționării acestora.

Având în vedere defecțiunile în funcționare apărute sau care pot apare, în caz de război sau dezastre, este necesară dublarea legăturilor telefonice existente între centrala de alarmare și sirene, cu legături radio ce măresc eficiența sistemului.

Pentru realizarea monitorizării riscurilor, a întocmirii documentelor de planificare, pregătire și a planurilor pentru situații de urgență avem în dotare un calculator cu softul aferent și alte echipamente strict necesare. Prin legarea acestui calculator la rețeaua de informatică a primăriei se realizează o comunicare și o legătură eficientă între Compartimentul Situații de Urgență și celelalte servicii ale primăriei. Prin legarea la internet putem să realizăm legături rapide și eficiente în situații de urgență cu orice corespondent din țară și străinătate.

 • c. Protecția prin adâpostire

Privind asigurarea protecției prin adăpostire a populației, menționez că avem în evidență un număr de 54 adăposturi special amenajate

 • - 16 adăposturi sunt în stare operativă și pot adăposti aproximativ 2500 de persoane

 • - 12 adăposturi nu sunt în stare operativă, dar prin executarea unor lucrări minime de amenajare pot asigura protecția a încă 1 350 persoane.

 • - 21 adăposturi nu sunt în stare operativă, dar în viitor în bugetul local se vor aloca fonduri necesare pentru reparare, dotare și întreținere.

 • - 5 adăposturi datorită infiltrațiilor de apă și umidității permanente nu pot să fie folosite, pentru protecția populației.

în 2012 spațiile construite la locuințele proprietate personală, ca adăposturi simple neamenajate, au fost de 52 cu o suprafață totală de 1250 mp .

 • d. Protecția N.B.C. și medicală

în domeniul protecției nucleare, bacteriologice și chimice (N.B.C.) la nivelul municipiului sunt respectate reglementările în vigoare. Principalele aspecte în acest compartiment fiind următoarele:

 • - asigurarea cu măști contra gazelor și truse antichimice a populației în anul 1990 era realizată în procent de 38 %, iar agenții economici cu până la 500 de angajați în procent de aproximativ 75 %. Aceste procente s-a diminuat considerabil, având-se în vedere că mijloacele respective și-au pierdut din calitățile fizico-chimice și de protecție și nu au fost înlocuite, fapt constatat cu ocazia verificărilor și exercițiilor practice;

 • - organizarea pe linie de protecție nucleară, bacteriologică și chimică (N.B.C.) în municipiu este realizată la nivelul cerințelor legale și a particularităților municipiului, iar dotarea organelor de conducere și formațiunilor de specialitate este asigurată în proporție de 80 %;

 • - la sursele potențiale de risc chimic sunt realizate măsuri de protecție și intervenție în vederea înștiințării, alarmării și înlăturării efectului unui eventual accident chimic;

 • - planurile de intervenție la accident chimic au fost verificate și actualizate cu ocazia controalelor și exercițiilor practice organizate ia agenții economici, surse potențiale de risc.

 • e. Asigurarea medicală

Pe linia asigurării medicale Comitetul Local pentru Situații de Urgență Municipal a acționat împreună cu Stația de Ambulanța Râmnicu Vâlcea, Direcția de Sănătate Publică și Spitalul Județean Vâlcea.

 • 2. MODUL DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOE DE URGENȚĂ

Scopurile de bază ale activităților prevăzute în anul 2012 au avut drept țintă creșterea operativității și ridicarea nivelului de pregătire a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, Secretariatului Tehnic Permanent, pentru a fi în măsură să intervină oportun și cu profesionalism în vederea limitării și înlăturării urmărilor atacurilor inamicului, dezastrelor, precum și pregătirea angajaților și populației pentru a acționa rapid și adecvat la situațiile create.

Pentru creșterea operativității în îndeplinirea misiunilor s-au executat convocări de pregătire, antrenamente de specialitate, ședințe teoretic-demonstrative cu membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență conform Planului de pregătire pe anul 2012, după cum urmează:

 • - Șeful SVSU a participat

o la o convocare cu de pregătire trimestrială, cu durata de 6 ore organizată de ISUJ.

o la un instructaj de pregătire semestrial cu durata de 2- 4 ore

o convocare anuală cu durata de 6 ore condusă de ISUJ

 • - specialiștii pentru prevenire au participat la un curs de pregătire cu scoatere de la locul de muncă cu durata de 5 zile, executat de ISUJ în baza OMIRA 483/2008.

personalul component al SVSU a participat la o ședință teoretic - aplicativă cu durata de 2-3 ore condusă de șeful SVSU.

 • - personalul component al SVSU a participat la o ședință practic - demonstrativă cu durata de 2-3 ore condusă de șeful SVSU.

 • - personalul primăriei a participat la un antrenament de avertizare, alarmare, adăpostire, la atac armat.

Popularizarea măsurilor de prevenire, protecție și intervenție în situații urgență a fost realizată prin emisiuni la studiourile de radio și televiziune locale și chiar naționale de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență și de alte persoane autorizate. Materialele de popularizare și măsurile de comportare în situații de urgență au fost puse și în pagina de Situații de Urgență asociată paginii internet a primăriei : www primăriavl. ro. Au fost prezentate comunicate de presă ori de câte ori au fost acțiuni pe linia situațiilor de urgență. Legătura cu massmedia trebuie să existe ori de câte ori este cazul, pentru eliminarea zvonurilor, a confuziei și să realizăm toate condițiile posibile pentru a trece mai ușor peste situații critice.

Din analiza activităților realizate în anul care a trecut considerăm că s-au realizat obiectivele prevăzute privind pregătirea de protecție civilă.

///. PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI au vizat:

 • • Coordonarea activității de monitorizare și de înlăturare a efectelor căderilor masive de zăpadă, a poleiului și blocării cu gheață a cursurilor de râuri;

 • * Monitorizarea permanentă a situațiilor de urgență din zonele afectate și potențial a fi afectate de tipurile de risc;

 • • întrunirea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, ca organisme inter-instituționale de sprijin al managementului situațiilor de urgență, pentru întreprinderea unor măsuri cu caracter preventiv ori de intervenție;

 • • Organizarea și executarea de exerciții și aplicații cu caracter specific intervențiilor în caz de situații de urgență, cu participarea membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a instituțiilor care au atribuții în domeniul respectiv;

 • • Rezolvarea, în limita competențelor, a înștiințărilor și sesizărilor, informațiilor și reclamațiilor persoanelor fizice și juridice care au fost afectate de situații de urgență;

 • • Continuarea evaluării și completării bazei de date referitoare la situațiile de urgență, care pot apărea pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea.

Activitățile planificate în acest an s-au realizat în totalitate și la termenele stabilite, planul de activități fiind completat și cu alte activități și sarcini, în funcție de evoluția fenomenelor hidro-meteorologice

Prin Dispoziția nr. 3251din 25.07.2012, s-a reorganizat componența nominală a membrilor titulari ai Comitetului Local pentru Situații de Urgență, a membrilor consultanți și a grupurilor de suport tehnic, pe funcții de sprijin.

De asemenea, prin, Dispoziția nr. 4682din 2004 s-a stabilit Regulamentul privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetul Local pentru Situații de Urgență.

 • î n anul 2012, Comitetul Local pentru Situații de Urgență s-a întrunit în 3 ședințe organizate în contextul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, din care: 2 ședințe ordinare; 1 ședință extraordinară;

Au fost emise 8 hotărâri cu privire la:

 • • Evenimentele produse de la începutul anului până în prezent pe raza municipiului;

 • • Aprobarea Planului local pentru asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2012;

 • • Măsuri pentru eficientizarea acțiunilor întreprinse la nivelul Comitetului Local pentru Situații de Urgență;

 • • Planul de măsuri pentru perioada sezonului estival 2012.

 • • Procedura privind gestionarea situațiilor generate de fenomenele hidrometeorologice, pe coduri de culori,

 • • Procedura privind gestionarea situațiilor de urgență la manifestarea fenomenului meteorologic periculos (caniculă) pe coduri de culori;

 • • Planul local de protecție împotriva incendiilor la fondul forestier.

 • • Aprobarea Planului de măsuri al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Vâlcea pentru perioada sezonului rece 2012 -2013;

 • • Aprobarea Planului de activități al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Vâlcea pentru anul 2013;

 • • Situația construcțiilor ușoare din elemente modulate aflate la dispoziția Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, prelungirea contractelor de închiriere existente;

 • IV. TIPURI DE RISCURI

Municipiul Râmnicu Vâlcea este expus la riscuri naturale și tehnologice care pot afecta majoritatea zonelor și a populației. Agenții economici care utilizează manipulează și produc substanțe chimice periculoase pot produce accidente majore cu efecte catastrofale asupra populației municipiului. Datorită configurației terenului municipiul este afectat de alunecări de teren.

O parte din acestea în perioadele de primăvară și de toamnă devin active și pot produce mari pagube.

 • 1, Marile acumulări de apă din barajele hidrotehnice aflate în amonte de municipiul Râmnicu Vâlcea situate pe râurile Olănești și Olt reprezintă alte surse potențiale de risc de care trebuie să se țină seama.

 • 2. Seismele reprezintă și ele riscuri potențiale deoarece, conform zonării realizate de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului, teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea poate fi afectat de cutremure de peste 7 grade pe scara Richter.

Alte riscuri potențiale ce pot provoca dezastre pe teritoriul municipiului sunt:

 • 3. Calamități naturale - cum ar fi: furtuni și înzăpeziri;

 • 4. Accidente - cum ar fi: avarii la conductele magistrale, incendii de masă, explozii.

Pentru a putea realiza o intervenție operativă și eficientă în caz de situații de urgență este necesar să tratăm cu toată seriozitatea sarcinile ce ne revin în organizarea, dotarea și pregătirea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Pe lângă cauzele naturale ale deplasărilor de teren (gravitația, caracteristicile petrografice și fizice ale rocilor, acțiunea apei de infiltrație și a apei subterane, condițiile climatice și de relief, vegetația etc.) există și o serie de cauze artificiale determinate de activitatea omului prin executarea unor lucrări neraționale (despăduriri, desțelenirea versanților cu pante mari) sau insuficient studiate din punct de vedere geologic și geotehnologic (căi de comunicații, poduri, baraje, diguri, construcții civile).

Efectele inundațiilor au fost:

 • - 12 locuințe afectate (curți, subsoluri);

 • - terenuri agricole, din care: 4,5 ha teren arabil, 0,3 ha pășuni și fânețe; 0,2 ha

 • - utilități publice: 0,1 km rețele electrice; 1,53 km rețele de apă potabilă, 2 fântâni;

Inundațiile au avut drept cauză, precipitațiile sub formă de ploaie, căzute într-o perioadă scurtă de timp, scurgerile de pe versanți, revărsări ale unor cursuri de apă (torenți, pâraie).

 • V. ACTIVITATEA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN MONITORIZAREA $/ GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENTA GENERATE DE FENOMENELE METEOROLOGICE PERICULOASE

Urmare a evoluției vremii, Municipiul Râmnicu Vâlcea a fost atenționat/avertizat cu privire la înrăutățirea situației meteorologice/hidrologice prin depășirea cantităților normale de precipitații, scăderi/creșteri ale temperaturilor normale specifice sezonului, creșteri de debite pe unele cursuri de apă cu depășiri ale cotelor de atenție, condiții generatoare de situații de urgență precum înzăpeziri, alunecări de teren,inundații.

Avertizările și atenționările primite de la Administrația Națională de Meteorologie și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, au fost transmise factorilor implicați prin fax. Totodată, au fost transmise (fax) și măsurile care se impun la primirea codurilor galben și portocaliu, în cazul atenționărilor hidro-meteorologice.

Având în vedere că una din principalele măsuri care se ia la primirea codurilor galben și portocaliu, este asigurarea permanenței la sediul primăriilor, la primăria municipiului această activitate este asigurată de polițistul local care este de serviciu și este instruit pentru a acționa conform legislației în vigoare.

în perioada 17 - 25.09.2012, activitatea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, a fost controlată de comisia de control formată din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „ General Magheru” al Județului Vâlcea.

Activitatea de evaluare a vizat anul 2012 și anul în curs până la data controlului.

Activitatea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Vâlcea a fost considerată foarte bună, cu toate că s-au constatat și disfuncționalități la nivelul întocmirii documentelor (actualizări personal existent.)

Comisia de control a constatat că Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență este dotat cu echipament de protecție.

Prin Hotărârea Comitetul Județean pentru Situații de Urgență nr. 5 din 06.03.2012, s-a aprobat prelungirea pentru o perioadă de 1 an, contractul de închiriere pentru construcții ușoare de elemente modulate, beneficiar fiind Mihalcea Maria din Goranu Rm. Vâlcea

Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Local pentru Situații de Urgență a întocmit și înaintat spre aprobare următoarele documente:

 • - Planul pentru asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență;

 • - Planului de apărare în cazul producerii unei situații de urgență specifice (seisme și/sau alunecări de teren) al Comitetului Local pentru Situații de Urgență (reactualizare)

 • - Planul de masuri pentru perioada sezonului estival 2012;

 • - Planul de pregătire a S.V.S.U. - 2012

 • - Planul de activități al Comitetului Local pentru Situații de Urgență pentru anul 2013;

 • - Pianul de măsuri -al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, pentru perioada sezonului rece 2011 - 2012.

L7. FUNDAMENTAREA Șl EXECUȚIA MUGETULUI DE UENITUR! Șl CHEL TUIELI ALOCAT

Bugetul alocat Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipal pentru anul 2012 a fost întocmit în concordanță cu nevoile de dotare și funcționare.

Suma totală alocată a fost de 40 000 lei

 • - cheltuieli materiale și servicii 30 000. lei din care 5.000. lei pentru obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată.

Bugetul repartizat în anul 2012 a fost judicios întrebuințat. Am achiziționat materiale și aparatură pentru mutarea și dotarea punctului de comandă, pentru întreținerea instalațiilor de înștiințare-alarmare, reparația și întreținerea fondului de adăpostire.

VIL GRADUL DE ASIGURARE CU TEHNICĂ $1 MATERIALE DE INTERVENȚIE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA

Asigurarea cu tehnică și materiale de intervenție a fost realizată conform legislației în vigoare.

Primăria municipiului a făcut eforturi pentru dotarea Serviciului pentru Situații de Urgență astfel încât să poată face față situațiilor concrete ce pot apare pe raza municipiului.

Chiar și în aceste condiții de lipsuri, de transformări, este necesar să se conștientizeze faptul că lipsa de dotare și pregătire, în cazul situațiilor de urgență, poate duce la o slabă coordonare a intervenției, la confuzii și poate micșora numărul persoanelor ce pot fi salvate, poate mări pagubele materiale și suferințele celor afectați.

Consider că în anul 2012 activitățile desfășurate în situații de urgență la nivel municipiu și-au atins scopurile și obiectivele propuse.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA


PLANUL

pentru asigurarea cu resurse financiare și


materiale necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2013


- mii lei -

Nr.

Crt

FUNCȚII DE SPRIJIN

UJM

MIJLOACE

Preț unitar

VALOARE DEFICIT

Necesar

Existent

Deficit

Materiale țcol.5 x col.6)

Total Lucrări/Dotari

Din care:

Lucrări de investiții în continuare

Lucrări de investiții noi

Dotări independente (col.5 x col.6j

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale acestora                                                                                                      __

- binoclu

buc.

2

2

0

1.800

0

-busolă

buc.

1

1

0

300

0

- cron metru

buc

1

1

0

200

200

- telefon automat

buc.

1

1

0

800

0

- complet de luat probe chimice

buc

1

0

1

1.400

1.400

- aparat de vedere pe timp de noapte

buc.

1

1

0

8,560

8.560

-fax

buc.

1

1

0

2.200

0

- telefon celular

buc.

1

1

0

2.500

0

- calculator

cpl.

1

1

0

15,000

0

- imprimantă

buc.

1

0

1

6.000

6.000

- topor militar

buc.

1

1

0

150

150

- lanternă

buc

13

0

13

100

100

- mască contra gazelor

buc

13

13

0

1.236

16.068

- cisme cauciuc

buc

13

5

4

250

3,250

-pachet de decontaminare incfividuefl

buc

13

1

12

350

4.550

- aparat fotografiat

cpl.

1

1

0

5.000

0

- harta fizică a localității

buc.

3

0

3

200

600

- harta fizică a județului

buc

2

0

2

300

600

- harta fizică a țării

buc

1

0

1

400

400

Total: materiale

41878

- Lucrări de investiții în continuare:

Subtotal: obiective în continuare

0

0

• Lucrări de investiții noi;

Subtotal: obiective noi

0

0

0

■ Datări independente:

Subtotal: dotări independente

0

Total: lucrări/dotări

41.878

0

0

0

0

TOTAL: materîale/tucrări/dotări - Funcție de sprijin

41.878

0

0

0

0

2

Informarea, înștiințarea șl avertizarea

- pliante

buc.

100

0

100

15

1.500

■afișe

buc

100

0

100

25

2.500

-broșuri

buc

100

0

100

35

3.500

- scară culisăbilă din mai mulți elemenți

buc

3

3

0

1.250

3.750

- radio telefon portabil

buc

1

0

1

3.500

3,500

- trusa telefonistului

buc

1

0

1

700

700

- tușă electrician

buc

3

0

3

950

2.850

- mască contra gazelor

buc

30

0

30

450

13.500

- trusă scule TSA

buc

3

0

3

3.000

9.000

Nr.

Crt.

MIJLOACE

preț unitar

VALOARE DEFICIT

Necesar

Existent

Deficit

Materiale (col.5 x col.6)

Total LucrărifDotări

Din care:

FUNCȚII DE SPRIJIN

U/M

Lucrări de investiții în continuare

Lucrări de investiții noi

Dotări independente (col.5 x col.6)

lanternă

buc

3

0

3

100

300

radio receptor ° Zefir*

buc

2

2

0

8.500

0

Total: materiale

41.100

Lucrări de investiții în continuare:

Subtotai; obiective în continuare

0

0

Lucrări de investiții noi:

sirene electronice

buc

2

2

0

200.000

200.000

200.000

Subtotai: obiective noi

200.000

200.000

- Dotări independente:

- portavoce

buc.

4

4

0

3.000

0

0

- aparat radio

buc.

1

0

1

2.000

2.000

2.000

- televizor

buc.

1

0

1

16.000

10.000

10.000

- videorecorder

buc.

1

0

1

5.000

5.000

5.000

- rețea calculatoare cu acces la INTERNET

cpi.

1

1

0

10.000

0

0

Subtotai: dotări independente

0

17.000

17.000

Total: lucrărifdotări

241.100

217.000

”61

0

17.000

TOTAL: materiale/lucrări/dotări - Funcție de sprijin

241.100

217.000

0

0

17.000

3

Evacuarea persoanelor, populației sau bunurilor periclitate

carburanți (motorină)

1

1.000

0

1.000

30.000

lubrefianți

1

"200

0

200

9.000

-frânghii pentru legături

ml

30

0

30

65

1.950

-motoferăstrău

buc

3

1

2

12.000

24.000

- ciocan baros de 5 kg

buc

6

6

0

54

0

- chingă snitară

buc

6

6

0

74

0

- pachet individual de pansamente

buc

40

0

40

120

4.600

- motopompă

buc

1

1

0

5.000

0

-cazma

buc

6

6

0

125

0

- târnăcop

buc

6

4

2

145

290

- lopată

buc

6

6

0

120

0

- rangă cu vârf și daltă

buc

2

2

0

130

0

- polizor universal de colț

buc

1

1

0

6.500

0

- scară culisantă din mai mulți elemenți

buc

2

2

0

1.250

1.250

- centură de siguranță de pompieri

buc.

10

10

0

345

3.450

- masă

buc

63

0

63

200

12.600

- scaun

buc

100

0

100

100

10.000

Total: materiale

58.340

- lucrări de investiții în continuare:

Subtotat: obiective în continuare

0

- Lucrări de investiții noi:

Subtotai: obiective noi

0

- Dotări independente:

Subtotai: dotări independente

0

Total: lucrări/dotări

58.340

0

0

0

0

TOTAL: materiale/lucrări/dotărî - Funcție de sprijin

56.340

0

0

0

0

4

Acordarea asistenței medicale de urgență

- carburanți (motorin)

1

1.000

0

1.000

35

35.000

- lubrifiant

t

200

0

200

200

40.000

• chingă sanitară

buc

9

0

Q

74

666

- geantă sanitară

buc

3

3

0

320

0

- pachet individual de pansamente

buc

40

0

40

120

4.800

Nr. Cri,

MIJLOACE

preț unitar

VALOARE DEFICIT

FUNCȚII DE SPRIJIN

U/M

Necesar

Existent

Deficit

Materiale (col.5 x col.6)

Total Lucrări/Dotări

Din care:

Lucrări de investiții în continuare

Lucrări de investiții noi

Dotări independente (col.5x col.6)

trusa ce perfuzii

buc

18

0

18

1.340

24.120

Total: materiale

104.586

Lucrări de investiții în continuare:

Subtotal: obiective în continuare

- Lucrări de investiții noi:

Subtotal: obiective noi

- Dotări independente:

’ corturi

cpL.

5

1

4

25.000

100.000

100.000

- caturi

buc.

30

0

30

5.000

150.000

150.000

- pături

buc.

30

0

30

500

15.000

15.000

- cearceafuri

buc.

60

0

60

200

12.000

12.000

- perne

buc.

30

0

30

100

3.000

3.000

Subtotal: dotări independente

0

280.000

280,000

Total: lucrări/dotări

104.586

280.000

0

0

280.000

TOTAL: materiale/lucrări/dotări - Funcție de sprijin

104.586

280.000

0

0

280.000

5

Localizarea și stingerea incendiilor                                                        ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

- pichet P.S.L

cpl

10

1

9

20.000

180.000

- Icoată

buc.

15

2

13

200

2.600

- găleți tablă

buc.

25

25

0

300

0

- sape

buc.

20

0

20

100

2.000

- topoare

buc.

20

2

18

200

3.600

Total: materiale

188.200

- Lucrări de investiții în continuare:

Subtotal: obiective în continuare

- Lucrări de investiții noi:

Subtotal: obiective noi

- Dotări independente:

- motopompă

buc.

2

2

0

5.000

5.000

0

- motoferâstrău

buc.

2

0

2

12.000

12.000

24.000

Subtotal: dotări independente

0

17.000

24.000

Total: lucrări/dotări

188.200

17.000

0

0

24.000

TOTAL: materiale/lucrări/dotări - Funcție de sprijin

188.200

17.000

0

0

24.000

6

Asigurarea, transportului forțelor și mijloacelor de intervenție., persoanelor evacuate și altor resurse

- carburanți (motorină)

1

1.000

0

1.000

35

35.000

- luonfenți

1

200

0

200

200

40.000

Total: materiale

75.000

- Lucrări de investiții în continuare:

Subtotal: obiective în continuare

0

- Lucrări de investiții noi:

Subtotal: obiective noi

0

- Dotări independente:

Subtotal: dotări independente

0

Total: lucrări/dotări

0

0

0

0

0

TOTAL: materiale/lucrări/dotări ■ Funcție de sprijin

75.000

0

0

0

0

Nr.

Ort

FUNCȚII DE SPRIJIN

U/M

MIJLOACE

preț unitar

Necesar

Existent

Deficit

7

Efectuarea lucrărilor publice și inginerești la construcțiile, instalațiile și amenajările afectate

- carburanți

j

1.000

0

1.000

35

■ lubrifiant!

1

200

0

200

200

Total: materiale

- Lucrări de investiții in continuare;

- reabilitări drumuri

- reabilitări poduri și podețe

Subtotal: obiective în continuare

- Lucrări de investiții noi:

Subtotal: obiective noi

Subtotal: dotări independente

Total: lucrări/dotări

TOTAL: mate rial eJI ucrări/dotări - Funcție de sprijin

a

Asigurarea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate

pentru primele 72 de ore

- apă minerală

st.

500

0

500

20

- conserve de came

buc.

500

0

500

50

- conserve de legume

buc.

500

0

500

45

-pâine

buc.

1.500

0

1.500

13

- ulei

1

300

0

300

- zahăr

R9

300

0

300

cartofi

kg

1.500

0

1.500

Total: materiale

- Lucrări de investiții în continuare:

Subtotal: obiective în continuare

- Lucrări de investiții noi:

Subtotal: obiective noi

- Dotări independente:

-frigidere

buc.

20

0

20

10

- bucătărie rulantă

cpl.

4

0

4

50

- veselă de unică folosință

cpl.

500

0

500

1

Subtotal: dotări independente

Total: lucrări/dotări

TOTAL: materiale/! ucrări/dotări ■ Funcție de sprijin

9

Asigurarea cazării și adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate

-săpun

buc.

300

0

300

1

- hârtie igienică

buc.

300

0

300

1

- prosoape

buc.

300

0

300

100

• detergent

kg

100

0

100

80

- corturi

cpl..

5

0

I- 5

25.000

-paturi

buc.

200

0

200

100

• saltea

buc

200

0

200

100

- pături

buc.

400

0

400

500

- cearceafuri

buc.

250

0

250

200'

- perne

buc.

250

0

250

120

VALOARE DEFICIT

Materiale (coi.5 x col.6J

Total Lucrări/Dotări

Din care:

Lucrări de investiții în continuare

Lucrări de investiții noi

Dotări independente (col.5 xcol.6)

35.000

40.000

75.000

0

0

0

0

0

0

0

75.000

0

0

0

10.000

25.000

22.500

19.500

0

0

0

77.000

0

0

200

200

200

200

500

500

900

900

0

900

77.000

900

0

0

900

300

300

30.000

8.000

125.000

125.000

25.000

20.000

25.000

125.000

200.000

50.000

50.000

30.000

30.000

Nr.

Cri.

MIJLOACE

Preț unitar

VALOARE DEFICIT

FUNCȚII DE SPRIJIN

U/M

Necesar

Existent

Deficit

Materiale (col.5 x col.6)

Total Lucrări/Dotări

Din care:

Lucrări de investiții în continuare

Lucrări de investiții noi

Dotări independente (col.5 x col.6)

Total: materiale

38.600

________. .............................................................................

Lucrări de investiți 1 în continuare:

Subtotal:obiective în continuare

- Lucrări de investiții noi:

Subtotal: obiective noi

- Dotări independente:

Subtotal: dotări independente

Total: lucrări/dotări

a

0

0

0

TOTAL: materiale/lucrări/dotări - Funcție de sprijin

38.600

0

0

0

0

10

Efectuarea depoluării_ji decontaminării

-costum de lucru în apă

buc

15

0

15

1.568

23.520

- cime din cauciuc

buc

15

5

10

250

2.500

- mască contra gazelor

buc

42

2

40

1.236

49.440

- mijloace de protecție individuală specifice noxelor

buc

42

0

42

350

14.700

- complet de decontaminare individual

buc

15

0

15

4.500

67.500

var cloros

t

2

0

2

4.000

8.000

Total: materiale

165.660

- Lucrări de investiții in continuare:

Subtotal: obiective în continuare

- Lucrări de investiții noi:

Subtotal: obiective noi

- Dotări independente:

Subtotal: dotări independente

Total: lucrări/dotări

0

0

0

0

TOTAL: mate riale/ lucrări/dotări - Funcție de sprijin

165.660

0

0

0

0

11

Logistica intervenției

- scară simplă la 4 m

buc

2

0

2

800

1.600

- lanternă

buc

20

2

18

100

1.800

- motoferestrâu

buc

2

1

1

12.000

12.000

-joagăr

buc

2

0

2

350

700

-topor

buc

3

0

3

200

600

- ciocan baros de 5 kg

buc

4

0

4

54

216

Total: materiale

16.916

- Lucrări de investiții în continuare:

Subtotal: obiective în continuare

0

0

-Lucrări de investiții noi:

Subtotai: obiective noi

0

0

- Dotări independente:

Subtotal: dotări independente

0

0

Total: lucrări/dotări

0

0

0

0

TOTAL: materia leflucrări/dotâri - Funcție de sprijin

16.916

0

0

0

0

12

Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri și asistență socială și r

eligioasă

0

0

Total: materiale

0

]- Lucrări de investiții în continuare:

o

Nr.

Crt.

MIJLOACE

Preț unitar

VALOARE DEFICIT

FUNCȚII DE SPRIJIN

ll/M

Necesar

Existent

Deficit

Materiale (col.5 x col .6)

I—

Total Lțjcrări/Doiări

’                               Din care:

Lucrăride investiții in continuare

Lucrări de investiții noi

Dotări independente (col.5 x col.6)

!

Subtotaf: obiective in continuare

- Lucrări de investiții noi:

j

1

i

1

1

Sub total: obiective noi

1

- Dotări independente:

0

0

0

I

0

Subtotal: dotări independente

0

Total: lucrări/dotări

0

'                                  0

0

0

TOTAL: materiale/kicrări/dotărî - Funcție de sprijin

0

0

; 0

0

0

0

TOTAL GENERAL MATE Ri A LE/LUC RĂRI J DOTĂRI - FUNCȚII DE SPRIJIN

1.082.280

514;900

321.900

iftVIZAT

întocmit

ȘefSVSU

Ponea Eugen


| DIRECTOR ECONOMIC

EC. Ion Lepădat

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA


pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2013

Nr.

Crt.

FUNCȚII DE SPRIJIN

FORȚE

Grad de asigurare (%)

Observații

Necesar

Existent

Deficit

1

Monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale acestora

3

3

0

100,00%

CLSU=3+1 Ech. speciaiz. pentru intervenție în caz de incendiu

2

Informarea, înștiințarea și avertizarea

3

3

0

100,00%

special iz. pentru intervenție în domen. înștiințare -alarmare

3

Evacuarea persoanelor, populației sau bunurilor periclitate

13

13

0

100,00%

GLSU=/+1 Ech, specializată în domen. evacuării

4

Localizarea și stingerea incendiilor

21

21

0

100,00%

CLSU=1+1 Ech. specializ. pentru intervenție în caz de incendiu

5

Acordarea asistenței medicale de urgență

6

6

0

100,00%

Spital nr 1,CLSU=3+ 1ech, specializ. în domen. sanitar

6

Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse

7

7

0

100,00%

specializată pentru intervenție în caz de incendiu

7

Efectuarea lucrărilor publice și inginerești la construcțiile, instalațiile și amenajările afectate

13

13

0

100,00%

CLSU=7+ 1Ech. specializată în domen. evacuării

8

Asigurarea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate

23

23

0

100,00%

CLSU=3+1 Ech. specializată în domen. evacuării

9

Asigurarea cazării și adăpostiriî persoanelor afectate sau evacuate

10

10

0

100,00%

CLSU=3+1Ech. specializată în domen. evacuării

10

Efectuarea depoluării și decontaminării

22

22

0

100,00%

specializată pentru intervenție în caz de incendiu

11

Logistica intervenției

8

8

0

100,00%

CLSU=2+ 1Ech. specializată în domen. evacuării

12

Reabilitarea zonei afectate

26

26

0

100,00%

CLSU=6+ 1 Ech. speciaiz. pentru intervenție în caz de incendiu

13

Acordarea de ajutoare de prima necesitate, despăgubiri și asistență socială și religioasă

8

8

0

100,00%

CLSU=2+ 1Ech. specializată în domen. evacuării

TOTAL:

142

142

0

100,00%

Șef SVSU

Pone^ Eugen